NISKI ZUS NA START

NISKI ZUS NA START

Przedsiębiorczość to kluczowy element rozwoju gospodarczego, który przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i stymuluje innowacje. Prowadzenie działalności gospodarczej jest nie lada wyzwaniem, dla wielu potencjalnych przedsiębiorców, pierwsze kroki w świecie biznesu mogą być obarczone dużym ryzykiem i obciążeniami finansowymi.  W odpowiedzi na te wyzwania, rządy wielu krajów wprowadzają różne programy wsparcia, a jeden z nich to „Ulga na start” w Polsce.

 

https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

 

Spis treści:
1. Czym jest ulga na start?
2. Czy będąc rolnikiem mogę skorzystać z ulgi na start?
3. Z jakich składek zwalnia ulga na start?
4. Jak skorzystać z ulgi na start?
5. Co po uldze na start? Masz wybór!
6. Co to MAŁY ZUS, a dokładniej MAŁY ZUS PLUS
7. Kto może skorzystać z Małego ZUSU?
8. Mały ZUS Plus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy:
9. Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?
10. Ile wynosi Mały ZUS Plus 2023? MAŁY ZUS składki
11. Kancelaria dla Biznesu

Czym jest ulga na start?

Rozwiązanie to zostało wprowadzone art. 18 ustawy -Prawo Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. Dzięki uldze na start początkujący przedsiębiorcy mogą realnie zaoszczędzić. Jest to udogodnienie, zgodnie z którym przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacisz składek ZUS, zgodnie z przepisami z ulgi na start przedsiębiorca może z niej korzystać przez pełne 6 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli działalność jest rozpoczynana w trakcie miesiąca, to nie będzie on zaliczany do limitu 6 miesięcy kalendarzowych. Warto zauważyć, że od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Przykład:

Pan Antoni rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 4 stycznia 2023 r., spełnił warunki do skorzystania z ulgi na start. W tym przypadku okres 6 miesięcy będzie liczony począwszy od kolejnego miesiąca, czyli od lutego do lipca 2023 r. W tym czasie Pan Antoni nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę zdrowotną składkę ubezpieczenia zdrowotnego. na zasadach obowiązujących po wprowadzeniu Polskiego Ładu.
https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

 

Ulga na start- dla kogo?

Nie każda osoba może skorzystać z ulgi na start. Możesz z niej skorzystać, jeśli:

·        Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia

·        Ponadto działalność gospodarcza nie jest wykonywana dla byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę, w ramach której były wykonywane takie same czynności, jak w prowadzonej działalności

Czy będąc rolnikiem mogę skorzystać z ulgi na start?

Tak, z ulgi na start możesz również skorzystać jako rolnik, ale w tym wypadku nie jest Twoim obowiązkiem ubezpieczenie w ZUS. Nie musisz tego robić, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:

•            prowadzisz gospodarstwo rolne lub w nim pracujesz,

•            obszar użytków rolnych w gospodarstwie przekracza 1ha przeliczeniowy,

•            nie jesteś pracownikiem ani nie pozostajesz w stosunku pracy

•            nie masz ustalonego prawa do renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

•            przez minimum 3 lata, nieprzerwanie podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS,

•            złożyłeś wniosek do KRUS o kontynuację ubezpieczenia w czasie 14 dni od założenia działalności gospodarczej,

•            kwota podatku dochodowego za poprzedni rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (w 2023 roku wynosi 4088 zł). 

 Z jakich składek zwalnia ulga na start?

 Należny przypomnieć, że ulga na start nie zwalnia z opłacania wszystkich należnych składek do ZUS. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, żeby z niej skorzystać będzie zwolniony z opłacania:

•            składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przypominamy, że składka chorobowa w przypadku przedsiębiorcy jest dobrowolna,

•            składek na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy.

Odprowadzanie składek w kontekście ulgi na start odnosi się do składki zdrowotnej. Jaka jest jej wysokość?  Jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania.

Zatem, jeśli rozliczasz się:

•            na zasadach ogólnych – 9% od dochodu,

•            w formie podatku liniowego – 4,9% od dochodu.

Jeśli rozliczasz się według jednej z tych form opodatkowania i osiągniesz niższy dochód niż wynosi aktualnie minimalne wynagrodzenie, to zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 9% od najniższej pensji. Od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto

Kolejną formę rozliczenia podatków stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodu. W 2023 roku składka wynosi:

•            poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł,

•            od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,

•            powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł.

Ostatnią formą rozliczania podatków jest karta podatkowa. W tym przypadku podstawą wymiaru jest kwota minimalne wynagrodzenie w Polsce. Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku, za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, wynosi. 314,10 zł

Jak skorzystać z ulgi na start?

W celu skorzystania z Ulgi na start w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w zakładzie ubezpieczeń społecznych do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40.

Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

•            jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00

•            Jeśli masz prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dwie ostatnie cyfry wpisujesz w zależności od twojej sytuacji

Co po uldze na start? Masz wybór!

Po zakończeniu okresu ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z obniżonych składek ZUS, a dokładnie z ulgi MAŁY ZUS.

https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

Co to MAŁY ZUS, a dokładnie MAŁY ZUS PLUS

Mały ZUS PLUS to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z Małego ZUSU?

Program Mały ZUS PLUS obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. Aby z niego skorzystać i opłacać niższe składki należy spełnić dwa kluczowe warunki. Jakie? po pierwsze musisz być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2022 r.

Mały ZUS Plus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy:

•            przedsiębiorca dopiero zaczął prowadzić swoją działalność gospodarczą (w pierwszym roku);

•            jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia;

•            jeśli przedsiębiorąca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT;

•            przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej;

•            przedsiębiorca wykonuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywał na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Uwaga! Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej należy ją opłacać w normalnej wysokości. Program obejmuje jedynie składki na ubezpieczenia społeczne.

Z Mały ZUS Plus można korzystać również wtedy, kiedy przedsiębiorca korzystał wcześniej z Ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Mały ZUS Plus nie dla wszystkich zawodów.

Warto również zaznaczyć, że z ulgi nie skorzystają przedstawiciele niektórych zawodów. Mały ZUS Plus nie obowiązuje z tytułu wykonywania działalności gospodarczej:

•            jako twórca, artysta,

•            jako osoba wykonująca wolny zawód,

•            jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

•            jako osoba, która prowadziła publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Jeszcze do niedawna z Małego ZUS Plus mogli skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej

NOWELIZACJA:

W tym przepisie nastąpiła jednak istotna zmiana. Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca ustawę z 7 lipca 2023 r.  o świadczeniu wspierającym. W której znajdowała się nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotycząca wydłużenia okresu ustalania podstawy składek zus, na preferencyjnych zasadach dla niektórych płatników składek oraz przepis wyłączający stosowanie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Nowelizacja zakłada przedłużenie możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy kalendarzowych ulgi, czyli dodatkowy rok.  Oznacza to, że przedsiębiorcy zyskali dodatkowy rok na skorzystanie z niższych składek zus.

Jak korzystać z Małego ZUS Plus 2023 r?

  Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z MAŁEGO ZUS PLUS

Jeśli: W 2022 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z  ulgi, powinieneś złożyć:

•            wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” albo

•            wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2022 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „opłacania preferencyjnych składek zus”

•            zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać do 31 stycznia 2023 r.

Do Małego ZUS Plus można było się zgłosić do 31 stycznia. Aby to zrobić należało:

•            wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZUA z kodem, z którym przedsiębiorca jest obecnie zarejestrowany,

•            następnie należy dokonać ponownego zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92.

Do 20 lutego wraz z DRA/RCA należało wysłać DRA II /RCA II, wypełnić odpowiednie pola i ustalić swoją podstawę na cały rok.Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać również w trakcie roku. Dzieje się tak, kiedy skończy się Mały ZUS lub działalność gospodarcza zostanie odwieszona. Od następnego miesiąca lub od dnia odwieszenia można się zgłaszać do ulgi. Na zgłoszenie ma się 7 dni od dnia odwieszenia działalności lub skończenia okresu małego ZUS.W przypadku, kiedy przedsiębiorca korzysta z ulgi z Małym ZUS Plus nie musi on nic robić ani nic zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS automatycznie przedłuży ulgę o 12 dodatkowych miesięcy. Podobnie, jeśli przedsiębiorcy skończył się okres 36 miesięcy Małego ZUS-u Plus z dniem 31 lipca 2023 to również nie musi on zgłaszać takiego faktu do ZUS. Przedłużenie następuje automatycznie. Po wykorzystaniu całego okresu ulgi, czyli po 48 miesiącach, przedsiębiorca musi pamiętać o wyrejestrowaniu i przystąpieniu od dużego ZUS-u.

Ile wynosi Mały ZUS Plus 2023? MAŁY ZUS składki

Wysokość podstawy składki ZUS liczona jest od minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł brutto. Oznacza to, że podstawa składek ZUS wzrosła z 1047 zł na 1080 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy mają prawo do korzystania z Małego ZUS-u Plus podstawę wymiaru składek ZUS najniższą podstawę stanowi 30% obowiązującej aktualnie minimalnej płacy.

Kancelaria dla Biznesu

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, a może dalej rozważasz jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Jak zminimalizować obciążenia podatkowe rozpoczynając prowadzić działalność gospodarczą. Czy wiesz, że w niektórych wypadkach zastosowanie odpowiedniego rozwiązania prawnego sprawia, że możesz nie być zobowiązany do płacenia składki ZUS w wysokości odpowiadającej prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jeżeli dalej zastanawiasz się czy spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza – zapraszamy do zapoznaj się z poniższym wpisem:

KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. – PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ ZYSKAĆ

 

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

 

KANCELARIA WARSZAWA

KANCELARIA MARKI

KANCELARIA LUBLIN

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Wstęp

Spółki stanowią ważny element struktury gospodarczej, różniąc się pod względem prawnym, organizacyjnym i operacyjnym. Niniejszy wpis na bloga skupi się na analizie działań spółek osobowych i kapitałowych.

Przedsiębiorstwa według ustawodawstwa polskiego można utworzyć i prowadzić na, podstawie różnych przepisów prawa. Wybór odpowiedniej formy w sposób realny wpływa na prowadzony biznes ponieważ może bezpośrednio przekładać się na zobowiązania podatkowe jak również zobowiązania związane z wymiarem składki ZUS.

Przepisy krajowe dają potencjalnemu przedsiębiorcy szeroką gamę możliwości w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Warto więc wiedzieć jaki jest podział spółek po to by wybrać odpowiednią formę do prowadzenia własnego biznesu. A wachlarz możliwości jest spory począwszy od jednoosobowej działalności, aż po spółki  które współtworzą dwa lub więcej podmiotów.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

 

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Czym są spółki prawa handlowego?
3. Charakterystyka Spółek Osobowych
4. Funkcjonowanie Spółek Osobowych
5. Charakterystyka Spółek Kapitałowych
6. Jaką wybrać formę spółki?
7. Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności
8. Podsumowanie
8. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Jakie są rodzaje spółek?

Podział spółek handlowych na dwie odrębne kategorie, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe – potocznie nazywane Spółkami handlowymi.

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne w tym prosta spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pośród spółek osobowych są spółki: jawna, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Wybierając formę prowadzenia działalności warto wiedzieć jakie są różnice pomiędzy w/w spółkami przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności, czy obciążeń podatkowych.

Czym są spółki prawa handlowego?

Jak już wspomniano do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe oraz osobowe.

Spółki kapitałowe wyróżniają się posiadaniem osobowości prawnej. Osobowość prawna spółek kapitałowych powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki osobowości prawnej handlowe spółki kapitałowe mają możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że we własnym mieniu i na własny rachunek mogą nabywać i zbywać prawo własności oraz inne prawa rzeczowe. Jednocześnie mogą zaciągać zobowiązania, a nawet występować w charakterze powoda lub pozwanego. Aby utworzyć spółkę kapitałową niezbędny jest określony kapitał na start. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki kapitałowej. Na marginesie niniejszych rozważań poza zasięgiem tego opracowania pozostają kwestie związane z bytem spółki w organizacji, albowiem kwestie te wymagały by osobnego przedstawienia i z tego względu zostały one pominięte.

Charakterystyka Spółek Osobowych

Spółki osobowe, w tym partnerskie, jawne i komandytowe, charakteryzują się tym, że wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. To jeden z kluczowych elementów odróżniających je od spółek kapitałowych. W przypadku spółki osobowej, każdy wspólnik reprezentuje spółkę, co wpływa na dynamikę podejmowania decyzji i prowadzenia spraw spółki. Stosowne modyfikacje dotyczą spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej niemniej jednak te kwestie wymagają osobne przedstawienia dlatego też w tym wpisie nie będą szerzej przedstawiane.

Niewątpliwie spółek handlowych podział opiera się na uregulowaniu Kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek osobowych spółka jawna (Sp. j.) cieszy się największą popularnością. Powstaje ona na bazie umowy zawartej pod rygorem nieważności przez osoby fizyczne lub prawne.  Spółka musi wyznaczyć siedzibę spółki.

Wkład do spółki jawnej stanowi wszystko co zostało do niej wniesione przez jej członków. Wkłady wnoszone przez wspólników spółki jawnej powinny być równe. Wymaga ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W firmie spółki nie prowadzi się dla niej pełnej księgowości, jeżeli w zawiązaną spółkę majątek w ciągu roku nie przekracza 2 mln euro. Przy utworzeniu nowej spółki plan działania musi być spójny.

Wspólnicy spółki istniejącej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Każdy z nich może reprezentować spółkę jawna, a zyski zasadniczo dzieli się po równo. Do rozwiązania spółki jawnej dochodzi poprzez ziszczenie się przyczyn określonych w umowie spółki jawnej, uchwałę wszystkich wspólników, upadłość, śmieć wspólnika lub jego upadłości, a także wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez któregokolwiek ze wspólników oraz orzeczenie sądu.

Spółka partnerska także jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka partnerska tworzona jest przez partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także przez spółki cywilne oraz inne spółki prawa handlowego. Warunek konieczny spółki nowo zawiązanej partnerskiej to wykonywanie wolnego zawodu. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Oczywiście spółka partnerska powstaje na podstawie umowy i konieczne jest dokonanie wpisu do KRS.  Spółka partnerska działa pod własną firmą. Spółka partnerska zostaje zawarta przez co najmniej dwa podmioty.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa. Podobnie jak już wymienione spółki do jej powstania niezbędna jest umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawarta w odpowiedniej formie.

Do spółki wnosi się wkład pieniężny bądź niepieniężny W spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze i komandytariusze. Bez względu na zgromadzony majątek spółki komandytowej winna ona prowadzić pełną księgowość. Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Jeżeli w umowie nie uregulowano inaczej komplementariusze mają prawo do udziału w zyskach odpowiadających wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi w chwili wystąpienia przyczyn jakie określa umowa spółki komandytowej, na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej, poprzez upadłości spółki, wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wspólników lub wierzycieli, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Do grona spółek osobowych zaliczamy również spółki komandytowo – akcyjne.  Jak sama nazwa wskazuje jej członków określa się mianem komplementariuszy i akcjonariuszy. W przy tej firmie spółki wymagany jest kapitał zakładowy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki w przeciwieństwie do komplementariuszy. Ci ostatni odpowiadają bez ograniczeń bez względu na moment przystąpienia do spółki. Komplementariusze odpowiadają także za reprezentację spółki komandytowo – akcyjnej. Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych ma miejsce w wypadku okoliczności przewidzianych statutem spółki, upadłości, śmierci oraz upadłości jednego z komplementariuszy oraz z powodu przyczyn prawem przewidzianych.

Funkcjonowanie Spółek Osobowych

Udział wspólnika w spółce osobowej ma istotne znaczenie dla struktury własnościowej. Decyduje on o zakresie odpowiedzialności za długi spółki oraz udziale w zyskach. Zasady funkcjonowania spółek osobowych regulowane są przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi dotyczą głównie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych, takich jak np. spółka akcyjna, wspólnicy odpowiadają ograniczenie do wartości wniesionego kapitału, co odróżnia je od spółek osobowych.

Charakterystyka Spółek Kapitałowych

Spółki te charakteryzują się co do zasady tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona zaś, spółki te stanowią osobny od wspólników byt prawny.

Spółka akcyjna powstanie na podstawie statutu spółki. Po zawarciu statutu spółki konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, które w dalszej kolejności zostaną zgłoszone wraz ze stosowną dokumentacją, celem rejestracji nowo zawiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowych spółek wiąże się każdorazowo z przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zaś jej odpowiednie opracowanie może mieć wpływ na funkcjonowanie samej spółki. Umowa Spółki to już ten moment, w którym warto przemyśleć brzmienie samej umowy tak by zoptymalizować ją z perspektywy prowadzonego biznesu oraz uzyskania jak największych korzyści z wyboru określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Myśląc o wyborze formy prowadzenia działalności należy pamiętać, że w przypadku spółki nowo zawiązanej kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie statut lub umowy spółki, które regulują przedmiot działalności spółki. Spółka kapitałowa powinna wyznaczyć siedzibę spółki nowo zawiązanej. Umowa Spółki określa również kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy może przyjąć postać pieniężną lub niepieniężną. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru określonego trybu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze będzie możliwe wniesienie wkładów nie pieniężnych co w określonym stanie faktycznym może okazać się niekorzystne i w dalszej kolejności rodzić konieczność zmiany umowy spółki co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dalszych kosztów.

Kolejna spółka kapitałowa, a mianowicie z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu do spółki akcyjnej nie potrzebuje formułowania statutu spółki. Powstaje na podstawie umowy spółki. To w nim ujmuje się m.in . przedmiot działalności spółki. Kusząca w firmie spółki wydaje się jednak wysokość kapitału zakładowego spółki, który jest znacznie niższy aniżeli w przypadku spółki akcyjnej.

Podobnie jak przy spółce akcyjnej konieczny jest wpis do KRS-u. Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności wystarczy co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna. Siedzibę spółki określa umowa. Spółka ta również powinna mieć swoje organy. W tym przypadku to spółka odpowiada za swoje zobowiązania, zaś w kompetencji zarządu leży reprezentacja spółki z o.o. Generowane zyski dzieli się pośród udziałowców zgodnie z ich udziałem.

Ostatnia i najmłodsza spółką kapitałowa jest prosta spółka akcyjna. Przepisy regulujący jej byt prawny weszły w życie w lipcu 2021 roku. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jeden podmiot oraz musi posiadać siedzibę spółki. Podobnie jak przy spółce akcyjnej i z ograniczona odpowiedzialnością dla tej spółki nowo zawiązanej potrzebny jest wpis do KRS-u oraz prowadzenie księgowości. Popularyzacja prostej spółki akcyjnej niewątpliwie jest wynikiem wysokości minimalnego wkładu zakładowego. Spółka powinna mieć swój zarząd spółki lub w zamian niego radę dyrektorów.

Jaką wybrać formę spółki?

Niewątpliwie wybierając konkretną formę spółki prawa należy mieć na uwadze charakter przewidywanej działalności, cel oraz oczekiwania na jakie stawiają wspólnicy, czy założyciele. Dobrze obrany przedmiot działalności spółki, to przyszłość nowego przedsiębiorstwa. Jest to istotne z perspektywy wybranego typu spółki o tyle, iż różnią się one między sobą, co przekłada się np.  m.in . na odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa, sposób powstania, wyodrębnienie organów oraz sposób reprezentacji. Dlatego warto wiedzieć jakie mankamenty wymaga podział spółek. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy/statutu spółki tak by korzyść płynąca z założenia podmiotu gospodarczego była jak największa.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności

Połączenie, Przekształcenie i podział spółek to instytucja, która jest wykorzystywana już w okresie funkcjonowania spółki.

Przyczyny sięgania po jedną z wyżej wskazanych instytucji mogą być bardzo różne, poczynając od woli wydzielenia określonej linii biznesowej z działalności, sprzedaż określonej marki, połączenie się firm na rynku czy zmiana organizacji w celu np. uzyskania korzyści podatkowej.

W przypadku spółek kapitałowych oraz działań związanych z połączeniem, przekształceniem czy też podziałem spółek istotne znaczenie odgrywają zarządy spółek uczestniczących dostarczają niezbędne informacje np. o podziale spółki wspólnikom w ramach procesu podziału spółki. Zarządy spółek uczestniczących w podziale winny to wykonać w określonym czasie przed zebraniem się walnego zgromadzenia, czy też zgromadzenia wspólników spółki. Procedura połączenia, podziału spółki wiąże się z określonymi czynnościami w KRS np. w przypadku połączenia spółek, wiąże się z wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku podziału spółki kapitałowej bądź spółek, wspólnikowi przysługuje prawo do akcji dzielonej spółki. Spółka taka trwa do wykreślenia spółki dzielonej z ewidencji.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z podziałem spółek na określone grupy. W sposób skrótowy pokazano różnice pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Wskazano również jak istotne jest prawidłowe dobranie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, z tego względu podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw a także skorzystać z wiedzy podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w tego typu kwestiach.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

ZMIANY W KRS – Przedsiębiorcy w KRS

Seria Expercka – Przedsiębiorcy w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to scentralizowana i zinformatyzowana baza danych na którą składają się trzy osobne rejestry. Dotyczą one kolejno: przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  a także rejestru dłużników niewypłacalnych.

Głównym celem KRS jest gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, tj. jak spółki jawnej, akcyjnej, czy też komandytowej. Zawiera elementy takie jak aktualna sytuacja finansowa, czy też informacje dotyczące organów reprezentacyjnych danego podmiotu.

Informacje w rejestrze sądowym dotyczące przedsiębiorców, są istotne z perspektywy obrotu gospodarczego. KRS zawiera też wiele innych danych spółek wpisanych. Zgłoszenie do KRS podmiotu w określonych przypadkach jest obowiązkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało możliwości złożenia wniosku do KRS i zachęca do składania wniosków elektronicznych. Dane w krajowym rejestrze sądowym są jawne. Zanim dokonamy złożenia wniosku należy rozważnie przygotować się do jego wypełnienia. Czy już wiesz jak to zrobić? Centralna Informacja KRS należy do systemu integracji rejestrów unijnych, to dzięki niemu możliwe jest prowadzenie zbioru i udostępniania przetwarzanych informacji.

W kwestii przedsiębiorców krs ewidencjonuje wnioski dotyczące podmiotu. Systemy zawierają informacje, które obejmują stan na temat zaległości podatkowych, celnych, a także wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niespłaconych wierzytelności wraz z ich wysokością, np. dotyczących spółki. Rejestr dłużników niewypłacalnych przestrzega różne podmioty przed nawiązaniem ryzykownych interesów z osobą widniejącą w rejestrze.

Należy zauważyć, że KRS wnioski dotyczące wszelakich zamian podmiotów rozpatruje coraz to szybciej, dzięki digitalizacji systemów. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. KRS zmian dotyczących informacji udzielonych przez podmiot nie kwestionuje o tyle o ile są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Spis treści:
1. Jak wygląda wpis do KRS?
2. Zmiana Danych w KRS
3. Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?
4. Jaki jest termin na zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?
5. Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Jak wygląda wpis do KRS?

Sam wpis do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorstwa następuje na wniosek zainteresowanego. Tylko taki podmiot ma możliwość złożenia wniosku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu w formie papierowej, kolejno składa do właściwego sądu rejestrowego. Dopuszcza się też złożenie do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek, ale nadal wymagane jest podpisanie wniosku. Dokumenty w formie elektronicznej powinny być potwierdzone podpisem elektronicznym, w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej. Z perspektywy formalnej podpisanie wniosku jest warunkiem koniecznym do jego przyjęcia.

Aby złożyć wniosek formularze krs można uzyskać bezpośrednio w siedzibie sądu rejestrowego. Wiele osób reflektuje na temat zmian dotyczących rozwoju portali Ministerstwa Sprawiedliwości i nad podpisem elektronicznym z uwagi na obawy o bezpieczeństwo w sieci. Jak się okazuje coraz to nowi przedsiębiorcy składają wnioski w formie elektronicznej. W przyszłości nikt nie ominie zmian dotyczących digitalizacji krs, a podmioty uprawnione będą korzystać wyłącznie z systemu integracji rejestrów. Portal Rejestrów Sądowych działa za pośrednictwem portalu rejestrów opartego na module tożsamości systemu integracji rejestrów. Elektroniczne wnioski udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zazwyczaj na oficjalnej stronie danego sądu rejestrowego elektroniczny formularze krs można pobrać w wersji gotowej do wypełnienia bądź wydruku. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do dokonywania zmian krs w formie online. Zatem możemy dowolnie wybrać formę wniosku krs jaką chcemy złożyć, pamiętając że zgłaszanie zmian jest konieczne. Składając wniosek o dołączenie dokumentów – kosztuje on 40 zł opłata sądowa jest uiszczana każdorazowo przy nowym wniosku. W wysokości 300 zł opłata sądowa jest pobierana od wniosków innych niż te dotyczące bezpośrednio wpisu do rejestru.  Czy już wiesz co można znaleźć w Portalu Systemów Sądowych? Ogólnie w systemie prs znajdziemy szeroki wachlarz usług zarówno sądowych, jak i administracyjno-prawnych. Zatem jeżeli chcemy szybko uzyskać konkretne informacje warto szukać ich w systemie prs. W rejestrze sądowym należy zgłosić podmioty, które nie należą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiana Danych w KRS

Złożenie wniosku w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z odrzuceniem wniosku, czy też opóźnieniem w rejestracji zmian w Spółce.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną zmian w KRS oraz reprezentacją firmy przed KRS, to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Jaki jest termin zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?

Według Ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym zainteresowany ma 7 dni na złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS od zdarzenia powodującego w następstwie konieczność jego złożenia.

Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?

Wpis ma na celu wprowadzenie wniosku KRS do wewnętrznego systemu teleinformatycznego, podobnie świadczy wpis zmian zaistniałych po rejestracji. W krajowym rejestrze wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. Na przykład jeżeli nie dokonano złożenia wniosku wskutek okoliczności uniemożliwiających jego złożenie wówczas termin zgłoszenia zmian liczy się w ciągu 7 kolejnych dni od ustania takich przeszkód. Należy podkreślić, że zgłaszanie zmian niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi negatywne konsekwencje prawne.  Termin rozpoznania wniosku może jednak się wydłużyć. Może się zdarzyć, iż wymaganym stanie się przeprowadzenie rozprawy sądowej – w takim przypadku dochodzi do wydłużenia czasu rozpoznania wniosku. Czas ten jednak nie może przekroczyć miesiąca.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Wniosek dotyczący wpisu dnia złożenia wniosku powinien być wzbogacony o załącznik w postaci uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów reprezentantów lub prokurenta, chyba że sprawa jest rozpatrywana przez sąd. Jeżeli zainteresowany przedsiębiorca wraz z wnioskiem ubiega się o numer krs, czy też REGON przesłanie dokumentów następuje automatycznie wraz ze zgłoszeniem NIP z sądu rejestrowego do właściwego urzędu statystycznego ze względu na lokalizacje siedziby przedsiębiorstwa. Po upływie 3 dnia złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego wpływa jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne i następuje rozpatrzenie dokumentów finansowych.

W przypadku spółek zarejestrowanych prowadzone są akta rejestrowe zawierające dane podmiotu zidentyfikowane przy rozpoznaniu wniosku. Podobne wymagania tyczą się, np. rejestru stowarzyszeń, rejestru sądowego spółki, zmiana danych członka spółki.

Należy zwrócić uwagę, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, zatem dostępne są informacje spółek zarejestrowanych. Rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru składa się z szczęściu działów w których zawiera się konkretne informacje pod określonym numerem. Dla każdego prowadzone są indywidualne akta rejestrowe, które każdorazowo aktualizowane są o zmianę danych np. w przypadku zmiany danych spółki, aktualizowana jest zmiana danych członka przedsiębiorstwa. Do systemu wprowadza się każdą zmianę wpisu. W rejestrze sądowym podstawę samego wpisu stanowi wniosek opiewający na dane podmiotu. Wszelkie informacje są dostępne na ogólnym portalu rejestrów sądowych.

Należy podkreślić, że domniemywa się prawdziwość danych wprowadzonych do rejestru, dlatego tak ważne jest dokonanie zmian danych w systemie prs, chociażby przez elektroniczny formularz krs. Należy również zachować odpowiedni termin wpisu zmian, czy aktualizacji danych spółki dla uniknięcia ewentualnych niedogodności. Wyjątkiem jest tutaj jedynie dział czwarty rejestru przedsiębiorców. Co ciekawe wyszukanie dokumentów finansowych, danych członków zarządu spółki, data kiedy spółka została zarejestrowana, zmiany adresu, zamiany zarządu, zmiana danych członka, zmiany umowy spółki i inne zmiany dotyczące podmiotu nie tylko w przypadku spółek sąd rejestrowy udostępnia bez konieczności tworzenia konta użytkownika na portalu rejestrów. Jeżeli np. doszło do zmiany siedziby spółki, zmiany istotnych dokumentów finansowych, to wszelkie dane podmiotu zmiany można zarejestrować pod numer krs elektronicznie, jako załącznik do wniosku. Jeżeli zachodzi taka konieczność o dalszych poczynaniach stanowi sąd rejestrowy.  Objęty zmianą wpis zostanie na tej podstawie zaktualizowany. Należy podkreślić, iż zmiany danych należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego. Po dokonaniu rejestru zmiany wpis spółki, czy innego podmiotu jako jawny będzie ogólnodostępny w systemie KRS, np. zmiana zarządu krs. Rozpatrzenie takiej aktualizacji online będzie zapewne szybsze niż, gdy złożymy do KRS papierowy wniosek. Co istotne przy załatwianiu aktualizacji, np. zmiany adresu, zmiany danych członka zarządu, czy zmiany zarządu we wniosku należy powołać się na numer krs podmiotu.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych

W przypadku uchybienia 7-dniowego terminu rejestracji przez przedsiębiorcę ogłoszenie wpisu nie następuje do czasu wypełnienia obowiązku. Celem ponaglenia przedsiębiorcy zostaje on wezwany do odpowiedniego działania bez którego ogłoszenie wpisu nie jest możliwe. Gdy wniosek złożony zostanie po terminie przedsiębiorcy grozi grzywna. Wobec tego przy dokonaniu zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, jak np. w kwestii zmiany zarządu, zawsze trzeba zrobić stosowne zgłoszenie zmian. Z reguły zmiany danych podmiotu zgłasza osoba reprezentująca spółkę. Co istotne w braku reakcji ze strony podmiotu na nałożoną już grzywnę i dalszego wzbraniania się od nakazanego działania, jakim jest zgłoszenie zmian w związku z przedsiębiorstwem, np. braku danych członka zarządu, zmiany zarządu, sąd może nakładać kolejne grzywny do momentu, aż nastąpi zmiana danych dotyczących postanowienia sądu. Także każda zmiana danych członka danego przedsiębiorstwa musi być odpowiednio zgłoszona. W przypadku braku rejestracji zmian, wpis który powinien zostać objęty zmianą, a w szczególności jest niezgodny ze stanem faktycznym może z urzędu zostać wykreślony przez sąd. W szczególnych przypadkach przedmiot objęty zmianą może zostać wpisany przez sąd. W następstwie zmian ogłoszenie wpisu wymaga uiszczenia opłaty. Reasumując zmiana danych krs służyć ma aktualizacji bazy dla potencjalnego interesanta danego podmiotu. Z uwagi na rejestrację spółki i gamę informacji zainteresowany może racjonalnie obrać podmiot oraz plan przewidywanej z nim współpracy.

W ramach doradztwa Prawnego Kancelaria Pasternak LEGLA sporządza wnioski, umowy, reprezentuje klientów, sporządza wszelkie niezbędne załączniki celem zgłoszenia zmian w KRS.

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka, ale również realna oszczędność finansowa

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Seria Expercka

Faktury odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu działań gospodarczych, umożliwiają jasne i przejrzyste rozliczenia, stanowią potwierdzenie wykonanej usługi lub dostarczonego towaru.

W związku z faktem, iż przedmiotem cyklu publikacji dotyczących obrotu gospodarczego oraz przestępstw gospodarczych ma być problematyka nierzetelnych faktur, w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione w sposób ogólne zagadnienie związane z dokumentowanie transakcji gospodarczych w postaci faktury VAT, a w dalszej kolejności wstępnie zostanie przedstawiona problematyka tzw. pustych faktur VAT, czy też faktury nierzetelnej, której to wystawienie lub wykorzystanie stanowi przestępstwo skarbowe.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

Spis treści:
1. Regulacja
2. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?
3. Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury?
4. Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego
5. W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?
6. Niezaksięgowanie faktury
7. Problem pustych faktur
8. Czym jest pusta faktura?
9. Kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Regulacja

Obowiązek wystawienia faktury przez czynnego podatnika VAT reguluje art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, który nakazuje wystawienie faktury dokumentującej między innymi sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywaną przed podatnika VAT na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Wystawienie i wydanie faktury spełnia dwie funkcje w rozliczeniu podatku VAT – u sprzedawcy określa moment powstania obowiązku podatkowego, o ile zostanie wystawione w obowiązującym terminie, oraz wskazuje kwotę należnego podatku VAT, u nabywcy zaś jest podstawą do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku.

Wystawienie faktury po terminie jak pokazuje praktyka nie jest wcale sytuacją rzadką. Mimo że takie przypadki nie powinny mieć miejsca, to w praktyce często zdarza się, że podatnik z roztargnienia nie zaksięguje wystawionej faktury sprzedażowej. Oczywiście przedsiębiorcy nie wprowadzają takich faktur również celowo, jednakże wówczas skutki podatkowe powinny być dla nich najmniejszym problemem – większym będzie postępowanie karnoskarbowe. W każdym razie niezaksięgowanie faktury czy też wystawienie jej po terminie będzie miało swoje określone skutki podatkowe dla przedsiębiorcy ją wydającego.

W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?

Skoro wiadomo już jaki przepis reguluje obowiązek wystawienia faktury VAT należy zadać pytanie – jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Zasady nakładające obowiązek fakturowania zostały uregulowane w art. 106a–108 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Przepisy te nakładają na podatnika dokonującego sprzedaży obowiązek wystawienia faktury – po dokonaniu sprzedaży lub jeżeli jest taka potrzeba przed jej dokonaniem. Należy zaznaczyć, że wystawienie faktury po terminie dla jej nabywcy nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych. Skutki podatkowe pojawiają się jedynie po stronie przedsiębiorcy, który fakturę tę wystawił. 

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi fakturę wystawia się:

1.         zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 106i ust. 1 i 2, a więc nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę / otrzymano całość, lub część zapłaty od nabywcy – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar, lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

2.         nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Ustawa o VAT wskazuje także na inne terminy, które są określone dla poszczególnych rodzajów usług. Według nich faktura powinna być wystawiona do:

•            30-go dnia od daty wykonania usługi (w przypadku usług budowlanych i montażowych)

•            60-go dnia od daty wydania towaru (w przypadku dostawy książek drukowanych, bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            90-go dnia od wykonania czynności (w przypadku drukowania książek bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            7-go dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

•            z upływem terminu płatności (w przypadku dostaw energii cieplnej, chłodniczej lub elektrycznej, a także gazu, usług ochrony, przechowywania mienia i dozoru, oraz świadczenia usług: najmu, dzierżawy, ochrony osób, leasingu czy telekomunikacyjnych).

 Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury ?

Niewystawienie faktury w terminie może wiązać się z konsekwencja na gruncie przepisów ustawy karnej oraz prawa podatkowego.

Termin wystawienia faktury VAT regulują określone przepisy ustawy, co jednak w sytuacji gdy faktura nie została wystawiona w terminie?

Zasadą jest, iż prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Sprzedawca mimo opóźnienia w wystawieniu faktury jest obowiązany rozliczyć fakturę nie w miesiącu jej wystawienia, a w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Wystawienia faktury po terminie dla podatnika-sprzedawcy będzie oznaczało, że faktura ta nie będzie wyznaczać terminu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli więc sprzedawca wystawi fakturę w dniu późniejszym niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, to data wystawienia tej faktury nie będzie już wyznaczała momentu powstania obowiązku podatkowego – terminem powstania obowiązku będzie wówczas wskazany wyżej termin ustawowy.

W przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych, natomiast w przypadku, gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Celem tego uregulowania jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa na wypadek, gdyby podatnik, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie wystawił faktury dokumentującej wykonane świadczenie, a tym samym doprowadziłby do niemożności efektywnego opodatkowania czynności. 

Przykład:

Faktura Vat dokumentuje usługę remontową wykonaną w lutym, wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę do 15 marca (usługa była dokonana w lutym), faktura jednak z roztargnienia sprzedawcy została wystawiona w dniu 15 kwietnia , wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje w kwietniu, a 15 marca. Tym samym podatek należny powinien być rozliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT, tj. za luty. 

Wystawienie faktury z opóźnieniem przez podatnika co do zasady nie będzie niosło za sobą negatywnych skutków podatkowych, o ile podatnik wskaże dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego

Zgodnie z art. 54 kks podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, przez co naraża Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Z kolei, gdy podatnik nie wystawi faktury, ale uwzględni ją w pliku JPK_V7 i rozliczy podatek należny z tytułu dokonanej transakcji, wówczas będzie go dotyczył art. 62 § 1 kks. Przepis ten stanowi, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Wystawienie nierzetelnej faktury, po terminie może zatem powodować nieprzyjemne dla podatnika konsekwencje prawne, zarówno na polu podatkowym jak i karnoskarbowym.

Oprócz konsekwencji prawnych wystawianie faktur po terminie niesie inne, poważne ryzyko – spadku wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?

W treści art. 106b w ust. 2 znajduje się zapis, iż podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku lub też rozporządzenia właściwego ministra wydanego na postawie art. 82 ust 3 u.o.p.t.u.   Jednakże, należy jednak mieć na uwadze, że podatnik będzie obowiązany do wystawienia faktury na każde żądanie nabywcy towaru zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust 3 u.o.p.t.u.

Czy import usług podlega rozliczeniu podatkowemu?

Tak. Przy imporcie usługi obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi art.19a ust.1 ustawy o VAT.

Brak faktury przy imporcie usług nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu importu usług

Niezaksięgowanie faktury

Przedsiębiorca, który zauważy, że nie zaksięgował faktury z poprzedniego roku owiązany jest do korekty błędu w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców. Jeżeli tego nie zrobi to książka będzie pokazywała nieprawdziwą sytuację firmy. W takiej sytuacji w razie kontroli skarbowej organ podatkowy może upomnieć się o należny podatek razem z naliczonymi odsetkami i nałoży na przedsiębiorcę dodatkową karę. Jeżeli podatnik będzie musiał dopłacić podatek PIT i VAT, to najprawdopodobniej zobowiązany będzie również do wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty. Odsetek nie płaci się do kwoty 8,70 zł. Ich wysokość można obliczyć w kalkulatorze odsetek podatkowych.

Jeżeli zatem zdarzy się taka sytuacja, że przedsiębiorca wystawi fakturę po terminie wynikającym z ustawy o podatku VAT, wówczas i tak powinien wykazać podatek VAT należny we właściwym okresie rozliczeniowym, pomimo że data faktury nie będzie na to wskazywała.

Problem pustych faktur

Problem fikcyjnych faktur jest coraz poważniejszy, a co za tym idzie, przepisy karno-skarbowe coraz bardziej restrykcyjne. Puste faktury i oszustwa związane z wprowadzeniem ich do obrotu gospodarczego przybierają przeróżne formy. Czasami chodzi o zakup kilku faktur w celu zmniejszenia podatku dochodowego przedsiębiorcy, a czasami proceder z nimi związany osiąga rozmiar skomplikowanej siatki przestępczej. Może się również okazać, że przedsiębiorca wystawi fakturę na transakcje która nigdy nie doszła do skutku. Niezależnie od tego, na jaką skalę faktury te są wystawiane, każde ich użycie może nieść za sobą poważne skutki podatkowe i karne zarówno po stronie wystawcy, jak i nabywcy.

Czym jest pusta faktura?

Poprzez pojęcie pustych faktur, należy rozumieć fakturę, która dokumentuje ona świadczenie, którego nie wykonano, które nigdy nie miało miejsca, oraz gdy fakturę wystawia jeden podmiot podczas gdy usługę w rzeczywistości wykonuje ktoś inny.

W praktyce przyjęło się, że puste faktury możemy podzielić na trzy kategorie, tj.:

 • dokumenty, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana, czyli wystawienie faktury nie ma żadnego związku z dostawą towarów bądź świadczeniem usług przez podmiot wystawiający fakturę ani żaden inny;
 • dokumenty, którym towarzyszy realna transakcja, ale usługodawcą jest inny podmiot niż ten wystawiający fakturę;
 • dokumenty wystawiane przez firmanta – chodzi o faktury dokumentujące rzeczywisty obrót towarami i usługami, ale z zatajeniem wobec nabywców prawdziwego podmiotu realizującego wskazany w fakturach obrót.

Sankcje za wprowadzenie pustej faktury do obrotu zostały uregulowane zarówno w ustawie Kodeks karny skarbowy, jak i w ustawie Kodeks karny

Odpowiedzialność karna za psute faktury: Zgodnie z art. 271a k.k., kto wystawia fakturę (faktury) zawierającą ogółem kwotę należności, której wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, lub takiej faktury używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie zaś z art. 62 kks za wadliwe wystawienie faktury grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych. Z kolei za wystawienie albo posługiwanie się fikcyjną fakturą sąd może orzec karę nawet do 720 stawek dziennych bądź roku pozbawienia wolności. Możliwe jest również nałożenie obu tych kar jednocześnie.

Powyżej opisane konsekwencje na polu prawnokarnym nie są jedynymi, które mogą spotkać osobę, która np. używa nierzetelnej faktury lub ją wystawia. Możliwe do przewidzenia są również inne karnoskarbowe skutki takiego działania.

 

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się

Nasze lokalizacje sprawdź tutaj

A może wolisz zapytać o konsultację online? Zadaj pytanie

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

Czy Tokeny NFT to wciąż nowy i atrakcyjny sposób na zarabianie pieniędzy? Jednak tam, gdzie pojawiają się możliwości pomnażania kapitału, pojawiają się też ryzyka. O czym należy pamiętać tworząc i obracając NFT?

A może zastanawiałeś się nad biznesem opartym lub nawiązującym do NFT?

NFT niesienie ze sobą wiele możliwości nie tylko w wykorzystaniu biznesowym, ale również jawi się jako ciekawy element sztuki cyfrowej. Popularność tokenów nft najprężniej rozwijały się na rynku cyfrowej sztuki cyfrowej. Dziś, wirtualne dzieła sztuki  posiadające certyfikaty NFT oferują najbardziej prestiżowe domy aukcyjne takie jak wspomniany już Christie’s czy DESA Unicum, a zawrotne kwoty transakcji już nie szokują tak, jak choćby rok temu. Czy obecnie jednak niezamienne tokeny (non Fungible Token) dalej przeżywa renesans czy raczej chyli się ku końcowi?

Zacznijmy jednak od początku.

Spis treści:
1. Czym jest NFT?
2. Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?
3. Ile warte jest NFT?
4. Czy można zarobić na NFT?
5. Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?
6. Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”
7. Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?
8. Jak możemy pomóc?

 

Czym jest NFT?

Mimo że pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się już w 2012 roku, tokeny NFT zyskały swoją popularność w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties, polegającą na adoptowaniu i handlu wirtualnymi kotami.

W mediach pojawia się wiele publikacji dotyczących tokenów NFT (non fungible token), jednak część odbiorców nie rozumie, czym one są. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że token NFT jest jak cyfrowa wersja obrazu wybitnego malarza, np. Picasso, lub innego dzieła sztuki. Po pierwsze, jest to pewnego rodzaju niepowtarzalne dzieło, który często powiązany jest z innym elementem pracy twórczej autora i występuje tylko w jednym egzemplarzu. Może być powiązany np ze zdjęciem, plikiem graficznym, plikiem video lub tekstem. Po drugie, jego wartość nie jest odgórnie narzucona, a zależy od autora. Po trzecie, token NFT nie ma odpowiednika w innych przedmiotach. Jest on niewymienialny.   Posiadanie NFT nie koniecznie wiąże się z posiadaniem prawa do oryginalnego dzieła.

Technologia NFT sprawia, że niemożliwym jest podrobienie zakupionego aktywa, zatem stając się posiadaczem jakiegoś przedmiotu opartym na NFT mamy pewność, że jesteśmy jego jedynymi właścicielami.  Unikalny token nft to swoisty kod reprezentujący ciąg danych. Warto zauważyć, że nie ma dwóch tokenów NFT reprezentujących ten sam ciąg danych, ani nie da się ich przedstawić jako ułamka pełnej liczby. Każdy token ma unikalną wartość, nie jest równy innemu tokenowi i nie można go skopiować.

Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?

Tokeny NFT są oparte na technologii blockchain – tej samej, dzięki której funkcjonują kryptowaluty.

Tokeny nie są jednak kryptowalutą. Tym co łączy tokeny i kryptowaluty jest, oprócz technologii na której są oparte, fakt że wymagają portfela kryptograficznego. Umożliwia on przechowywanie, kupno i sprzedaż tokenów NFT.

Ponadto, NFT i kryptowaluty stanowią istotny element tzw. metawersum czyli świata wielkiej symulacji, w której treści cyfrowe przenikają się z rzeczywistymi: elementy świata realnego można znaleźć w świecie cyfrowym, a elementy świata cyfrowego – w świecie realnym. Jaka ma być rola wirtualnego świata w nowej odsłonie? Metawersum docelowo ma umożliwiać robienie w świecie cyfrowym tego, co w rzeczywistym: spotykanie się z innymi, zabawę i dokonywanie różnych transakcji. Obecnie istnieje już kilka metawersów.

Tokeny są swego rodzaju reprezentantem sfery nowych technologii, które to technologie w dobie powszechnej cyfryzacji nabierają dużego znaczenia również w biznesie. Wykorzystanie nowych technologii w biznesie może mieć wiele zastosować, może stanowić swoisty świetny pomysł na nowy biznes, czy rozwój już istniejących biznesów lub też stanowić narzędzie spekulacyjne, czy też środek inwestycyjny.

Planowanie działań w oparciu o wykorzystanie nowych technologii niejednokrotnie wymaga poznania nowatorskich rozwiązań, innowacyjnych sposobów czy też szczegółowej wąskiej specjalizacji. Z tego względu szukając doradztwa w zakresie prawa nowych technologii warto korzystać z usług osób, które posiadają doświadczenie oraz rozumieją problematykę w której mają doradzać. Niejednokrotnie zastosowanie nowych technologii może bowiem rodzić wątpliwości na gruncie przepisów prawa cywilnego, podatków a także może rodzić pytania w zakresie regulacji prawnokarnych.

Wydaje się, iż dbałość o kwestie prawne związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy m.in . usługi związane z prawem umów, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, rejestracją i ochroną znaków towarowych a także własności przemysłowej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym kryptowaluty.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej dotyczącej tematyki kryptowaluty.

Dowiedz się więcej o legalności kryptowalut, o której pisaliśmy tutaj

Ile warte jest NFT?

Ceny tokenów NFT nie są narzucone. Niektóre NFT są sprzedawane nawet za miliony dolarów. Kto jest rekordzistą? Cyfrowy twórca Beeple stworzył w formie NFT obraz „Everydays: the First 5000 Days”, zlicytowany na 69,4 mln dolarów. To jednak nie jest rekordowa cena. Za 91,8 mln dolarów swoją grafikę „The Merge” sprzedał artysta Pak. Jego dzieło było podzielone na ponad 312 tys. części, które kupiło blisko 29 tys. nabywców. Transakcje o rekordowej wartości miały miejsce w 2021 i 2022 r., zatem można się spodziewać, że w najbliższych latach również zostaną zawarte transakcje o dużej wartości. Nie można jednak zapominać, że udana sprzedaż z wysokim zyskiem to wypadkowa różnych zmiennych. Jedną z nich jest gotowość nabywcy to zapłaty wskazanej ceny lub wzięcia udziału w licytacji. Ostatecznie odbiorca może pośrednio wpływać na cenę tokenów NFT.

Czy można zarobić na NFT?

Specyfika tokenów NFT sprawia, że zarobić na nich można na kilka sposobów. Jakie są najpopularniejsze z nich? Można w NFT zainwestować jak w cyfrowe dzieło sztuki, nabywając je od innej osoby, licząc na wzrost jego wartości w czasie, by następnie odsprzedać z zyskiem. Można również stać się twórcą tokenów NFT i sprzedawać je na platformie do sprzedaży tokenów NFT. Przedsiębiorstwa mogą z tokenów NFT tworzyć swoje znaki towarowe, by reklamować swoje produkty w metawersum.

Tokeny NFT mogą stanowić również elementy gier, które można nabywać za realne środki pieniężne. Tokeny NFT stanowią również sposób na promocję danego artysty, który może tworzyć swoje dzieła jako NFT. Graficy, muzycy czy projektanci mogą pokazywać i sprzedawać swoje utwory w metawersum. Jak widać, tokeny NFT dają wiele możliwości zarobku. Czy jednak nie kryje się w tym wszystkim jakiś „haczyk”?

Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?

Kancelaria Pasternak LEGAL w swoim portfolio może pochwalić się doradztwem również na rzecz podmiotów działających na rynku sztuki cyfrowej.

Potrzebujesz konsultacji prawnej dotyczącej NFT ? – Kliknij tutaj

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wydać NFT?

Aby stworzyć NFT (proces ten jest określony jako wydawanie), należy opracować treść cyfrową, która ma się później zmienić w token, np. plik graficzny (proces przemiany jest określony jako mintowanie). Należy też wybrać platformę blockchain, na której będzie funkcjonować stworzony token NFT. Obecnie najpopularniejsza platforma to Ethereum. Następnie należy kupić kryptowalutę, którą uiści się niezbędne opłaty. Wysokość opłat związanych z tworzeniem NFT różni się w zależności od platformy. Oprócz podstawowej opłaty, platformy mogą naliczać opłaty za korzystanie z konta i za wystawienie na sprzedaż NFT.

Czy da się stworzyć tokeny NFT za darmo? Raczej nie, ale można uiszczać opłaty później, ponieważ niektóre platformy blockchain pobierają opłatę dopiero w momencie sprzedaży NFT.

Gdzie można sprzedawać powstałe NFT? Do obrotu tokenami służą specjalne giełdy, np. OpenSea, Rarible i Nifty Gateway. Na pierwszej z nich co najmniej 1,4 mln użytkowników dokonało co najmniej jednej transakcji dotyczącej tokenów NFT. Giełdy oferują możliwość obrotu cyfrowymi dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz plikami audio i video. Aby móc korzystać z giełd, należy mieć portfel kryptowalut. Po jego założeniu i zasileniu można uczestniczyć w transakcjach zakupu w drodze licytacji lub opcji „kup teraz”.

Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”

Od strony prawnej tokeny NFT stanowią własność intelektualną oraz przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Nie posiadają odrębnej definicji prawnej i wpisują się w definicję utworu z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: Ustawa o prawie autorskim). Przepis ten uznaje za utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Token NFT czyli cyfrowy zapis pewnej treści również wpisuje się w tę definicję.

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim token NFT stanowi egzemplarz utworu. Osoba, która kupuje token NFT, nie nabywa automatycznie praw autorskich czy majątkowych do treści NFT. Aby mówić o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, sprzedawca i nabywca powinni zawrzeć umowę pisemną sprzedaży. Bez niej nabywca nie będzie uprawniony do wyświetlania, tworzenia oraz rozpowszechniania kopii i utworów zależnych odnoszących się do zakupionego NFT. Strony mogą się też zdecydować na zawarcie umowy licencyjnej – ich zakres zależy od woli stron. Czy uczestnicy rynku NFT są tego świadomi?

Masz pytania dotyczącego tego jak powinna wyglądać transakcja w przypadku NFT ? A może rozważasz dokonanie transakcji na dowolnym rynku NFT ? – Sprawdź z czym wiąże się taka transakcja lub jak jej skutecznie i bezpiecznie dokonać!

Kolejne pułapki związane z NFT – czy da się ich uniknąć?

NFT wciąż pozostaje zjawiskiem nowym. W związku z tym, rynek NFT nie doczekał się jeszcze szczegółowych uregulowań prawnych i funkcjonuje w oparciu o istniejące rozwiązania. Należy pamiętać, że mimo potencjału rynku NFT, niesie on zagrożenia dla wszystkich jego uczestników.

Obrót tokenami wiąże się z ryzykiem porażki dla inwestora. Może on nie znaleźć nabywcy dla swoich tokenów lub nie uzyskać satysfakcjonującej ceny gdy np. popularność tokenów NFT nie jest znacząca. Są tacy, którzy wieszczą rychły upadek NFT przekonując, że obecnie około 95% posiada tokeny NFT, które nie przedstawiają żadnej wartości, a 80% kolekcji tokenów pozostaje niesprzedanych. Występuje tu również ryzyko związane z płynnością. Ktoś kto zainwestował w niezbyt popularne tokeny NFT może nie być w stanie szybko odzyskać zainwestowanych środków a zostanie mu wyłącznie zapis na platformie blockchain. Należy dodatkowo zauważyć, że podaż tokenów znacząco przeważa popyt na nie na rynku NFT, co również stanowi niekorzystne zjawisko dla inwestorów.

Na ryzyko narażony jest twórca NFT lub osoba, która chce zarobić na sprzedaży NFT. Ryzyka wiążą się np ze spekulacją. Token NFT, jak każde aktywo, może zostać skradzione. Jak można stracić tokeny NFT? Na przykład wskutek phisingu.

O phishingu pisaliśmy tutaj.

Warto pamiętać, że kradzież tokenów NFT jest penalizowana analogiczne jak innych dóbr. Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego: „ kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” . W art. 278 § 2 Kodeksu karnego ustalono, że „ tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ”. Token NFT trudno uznać za rzecz ruchomą, ale jego konstrukcja bliska jest definicji programu komputerowego. Właściciel skradzionego NFT może się domagać ścigania sprawcy a następnie zwrotu skradzionego tokenu NFT lub jego równowartości.

Tokeny NFT mogą również być bezprawnie rozpowszechniane, utrwalane i zwielokrotniane.

Nie można również wykluczyć, że autorzy posiadający pełnię praw do tokenów NFT, będą wprowadzać nabywców w błąd w zakresie możliwości dalszej sprzedaży tokenów NFT. Możliwe jest również, że cyberprzestępcy przerobią treści cyfrowe danego twórcy i stworzą na ich podstawie tokeny NFT, które następnie sprzedadzą. Ogólnie można przyjąć, że katalog oszustw, których można stać się ofiarą na rynku NFT jest szeroki.

Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, albowiem niekiedy dla dokonania transakcji wystarczy doświadczenie samego użytkownika niekiedy jednak wsparcie doradców prawnych może okazać się niezbędne.

Prawo nowych technologii odgrywa coraz większą rolę zarówno w życiu prywatnym jak i w obrocie gospodarczym. Nowe technologie często umożliwiają przedsiębiorcy utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Wydaje się, iż dbałość o kwestie związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Pasternak LEGAL – dla posiada zespół prawników doradzającym przy transakcjach dotyczących nowych technologii – zobacz więcej.

Jak możemy pomóc?

Tokeny NFT oferują wiele szans na pomnożenie kapitału jednak, jak przedstawiliśmy powyżej, obrót nimi wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Posiadamy i aktualizujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie nowych technologii, co sprawia, że potrafimy na te ryzyka odpowiedzieć.

Pomożemy w szczególności w opracowaniu umów dotyczących obrotu NFT, zabezpieczających Państwa interesy, w sporach i dochodzeniu roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji jak również w ściganiu przestępstw, których przedmiotem są tokeny NFT.

Zapraszamy do kontaktu!   – Kliknij tutaj

Czy według Was tokeny NFT mają przyszłość? – zapraszamy do przesyłania waszych opinii na nasz adres email: info@pasternaklegal.pl

 

 Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Przestępczość białych kołnierzyków

Przestępczość białych kołnierzyków

Współczesny świat jest miejscem, w którym ekonomia, technologia i innowacje rozwijają się w zawrotnym tempie. Jednak równie szybko, jak rozwija się gospodarka, tak samo rosną wyzwania związane z przestępczością gospodarczą zwaną potocznie: przestępczością białych kołnierzyków.  

Wśród dynamicznego spektrum form tych przestępstw, kryją się dziesiątki historii i przypadków oszustw, nadużyć oraz manipulacji finansowych, które wpłynęły na naszą rzeczywistość gospodarczą, społeczną i prawną. Przestępczość ta często przyjmuję charakter przestępczości zorganizowanej i wykorzystuję wpływy polityczne. Zainteresowanie przestępczością białych kołnierzyków przez organy ścigania uzasadnione jest faktem, iż  ściganie przestępstw białych kołnierzyków ma na celu nie tylko aspekt sprawiedliwościowy, ale także uzasadnienie ekonomiczne. Działalność przestępcza w tym obszarze często godzi nie tylko w interes publiczny czy indywidualny interes ale również w interesy gospodarcze wielu podmiotów.

https://pasternaklegal.pl/przestepczosc-bialych-kolnierzykow/

Spis treści:
1.Co oznacza White Collar?
2. Czym są przestępstwa gospodarcze?
3. Wyłudzenie kredytu, przestępstwa bankowe.
4. Przestępstwa przetargowe
5. Wsparcie dla członków zarządu
6. Wyłudzenie odszkodowania
7. Pranie brudnych pieniędzy
8. Niechcące oszustwo, a przestępstwa białych kołnierzyków
9. Nowelizacja kodeksu karnego a ostrzejsza odpowiedzialność „białych kołnierzyków”
10. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
11. PODSUMOWANIE

Co oznacza White Collar?

Definicja „białych kołnierzyków” została zaproponowana przez wybitnego kryminologa i socjologa E. Sutherlanda.  W 1939 roku uczony użył tego terminu na swoim wykładzie na American Sociological Assocation. Sutherland podkreślił, że przestępstwa białych kołnierzyków różnią się od przestępstw popełnianych przez “blue-collar workers” (robotników fizycznych). Według autora termin ten obejmował przestępstwa popełniane przez osoby cieszące się uznaniem i wysoką pozycją społeczną oraz w ramach ich działalności zawodowej (In the course of his occupation). Przestępstwa w obrocie gospodarczym popełniane przez tzw. białe kołnierzyki to często przestępstwa ekonomiczne, przestępstwa oszukańcze, przestępstwa skarbowe, czy przestępstwa związane z zarządzaniem, przestępstwa w sferze działalności na rynkach finansowych, ale również zaliczyć można do nich przestępstwa korupcyjne czy przestępstwa przetargowe.

Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników zajmujących się reprezentacją Klientów, w sprawach związanych z przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne związane z:

a. reprezentujemy Klientów, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa (OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH)

b. działaniami prewencyjnymi mającymi na celu przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym (tworzymy procedury, przeprowadzamy audyty czy prowadzimy szkolenia) – (Przeciwdziałanie i działania prewencyjne)

c. doradzany czy reprezentujemy Klientów pokrzywdzonych przestępstwem; (Reprezentacja pokrzywdzonych)

Czym są przestępstwa gospodarcze?

W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje legalna definicja przestępstwa gospodarczego, wynika to między innymi z ewoluowania tego rodzaju przestępstwa oraz stopnia skomplikowania. W najbardziej uniwersalnym znaczeniu pod pojęciem przestępstw gospodarczych rozumie się czyny karalne, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania do sytemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji. Prawo polskie posiada szeroki katalog przestępstw gospodarczych, opisanych zarówno w kodeksie karnym, jak i kodeksie karnym skarbowym.

 Do przestępstw gospodarczych zaliczyć można:

 • Oszustwa w obrocie gospodarczym gospodarczych;
 • Cyberprzestępczość;
 • Przestępstwa karnoskarbowe;
 • Przestępstwa fakturowe (w tym zbrodnia fakturowa);
 • Przestępstwa związane z wyrobami objętymi akcyzą (paliwa, tytoń, alkohol);
 • Przestępstwa związane z naruszeniem własności przemysłowej;
 • Przestępczość zorganizowana;
 • Przestępstwa związane z produkcją, obrotem produktami tytoniowymi;
 • Przestępstwa w obrocie finansowym;
 • Odpowiedzialności członków organów spółek;
 • Przestępstwa przetargowe;
 • Działania na szkodę wierzycieli;
 • Przestępstw przy obrocie lekami;
 • Przestępstw korupcyjnych;
 • Przestępczości dot. prania brudnych pieniędzy;

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Interesuje Cię:

Działanie Prewencyjne – skontaktuj się

Szkolenia – skontaktuj się

Obrona w Sprawie Karnej – skontaktuj się

W rozdziale XXXVI Kodeksu karnego wymienione są następujące przestępstwa gospodarcze:

 1. Łapownictwo i korupcja

 1. Wyłudzenie kredytu

 1. Wyłudzenia podatków

 1. Wyłudzenie odszkodowania

 1. Pranie pieniędzy

 2. Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

 3. Korupcja gospodarcza

 4. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności gospodarczej

 5. Wyzysk kontrahenta

 6. Zakłócenie przetargu publicznego

 7. Fałszowanie znaków indentyfikacyjnych;

 8. Fałszowanie wskazań licznika w pojeździe.

Pozostałe przestępstwa gospodarczych, które zostały stypizowane w innych miejscach kodeksu karnego możemy zaliczyć także:

1.     Cyberprzestępczość,

2.     Oszustwa komputerowe, 

3.     Wyłudzenia VAT, 

4.     Sprzedajność,

5.     Płatna protekcja.         

Wyłudzenie kredytu, przestępstwa bankowe

W świecie postępu technologicznego oraz powszechnej cyfryzacji cyberprzestępczość stanowi szczególne zagrożenie, z uwagi na rosnącą powszechność przestępczości w sferze bankowej.

O przestępstwa internetowych pisaliśmy m.in . tutaj:

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

SMISHING – ŚMIESZNE? A JEDNAK NIEBEZPIECZNE

VISHING – POZORNIE NORMALNA ROZMOWA

Przestępstwa przetargowe

Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in . ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in . na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

 

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

 

Wsparcie dla członków zarządu

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

art. 297 k.k.  – najczęściej określane jest mianem oszustwa kredytowanego.

Przestępstwo oszustwa stypizowane w treści art. 297 § 1 k.k. zaliczane jest do ścisłej kategorii tzw. przestępstw gospodarczych. Zachowanie sprawcy ww. przestępstwa może przybierać formy: przedkładania fałszywych dokumentów, przedkładania dokumentów stwierdzających nieprawdę, przedkładania nierzetelnych pisemnych oświadczeń.

Wyłudzenie odszkodowania

Przestępstwem gospodarczym jest także wyłudzenie odszkodowania, które uregulowano w art. 298 k.k. Zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu, karalne zachowanie sprawcy przestępstwa wyłudzenia odszkodowania polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia. Np. celowe spowodowanie pożaru czy kolizji drogowej (zob. Wyr. SA we Wrocławiu z 30.01.2018 r., syn. II AKa 392/17)

Pranie brudnych pieniędzy

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy pozostaje przestępstwem ściśle powiązanym z istnieniem zorganizowanych struktur przestępczych, a także często pozostaje w związku z popełnianymi w obrocie gospodarczymi przestępstwami. Prawo karne gospodarcze opisuje odpowiedzialność związana z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej o:

Odpowiedzialność karna za przestępstwo prania brudnych pieniędzy – znajdziesz tutaj  

Niechcące oszustwo, a przestępstwa białych kołnierzyków

Czym można niechcący zostać oszustem? Okazuję się, że tak.

Przykładem może być sytuacja, gdy stale współpracujący z przedsiębiorcą kontrahent, nie zwracając uwagi na kondycję finansową tego przedsiębiorcy sprzedaje mu towar. Jednocześnie w wyniku zachwiania gospodarczego przedsiębiorca nie jest w stanie przez dłuższy czas uregulować obciążającego go zobowiązania, taka sytuacja może rodzić konieczność skorzystania z usług doświadczonego prawnika.

Nowelizacja kodeksu karnego a ostrzejsza odpowiedzialność „białych kołnierzyków”

1 października 2023 r. weszły w życie radykalne zmiany w polityce karania

Zwalczanie przestępstw białych kołnierzyków, znanych w świecie pod angielską nazwą white collar crime, znalazło się na szczycie priorytetów organów państwa. Jedną z istotniejszych zmian, jest wprowadzenie dwóch kwalifikowanych typów przestępstwa zwanego potocznie łapownictwem menedżerskim, a tym samym znaczne zaostrzenie kar za to przestępstwo. Intencją zaostrzenia kar za tzw. łapownictwo managerskie jest ograniczenie liczby przestępstw, które są popełniane przez osoby posiadające wysokie statusy ekonomiczne

 Zgodnie z art. 296a § 1 Kodeksu karnego kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast na podstawie art. 296a § 4 Kodeksu karnego tego przepisu, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (przez znaczną kwotę majątkowo należy rozumieć szkodę, której wartość przekracza 200 tys. zł).

Należy przytoczyć Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2022 r. (sygn. akt II AKa 154/21): „o tym, czy daną osobę można zaliczyć do kategorii osób pełniących funkcję kierowniczą, decyduje zakres posiadanych przez nią uprawnień. Chodzi tu także o faktyczny wpływ na decyzje podejmowane w spółce czy jednostce.

O pełnieniu funkcji kierowniczej przesądza zatem przydanie określonych kompetencji osobie ją sprawującej, niezależnie od tego, czy ich zakres obejmuje całość jednostki czy też jedynie pewne wyodrębnione jej części”

W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził również art.306b

Art. 306b § 1 Kodeksu karnego

kto dopuszcza się przestępstwa stypizowanego m.in . w art. 296a § 1 oraz 4 (czyli łapownictwa managerskiego) w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. (przez pięciokrotność kwoty wielkiej wartości należy rozumieć kwotę przekraczającą 5 mln zł.).W stosunku do osoby, która dopuszcza się tzw. łapownictwa managerskiego w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości, na podstawie art. 306b § 2 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25. (dotyczy to więc kwoty powyżej 10 mln zł).

W wyniku nowelizacji zostały wprowadzone do Kodeksu karnego dwa nowe kwalifikowane typy łapownictwa biernego, które w zależności od kwoty zagrożone będą karą nawet do 20 lub 25 lat więzienia.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

System gospodarowania środkami publicznymi został zbudowany w taki sposób, aby był on zgodny pod względem formalnym i materialnym z ustawą o finansach publicznych nazywa się dyscypliną finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponosić różne osoby jak np. członkowie organów, kierownicy jednostek, pracownicy sektora finansów publicznych, ale również osoby gospodarujące środkami publicznymi, które zostały przekazane podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej może doprowadzić do naruszenia tej dyscypliny i pociągnięciem do odpowiedzialności. A tę ponosi zarówno osoba, która dokonała tego czynu, jak i osoba, która wydała polecenie, aby dokonać takiego czynu.

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Szerzej o działalności Kancelarii

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1