Pranie pieniędzy co to jest?

Pranie pieniędzy co to jest?

Seria Expercka

https://pasternaklegal.pl/pranie-pieniedzy-co-to-jest/

Spis treści:
1. Co to jest pranie brudnych pieniędzy
2. Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa
3. Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?
4. PODSUMOWANIE

Co to jest pranie brudnych pieniędzy ( ang. money laundering)?

Pranie pieniędzy to poważne przestępstwo, które ma zauważalny wpływ na stabilność gospodarczą i finansową społeczeństwa. Pranie brudnych pieniędzy niejednokrotnie kojarzy się z amerykańskimi filmami akcji. Nic też dziwnego, ponieważ samo to pojęcie powstało na fundamentach działającej niezgodnie z prawem chicagowskiej grupy przestępczej. Aktualnie rozwój informatyzacji i cyfryzacji wprowadził przestępców w świat online, który ułatwia pranie pieniędzy na większą skalę, a zarazem ułatwia metody prania pieniędzy i techniki prania pieniędzy. Decentralizuje też źródła pochodzenia pieniędzy. Nielegalne źródła pieniędzy mogą być ukryte w pozornie legalnych operacjach finansowych. Pranie brudnych pieniędzy niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji począwszy od destabilizacji systemu finansowego kraju.  Walka z praniem pieniędzy wymaga tworzenia nowych rozwiązań prawnych, tak by regulacje dotyczące prania pieniędzy odpowiadały wymaganiom rynku. Poprzez ten nielegalny proceder zaburzone zostają mechanizmy funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Wobec powyższych zagrożeń rządy wielu państw podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom.

W dużym uproszczeniu proceder prania pieniędzy oznacza wprowadzenie do legalnego obrotu instrumentów finansowych, pieniędzy lub innych wartości, które uprzednio uzyskano niezgodnie z obowiązującym prawem. ,

W polskim prawie problematykę regulującą przeciwdziałanie zjawisku prania brudnych pieniędzy reguluje m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Pierwsza z wymienionych odnosi się do sformułowania ,,pranie pieniędzy”, druga zaś posługuje się wyrażeniem ,,pranie brudnych pieniędzy”.

Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu karnego

§ 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub  przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1 lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy pozostaje przestępstwem ściśle powiązanym z istnieniem zorganizowanych struktur przestępczych, a także często pozostaje w związku z popełnianymi w obrocie gospodarczymi przestępstwami. Prawo karne gospodarcze opisuje odpowiedzialność związana z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej o:

Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa

Pranie pieniędzy stanowi realne zagrożenie dla uczciwego środowiska biznesowego. Wprowadzenie procedur antyprania pieniędzy w przedsiębiorstwie staje się zatem nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem budowania zaufania i uczestnictwa w zrównoważonym rynku.

W związku z tym, kancelarie prawnicze specjalizujące się w obronie w sprawach karnych związanych z praniem pieniędzy odgrywają kluczową rolę w ochronie praw i interesów ich klientów.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Ochrona Twoich interesów to nasza misja! Zabezpiecz swoje finanse i przyszłość biznesu już teraz!

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli razem opracować skuteczną strategię ochronną.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?

W Polsce przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest realizowane przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, podmioty sektora finansowego oraz niefinansowego,  Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Najwyższą Izbę Kontroli, organy administracji rządowej, samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne. Według GIIF można wyróżnić trzy etapy prania pieniędzy, czy też fazy prania pieniędzy, tj.: lokowanie, maskowanie, integracja. Potrzeba prania pieniędzy może mieć różne uwarunkowania. System przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazuje, iż pierwszy z nich polega na wprowadzeniu nielegalnych środków do obrotu, kolejny na wyodrębnieniu ów środków od nielegalnego źródła, zaś ostatni sprowadza do konstrukcji uzasadniającej być posiadanych środków.

Niejednokrotnie zdarza się, iż zwalczanie procederu prania pieniędzy czy też ściganie prania pieniędzy wymaga współpracy międzynarodowej z uwagi na nowe metody prania pieniędzy przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji na odległość. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy wymaga stałej kontroli i nowych narzędzi z uwagi na ryzyko prania pieniędzy w różnych formach. Każdy przypadek prania brudnych pieniędzy zgłasza się jako zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy zgłasza niezwłocznie właściwy organ. Zawiadomienie o podejrzeniu powinno być uzasadnione.

Operacje prania pieniędzy to procesy złożone, a zarazem zjawisko zaliczane również jako przestępstwo gospodarcze. Dlatego też system przeciwdziałania praniu pieniędzy musi być spójny i gotowy na nowatorskie rozwiązania wykrywające źródło brudnych pieniędzy. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce stale się rozwija. Ściganie prania pieniędzy odbywa się z urzędu. Z uwagi na charakter sankcji karnych również organy ścigania zajmują się przestępczością prania brudnych pieniędzy. Zwalczanie prania pieniędzy staje się nie lada wyzwaniem dla organów ścigania. Jak wskazano proces prania pieniędzy jest złożony. Zwalczanie prania pieniędzy jest trudne z uwagi na charakter tych przestępstw, a w szczególności trudności w ich wykryciu.

Ustawodawca nałożył zatem szereg obowiązków na rożnego rodzaju instytucje obowiązane, których jest kilkanaście. Instytucją obowiązaną zgodnie z przepisami prawa polskiego są nie tylko instytucje finansowe ale również przedsiębiorcy prowadzący określoną działalność gospodarczą lub realizujący transakcje gotówkowe o określonym progu. Czy wiesz, że jedną z instytucji obowiązanych jest biuro rachunkowe?

Ustawodawca jednocześnie przewiduje surowe sankcje za nie przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nie przestrzeganie przez przedsiębiorcę procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy może rodzić dotkliwą sankcję finansową ale również skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Bezpieczeństwo Twojego Biznesu zaczyna się od posiada wiedzy i znajomości otoczenia prawnego. Wiedza o konieczności wdrożenia procedur AML może okazać się niezbędna dla prowadzonego przez Ciebie biznesu. Skuteczne wdrożenie procedur oraz odbycie szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez samego przedsiębiorcę ale również jego personel może okazać się konieczne i niezbędne.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie Klientom biznesowym. Ochrona przed ryzykiem finansowym jest teraz łatwiejsza niż myślisz! Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie AML. Zabezpiecz swoje interesy już dziś!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

KANCELARIA WARSZAWA
KANCELARIA MARKI
KANCELARIA LUBLIN

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Przestępczość białych kołnierzyków

Przestępczość białych kołnierzyków

Współczesny świat jest miejscem, w którym ekonomia, technologia i innowacje rozwijają się w zawrotnym tempie. Jednak równie szybko, jak rozwija się gospodarka, tak samo rosną wyzwania związane z przestępczością gospodarczą zwaną potocznie: przestępczością białych kołnierzyków.  

Wśród dynamicznego spektrum form tych przestępstw, kryją się dziesiątki historii i przypadków oszustw, nadużyć oraz manipulacji finansowych, które wpłynęły na naszą rzeczywistość gospodarczą, społeczną i prawną. Przestępczość ta często przyjmuję charakter przestępczości zorganizowanej i wykorzystuję wpływy polityczne. Zainteresowanie przestępczością białych kołnierzyków przez organy ścigania uzasadnione jest faktem, iż  ściganie przestępstw białych kołnierzyków ma na celu nie tylko aspekt sprawiedliwościowy, ale także uzasadnienie ekonomiczne. Działalność przestępcza w tym obszarze często godzi nie tylko w interes publiczny czy indywidualny interes ale również w interesy gospodarcze wielu podmiotów.

https://pasternaklegal.pl/przestepczosc-bialych-kolnierzykow/

Spis treści:
1.Co oznacza White Collar?
2. Czym są przestępstwa gospodarcze?
3. Wyłudzenie kredytu, przestępstwa bankowe.
4. Przestępstwa przetargowe
5. Wsparcie dla członków zarządu
6. Wyłudzenie odszkodowania
7. Pranie brudnych pieniędzy
8. Niechcące oszustwo, a przestępstwa białych kołnierzyków
9. Nowelizacja kodeksu karnego a ostrzejsza odpowiedzialność „białych kołnierzyków”
10. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
11. PODSUMOWANIE

Co oznacza White Collar?

Definicja „białych kołnierzyków” została zaproponowana przez wybitnego kryminologa i socjologa E. Sutherlanda.  W 1939 roku uczony użył tego terminu na swoim wykładzie na American Sociological Assocation. Sutherland podkreślił, że przestępstwa białych kołnierzyków różnią się od przestępstw popełnianych przez “blue-collar workers” (robotników fizycznych). Według autora termin ten obejmował przestępstwa popełniane przez osoby cieszące się uznaniem i wysoką pozycją społeczną oraz w ramach ich działalności zawodowej (In the course of his occupation). Przestępstwa w obrocie gospodarczym popełniane przez tzw. białe kołnierzyki to często przestępstwa ekonomiczne, przestępstwa oszukańcze, przestępstwa skarbowe, czy przestępstwa związane z zarządzaniem, przestępstwa w sferze działalności na rynkach finansowych, ale również zaliczyć można do nich przestępstwa korupcyjne czy przestępstwa przetargowe.

Kancelaria Pasternak LEGAL posiada wyspecjalizowany zespół prawników zajmujących się reprezentacją Klientów, w sprawach związanych z przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne związane z:

a. reprezentujemy Klientów, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa (OBRONA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH)

b. działaniami prewencyjnymi mającymi na celu przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym (tworzymy procedury, przeprowadzamy audyty czy prowadzimy szkolenia) – (Przeciwdziałanie i działania prewencyjne)

c. doradzany czy reprezentujemy Klientów pokrzywdzonych przestępstwem; (Reprezentacja pokrzywdzonych)

Czym są przestępstwa gospodarcze?

W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje legalna definicja przestępstwa gospodarczego, wynika to między innymi z ewoluowania tego rodzaju przestępstwa oraz stopnia skomplikowania. W najbardziej uniwersalnym znaczeniu pod pojęciem przestępstw gospodarczych rozumie się czyny karalne, godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegające na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania do sytemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji. Prawo polskie posiada szeroki katalog przestępstw gospodarczych, opisanych zarówno w kodeksie karnym, jak i kodeksie karnym skarbowym.

 Do przestępstw gospodarczych zaliczyć można:

 • Oszustwa w obrocie gospodarczym gospodarczych;
 • Cyberprzestępczość;
 • Przestępstwa karnoskarbowe;
 • Przestępstwa fakturowe (w tym zbrodnia fakturowa);
 • Przestępstwa związane z wyrobami objętymi akcyzą (paliwa, tytoń, alkohol);
 • Przestępstwa związane z naruszeniem własności przemysłowej;
 • Przestępczość zorganizowana;
 • Przestępstwa związane z produkcją, obrotem produktami tytoniowymi;
 • Przestępstwa w obrocie finansowym;
 • Odpowiedzialności członków organów spółek;
 • Przestępstwa przetargowe;
 • Działania na szkodę wierzycieli;
 • Przestępstw przy obrocie lekami;
 • Przestępstw korupcyjnych;
 • Przestępczości dot. prania brudnych pieniędzy;

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Interesuje Cię:

Działanie Prewencyjne – skontaktuj się

Szkolenia – skontaktuj się

Obrona w Sprawie Karnej – skontaktuj się

W rozdziale XXXVI Kodeksu karnego wymienione są następujące przestępstwa gospodarcze:

 1. Łapownictwo i korupcja

 1. Wyłudzenie kredytu

 1. Wyłudzenia podatków

 1. Wyłudzenie odszkodowania

 1. Pranie pieniędzy

 2. Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela

 3. Korupcja gospodarcza

 4. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji prowadzonej działalności gospodarczej

 5. Wyzysk kontrahenta

 6. Zakłócenie przetargu publicznego

 7. Fałszowanie znaków indentyfikacyjnych;

 8. Fałszowanie wskazań licznika w pojeździe.

Pozostałe przestępstwa gospodarczych, które zostały stypizowane w innych miejscach kodeksu karnego możemy zaliczyć także:

1.     Cyberprzestępczość,

2.     Oszustwa komputerowe, 

3.     Wyłudzenia VAT, 

4.     Sprzedajność,

5.     Płatna protekcja.         

Wyłudzenie kredytu, przestępstwa bankowe

W świecie postępu technologicznego oraz powszechnej cyfryzacji cyberprzestępczość stanowi szczególne zagrożenie, z uwagi na rosnącą powszechność przestępczości w sferze bankowej.

O przestępstwa internetowych pisaliśmy m.in . tutaj:

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

SMISHING – ŚMIESZNE? A JEDNAK NIEBEZPIECZNE

VISHING – POZORNIE NORMALNA ROZMOWA

Przestępstwa przetargowe

Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in . ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in . na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

 

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Więcej informacji znajdzie pod tym linkiem.

 

Wsparcie dla członków zarządu

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

art. 297 k.k.  – najczęściej określane jest mianem oszustwa kredytowanego.

Przestępstwo oszustwa stypizowane w treści art. 297 § 1 k.k. zaliczane jest do ścisłej kategorii tzw. przestępstw gospodarczych. Zachowanie sprawcy ww. przestępstwa może przybierać formy: przedkładania fałszywych dokumentów, przedkładania dokumentów stwierdzających nieprawdę, przedkładania nierzetelnych pisemnych oświadczeń.

Wyłudzenie odszkodowania

Przestępstwem gospodarczym jest także wyłudzenie odszkodowania, które uregulowano w art. 298 k.k. Zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu, karalne zachowanie sprawcy przestępstwa wyłudzenia odszkodowania polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia. Np. celowe spowodowanie pożaru czy kolizji drogowej (zob. Wyr. SA we Wrocławiu z 30.01.2018 r., syn. II AKa 392/17)

Pranie brudnych pieniędzy

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy pozostaje przestępstwem ściśle powiązanym z istnieniem zorganizowanych struktur przestępczych, a także często pozostaje w związku z popełnianymi w obrocie gospodarczymi przestępstwami. Prawo karne gospodarcze opisuje odpowiedzialność związana z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej o:

Odpowiedzialność karna za przestępstwo prania brudnych pieniędzy – znajdziesz tutaj  

Niechcące oszustwo, a przestępstwa białych kołnierzyków

Czym można niechcący zostać oszustem? Okazuję się, że tak.

Przykładem może być sytuacja, gdy stale współpracujący z przedsiębiorcą kontrahent, nie zwracając uwagi na kondycję finansową tego przedsiębiorcy sprzedaje mu towar. Jednocześnie w wyniku zachwiania gospodarczego przedsiębiorca nie jest w stanie przez dłuższy czas uregulować obciążającego go zobowiązania, taka sytuacja może rodzić konieczność skorzystania z usług doświadczonego prawnika.

Nowelizacja kodeksu karnego a ostrzejsza odpowiedzialność „białych kołnierzyków”

1 października 2023 r. weszły w życie radykalne zmiany w polityce karania

Zwalczanie przestępstw białych kołnierzyków, znanych w świecie pod angielską nazwą white collar crime, znalazło się na szczycie priorytetów organów państwa. Jedną z istotniejszych zmian, jest wprowadzenie dwóch kwalifikowanych typów przestępstwa zwanego potocznie łapownictwem menedżerskim, a tym samym znaczne zaostrzenie kar za to przestępstwo. Intencją zaostrzenia kar za tzw. łapownictwo managerskie jest ograniczenie liczby przestępstw, które są popełniane przez osoby posiadające wysokie statusy ekonomiczne

 Zgodnie z art. 296a § 1 Kodeksu karnego kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast na podstawie art. 296a § 4 Kodeksu karnego tego przepisu, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (przez znaczną kwotę majątkowo należy rozumieć szkodę, której wartość przekracza 200 tys. zł).

Należy przytoczyć Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2022 r. (sygn. akt II AKa 154/21): „o tym, czy daną osobę można zaliczyć do kategorii osób pełniących funkcję kierowniczą, decyduje zakres posiadanych przez nią uprawnień. Chodzi tu także o faktyczny wpływ na decyzje podejmowane w spółce czy jednostce.

O pełnieniu funkcji kierowniczej przesądza zatem przydanie określonych kompetencji osobie ją sprawującej, niezależnie od tego, czy ich zakres obejmuje całość jednostki czy też jedynie pewne wyodrębnione jej części”

W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził również art.306b

Art. 306b § 1 Kodeksu karnego

kto dopuszcza się przestępstwa stypizowanego m.in . w art. 296a § 1 oraz 4 (czyli łapownictwa managerskiego) w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. (przez pięciokrotność kwoty wielkiej wartości należy rozumieć kwotę przekraczającą 5 mln zł.).W stosunku do osoby, która dopuszcza się tzw. łapownictwa managerskiego w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości, na podstawie art. 306b § 2 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25. (dotyczy to więc kwoty powyżej 10 mln zł).

W wyniku nowelizacji zostały wprowadzone do Kodeksu karnego dwa nowe kwalifikowane typy łapownictwa biernego, które w zależności od kwoty zagrożone będą karą nawet do 20 lub 25 lat więzienia.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

System gospodarowania środkami publicznymi został zbudowany w taki sposób, aby był on zgodny pod względem formalnym i materialnym z ustawą o finansach publicznych nazywa się dyscypliną finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponosić różne osoby jak np. członkowie organów, kierownicy jednostek, pracownicy sektora finansów publicznych, ale również osoby gospodarujące środkami publicznymi, które zostały przekazane podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej może doprowadzić do naruszenia tej dyscypliny i pociągnięciem do odpowiedzialności. A tę ponosi zarówno osoba, która dokonała tego czynu, jak i osoba, która wydała polecenie, aby dokonać takiego czynu.

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Szerzej o działalności Kancelarii

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1