Prawo gospodarcze

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

15.11.2023

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Wstęp

Spółki stanowią ważny element struktury gospodarczej, różniąc się pod względem prawnym, organizacyjnym i operacyjnym. Niniejszy wpis na bloga skupi się na analizie działań spółek osobowych i kapitałowych.

Przedsiębiorstwa według ustawodawstwa polskiego można utworzyć i prowadzić na, podstawie różnych przepisów prawa. Wybór odpowiedniej formy w sposób realny wpływa na prowadzony biznes ponieważ może bezpośrednio przekładać się na zobowiązania podatkowe jak również zobowiązania związane z wymiarem składki ZUS.

Przepisy krajowe dają potencjalnemu przedsiębiorcy szeroką gamę możliwości w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Warto więc wiedzieć jaki jest podział spółek po to by wybrać odpowiednią formę do prowadzenia własnego biznesu. A wachlarz możliwości jest spory począwszy od jednoosobowej działalności, aż po spółki  które współtworzą dwa lub więcej podmiotów.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

 

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Czym są spółki prawa handlowego?
3. Charakterystyka Spółek Osobowych
4. Funkcjonowanie Spółek Osobowych
5. Charakterystyka Spółek Kapitałowych
6. Jaką wybrać formę spółki?
7. Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności
8. Podsumowanie
8. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Jakie są rodzaje spółek?

Podział spółek handlowych na dwie odrębne kategorie, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe – potocznie nazywane Spółkami handlowymi.

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne w tym prosta spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pośród spółek osobowych są spółki: jawna, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Wybierając formę prowadzenia działalności warto wiedzieć jakie są różnice pomiędzy w/w spółkami przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności, czy obciążeń podatkowych.

Czym są spółki prawa handlowego?

Jak już wspomniano do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe oraz osobowe.

Spółki kapitałowe wyróżniają się posiadaniem osobowości prawnej. Osobowość prawna spółek kapitałowych powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki osobowości prawnej handlowe spółki kapitałowe mają możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że we własnym mieniu i na własny rachunek mogą nabywać i zbywać prawo własności oraz inne prawa rzeczowe. Jednocześnie mogą zaciągać zobowiązania, a nawet występować w charakterze powoda lub pozwanego. Aby utworzyć spółkę kapitałową niezbędny jest określony kapitał na start. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki kapitałowej. Na marginesie niniejszych rozważań poza zasięgiem tego opracowania pozostają kwestie związane z bytem spółki w organizacji, albowiem kwestie te wymagały by osobnego przedstawienia i z tego względu zostały one pominięte.

Charakterystyka Spółek Osobowych

Spółki osobowe, w tym partnerskie, jawne i komandytowe, charakteryzują się tym, że wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. To jeden z kluczowych elementów odróżniających je od spółek kapitałowych. W przypadku spółki osobowej, każdy wspólnik reprezentuje spółkę, co wpływa na dynamikę podejmowania decyzji i prowadzenia spraw spółki. Stosowne modyfikacje dotyczą spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej niemniej jednak te kwestie wymagają osobne przedstawienia dlatego też w tym wpisie nie będą szerzej przedstawiane.

Niewątpliwie spółek handlowych podział opiera się na uregulowaniu Kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek osobowych spółka jawna (Sp. j.) cieszy się największą popularnością. Powstaje ona na bazie umowy zawartej pod rygorem nieważności przez osoby fizyczne lub prawne.  Spółka musi wyznaczyć siedzibę spółki.

Wkład do spółki jawnej stanowi wszystko co zostało do niej wniesione przez jej członków. Wkłady wnoszone przez wspólników spółki jawnej powinny być równe. Wymaga ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W firmie spółki nie prowadzi się dla niej pełnej księgowości, jeżeli w zawiązaną spółkę majątek w ciągu roku nie przekracza 2 mln euro. Przy utworzeniu nowej spółki plan działania musi być spójny.

Wspólnicy spółki istniejącej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Każdy z nich może reprezentować spółkę jawna, a zyski zasadniczo dzieli się po równo. Do rozwiązania spółki jawnej dochodzi poprzez ziszczenie się przyczyn określonych w umowie spółki jawnej, uchwałę wszystkich wspólników, upadłość, śmieć wspólnika lub jego upadłości, a także wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez któregokolwiek ze wspólników oraz orzeczenie sądu.

Spółka partnerska także jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka partnerska tworzona jest przez partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także przez spółki cywilne oraz inne spółki prawa handlowego. Warunek konieczny spółki nowo zawiązanej partnerskiej to wykonywanie wolnego zawodu. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Oczywiście spółka partnerska powstaje na podstawie umowy i konieczne jest dokonanie wpisu do KRS.  Spółka partnerska działa pod własną firmą. Spółka partnerska zostaje zawarta przez co najmniej dwa podmioty.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa. Podobnie jak już wymienione spółki do jej powstania niezbędna jest umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawarta w odpowiedniej formie.

Do spółki wnosi się wkład pieniężny bądź niepieniężny W spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze i komandytariusze. Bez względu na zgromadzony majątek spółki komandytowej winna ona prowadzić pełną księgowość. Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Jeżeli w umowie nie uregulowano inaczej komplementariusze mają prawo do udziału w zyskach odpowiadających wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi w chwili wystąpienia przyczyn jakie określa umowa spółki komandytowej, na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej, poprzez upadłości spółki, wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wspólników lub wierzycieli, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Do grona spółek osobowych zaliczamy również spółki komandytowo – akcyjne.  Jak sama nazwa wskazuje jej członków określa się mianem komplementariuszy i akcjonariuszy. W przy tej firmie spółki wymagany jest kapitał zakładowy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki w przeciwieństwie do komplementariuszy. Ci ostatni odpowiadają bez ograniczeń bez względu na moment przystąpienia do spółki. Komplementariusze odpowiadają także za reprezentację spółki komandytowo – akcyjnej. Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych ma miejsce w wypadku okoliczności przewidzianych statutem spółki, upadłości, śmierci oraz upadłości jednego z komplementariuszy oraz z powodu przyczyn prawem przewidzianych.

Funkcjonowanie Spółek Osobowych

Udział wspólnika w spółce osobowej ma istotne znaczenie dla struktury własnościowej. Decyduje on o zakresie odpowiedzialności za długi spółki oraz udziale w zyskach. Zasady funkcjonowania spółek osobowych regulowane są przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi dotyczą głównie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych, takich jak np. spółka akcyjna, wspólnicy odpowiadają ograniczenie do wartości wniesionego kapitału, co odróżnia je od spółek osobowych.

Charakterystyka Spółek Kapitałowych

Spółki te charakteryzują się co do zasady tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona zaś, spółki te stanowią osobny od wspólników byt prawny.

Spółka akcyjna powstanie na podstawie statutu spółki. Po zawarciu statutu spółki konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, które w dalszej kolejności zostaną zgłoszone wraz ze stosowną dokumentacją, celem rejestracji nowo zawiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowych spółek wiąże się każdorazowo z przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zaś jej odpowiednie opracowanie może mieć wpływ na funkcjonowanie samej spółki. Umowa Spółki to już ten moment, w którym warto przemyśleć brzmienie samej umowy tak by zoptymalizować ją z perspektywy prowadzonego biznesu oraz uzyskania jak największych korzyści z wyboru określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Myśląc o wyborze formy prowadzenia działalności należy pamiętać, że w przypadku spółki nowo zawiązanej kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie statut lub umowy spółki, które regulują przedmiot działalności spółki. Spółka kapitałowa powinna wyznaczyć siedzibę spółki nowo zawiązanej. Umowa Spółki określa również kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy może przyjąć postać pieniężną lub niepieniężną. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru określonego trybu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze będzie możliwe wniesienie wkładów nie pieniężnych co w określonym stanie faktycznym może okazać się niekorzystne i w dalszej kolejności rodzić konieczność zmiany umowy spółki co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dalszych kosztów.

Kolejna spółka kapitałowa, a mianowicie z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu do spółki akcyjnej nie potrzebuje formułowania statutu spółki. Powstaje na podstawie umowy spółki. To w nim ujmuje się m.in . przedmiot działalności spółki. Kusząca w firmie spółki wydaje się jednak wysokość kapitału zakładowego spółki, który jest znacznie niższy aniżeli w przypadku spółki akcyjnej.

Podobnie jak przy spółce akcyjnej konieczny jest wpis do KRS-u. Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności wystarczy co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna. Siedzibę spółki określa umowa. Spółka ta również powinna mieć swoje organy. W tym przypadku to spółka odpowiada za swoje zobowiązania, zaś w kompetencji zarządu leży reprezentacja spółki z o.o. Generowane zyski dzieli się pośród udziałowców zgodnie z ich udziałem.

Ostatnia i najmłodsza spółką kapitałowa jest prosta spółka akcyjna. Przepisy regulujący jej byt prawny weszły w życie w lipcu 2021 roku. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jeden podmiot oraz musi posiadać siedzibę spółki. Podobnie jak przy spółce akcyjnej i z ograniczona odpowiedzialnością dla tej spółki nowo zawiązanej potrzebny jest wpis do KRS-u oraz prowadzenie księgowości. Popularyzacja prostej spółki akcyjnej niewątpliwie jest wynikiem wysokości minimalnego wkładu zakładowego. Spółka powinna mieć swój zarząd spółki lub w zamian niego radę dyrektorów.

Jaką wybrać formę spółki?

Niewątpliwie wybierając konkretną formę spółki prawa należy mieć na uwadze charakter przewidywanej działalności, cel oraz oczekiwania na jakie stawiają wspólnicy, czy założyciele. Dobrze obrany przedmiot działalności spółki, to przyszłość nowego przedsiębiorstwa. Jest to istotne z perspektywy wybranego typu spółki o tyle, iż różnią się one między sobą, co przekłada się np.  m.in . na odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa, sposób powstania, wyodrębnienie organów oraz sposób reprezentacji. Dlatego warto wiedzieć jakie mankamenty wymaga podział spółek. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy/statutu spółki tak by korzyść płynąca z założenia podmiotu gospodarczego była jak największa.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności

Połączenie, Przekształcenie i podział spółek to instytucja, która jest wykorzystywana już w okresie funkcjonowania spółki.

Przyczyny sięgania po jedną z wyżej wskazanych instytucji mogą być bardzo różne, poczynając od woli wydzielenia określonej linii biznesowej z działalności, sprzedaż określonej marki, połączenie się firm na rynku czy zmiana organizacji w celu np. uzyskania korzyści podatkowej.

W przypadku spółek kapitałowych oraz działań związanych z połączeniem, przekształceniem czy też podziałem spółek istotne znaczenie odgrywają zarządy spółek uczestniczących dostarczają niezbędne informacje np. o podziale spółki wspólnikom w ramach procesu podziału spółki. Zarządy spółek uczestniczących w podziale winny to wykonać w określonym czasie przed zebraniem się walnego zgromadzenia, czy też zgromadzenia wspólników spółki. Procedura połączenia, podziału spółki wiąże się z określonymi czynnościami w KRS np. w przypadku połączenia spółek, wiąże się z wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku podziału spółki kapitałowej bądź spółek, wspólnikowi przysługuje prawo do akcji dzielonej spółki. Spółka taka trwa do wykreślenia spółki dzielonej z ewidencji.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z podziałem spółek na określone grupy. W sposób skrótowy pokazano różnice pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Wskazano również jak istotne jest prawidłowe dobranie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, z tego względu podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw a także skorzystać z wiedzy podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w tego typu kwestiach.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1