Prawo gospodarcze

Jak uchronić się przed nieuczciwą konkurencją

10.11.2023

Wstęp

Trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że przedsiębiorcy podejmują różne działania by zapewnić sobie dalszą obecność oraz rozwój na rynku. Niestety, niektóre z tych działań mogą się okazać czynami nieuczciwej konkurencji, za które grożą sankcje. Co oznaczają czyny nieuczciwej konkurencji i jak się przed nimi bronić?

Warto pamiętać, że nie każde działanie, które odbieramy jako nieuczciwa konkurencja, nosi znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Czym innym są zwykłe, ludzkie pretensje, zawiedzione uczucia i poczucie krzywdy, a czym innym jest nieuczciwa konkurencja.

Warto podkreślić, że w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji nie mówimy tylko o zachowania dwóch które mogą mieć miejsce pomiędzy dwoma konkurującymi ze sobą spółkami, ale również nieuczciwa konkurencja może nas spotkać ze strony aktualnych lub byłych pracowników czy współpracowników.

Czynu nieuczciwej konkurencji może dopuścić się każdy, w tym na przykład wspólnik, członek zarządu, klient lub dostawca. Pracownicy po prostu mają najszerszy dostęp do wrażliwych informacji, dlatego jest im o wiele łatwiej nieuczciwie konkurować.

Nieuczciwa konkurencja występuje praktycznie w każdym obszarze działalności gospodarczej, w tym w handlu, usługach, produkcji, zamówieniach publicznych, czy w reklamie.

Niniejsza publikacja ma się za zadanie omówienie problematyki nieuczciwej konkurencji w ogólnych kwestiach.

Spis treści:
1. Definicja nieuczciwej konkurencji
2. Czym są te dobre obyczaje?
3. Co można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji?
4. Oszukańcze – wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
5. Fałszywe oznaczenia pochodzenia towarów lub usług
6. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług
7. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
8. Przejmowanie pracowników i klientów
9. Naśladownictwo Produktów
10. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości
11. Utrudnianie dostępu do rynku
12. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
13. Wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych
14. Nieuczciwa reklama
15. Sprzedaż premiowana
16. Prowadzenie systemu sprzedaży lawinowej
17. Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe
18. Czego może się domagać przedsiębiorca?
19. Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?
20. Jak możemy pomóc?

Definicja nieuczciwej konkurencji

Jak rozumieć i rozpoznać czyny nieuczciwej konkurencji oraz, co niezwykle ważne, jak się przed nimi chronić?

To, jakiego rodzaju czyn stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, określa ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawa wymienia przykładowe branże, w których obowiązuje i są to: produkcja (przemysłowa i rolna), budownictwo, handel i usługi. Czym jednak dokładnie jest nieuczciwa konkurencja?

Definicja pojęcia znajduje się w art. 3 ustawy. Jest to „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Ustawodawca podaje kilka przykładów czynów nieuczciwej konkurencji:

– wprowadzanie w błąd w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów lub usług, pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

– naśladownictwo produktów,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz

– prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji jest dość nieostre. „Dobre obyczaje” nie są zdefiniowane w prawie. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 3, by uznać dany czyn za czyn nieuczciwej konkurencji wystarczy by doszło do zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, nie zaś naruszenia tego interesu. NA marginesie należy wskazać, że ustawa wylicza przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji.

Wskazówkę, jak należy rozumieć pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji daje orzecznictwo. W wyroku z dnia 9 października 2019 r. (sygn. I NSK 61/18) Sąd Najwyższy podkreśla, że „Istota czynu nieuczciwej konkurencji polega na działaniu przedsiębiorcy sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (…) Ustalenie dobrych obyczajów w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje z uwzględnieniem celu ustawy, jakim jest zapewnienie równych i niezakłóconych warunków konkurencji.

Czyn nieuczciwej konkurencji może zostać popełniony przez przedsiębiorcę, ale również przez jego pracownika, kontrahenta czy inną osobę, która chce lub działa na szkodę firmy. Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy usług doradztwa prawnego w zakresie dotyczących ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, dokonujemy audytów, ale również współpracujemy z firmami, które zajmują się wywiadem gospodarczym.

Usługi Kancelarii związane są nie tylko z zachowaniami prewencyjnymi mającymi zapobiegać czy też chronić przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji, ale również zorientowane są na reprezentację podmiotów i osób, którym zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Zapraszamy do kontaktu

W kontekście relacji z konsumentami jako sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, czyli takie działanie, które potocznie określone jest jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od przyjętych standardów postępowania.”

Bezprawność zachowania się sprawcy polega na tym, że działa on sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami. Dodatkowo jego działalność musi zagrażać lub naruszać interes przedsiębiorcy lub klienta.

Czym są te dobre obyczaje?

Ich pojęcie nie jest ani jasne, ani precyzyjne. Przyjmuje się, że dobre obyczaje w obrocie gospodarczym, kiedyś nazywane uczciwością kupiecką, to coś w rodzaju zasad współżycia społecznego w działalności gospodarczej. Kryterium nie powinny więc stanowić poglądy uczciwego przeciętnego człowieka, ale oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji, poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów lub usług. Konkurencja powinna być „przejrzysta” czytelna dla przedsiębiorców i klientów a wyniki jej niezafałszowane. Kryteria oceny zachowań w obrocie powinny być racjonalne i pozwalać uczestnikom obrotu gospodarczego orientować się, jakie postępowanie jest dozwolone a jakie zabronione.

Co można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie mogą być przykłady czynów nieuczciwej konkurencji?

Za tego typu czyn można uznać użycie dla określenia produktu nazwy kojarzącej się z już funkcjonującym na rynku produktem podobnego zastosowania. Odbiorca może skojarzyć nowy produkt ze znanym odpowiednikiem i nabyć go pod wpływem renomy istniejącego odpowiednika. Przedsiębiorca wykorzystuje w tej sytuacji w sposób nieuczciwy renomę produktu wypracowaną przez innego przedsiębiorcę. Tego rodzaju zachowanie z pewnością narusza interes innego przedsiębiorcy. Może również naruszać interes klienta. Przykładem nieuczciwej konkurencji wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również rozpowszechnianie nieuczciwych reklam porównawczych, przedstawiających w sposób nierzetelny przewagę własnych produktów nad produktami konkurencji. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 lipca 2018 r. (sygn. I AGa 232/18) a contrario, nieuczciwa reklama wprowadza błąd, w sposób niemożliwy do weryfikacji i nierzetelny porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu, w sposób nieobiektywny porównuje typowe cechy towarów lub usług. Ponadto, tego typu reklama prowadzi do trudności lub pomyłek w rozróżnieniu podmiotu reklamowanego i jego konkurenta, ich oferty lub też oznaczeń.

Za czyn nieuczciwej konkurencji można też uznać tzw. opłaty półkowe, czyli płatności pobierane od dostawców w zamian za możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy handlowej z daną siecią handlową. Tego rodzaju praktyki stanowią ograniczenie dostępu do rynku. Wskazuje na to np wyrok SN z 22.06.2023 r. (sygn. II CSKP 1336/22) w sprawie, w której dostawca pozwał sieć handlową. Sąd zwrócił uwagę, że za pobierane opłaty strona pozwana nie wykonywała na rzecz strony powodowej żadne usługi: „Pozwana pobierając więc bezpodstawnie nieekwiwalentne opłaty, obiektywie i nieuczciwie utrudniała dostęp stronie powodowej do rynku, wykorzystując swoją siłę ekonomiczną i wyzyskując słabość ekonomiczną kontrahenta. Jak wynika z akt sprawy strona powodowa musiała dostosowywać się do praktyk jednostronnie kształtowanych, nietransparentnych oraz korzystnych wyłącznie dla strony pozwanej.”

 Oszukańcze – wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 6 u.z.n.k.

Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy.

Fałszywe oznaczenia pochodzenia towarów lub usług

Czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i nazw, o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem “rodzaj”, “typ”, “metoda” albo równoznacznym.

W odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność.

Czy wiesz, że wprowadzające w błąd oznaczenie w określonych przypadkach może również stanowić przestępstwo?

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi. Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Oferujemy wsparcie na różnych etapach, zatrzymania, przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia, stosowania tymczasowego aresztowania, na etapie postępowania przed organami ścigania, czy sądem.

Zespół Pasternak LEGAL – świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych – kliknij i zobacz więcej

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach określonych w ust. 4.

Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie czynu określonego w ust. 1, dokonanego w okolicznościach określonych w ust. 4.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Przejmowanie pracowników i klientów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

  • Praw­na ochro­na ma­jąt­ku oraz własności intelektualnej: pomagamy chronić majątek przedsiębiorstwa oraz jego wspólników, świadczymy usługi w  zakresie rejestracji znaków towarowych , ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, windykacja wierzytelności, prawnokarnej ochrony majątku.
  • Warto zadbać by nie tylko procedury ale i odpowiednio skonstruowane umowy stanowiły działania prewencyjne w walce z czynami naruszające interes przedsiębiorcy. W tym zakresie oszczędności mogą kosztować bardzo dużo, dlatego zawsze warto skontaktować się ze specjalistami zajmującymi się doradztwem prawnym związanym z czynami nieuczciwej konkurencji. Pasternak LEGAL świadczy szerokie wsparcie związane ze wsparciem prawnym firm, często tworzonymi przez ludzi z pasją, również w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Naśladownictwo Produktów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

https://pasternaklegal.pl/?p=3507&preview=true 

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

1)osobach kierujących przedsiębiorstwem;

2)wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

3)stosowanych cenach;

4)sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się:

1)nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;

2)nieprawdziwymi atestami;

3)nierzetelnymi wynikami badań;

4) nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług

Zachęcamy do zapoznania się z innymi pokrewnymi artykułami:

Ochrona znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego

Logo a znak towarowy

Znak towarowy w Unii

Utrudnianie dostępu do rynku

Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1)sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2)nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3)rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4)pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5)działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:

1)ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;

2)stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;

3)emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także utrudnianie małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.) 2 , dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

Utrudnianiem dostępu do rynku, o którym mowa w ust. 3, jest również:

1)emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej;

2)emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 3, jeżeli jest dokonywana w ramach:

1)wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc;

2)wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości;

3)likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok.

Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną

Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną jest określone w  art. 229 Kodeksu karnego zachowanie osoby fizycznej:

1)będącej przedsiębiorcą;

2)działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezentowania albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim kontroli;

3)działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w pkt 2.

https://pasternaklegal.pl/?p=3507&preview=true

Wytwarzanie i używanie urządzeń niedozwolonych

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wytwarzanie, import, dystrybucja, sprzedaż, najem lub oddawanie do używania pod innym tytułem prawnym oraz posiadanie, w celach zarobkowych, urządzeń niedozwolonych, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także instalacja, serwis lub wymiana urządzeń niedozwolonych, w celach zarobkowych, oraz wykorzystywanie przekazu informacji handlowej do promocji tych urządzeń lub związanych z nimi usług.

Nieuczciwa reklama

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1)reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2)reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3)reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4)wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5)reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej “reklamą porównawczą”, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1)nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

2)w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;

3)w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;

4)nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;

5)nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;

6)w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;

7)nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

8)nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Doradzamy w sprawach związanych z reklamą przedsiębiorców oraz produktów

Sprzedaż premiowana

Czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 1, jeżeli premie stanowią towary lub usługi:

1) o niewielkiej wartości lub próbki towaru;

2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach hazardowych, lub konkursach, których wynik nie zależy od przypadku.

Prowadzenie systemu sprzedaży lawinowej

Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie.

Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizowanie systemu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług;

2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.

Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

Czego może się domagać przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji może żądać np.

·       zaprzestania niedozwolonych działań,

·       eliminacji skutków niedozwolonych działań,

·       zapłaty odszkodowania,

·       wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

·       zasądzenia określonej kwoty na wybrany cel społeczny,

·       złożenia oświadczenia o wybranej treści, formie i w wybranej ilości.

Należy podkreślić, że brzmienie przepisów wskazuje, że nie musiało już dojść do naruszenia interesu innego przedsiębiorcy. Wystarczy, by interes ten został zagrożony. Jak można dochodzić swoich roszczeń? Poszkodowany przedsiębiorca może wezwać stronę naruszającą do zaprzestania naruszenia lub od razu wytoczyć przeciw niej powództwo do sądu. Ze względu na fakt, że sądy dążą do polubownego rozwiązywania sporów, dobrą praktyką jest w pierwszej kolejności wezwać pisemnie stronę do zaprzestania naruszenia prawa i w przypadku braku jej stosownej reakcji wytoczyć powództwo załączając przesłane wezwanie do pozwu.  

Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?

Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji sprawca może ponieść odpowiedzialność karną. Sankcje karne są przewidziane za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzanie klientów w błąd odnośnie do tożsamości producenta lub produktu (karalne naśladownictwo), fałszywe oznaczenie produktów i usług albo brak jakichkolwiek oznaczeń, rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie i uczestnictwo w organizacji systemu sprzedaży lawinowej. Jakie sankcje grożą sprawcom tych czynów? Na przykład, za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy grozi kara aresztu albo grzywny. Aby można było ukarać sprawcę takiego czynu, pokrzywdzony przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ściganie. Może to zrobić osobiście, w dowolnej jednostce policji lub złożyć do prokuratury pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, szczegółowo opisując okoliczności czynu i załączając dowody na potwierdzenie przebiegu czynu. 

Problematyka ta wymaga jednak osobnego opracowania.

Zastanawiałeś się co grozi za kupno i sprzedaż podrabianych towarów? – kliknij i zobacz więcej

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

Jak możemy pomóc?

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów, zarówno w przypadku bieżącego doradztwa prawnego, reprezentacji przed sądami czy urzędami, a także na etapie sporządzania lub negocjowania umów. Oferujemy wsparcie zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Zapraszamy do kontaktu.

Może również Cię zainteresować:

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Użytkowanie utworów bez zgody autora

Znak towarowy a logo

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.


Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1