Zamiana kary pozbawienia wolności

Zamiana kary – kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności

https://pasternaklegal.pl/zamiana-kary-pozbawienia-wolnosci/

Spis treści:
1. Kary w prawie karnym
2. Na czym polega kara grzywny?
3. Do kiedy trzeba zapłacić karę grzywny?
4. Wiele osób zastanawia się – „ co jeśli nie zapłacę kary grzywny?
5. Czy mogę rozłożyć karę grzywny na raty?
6. Na czym polega kara ograniczenia wolności?
7. Czy kara pozbawienia wolności oznacza więzienie?
8. Czy można zamienić karę bezwzględnego pozbawienia wolności na karę grzywny?

 

 

 

Kary w prawie karnym

Kara na gruncie prawa karnego jest instytucją wielobarwną. Przede wszystkim kładzie nacisk na prewencyjne aspekty, jakim służy szeroko ujęty wymiar sprawiedliwości. Z założenia ustawodawcy, kara powinna być odbierana jako racjonalna dolegliwość. Ustawodawca w kodeksie karnym wymienił katalog kar, jakie Sąd może nałożyć na jednostkę, która dopuściła się czynu zabronionego. Wśród kar wymienionych w artykule 32 kodeksu karnego, wyróżniamy:

 ·       karę grzywny;

·       karę ograniczenia wolności;

·       karę pozbawienia wolności;

·       karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejność w zakresie usytuowania powyższych elementów katalogu kar, nie została dobrana przypadkowo. Każda kolejna kara, co do zasady, winna być bardziej surowa. Należy pamiętać, iż wszystkie wymienione powyżej dolegliwości mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw osoby, która dopuściła się czynu zabronionego pod groźbą kary i została skazana prawomocnym wyrokiem. Zastosowana dolegliwość w formie kary ma w szczególności wzbudzić poczucie odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym zapobiegać sytuacji powrotu do przestępstwa.

Na czym polega kara grzywny?

Kara grzywny, jako wymieniona na pierwszym miejscu, jest uznawana za najłagodniejszą z kar. Ze względu na jej nie izolacyjny charakter, dla większości osób, wydaje się ona być również najmniej dolegliwa. Oddziałuje na jednak na ekonomikę podmiotu, będąc karą o charakterze majątkowym.

W polskim unormowaniu prawnym, Sąd ma możliwość wymiaru kary grzywny w dwóch systemach. Są to odpowiednio system w stawkach dziennych lub system kwotowy. System obejmujący stawki dzienne nie dla każdego jest systemem zrozumiałym. Kara grzywny wymierzona w stawkach dziennych ustalana jest w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje określenie liczby stawek dziennych. Drugi obejmuje określenie kwoty jednostkowej stawki dziennej.

Do kiedy trzeba zapłacić karę grzywny?

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, skazanego na grzywnę Sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

Wiele osób zastanawia się – „co jeśli nie zapłacę kary grzywny?”

W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną (opisywaną w karze ograniczenia wolności), przyjmując przeliczenie, że 10 stawek dziennych jest równoważnych 1 miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca.

W przypadku bezskuteczności egzekucji grzywny lub jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że owa egzekucja byłaby bezskuteczna, Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zastępcza kara pozbawienia wolności zostanie wykonana jeżeli skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej z kary grzywny albo uchyla się od jej wykonania, lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa albo niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że 1 dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 stawkom dziennym grzywny. Z kolei kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy mogę rozłożyć karę grzywny na raty?

Rozłożenie kary grzywny na raty jest możliwe w określonych, przez kodeks karny wykonawczy, okolicznościach. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty. Co do zasady raty powinny być rozłożone na okres do 1 roku, jednak w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, sąd posiada możliwość rozłożenia grzywny na raty na okres do 3 lat.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Ustawodawca na drugim miejscu usytuował karę ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności jest karą nieizolacyjną, choć ingeruje częściowo w wolność jednostki. Kara ograniczenia wolności polega bowiem na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany bez zgody Sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek składać wyjaśnienia na temat procesu obywania kary, w szczególności wobec przydzielonego kuratora zawodowego. Warto podkreślić, iż wobec osoby zatrudnionej, w ramach odbywania kary ograniczenia wolności, zamiast wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy, może zostać orzeczone potrącenie wynagrodzenia za pracę.

Skutkuje to brakiem możliwości skazanego w rozwiązaniu bez zgody sądu stosunku pracy. Powyższe potrącenie oscyluje w granicach 10-25% w stosunku do pełnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

https://pasternaklegal.pl/zamiana-kary-pozbawienia-wolnosci/

 

Czy kara pozbawienia wolności oznacza więzienie?

Kara pozbawienia  wolności, jako kara usytuowana na trzecim miejscu, jest karą surowszą. Jej surowość wynika z tego, iż jest ona karą o charakterze izolacyjnym. Jest ona wymierzana w miesiącach bądź latach. Może być orzeczona najkrócej na miesiąc, a najdłużej, w obecnym stanie prawnym, na okres 30 lat. Sąd wymierzając karę pozbawienia wolności, może wymierzyć ją w formie warunkowego zawieszenia jej wykonania, co w rezultacie nie oznacza więzienia lub w tak zwanej formie bezwzględnej.

Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary oznacza, iż   Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Co do zasady kara pozbawienia wolności warunkowo zawieszona nie jest dolegliwa, gdyż nie polega ona na fizycznym umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Jest ona niejako zawieszona „na próbę”. Istnieją jednak sytuacje, które mogą wpłynąć na  zmianę warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności na jej bezwzględny charakter wykonania. Powyższe znajduje zastosowanie w zdarzeniach  naruszania porządku prawnego czy uchylania się od orzeczonych środków przez skazanego.

Kara pozbawienia wolności orzeczona w postaci bezwzględnej, oznacza brak zastosowania przez Sąd instytucji warunkowego zawieszenia. Przedmiot bezwzględności kary pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym czyli w więzieniu. Skazany poddany jest określonemu reżimowi i jest pozbawiony swobody w zakresie decydowania o miejscu przebywania. Jest to kara z pewnością dolegliwa nie tylko dla samych skazanych, ale również dla ich bliskich. W świetle powyższego, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można karę bezwzględną pozbawienia wolności zastąpić inną karą, na przykład karą grzywny, która nie ma charakteru izolacyjnego.

Czy można zamienić karę bezwzględnego pozbawienia wolności na karę grzywny?

W stanie prawnym, który obowiązywał przed październikiem 2023 roku, obowiązywał przepis art. 75a kk, który przewidywał możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na karę grzywny. Wobec powyższego, 1 dzień kary pozbawienia wolności równał się 2 dniom kary ograniczenia wolności. Z kolei w przypadku zamiany na karę grzywny, 1 dzień kary pozbawienia wolności równał się 2 stawkom dziennym grzywny.

Znowelizowany kodeks karny, w obecnym stanie prawnym, nie przewiduje możliwości zmiany kary bezwzględnej pozbawienia wolności na karę grzywny. Przepisy z art. 75a kodeksu karnego, stwarzały możliwość zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę. Ich uchylenie niewątpliwie wpłynęło na zwiększenie represyjności polskiego prawa karnego.

W świetle powyższego, należy jednak pamiętać o możliwościach, jakie wciąż pozostają. Zaliczamy do nich między innymi odroczenie wykonania kary oraz udzielenie przerwy w jej wykonaniu.

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Spółka partnerska

Wstęp

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie elastyczność, innowacyjność i współpraca są kluczowymi czynnikami sukcesu, spółka partnerska staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na niewielkie koszty jej założenia i prowadzenia.

Spółka partnerska podstawowe informacje:

Co to jest spółka partnerska? Definicja spółki partnerskiej.

Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego, utworzoną przez co najmniej dwie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. 

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-partnerska/

Spis treści:
1. Kto może być wspólnikiem w spółce partnerskiej?
2. Status spółki partnerskiej, czy spółka partnerska jest osobą prawną?
3. Jak założyć spółkę partnerską? Procedura zakładania spółki partnerskiej
4. Spółka partnerska umowa:
5. Jaką umowę powinna podpisać spółka?
6. Jak poprawnie nazwać spółkę partnerską?
7. Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników w spółce partnerskiej
8. Reprezentacja spółki – kto reprezentuje spółkę partnerską?
9. Majątek spółki partnerskiej
10. Spółka partnerska wkłady wspólników
11. Podatki i księgowość spółka partnerska
12. Rozwiązanie spółki
13. Likwidacja spółki
14. Wady i zalety spółki partnerskiej
15. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

 

Kto może być wspólnikiem w spółce partnerskiej?

Wspólnik w spółce partnerskiej musi być osobą fizyczną posiadającą uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów(art. 87 k.s.h.). Partnerem w spółce partnerskiej zgodnie z art. 88 k.s.h. może być: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawnego, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Czy psycholog może założyć spółkę partnerską?

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów dopuszcza wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej m.in . w formie spółki partnerskiej.

Status spółki partnerskiej, czy spółka partnerska jest osobą prawną?

Spółka partnerska  nie posiada osobowości prawnej , ale ma zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, na przykład zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości, być stroną umowy pożyczki. 

W przepisach kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery typy spółek osobowych – jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną.

Spółka jawna jest  modelową spółką osobową , posiada wszystkie charakterystyczne dla tego typu spółek cechy:

Cechy spółki partnerskiej:

1.  Skład osobowy wspólników jest co do zasady stały – funkcjonowanie spółki jawnej oparte jest na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy wspólników, przez co cechy osobiste wspólników są istotne.

2.  Firma spółki powinna zawierać nazwisko lub firmę (nazwę) co najmniej jednego wspólnika.

3.  Prowadzenie spraw spółki jest prawem i obowiązkiem wszystkich wspólników.

4. Każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentowania spółki partnerskiej.

5.  Prawa i obowiązki wspólników są równe, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

6.  Posiada podmiotowość prawną.

7.  Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich odpowiada nie tylko spółka, ale każdy ze wspólników całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, często nazywana spółką z o.o., jest jednym z popularnych rodzajów przedsiębiorstw w Polsce. Jej cechy i struktura przyciągają przedsiębiorców z różnych dziedzin. W tym artykule przyjrzymy charakterystyce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule z uwagi na obszerność tematyki spółki z o.o. w sposób dość skrótowy przedstawimy elementy charakterystyczne takie jak: kapitał zakładowy spółki wkłady, organy spółki, wysokość kapitału zakładowego, umowę spółki, odpowiedzialność spółki oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, kwestie dotyczące prowadzenia spraw spółki, odpowiedzialność członków zarządu.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz  wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Zakładanie i Rejestracja Spółek w Pasternak LEGAL – zobacz więcej

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak założyć spółkę partnerską? Procedura zakładania spółki partnerskiej

Powstanie spółki partnerskiej to nie tylko ekscytujący krok w kierunku rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ale także proces wymagający staranności, dokładności i znajomości obowiązujących przepisów prawnych.

Do założenia spółki partnerskiej wymagane jest:

·                  Zawarcie umowy spółki.

·                  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka partnerska powstaje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja spółki partnerskiej odbywa się elektronicznie, na  Portalu Rejestrów Sądowych . Po rejestracji spółka  zgłasza dane uzupełniające do urzędu skarbowego (formularz NIP-8) . Dane te trafiają ZUS, GUS i urzędu skarbowego. Spółka powinna je podać już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 dni (dane dla ZUS) lub w terminie 21 dni (dane dla GUS i urzędu skarbowego) od dnia rejestracji spółki w KRS.

NIP

Każdy przedsiębiorca ma swój NIP (numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się w kontaktach z urzędem skarbowym) i REGON (to numer w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego). Te numery są nadawane są automatycznie, przy rejestracji spółki w KRS. Informacja o nadaniu NIP może zostać przekazana do KRS w terminie 3 dni.

 

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza? – Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Spółka partnerska umowa:

Jaką umowę powinna podpisać spółka?

Obligatoryjnymi elementami umowy spółki partnerskiej są:

·        Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki.

·        Przedmiot działalności spółki.

·        Nazwiska i imiona partnerów, którzy dobrowolnie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

·        W przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów.

·        Firma i siedziba spółki partnerskiej.

·        Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

·        Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki partnerskiej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy spółki dokonują partnerzy spółki partnerskiej jednomyślną uchwałą.

Warto również zadbać o inne korzystne elementy, które mogą okazać się niezbędne przy prowadzeniu spółki w sposób efektywny i korzystny podatkowo oraz biznesowo.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-partnerska/

 

Jak poprawnie nazwać spółkę partnerską?

Nazwa spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego z jej partnerów. Konieczne jest także dodatkowe oznaczenie – „i partner”, „i partnerzy” lub „spółka partnerska”. Należy wskazać również wolny zawód wykonywany w spółce. Przykładowo – „Dr Jan Kowalski i partnerzy – spółka lekarska”. 

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników w spółce partnerskiej

Co do zasady każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za długi i zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiarny, oznacza to, że Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Od powyższej zasady są przewidziane  wyjątki , odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej  nie obejmuje :

·        Zobowiązań, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce

·        Zobowiązań spowodowanych przez pracowników i współpracowników spółki, którzy podlegali kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Reprezentacja spółki – kto reprezentuje spółkę partnerską?

Każdy partner ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki partnerskiej i składania w jej imieniu wiążących ją oświadczeń. Partner może zostać pozbawiony tego prawa jedynie z ważnych powodów, mianowicie na mocy uchwały spółki (wymagana jest większość 3/4 głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów, z zastrzeżeniem, że umowa może przewidywać surowsze warunki).

W świetle art. 97 § 1 zd. 1 k.s.h. umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki partnerskiej należeć będzie do obowiązków powołanego zarządu. Ustawodawca wskazuje również w § 2 powołanego przepisu, że w takiej sytuacji należy stosować przepisy art. 201-211 i art. 293-300 k.s.h, a więc przepisy odnoszące się do spółki z o.o.

Majątek spółki partnerskiej

Spółka partnerska podobnie jak pozostałe spółki handlowe posiada zdolność prawną, a w konsekwencji posiada własny majątek, jednak nie jest to majątek stanowiący współwłasność wszystkich wspólników. 

 W spółce partnerskiej nie ma majątku stanowiącego współwłasność wszystkich wspólników. Majątek posiada spółka. Na majątek spółki partnerskiej składa się:

 • Mienie wniesione jako wkład do spółki przez partnerów.
 • Mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia

Spółka partnerska wkłady wspólników

Każdy ze wspólników jest zobowiązany do wniesienia do spółki wkładu, który może polegać na:

·        Przeniesieniu lub obciążeniu prawa własności rzeczy lub innych praw.

·        Dokonywaniu innych świadczeń na rzecz spółki, np. wykonywania usług lub świadczenia pracy.

Wkład wspólnika spółki partnerskiej może więc przybrać zarówno postać pieniężną, jak i niepieniężną. W umowie spółki powinni zostać dokładnie określeni partnerzy, którzy wnieśli wkłady wraz z oznaczeniem wartości wniesionych wkładów. 

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-partnerska/

 

Podatki i księgowość spółka partnerska

Spółka partnerska  nie jest płatnikiem podatku dochodowego . Każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • według skali podatkowej
 • według stawki liniowej – 19%.

Księgowość:

Spółka partnerska może prowadzić księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dopóki nie przekroczy ustawowego limitu przychodów w wysokości 2 mln euro. Jeśli spółka przekroczy ten limit, musi przejść na pełną księgowość, czyli rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rozwiązanie spółki

Na przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej wskazuje wprost art. 98 k.s.h.

Przepis ten zalicza do nich:

1. przyczyny przewidziane w umowie spółki (art. 98 § 1 pkt 1 k.s.h.);

2. podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich partnerów (art. 98 § 1 pkt 2 k.s.h.);

3.ogłoszenie upadłości spółki (art. 98 § 1 pkt 3 k.s.h.);

4. utratę przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu (art. 98 § 1 pkt 4 k.s.h.);

5. wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia (art. 98 § 1 pkt 5 k.s.h.);

6. upływ roku od zdarzenia, w następstwie którego w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki (art. 98 § 2 k.s.h.)

Likwidacja spółki

Ustanie bytu prawnego powoduje dopiero wykreślenie spółki z rejestru. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach.

Kancelaria Pasternak LEGAL nie tylko tworzy ale również doradza w sprawach związanych z likwidacją spółek.

 

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Wady i zalety spółki partnerskiej

Spółka partnerska, podobnie jak każda inna forma prowadzenia działalności gospodarczej, ma swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

Zalety spółki partnerskiej:

1. Brak minimalnego kapitału niezbędnego do jej założenia

2. Niskie koszty rejestracji

3. Łatwość zakładania

4. Odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej  nie obejmuje zobowiązań, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce

Wady spółki partnerskiej:

1. Brak osobowości prawnej

2. Wąski zakres działalności

3. Obowiązek wpisu do KRS

4. Zakończenie działalności dopiero z momentem wykreślenia z rejestru

 

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Konfiskata samochodu – nowe przepisy 2024

Wstęp

­­­W świetle rozwijającego się systemu prawnego, konfiskata auta za alkohol (jazdę pod wpływem alkoholu) staje się coraz bardziej powszechnym środkiem mającym na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz kary za przestępstwo jazdy pod wypływem alkoholu. To nie tylko skonfiskowanie fizycznego mienia, ale także akt o głębokich implikacjach prawnych dla właścicieli pojazdów. Konfiskata auta za jazdę po alkoholu to surowa kara, która ma na celu odstraszanie od jazdy w stanie nietrzeźwym. Niniejszy artykuł przygląda się procedurom, podstawom prawym i skutkom konfiskacji samochodu, rzucając światło na ten aspekt egzekucji prawa, który w wielu przypadkach stanowi ostateczny środek w reakcji na naruszenia prawa drogowego czy poważniejsze przestępstwa kryminalne. W trakcie tej analizy, będziemy zgłębiać zarówno aspekty proceduralne, jak i prawnicze, które kształtują tę kwestię, z nadzieją na zrozumienie kontekstu i znaczenia konfiskaty pojazdu w dzisiejszym społeczeństwie.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-nowe-przepisy-2024/

Spis treści:
1. Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy- Nowe przepisy
2. Od kiedy obowiązuje nowe przepisy?
3. Kiedy pojazd zostanie odebrany?
4. Konfiskata samochodu w innych krajach
5. Konfiskata auta w Europie
6. Nowe ostrzejsze przepisy w Austrii
7. Kiedy konfiskata pojazdu będzie niemożliwa?
8. Jednoosobowa działalność gospodarcza­­­­
9. Wpływ nowych przepisów na społeczeństwo
10. Konfiskata samochodu – konstytucja
11. PODSUMOWANIE

 

 

Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy- Nowe przepisy

Kiedy można skonfiskować samochód pijanemu kierowcy? 14 marca 2024 r. w życie wchodzą przepisy o konfiskacie samochodu. Rygorystyczna nowelizacja kodeksu karnego, przewiduję konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Zmiany w ustawie wprowadzają nowe standardy, z którymi warto się zapoznać.

Od kiedy obowiązuje nowe przepisy?

Aktualna data wejścia w życie zmian to 14 marca 2024 roku.  Zaostrzenie kar dla wsiadających za kółko pod wpływem alkoholu nastąpiło w październiku 2023 roku to jednak nie koniec zmian – w 2024 w życie wchodzi konfiskata pojazdu, czyli najcięższe działa wytoczone w walce z nietrzeźwymi kierującymi.

Kiedy pojazd zostanie odebrany?

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy każdy nietrzeźwy kierowca straci samochód? Odpowiedź jest prosta – nie każdy pijany kierowca straci jednak pojazd – kto musi się liczyć z przepadkiem samochodu i kogo konfiskata nie obejmie?

Według nowelizacji kodeksu karnego (pkt 67 lit. C) przepadek pojazdu obligatoryjnie będzie zasądzony kierowcom, którzy:

 • Będą prowadzić pojazd mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi
 • Spowodują wypadek mając we krwi ponad 1 promil alkoholu (lub 0,5 mg/dm3). 
 • Zaostrzony rygor odpowiedzialności przewidziany jest w sytuacji, gdy sprawca dopuści się przestępstwa w warunkach recydywy, gdyż pojazd podlegać będzie konfiskacie bez względu na stopień stanu nietrzeźwości. 
 • Przepadek grozi też kierowcom, którzy uciekli z miejsca wypadku (będą traktowani jak kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu)

 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wahaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

 

Konfiskata samochodu w innych krajach 

Konfiskata samochodu stanowi skomplikowany aspekt prawa, różniący się istotnie między krajami. To drastyczne środki egzekucyjne, które może być stosowane w różnych kontekstach prawnych, od naruszeń przepisów drogowych po powiązane z pojazdem przestępstwa. Każde państwo posiada unikalne przepisy i procedury dotyczące konfiskaty, co sprawia, że zrozumienie tych aspektów staje się kluczowe dla kierowców, podróżujących i przedsiębiorców.

Konfiskata auta w Europie

Poza Polską konfiskata samochodu za jazdę po wpływem alkoholu jest możliwa w 12 krajach europejskich Są to: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Włochy.

Nowe ostrzejsze przepisy w Austrii

Austria w 2024r. wprowadza rewolucyjne zmiany w swoim prawie drogowym, kierowcy w Austrii muszą liczyć się z surowymi karami i wysokimi grzywnami za przekroczenie prędkości.  Nie tylko pijany kierowca może ponieść konsekwencje!  

Austriackie przepisy drogowe stają się jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Od marca 2024 r., Austriackie przepisy przewidują możliwość konfiskaty i sprzedaży samochodu na aukcji. Przepis ten dotyczy przekroczenia prędkości  o 60 km/h na obszarach miejskich  lub o ponad  70 km/h poza obszarami miejskimi.  Jeśli kierowca dopuszcza się recydywy samochód może zostać trwale skonfiskowany i zlicytowany po tymczasowym zatrzymaniu. W szczególnych przypadkach – zwłaszcza przy przekroczeniu prędkości o  ponad 80 km/h  na obszarze miejskim lub  90 km/h  poza miastem – istnieje ryzyko, że pojazd ulegnie konfiskacie i licytacji za pierwsze wykroczenie.

Wybierając się do Austrii uważaj na prędkość!

 

O konfiskacie pojazdu pisaliśmy również w tym wpisie – konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu – zobacz 

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

 

Kiedy konfiskata pojazdu będzie niemożliwa?

Kierowca nie będzie musiał oddać samochodu w przypadku prowadzenia po alkoholu samochodu służbowego podczas wykonywania czynności zawodowych.  Pojazd nie zostanie również skonfiskowany w przypadku osób leasingujących auta lub poruszających się pożyczonym pojazdem.

W takim przypadku sprawca będzie musiał zapłacić kwotę stanowiącą równowartość pojazdu odpowiadającej wartości pojazdu określonej w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo lub średniej wartości rynkowej pojazdu. Sąd nie może w takiej sytuacji orzec mniej niż 5000 zł tytułem nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku konfiskaty skontaktuj się ze specjalistami!

Ciekawostka: 

Konfiskatę auta nienależącego do sprawcy dopuszcza np. Estonia, w przypadku, w którym osoba, wobec której toczy się postępowanie przed sądem, sprzeda samochód osobie trzeciej, a ta będzie miała pełną świadomość, że poprzedni właściciel pojazdu chciał uciec w ten sposób od ciążącej nad nim kary.

Jednoosobowa działalność gospodarcza­­­­

Czy jest możliwa konfiskata samochodu osoby prowadzącej jednoosobową działalność, kiedy to właściciel jest jednocześnie pracodawcą i pracownikiem? 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami   takiej osobie nie można zabrać auta. Zgodnie z nowymi przepisami   Przepadek pojazdu mechanicznego oraz przepadek równowartości pojazdu nie będzie orzekany, jeżeli sprawca prowadził auto, które do niego nie należało, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takiej sytuacji pijanemu kierowcy będzie groziła nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wiele osób zastanawia się, a co w przypadku wspólności małżeńskiej, czy wtedy jest możliwa konfiskata samochodu?

Wspólność małżeńska konfiskata samochodu

Samochód nie zostanie skonfiskowany, jeżeli stanowi współwłasność małżeńską . Wówczas wobec pijanego kierowcy zostanie zarządzona kara w wysokości jego równowartości. 

Wpływ nowych przepisów na społeczeństwo 

Konfiskata samochodu może mieć różnorodny wpływ na społeczeństwo, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Oto kilka aspektów, które należy uwzględnić:

Pozytywne skutki:

·        Bezpieczeństwo na drogach wyeliminowanie piratów drogowych.

·        Zwiększanie świadomości społeczeństwa: Ryzyko utraty pojazdu może działać jako środek odstraszający, powstrzymując osoby przed popełnianiem przestępstw lub poważnych naruszeń prawa, zwłaszcza w przypadku konfiskaty związanej z działaniami przestępczymi. 

Negatywne skutki:

·        Trudności finansowe dla właścicieli: Osoby, którym konfiskowano samochód, mogą napotkać trudności finansowe związane z utratą pojazdu, co może wpływać na ich codzienne życie, zatrudnienie czy zdolność do wywiązania się z codziennych obowiązków. 

·        Wpływ na mobilność: Konfiskata samochodu może znacząco ograniczyć mobilność jednostki, co jest szczególnie istotne w społeczeństwach, gdzie transport publiczny nie jest powszechnie dostępny lub nie jest wystarczająco rozwinięty.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-nowe-przepisy-2024/

 

Konfiskata samochodu – konstytucja

Powołanie w życie nowych przepisów budzi sporo kontrowersji.

Wielu ekspertów uważa je za niezgodne z Konstytucją. Potwierdził to także Trybunał Konstytucyjny, który uważa, że sankcje za naruszenie prawa  zawsze powinny być poprzedzone ustaleniami indywidualnych okoliczności sprawy , nie stanowić konsekwencję stanu faktycznego.

Konfiskata samochodu, będąc skomplikowanym środkiem egzekucyjnym, wpływa na społeczeństwo w różnorodny sposób. Choć może działać jako efektywny odstraszacz dla potencjalnych przestępców i wzmocnić skuteczność wymiaru sprawiedliwości, to jednocześnie niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Osoby, którym konfiskowano pojazd, doświadczają trudności finansowych i utraty mobilności, co wpływa na ich codzienne życie. Istnieje również ryzyko nierównego traktowania w procesach konfiskaty, co może prowadzić do nierówności w wymiarze sprawiedliwości. Aby zminimalizować te negatywne skutki, istotne jest wprowadzenie sprawiedliwych procedur i równości w stosowaniu prawa, dbając o równowagę między skutecznością środków egzekucyjnych a poszanowaniem praw jednostki. Warto kontynuować monitorowanie i dostosowywanie przepisów, aby osiągnąć optymalne efekty społeczne w kontekście konfiskaty samochodów.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego ustawodawca wprowadził dodatkową sankcję związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, która wiąże się z konfiskatą pojazdu. Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje zatem prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, że istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO – Jak ją sporządzić?

https://pasternaklegal.pl/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego-jak-ja-sporzadzic/

Spis treści:
1. Wstęp/Czym jest lokal użytkowy?
2. Czy warto podpisać przedwstępną umowę najmu lokalu użytkowego?
3. Forma zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
4. Istota umowy najmu
5. Strony umowy
6. Zasady regulowania płatności
7. Prawa i obowiązki stron umowy najmu pomieszczenia bądź lokalu użytkowego
8. Inne ważne zapisy we wzorze umowy najmu lokalu użytkowego
9. Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego?
10. Postanowienia końcowe umowy najmu lokalu użytkowego
11. Zgodne oświadczenia woli
12. Czy umowę najmu lokalu warto konsultować z prawnikiem?
12. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

 

Wstęp/Czym jest lokal użytkowy?

Lokal użytkowy na gruncie języka potocznego, uważany jest za powierzchnię użytkowaną w celu prowadzonej działalności zarobkowej. W przestrzeni życia codziennego, często zdarza się, że korzystając z usług salonu kosmetycznego lub restauracji, wstępujemy w progi powierzchni de facto objętej umową najmu lokalu użytkowego. Lokal użytkowy, mimo że nie został zdefiniowany na gruncie ustawy, to jednak posiada swoją legalną definicję w treści rozporządzenia wydanego przez Ministra Infrastruktury. Zgodnie z powyższym aktem, przez lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Umowa powinna określać wszelkie kluczowe jej elementy oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy Strony. W związku z tym warto przeanalizować postanowienia umowy, która ma zostać zawarta w związku z wynajęciem lokalu.

Właściciel, który posiada opisywany lokal użytkowy, może więc swoją własność wynająć osobie prowadzącej działalność gospodarczą pod daną firmą. Właściciel oddając lokal w najem. Na podstawie takiej umowy wynajmujący może również oddać w najem miejsce parkingowe czy lokal garażowy o ile takim dysponuje. Opisywany przedsiębiorca wykorzysta wówczas wynajętą powierzchnię do świadczenia usług związanych ze swoją działalnością zarobkową. W przypadku zgodnych oświadczeń woli, strony zawrą umowę najmu lokalu użytkowego, w której Najemca oświadczy, że będzie wykorzystywał lokal w celu prowadzenia danej działalności, a Wynajmujący oświadczy tym samym, że lokal jest do prowadzenia opisywanej działalności przystosowany.

Na gruncie opisywanej instytucji pojawia się jednak wiele pytań. Jak taką umowę skonstruować? Czy istnieje bezpłatny wzór takiej umowy? Jak poprawna umowa najmu lokalu użytkowego wygląda i co powinno się w niej znajdować? 

W tym artykule, postaramy się dla Państwa przybliżyć istotę umowy najmu lokalu użytkowego i wskazać jakie między innymi obligatoryjne elementy powinny być w niej zawarte, posługując się bezpłatnymi dla Państwa wzorami, które warto w umowie zastosować. Mamy nadzieję, iż okażą się one pomocne.

Czy warto podpisać przedwstępną umowę najmu lokalu użytkowego?

Przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego nie jest obligatoryjną czynnością, która musi być uprzednio spełniona, aby mogło dojść do zawarcia umowy najmu lokalu. Jest ona fakultatywna. Zanim jednak dokona się oceny czy warto zainicjować podpisanie przedwstępnej umowy najmu lokalu usługowego, należałoby najpierw zapoznać się z definicją umowy przedwstępnej i określić jej znaczenie na gruncie stosunków między stronami zainteresowanymi zawarciem finalnej umowy najmu lokalu użytkowego.

Umowa przedwstępna zobowiązuje obie jej strony do zawarcia finalnej umowy w przyszłości, a ponad to obrazuje, zazwyczaj w sposób ogólny, jej kluczowe postanowienia, które w umowie finalnej mogą zostać doprecyzowane.

 Umowa przedwstępna powinna określać wszystkie wymienione poniżej elementy umowy finalnej najmu lokalu użytkowego, a mianowicie:

·       istotę umowy, a więc jej przedmiot;

·       strony umowy;

·       datę oraz miejsce jej sporządzenia;

·       należność, jaka będzie uiszczana jako czynsz;

·       przewidywany termin rozpoczęcia najmu lub podpisania umowy finalnej.

Zgodnie ze wzorem, umowa przedwstępna powinna zaczynać się następująco:

„PRZEDWSTĘPNA UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

 

zawarta w dniu (określenie dnia i miesiąca) roku (określenie roku) w (określenie miejscowości) pomiędzy (określenie stron umowy)”

 Wzorcowa umowa najmu lokalu użytkowego, zawarta w formie pisemnej, powinna zawierać określenie dotyczące okresu najmu, na przykład:

  „Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia (tutaj powinna znajdować się data z podaniem dnia, miesiąca oraz roku obowiązywania umowy).”

 

W przypadku chęci podpisania umowy finalnej i wypracowania jak najbardziej korzystnych dla obu stron warunków, należy dowiedzieć się, jak prawidłowo sporządzić taką umowę i co należy w niej zawrzeć. Warto jednak uwzględnić możliwość skorzystania z usług profesjonalnego specjalisty, który może sporządzić umowę zgodnie z Państwa preferencjami, proponując jak najbezpieczniejsze zapisy, chroniące interes Strony.

 

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

 

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Forma zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego, która zawierana jest na okres dłuższy niż czas jednego roku, powinna być zawarta w formie pisemnej. Zgodnie z art. 660 kodeksu cywilnego, w razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

W ujęciu praktycznym, forma pisemna jest jedną z bezpieczniejszych możliwości, gdzie precyzyjnie określone są okoliczności zawarcia danej umowy, jej czas trwania oraz prawa i obowiązki stron. W związku z powyższym, przy konstruowaniu takiej umowy, warto mieć na uwadze uwzględnienie jej pisemnego charakteru.

 Sporządzając pisemną umowę najmu lokalu użytkowego, należy nadać jej tytuł. Dodatkowo powinna określać datę i miejsce jej zawarcia.

Istota umowy najmu

Istotą każdej umowy najmu, niezależnie od tego czy jest to umowa najmu samochodu, jachtu czy też lokalu, jest jej przedmiot. Przedmiotem omawianej umowy najmu lokalu użytkowego jest więc konkretny lokal użytkowy.

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego określa przedmiot umowy, jako dokładnie opisany lokal o danych parametrach.

 

https://pasternaklegal.pl/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego-jak-ja-sporzadzic/

 

Strony umowy

Oznaczenie stron umowy obejmuje wskazanie osób, między którymi umowa zostaje zawarta. Warto zawrzeć w tym zapisie wszelkie dane, które mogą być pomocne w przyszłości. Oprócz podstawowych danych identyfikujących damą stronę warto zadbać również o dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne przy realizacji umowy.

Zasady regulowania płatności

Określenie wysokości czynszu najmu i pozostałych opłat, jest nierzadko jedną z najbardziej istotnych kwestii dla stron umowy najmu lokalu użytkowego. Zapis ten reguluje bowiem stosunki zobowiązaniowe.

 Z  tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązuje się wówczas płacić Wynajmującemu czynsz najmu w danej wysokości.

 Przy konstruowaniu czynszu umowy można ustalić:

·       Preferowaną walutę czynszu ;

·       Częstotliwość dokonywanych opłat;

·       Przelicznik danej kwoty;

·       Terminowość dokonywanych opłat;

·       Kwestię waloryzacji czynszu.

Kolejnymi istotnymi zapisami, jakie warto zawrzeć w swojej umowie najmu lokalu użytkowego są regulacje dotyczące opłat eksploatacyjnych. Zapis powinien precyzować jakie opłaty są ujęte w tak zwanych opłatach eksploatacyjnych oraz zobowiązać Najemcę do ich pokrycia lub zwrotu Wynajmującemu.

Z kolei wprowadzenie fakultatywnej kaucji do umowy w sposób istotny zabezpiecza roszczenia pieniężne Wynajmującego oraz chroni przed ewentualną możliwością poniesienia szkód.

Prawa i obowiązki stron umowy najmu pomieszczenia bądź lokalu użytkowego

Umowa najmu pomieszczenia bądź lokalu użytkowego powinna określać zarówno prawa jak i obowiązki stron. W przypadku braku ich określenia, będą miały zastosowanie przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Z uwagi na prewencję, warto jednak zwrócić uwagę na szczegółowe opisanie uprawnień i zobowiązań jakie wynikają z podpisanej umowy. Samodzielne doprecyzowanie kwestii do których strony zobowiązują się oraz do których są uprawnione, można wymienić od poszczególnych punktów.

Zawsze należy pamiętać, że w przypadku tworzenia indywidualnej umowy najmu lokalu użytkowego, trzeba brać pod uwagę rodzaj i charakter potencjalnie prowadzonej w nim działalności. To od niej bowiem zależy to, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę i jakie zapisy winny znaleźć się w treści umowy.

 

https://pasternaklegal.pl/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego-jak-ja-sporzadzic/

 

Inne ważne zapisy we wzorze umowy najmu lokalu użytkowego

W przypadku chęci uniknięcia przez Wynajmującego sytuacji w której to lokal zostanie oddany do najmu osobie trzeciej, warto zastosować zapis zabezpieczający, iż Najemca nie może oddać części ani całości lokalu osobie trzeciej do używania ani w podnajem bez uprzedniej zgody Wynajmującego. Powyższy zapis chroni stronę Wynajmującą lokal użytkowy przed przeniesieniem pewnych praw na osobę trzecią.

Strony w umowie najmu lokalu powinny zawrzeć również informacje na temat odpowiedzialności z tytułu napraw, konserwacji czy remontów.

 Ponadto, celem uniknięcia nieporozumień, warto we wzorze umowy najmu lokalu zawrzeć również zapis dotyczący skutecznego doręczenia wszelkich pism związanych z Umową.

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego?

Okoliczności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego powinny być zawarte w umowie najmu lokalu. W zależności od tego, czy umowa została zawarta na czas określony bądź nieokreślony, będą one zróżnicowane. Zawarcie odpowiednich zapisów, dotyczących kwestii wypowiedzenia, staje się pomocne w sytuacji chęci doprowadzenia do zakończenia najmu. Ponadto zapisy precyzujące możliwości wypowiedzenia umowy zapewniają stabilizację obu jej stronom.

Dodatkowo istotnym jest, aby w umowie najmu lokalu użytkowego zawrzeć zapisy dotyczące warunków zwrotu lokalu. Postanowienia takie chronią dwie strony, w szczególności jeśli zapisy umowy współpracują z załącznikiem do umowy, jakim jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu.

Postanowienia końcowe umowy najmu lokalu użytkowego

 Postanowienia końcowe we wzorze umowy najmu lokalu dookreślają kwestie organizacyjne. Ujmuje się w nich zazwyczaj materię:

– sporządzenia dwóch jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron;

– zachowanie umowy w formie pisemnej i zastrzeżenie dotyczące zmiany jej zapisów w równoległej formie;

– regulowania stosunku stron z uwzględnieniem prawa polskiego;

– zapisy tak zwane prorogacyjne, które oznaczają określenie umownej właściwości sądu w przypadku zaistniałych sporów.

 

https://pasternaklegal.pl/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego-jak-ja-sporzadzic/

 

Zgodne oświadczenia woli

Należy pamiętać iż wyrazem zgody i akceptacji w zakresie zapisów umowy jest podpis złożony pod pisemnie zawartą umową. Jest on konieczny dla jej ważności.

Czy umowę najmu lokalu warto konsultować z prawnikiem?

Każdorazowo należy mieć na uwadze, że w umowie najmu lokalu usługowego istnieje duża swoboda co do opisu praw i obowiązków stron.

 W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi działaniami niepożądanymi, warto treść umowy skonsultować z osobą specjalizującą się w opisywanym obszarze. Bezpłatnie dostępne wzory są z pewnością pomocne w samodzielnym konstruowaniu umów, jednak nie są one dopasowane pod indywidualnie wybrane preferencje  konkretne działalności.

Zupełnie inaczej konstruuje się umowę najmu lokalu użytkowego pod restaurację, biuro czy cukiernię.

Proszę pamiętać, iż zawsze jesteśmy otwarci wesprzeć Państwa i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tematyki zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Jeżeli podpisać umowę dotyczącą lokalu komercyjnego, trafiłeś doskonale.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego. 

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Wstęp      

Wiele osób zadaje sobie pytanie co to jest upadłość konsumencka ? Co daje upadłość konsumencka ? Czy istnieje szansa na jakieś skuteczne oddłużenie ? Jakie warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spełnić ?Jak działa upadłość konsumencka? Jakie korzyści z upadłości konsumenckiej płyną dla upadłego?

W niniejszym wpisie postaramy się nieco przybliżyć zagadnienie związane z upadłością konsumencką. Przed przystąpieniem do dalszego szczegółowego opisu warto zaznaczyć, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy warto ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej albowiem odpowiedź na to pytanie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego dotyczącego danej osoby.

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

Spis treści:
1. Co to jest upadłość konsumencka?
2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?
3. Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?
4. Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
5. Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
6. Upadłość konsumencka bez majątku
7. PASTERNAK LEGAL – doradztwo związane z upadłością konsumencką

 

 

 

Co to jest upadłość konsumencka?

W przepisach ustawy Prawo upadłościowe nie znajdziemy wprost zdefiniowanego pojęcia upadłości konsumenckiej, zamiast tego spotkamy odniesienie do postępowania upadłościowego.  Normy prawne regulujące wspomnianą procedurę zostały ujęte w ramach tytułów V i VI części trzeciej wyżej wskazanej ustawy, której celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Tak, więc na czym polega upadłość konsumencka?

Jest to procedura sądowa, która polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia (oddłużeniu) osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Realizacja procesu oddłużania przez osobę fizyczną jest możliwa wyłącznie w kontekście procedury upadłości konsumenckiej, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów. Wśród kluczowych warunków wymienić należy:

a) niewypłacalność – konsument musi być niewypłacalny, czyli utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych,

b) dłużnik musi być konsumentem – osoba fizyczna chcąca skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej nie może prowadzić działalności gospodarczej. Kluczowym aspektem jest skreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie jedynie zawieszenie lub faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności,

c) nie minęło jeszcze 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej – w przypadku, gdy nie upłynęło jeszcze dziesięć lat od ogłoszenia poprzedniej procedury upadłości konsumenckiej, sąd odrzuci wniosek o upadłość, jeżeli ponownie wystąpiono  w ciągu tego okresu o wszczęcie procedury upadłościowej,

Ciekawostka!

Niezawiniona niewypłacalność ? Czy dalej jest przesłanką warunkującą ogłoszenie upadłości ? – stan finansowy dłużnika nie wynika z jego rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

Jednym z warunków stawianych do niedawna osobom zainteresowanym ogłoszeniem upadłości, była ich „niezawiniona niewypłacalność”, czyli spowodowana niezależnymi od nich czynnikami, jak na przykład poważna choroba czy utrata pracy. Obecnie upadłość mogą ogłosić nawet osoby, które w długi wpadły świadomie, na przykład angażując się w hazard czy zaciągając kolejne pożyczki oraz pożyczki na spłatę pożyczek, aż w końcu całkiem utraciły płynność finansową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że konsument, który świadomie doprowadził do zadłużenia, zostanie potraktowany przez sąd mniej przychylnie niż osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji z przyczyn niezależnych od siebie.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?

a)     Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Co do zasady, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie samemu dłużnikowi, który posiada wierzyciela. W kontekście osoby fizycznej, która dawniej pełniła rolę przedsiębiorcy, wierzyciel ma możliwość zgłoszenia wniosku, nawet po zakończeniu przez dłużnika działalności gospodarczej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie minął jeszcze rok. Wierzyciel ma także możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie spełniła obowiązku zgłoszenia jej w odpowiednim rejestrze, o ile od momentu zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

b)     Wniosek upadłego – gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość powinien być złożony na dedykowanym formularzu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Proces składania wniosku wymaga rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące potwierdzenie informacji przedstawionych w jego treści.

Prawidłowy wypełniony i podpisany wniosek powinien zostać przesłany drogą pocztową lub osobiście złożony w biurze podawczym właściwego sądu.

c)     Tok postępowania upadłościowego

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Informację o upadłości w formie postanowienia obwieszcza się.

Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, stanowiącą zasób przeznaczony do zaspokojenia roszczeń wierzycieli upadłego. Masa upadłości obejmuje majątek, który przynależał upadłemu w dniu ogłoszenia upadłości oraz aktywa nabyte przez niego w trakcie postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Syndyk pełni rolę reprezentanta składu masy upadłości w tych postępowaniach, prowadząc je w interesie upadłego, ale w imieniu własnym.

Po ogłoszeniu upadłości, proces upadłości konsumenckiej prowadzony jest przez sąd upadłościowy, który wydał oświadczenie o upadłości. W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostało wszczęte przez kilka sądów właściwych, sprawę prowadzi ten sąd, który jako pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Sąd upadłościowy, z reguły, decyduje w składzie jednego sędziego zawodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozstrzygane są kwestie dotyczące wynagrodzenia syndyka lub gdy sąd rozpatruje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, wtedy skład sądu obejmuje trzech sędziów.

Syndyk powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości, a w kontekście spraw związanych z masą upadłości, syndyk wykonuje czynności w swoim imieniu, lecz na rachunek upadłego, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z tych działań. Syndyk niezwłocznie przejmuje majątek upadłego, sprawuje nad nim zarząd, chroni go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub bezprawnym odbiorem przez osoby trzecie, a następnie przystępuje do jego likwidacji. W przypadku napotkania trudności ze strony upadłego podczas przejmowania jego majątku, wprowadzenie syndyka w posiadanie tego majątku realizuje komornik sądowy. Syndyk podejmuje konieczne działania w celu ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości poprzez wpis w księdze wieczystej oraz w innych rejestrach i księgach, gdzie zarejestrowany jest majątek upadłego.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

a)     Jaki jest czas trwania procedury rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką przez Sąd?

Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej następuje w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką przed właściwym sądem. Złożenie wniosku inauguruje fazę postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd zobowiązany jest do wydania postanowienia w kwestii ogłoszenia upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto jednak podkreślić, iż wyznaczony termin ma charakter jedynie instrukcyjny, co implikuje, że przekroczenie go nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W praktyce zatem czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od obciążenia pracą konkretnego sądu upadłościowego, a także od tego, czy wniosek został złożony zgodnie z wymaganiami formalnymi i właściwie uzasadniony.

 b)     Jak długo trwa proces upadłościowy prowadzony przez syndyka po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk powiadamia wierzycieli o upadłości i przeprowadza weryfikację listy wierzycieli sporządzonej przez dłużnika. Syndyk zajmuje się weryfikacją sytuacji upadłego, czynnościami związanymi z ustalaniem składu majątku upadłego oraz jego spieniężaniem (likwidacja majątku upadłego).

Syndyk podejmuje działania mające na celu zakończenie likwidacji masy upadłościowej w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W praktyce czas trwania postępowania z udziałem syndyka jest uzależniony od posiadania majątku przez upadłego oraz obecności w nim składników trudno zbywalnych. Istnieją sytuacje, w których zbycie tych konkretnych składników w okresie 6 miesięcy może być niemożliwe.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

 

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Skutki ogłoszenia upadłości/bankructwa konsumenckiego wywołują konsekwencje zarówno dla samodzielnego dłużnika, jak i w pewnym zakresie dla jego wierzycieli. Dłużnik podlega dobrowolnej, lecz ograniczonej egzekucji komorniczej, w trakcie której składniki jego majątku są zbywane w celu pokrycia co najmniej części zadłużenia.

Osoba ogłaszająca bankructwo zobowiązuje się do spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zgodnie z decyzją sądu, dłużnik może być zobowiązany do regularnych miesięcznych płatności w celu uregulowania wcześniejszych zobowiązań. Wysokość tych płatności zależy od zdolności płatniczych ogłaszającego upadłość, przy czym maksymalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy, jednak sąd może zdecydować o skróceniu tego okresu. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy postępowania są świadomi, iż dokonane spłaty prawdopodobnie nie pokryją całego zadłużenia, lecz są wystarczające do uwolnienia od pozostałej części długu. Wierzyciele z kolei tracą prawo dochodzenia swoich wcześniejszych roszczeń, z wyjątkiem kwot wynikających z harmonogramu spłat i zbycia składników majątku byłego dłużnika. Dodatkowym skutkiem upadłości konsumenckiej to ograniczenie zdolności dotychczasowego dłużnika do pozyskiwania kredytów.           

Upadłość konsumencka bez majątku

przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. W przypadku stwierdzenia przez sąd, że dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, może zostać podjęta decyzja o umorzeniu długów, bez konieczności ustalania planu spłaty wierzycieli.

Kluczowe znaczenie ma tutaj sytuacja życiowa dłużnika, takie jak przewlekłe choroby, kalectwo czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W tych sytuacjach, które uniemożliwiają dłużnikowi podjęcie pracy zarobkowej, sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań dłużnika.

Ile więc trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku, co oznacza brak licytacji masy upadłości, zazwyczaj zajmuje 36 miesięcy. Do tego należy doliczyć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd.

 

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest szansą za wyjście ze spirali długów, a my Państwu w tym pomożemy. Ponieważ, w dużym uproszczeniu, konsekwencje upadłości konsumenckiej można nazwać restartem finansowym, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób interesuje się takim rodzajem rozwiązania swoich problemów.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z newsami dotyczącymi upadłości konsumenckiej

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco!

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Prokurent samoistny w zarządzie spółki z o.o.

Wstęp

Czy członkowi zarządu można udzielić prokury samoistnej w celu reprezentacji spółki z o.o.? W niniejszym artykule omówimy reprezentację spółki przez prokurenta samoistnego, ale zaczniemy od tego czym właściwie jest prokura? Kim jest prokurent, jakie ma uprawnienia i obowiązki, a także jak przebiega proces jego powoływania i odwoływania? Jaka jest odpowiedzialność prokurenta?

 

https://pasternaklegal.pl/prokurent-samoistny-w-zarzadzie-spolki-z-o-o/

Spis treści:
1. Czym zajmuje się prokurent?
2. Co oznacza prokurent samoistny? Czy prokurent może działać samodzielnie?
3. Funkcja członka zarządu i prokurenta – czy możliwe jest ich połączenie?
4. Jakie są uprawnienia prokurenta samoistnego a zarządu w spółce? Prokura samoistna a zarząd
5. Współdziałanie członka zarządu z prokurentem w spółce z o.o.
6. Odwołanie prokurenta
7. PODSUMOWANIE
8. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

 

 

Czym zajmuje się prokurent?

Prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy, a zakres jego działania obejmuje czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Może to dotyczyć reprezentowania jej interesów w sądzie czy w urzędach, a także w negocjacjach ze wspólnikami. Prokurent może dokonywać wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie zastrzeżonych dla zarządu.

Jakie są obowiązki prokurenta? Podstawowym zadaniem prokurenta jest reprezentowanie władz spółki w działaniach związanych z jej prowadzeniem. Może to dotyczyć reprezentowania jej interesów w sądzie czy w urzędach, a także w negocjacjach ze wspólnikami. Sama prokura jest określana jako jednostronna czynność prawna przedsiębiorcy. Innymi słowy, ma on prawo zadeklarować ustanowienie prokury i wskazać osobę prokurenta.  

Co oznacza prokurent samoistny? Czy prokurent może działać samodzielnie?

Prokurent samoistny, zwany również prokurą samodzielna, to osoba, która otrzymała pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy, w tym spółki, w sprawach sądowych. Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca, przy czym forma prokury (prokura samoistna lub prokura łączna) powinna być określona w umowie spółki raz ujawniona we właściwym rejestrze. Ponadto prokura nie może być przeniesiona, ale prokura może obejmować upoważnienie, aby ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prokura jest najszerszym typem pełnomocnictwa i obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jednakże, istnieją pewne czynności, które prokura nie obejmuje. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Co więcej, nie można ograniczyć zakresu uprawnień prokurenta ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. To oznacza, że prokura nie może być zastrzeżona do dokonywania tylko niektórych czynności. Jednakże prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności, co wynika z przepisów o prokurze.

Pomimo tego, prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki. Zaś powołanie prokurenta powinno zapaść jednomyślnie także w przypadku wieloosobowego zarządu spółek kapitałowych (w tym m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek kapitałowych).

Od 30 kwietnia 2018 roku ustanowić prokurenta już nie tylko spółki, ale również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Kodeks Cywilny wyróżnia trzy rodzaje prokury: samoistną – prokurent jest umocowany do samodzielnego reprezentowania spółki, łączną – jest ona udzielona kilku osobom łącznie, podejmowane przez nich czynności wymagają zatem ich współdziałania, mieszaną – polega ona na tym, że prokurent uprawniony jest do reprezentowania danego podmiotu łącznie z członkiem zarządu albo wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki.

Zgodnie z art. 109 (1) § 1 kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Prokura samoistna to praktyczne rozwiązanie, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących działalność na większą skalę. Takimi podmiotami są oczywiście przede wszystkim spółki prawa handlowego (zwłaszcza kapitałowe), ale nie tylko. Nierzadko bywa tak, że całkiem znacznych rozmiarów działalność prowadzona jest jednoosobowo przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który też może udzielić prokury za sprawą obowiązujących od 30 kwietnia 2018 roku przepisów.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca może ustanowić kilku prokurentów. Od niego zależy czy każdemu nich udzieli prokury samoistnej, w taki sposób, że każdy w nich będzie umocowany do samodzielnego dokonywania pewnych czynności prawnych, których zakres reguluje ustawa, czy też zdecyduje się na udzielenie prokury kilku osobom w sposób łączny.

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Prokury można udzielić zarówno osobie związanej, jak i nie związanej stosunkiem prawnym ze spółką.

Czy nie wiesz jak powołać prokurenta? A może zastanawiasz się jak powinien wyglądać dokument ustanawiający prokurent i powołujący prokurenta do działania? Nie trać czasu i skorzystaj z naszej konsultacji

 

Funkcja członka zarządu i prokurenta – czy możliwe jest ich połączenie?

Łączenie funkcji członka zarządu i prokurenta budzi kontrowersje i spory. Kodeks spółek handlowych nie zakazuje wprost łączenia stanowisk prokurenta i członka zarządu. W praktyce jednak może powstać problem, gdy nie będzie oczywiste, w jakim charakterze występuje osoba pełniąca równocześnie obie funkcje w spółce.

Sądy rejestrowe nie stawiają przeszkód w ujawnieniu w KRS prokurenta w osobie, która jest już wpisana do rejestru jako członek zarządu. Jednakże, z uwagi na ewentualne skutki podważenia dopuszczalności takiej konstrukcji, bezpieczniej jest unikać ustanawiania prokury dla członka zarządu spółki.

W praktyce może się zdarzyć, że przy czynności prawnej ta sama osoba będzie występować jako członek zarządu i prokurent. Takie rozwiązanie może być zarówno korzystne dla spółki, jak i nieść ryzyko dokonania przez członka zarządu kumulującego jednocześnie funkcję prokurenta czynności prawnej, do której pozostali członkowie zarządu spółki nie są przekonani.

Podsumowując, możliwe jest łączenie funkcji członka zarządu i prokurenta, ale ze względu na potencjalne ryzyko i brak jednoznacznej linii orzeczniczej, zaleca się ostrożność przy podejmowaniu takiej decyzji.

Jakie są uprawnienia prokurenta samoistnego a zarządu w spółce? Prokura samoistna a zarząd

Prokurent samoistny i zarząd spółki mają różne uprawnienia i obowiązki.

Prokurent samoistny:

 • Prokurent samoistny, zwany również prokurą samodzielna, to osoba, która otrzymała pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy, gdyż ma umocowanie do czynności sądowych.
 • Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca.
 • Prokurent samoistny może działać samodzielnie, lecz w imieniu spółki (zatem prokurent może reprezentować spółkę).
 • Prokurent ma prawo prowadzić sprawy spółki, tj.  podpisywać umowy, zaciągać zobowiązania, ponadto prokurent samoistny może reprezentować spółkę w kontaktach z kontrahentami, urzędami i innymi jednostkami.

Zarząd spółki:

 • Zarząd spółki ma obowiązek zarządzania sprawami spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.
 • W przypadku zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.
 • Członek zarządu takiej możliwości reprezentacji, w przypadku obowiązującej w spółce reprezentacji łącznej, nie ma.

W praktyce może się zdarzyć, że przy czynności prawnej ta sama osoba będzie występować jako członek zarządu i prokurent. Takie rozwiązanie może być zarówno korzystne dla spółki, jak i nieść ryzyko dokonania przez członka zarządu kumulującego jednocześnie funkcję prokurenta czynności prawnej, do której pozostali członkowie zarządu spółki nie są przekonani.

 

https://pasternaklegal.pl/prokurent-samoistny-w-zarzadzie-spolki-z-o-o/

 

Współdziałanie członka zarządu z prokurentem w spółce z o.o.

W praktyce, zakres możliwości działania prokurenta i członka zarządu spółki może być bardzo podobny. Uprawnienia członka zarządu wynikają z Kodeksu spółek handlowych, a uprawnienia prokurenta z udzielonej mu przez spółkę prokury.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Jeśli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

W praktyce może powstać problem, czy możliwe jest łączenie funkcji członka zarządu i prokurenta1. Wskazuje się na ryzyko bezpieczeństwa obrotu, gdyż mogą powstać wątpliwości co do ważności czynności prawnej, kiedy nie będzie oczywiste, w jakim charakterze występuje osoba pełniąca równocześnie obie funkcje w spółce2. Z drugiej strony, dopuszcza się łączenie tych funkcji bez ograniczeń, skoro kodeks spółek handlowych nie statuuje zakazu ich łączenia.

Należy zauważyć, że możliwe jest wprowadzenie sposobu reprezentacji spółki polegającego na współdziałaniu członka zarządu z prokurentem (tzw. reprezentacja mieszana), jednak konstrukcja taka nie może stanowić wyłącznego sposobu reprezentacji spółki.

Odwołanie prokurenta

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o. jest procesem, który może być inicjowany przez każdego członka zarządu. Zgodnie z art. 208 §7 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnego odwołania prokury, niezależnie od jej rodzaju, jak i niezależnie od trybu jej udzielenia oraz zasad reprezentacji w spółce przez zarząd.

Odwołanie prokury powinno przybrać formę dokumentu, z uwagi na to, że następnie taki dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązkiem zarządu sp. z o.o. jest każdorazowe rejestrowanie zmian w spółce, które są ujawniane w rejestrze przedsiębiorców. Jedną z takich zmian jest powołanie i odwołanie prokurenta.

 

https://pasternaklegal.pl/prokurent-samoistny-w-zarzadzie-spolki-z-o-o/

 

PODSUMOWANIE

Prokura to rozwiązanie, które niewątpliwie wiąże się z funkcjonowaniem firmy. Odpowiednie ukształtowanie prokury może przynieść wiele korzyści dla danego przedsiębiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą warto zatem rozważyć ustanowienie prokury dla określonej osoby oraz w określonym zakresie. Jeżeli zastanawiasz się jaki rodzaj prokury wybrać nie trać czasu i skontaktuje się z Pasternak LEGAL.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Czy wiesz, że Pasternak LEGAL jest twórcą serii eksperckiej – BIZNES BEZ TAJEMNIC ?

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1