Prawo gospodarcze

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

14.11.2023

ZMIANY W KRS – Przedsiębiorcy w KRS

Seria Expercka – Przedsiębiorcy w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to scentralizowana i zinformatyzowana baza danych na którą składają się trzy osobne rejestry. Dotyczą one kolejno: przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  a także rejestru dłużników niewypłacalnych.

Głównym celem KRS jest gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, tj. jak spółki jawnej, akcyjnej, czy też komandytowej. Zawiera elementy takie jak aktualna sytuacja finansowa, czy też informacje dotyczące organów reprezentacyjnych danego podmiotu.

Informacje w rejestrze sądowym dotyczące przedsiębiorców, są istotne z perspektywy obrotu gospodarczego. KRS zawiera też wiele innych danych spółek wpisanych. Zgłoszenie do KRS podmiotu w określonych przypadkach jest obowiązkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało możliwości złożenia wniosku do KRS i zachęca do składania wniosków elektronicznych. Dane w krajowym rejestrze sądowym są jawne. Zanim dokonamy złożenia wniosku należy rozważnie przygotować się do jego wypełnienia. Czy już wiesz jak to zrobić? Centralna Informacja KRS należy do systemu integracji rejestrów unijnych, to dzięki niemu możliwe jest prowadzenie zbioru i udostępniania przetwarzanych informacji.

W kwestii przedsiębiorców krs ewidencjonuje wnioski dotyczące podmiotu. Systemy zawierają informacje, które obejmują stan na temat zaległości podatkowych, celnych, a także wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niespłaconych wierzytelności wraz z ich wysokością, np. dotyczących spółki. Rejestr dłużników niewypłacalnych przestrzega różne podmioty przed nawiązaniem ryzykownych interesów z osobą widniejącą w rejestrze.

Należy zauważyć, że KRS wnioski dotyczące wszelakich zamian podmiotów rozpatruje coraz to szybciej, dzięki digitalizacji systemów. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. KRS zmian dotyczących informacji udzielonych przez podmiot nie kwestionuje o tyle o ile są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Spis treści:
1. Jak wygląda wpis do KRS?
2. Zmiana Danych w KRS
3. Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?
4. Jaki jest termin na zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?
5. Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Jak wygląda wpis do KRS?

Sam wpis do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorstwa następuje na wniosek zainteresowanego. Tylko taki podmiot ma możliwość złożenia wniosku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu w formie papierowej, kolejno składa do właściwego sądu rejestrowego. Dopuszcza się też złożenie do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek, ale nadal wymagane jest podpisanie wniosku. Dokumenty w formie elektronicznej powinny być potwierdzone podpisem elektronicznym, w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej. Z perspektywy formalnej podpisanie wniosku jest warunkiem koniecznym do jego przyjęcia.

Aby złożyć wniosek formularze krs można uzyskać bezpośrednio w siedzibie sądu rejestrowego. Wiele osób reflektuje na temat zmian dotyczących rozwoju portali Ministerstwa Sprawiedliwości i nad podpisem elektronicznym z uwagi na obawy o bezpieczeństwo w sieci. Jak się okazuje coraz to nowi przedsiębiorcy składają wnioski w formie elektronicznej. W przyszłości nikt nie ominie zmian dotyczących digitalizacji krs, a podmioty uprawnione będą korzystać wyłącznie z systemu integracji rejestrów. Portal Rejestrów Sądowych działa za pośrednictwem portalu rejestrów opartego na module tożsamości systemu integracji rejestrów. Elektroniczne wnioski udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zazwyczaj na oficjalnej stronie danego sądu rejestrowego elektroniczny formularze krs można pobrać w wersji gotowej do wypełnienia bądź wydruku. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do dokonywania zmian krs w formie online. Zatem możemy dowolnie wybrać formę wniosku krs jaką chcemy złożyć, pamiętając że zgłaszanie zmian jest konieczne. Składając wniosek o dołączenie dokumentów – kosztuje on 40 zł opłata sądowa jest uiszczana każdorazowo przy nowym wniosku. W wysokości 300 zł opłata sądowa jest pobierana od wniosków innych niż te dotyczące bezpośrednio wpisu do rejestru.  Czy już wiesz co można znaleźć w Portalu Systemów Sądowych? Ogólnie w systemie prs znajdziemy szeroki wachlarz usług zarówno sądowych, jak i administracyjno-prawnych. Zatem jeżeli chcemy szybko uzyskać konkretne informacje warto szukać ich w systemie prs. W rejestrze sądowym należy zgłosić podmioty, które nie należą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiana Danych w KRS

Złożenie wniosku w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z odrzuceniem wniosku, czy też opóźnieniem w rejestracji zmian w Spółce.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną zmian w KRS oraz reprezentacją firmy przed KRS, to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Jaki jest termin zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?

Według Ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym zainteresowany ma 7 dni na złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS od zdarzenia powodującego w następstwie konieczność jego złożenia.

Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?

Wpis ma na celu wprowadzenie wniosku KRS do wewnętrznego systemu teleinformatycznego, podobnie świadczy wpis zmian zaistniałych po rejestracji. W krajowym rejestrze wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. Na przykład jeżeli nie dokonano złożenia wniosku wskutek okoliczności uniemożliwiających jego złożenie wówczas termin zgłoszenia zmian liczy się w ciągu 7 kolejnych dni od ustania takich przeszkód. Należy podkreślić, że zgłaszanie zmian niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi negatywne konsekwencje prawne.  Termin rozpoznania wniosku może jednak się wydłużyć. Może się zdarzyć, iż wymaganym stanie się przeprowadzenie rozprawy sądowej – w takim przypadku dochodzi do wydłużenia czasu rozpoznania wniosku. Czas ten jednak nie może przekroczyć miesiąca.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Wniosek dotyczący wpisu dnia złożenia wniosku powinien być wzbogacony o załącznik w postaci uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów reprezentantów lub prokurenta, chyba że sprawa jest rozpatrywana przez sąd. Jeżeli zainteresowany przedsiębiorca wraz z wnioskiem ubiega się o numer krs, czy też REGON przesłanie dokumentów następuje automatycznie wraz ze zgłoszeniem NIP z sądu rejestrowego do właściwego urzędu statystycznego ze względu na lokalizacje siedziby przedsiębiorstwa. Po upływie 3 dnia złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego wpływa jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne i następuje rozpatrzenie dokumentów finansowych.

W przypadku spółek zarejestrowanych prowadzone są akta rejestrowe zawierające dane podmiotu zidentyfikowane przy rozpoznaniu wniosku. Podobne wymagania tyczą się, np. rejestru stowarzyszeń, rejestru sądowego spółki, zmiana danych członka spółki.

Należy zwrócić uwagę, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, zatem dostępne są informacje spółek zarejestrowanych. Rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru składa się z szczęściu działów w których zawiera się konkretne informacje pod określonym numerem. Dla każdego prowadzone są indywidualne akta rejestrowe, które każdorazowo aktualizowane są o zmianę danych np. w przypadku zmiany danych spółki, aktualizowana jest zmiana danych członka przedsiębiorstwa. Do systemu wprowadza się każdą zmianę wpisu. W rejestrze sądowym podstawę samego wpisu stanowi wniosek opiewający na dane podmiotu. Wszelkie informacje są dostępne na ogólnym portalu rejestrów sądowych.

Należy podkreślić, że domniemywa się prawdziwość danych wprowadzonych do rejestru, dlatego tak ważne jest dokonanie zmian danych w systemie prs, chociażby przez elektroniczny formularz krs. Należy również zachować odpowiedni termin wpisu zmian, czy aktualizacji danych spółki dla uniknięcia ewentualnych niedogodności. Wyjątkiem jest tutaj jedynie dział czwarty rejestru przedsiębiorców. Co ciekawe wyszukanie dokumentów finansowych, danych członków zarządu spółki, data kiedy spółka została zarejestrowana, zmiany adresu, zamiany zarządu, zmiana danych członka, zmiany umowy spółki i inne zmiany dotyczące podmiotu nie tylko w przypadku spółek sąd rejestrowy udostępnia bez konieczności tworzenia konta użytkownika na portalu rejestrów. Jeżeli np. doszło do zmiany siedziby spółki, zmiany istotnych dokumentów finansowych, to wszelkie dane podmiotu zmiany można zarejestrować pod numer krs elektronicznie, jako załącznik do wniosku. Jeżeli zachodzi taka konieczność o dalszych poczynaniach stanowi sąd rejestrowy.  Objęty zmianą wpis zostanie na tej podstawie zaktualizowany. Należy podkreślić, iż zmiany danych należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego. Po dokonaniu rejestru zmiany wpis spółki, czy innego podmiotu jako jawny będzie ogólnodostępny w systemie KRS, np. zmiana zarządu krs. Rozpatrzenie takiej aktualizacji online będzie zapewne szybsze niż, gdy złożymy do KRS papierowy wniosek. Co istotne przy załatwianiu aktualizacji, np. zmiany adresu, zmiany danych członka zarządu, czy zmiany zarządu we wniosku należy powołać się na numer krs podmiotu.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych

W przypadku uchybienia 7-dniowego terminu rejestracji przez przedsiębiorcę ogłoszenie wpisu nie następuje do czasu wypełnienia obowiązku. Celem ponaglenia przedsiębiorcy zostaje on wezwany do odpowiedniego działania bez którego ogłoszenie wpisu nie jest możliwe. Gdy wniosek złożony zostanie po terminie przedsiębiorcy grozi grzywna. Wobec tego przy dokonaniu zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, jak np. w kwestii zmiany zarządu, zawsze trzeba zrobić stosowne zgłoszenie zmian. Z reguły zmiany danych podmiotu zgłasza osoba reprezentująca spółkę. Co istotne w braku reakcji ze strony podmiotu na nałożoną już grzywnę i dalszego wzbraniania się od nakazanego działania, jakim jest zgłoszenie zmian w związku z przedsiębiorstwem, np. braku danych członka zarządu, zmiany zarządu, sąd może nakładać kolejne grzywny do momentu, aż nastąpi zmiana danych dotyczących postanowienia sądu. Także każda zmiana danych członka danego przedsiębiorstwa musi być odpowiednio zgłoszona. W przypadku braku rejestracji zmian, wpis który powinien zostać objęty zmianą, a w szczególności jest niezgodny ze stanem faktycznym może z urzędu zostać wykreślony przez sąd. W szczególnych przypadkach przedmiot objęty zmianą może zostać wpisany przez sąd. W następstwie zmian ogłoszenie wpisu wymaga uiszczenia opłaty. Reasumując zmiana danych krs służyć ma aktualizacji bazy dla potencjalnego interesanta danego podmiotu. Z uwagi na rejestrację spółki i gamę informacji zainteresowany może racjonalnie obrać podmiot oraz plan przewidywanej z nim współpracy.

W ramach doradztwa Prawnego Kancelaria Pasternak LEGLA sporządza wnioski, umowy, reprezentuje klientów, sporządza wszelkie niezbędne załączniki celem zgłoszenia zmian w KRS.

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka, ale również realna oszczędność finansowa

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

  • Efektywne rozwiązania prawne
  • Bieżące wsparcie
  • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

8 grudnia 2023

Czy warto założyć spółkę osobową? – SERIA EXPERCKA

  Spis treści: 1. Jakie są rodzaje spółek? 2. Jakie są spółki osobowe? 3. Co to jest spółka kapitałowa? 4. Czym się charakteryzują spółki osobowe? 5. Czym jest podmiotow...

Czytaj dalej

Czy warto założyć spółkę osobową? – SERIA EXPERCKA

Prawo gospodarcze

5 grudnia 2023

Osobowość prawna spółki – co to jest?

SERIA EXPERCKA Spis treści: 1. Czy firma spółki ma osobowość prawną? 2. Czy spółka jawna ma osobowość prawną? 3. Czy wszystkie spółki mają osobowość prawną? 4. Czy spółka...

Czytaj dalej

Osobowość prawna spółki – co to jest?

Prawo gospodarcze

30 listopada 2023

Wynagrodzenie członka zarządu

Wstęp Wynagrodzenie członka zarządu może być źródłem wielu pytań. Czy jest to wynagrodzenie za pracę? Czy jest to forma wynagrodzenia za pełnienie określonej funkcji w spółce? Odpowiedz...

Czytaj dalej

Wynagrodzenie członka zarządu
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1