Wynagrodzenie członka zarządu

Wstęp

Wynagrodzenie członka zarządu może być źródłem wielu pytań. Czy jest to wynagrodzenie za pracę? Czy jest to forma wynagrodzenia za pełnienie określonej funkcji w spółce? Odpowiedzi na te pytania mają szczególnie istotne znaczenie, gdy przychodzi czas na rozliczenia podatkowe.

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

Spis treści:
1. Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?
2. Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu
3. PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
4. Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?
5. Podsumowanie

 

Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?

Wysokość wynagrodzenia członka zarządu powinna być adekwatna do kondycji finansowej spółki, jak również współmierna do obowiązków wykonywanych przez członka zarządu. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dokonuje się w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Wspólnik otrzymuje wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji prezesa zarządu.

Warto zaznaczyć, że uchwała sama w sobie implikuje powstanie stosunku organizacyjnego, który został uregulowany w KSH, a zatem nie ma podstawy do tego, aby członek zarządu zawierał ze spółką jakąkolwiek odrębną umowę.

Uchwała definiuje wysokość wynagrodzenia wprost lub określa warunki jego obliczania. Co więcej, określa częstotliwość jego wypłacania, ponieważ takie wynagrodzenie członek zarządu może otrzymywać co miesiąc, ale również może to stanowić świadczenie okresowe np. jednorazowe czy kwartalne.

Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu

Należy pamiętać, że przyznanie wynagrodzenia członkom zarządu wymaga podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Spółki, którym może być np. Zgromadzenie wspólników Spółki. W związku z tym za realizację swoich obowiązków oraz ponoszoną odpowiedzialność członek pobiera wynagrodzenie, które może określać uchwała . Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członka zarządu może określać wynagrodzenie miesięczne, lub być ustanowione za inny okres czasu. Członek organu z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji może pobierać również dodatkowe wynagrodzenie, poza ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym.

Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu może wiązać ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę. Dodatkowo członek zarządu może świadczyć na podstawie innego stosunku również inne świadczenia na rzecz Spółki.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto, członek zarządu na mocy odrębnej uchwały może również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie premiowe czy tantiem. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością zarejestrowania członka zarządu w ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od należnego wynagrodzenia.

Przykładowa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki powinna określać kwotę wynagrodzenia czasokres za jaki jest wypłacane oraz inne istotne elementy.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Pasternak LEGAL – poza doradztwem prawnym przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, ale również w swojej ofercie posiada możliwosć sprzedaży na rzecz Klienta gotowych wzorów pism związanych z ustanowieniem wynagrodzenia dla zarządu.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem wzoru dokumentu do samodzielnego wypełnienia lub przygotowaniem takiej uchwały przez Kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wzoru dokumentu lub chcesz by sporządzić projekt uchwały? Napisz, odpowiadamy szybko.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Warto w tym miejscu dodać, że jeśli członek zarządu, decyzją Rady Nadzorczej zostanie zawieszony w czynnościach, to wówczas otrzymuje on połowę przysługującego mu wynagrodzenia.

Pobieranie przez członka zarządu wynagrodzenia, stanowi jeden ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki, przy czym należy pamiętać, że jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a także składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto, potrącaną przez spółkę. Mamy zatem do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, gdyż dochód spółki, posiadającej osobowość prawną podlega opodatkowaniu, a wspólnicy wypłacający pieniądze z tej spółki, również są zobowiązany do odprowadzenia podatku.

O składce ZUS w spółce z o.o. przeczytasz tutaj: kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

 

PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

Członek zarządu wskazuje swój dochód na deklaracji PIT-11. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu jest pobierana w wysokości 12%, a przychód jest pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, które wynoszą 250zł miesięcznie i maksymalnie 3000zł za rok podatkowy. Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, płatnik nie zmniejsza jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Jeżeli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12%, nie pomniejszając o koszty uzyskania przychodu.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka zarządu pobierającego wynagrodzenie na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników dokonuje się na druku ZUS.

Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?

Przepisy prawa, w żadnym miejscu nie wskazują, że działalność zarządu stowarzyszeń musi być wykonywana pro bono. Prezesi stowarzyszeń oraz fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu na zasadach Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Warunki i wysokość wynagrodzenia muszą być jednak opisane w Statucie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w zarządzie. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników może stanowić element planowania podatkowego.

Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym

Seria Expercka – Przedsiębiorca w KRS

Opłata KRS to koszt, który przedsiębiorcy muszą ponieść w związku z rejestracją lub wprowadzaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z opłatą KRS, takie jak jej definicja, cel, konsekwencje nieuiszczenia opłaty, proces rejestracji w KRS oraz koszty związane z rejestracją i zmianą danych w KRS. Zapoznanie się z tym przewodnikiem pomoże przedsiębiorcom lepiej zrozumieć, na czym polega opłata KRS i dlaczego jest ona ważna dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca przewiduje różne rodzaje opłat sądowych, takie jak np. opłata dotycząca wpisu dotyczącego podmiotu, wpis spółki do KRS, ale również wydanie opłaty za wydanie kopii czy odpisu. Procedura wnoszenia opłat wiąże się z koniecznością wnoszenia określonej opłaty na np. odpowiednie rachunku sądu rejonowego. Warto zauważyć, że w przypadku składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego istnieje możliwosć wniesienia opłaty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warto również zauważyć, iż w niektórych przypadkach istnieje możliwosć wnoszenia opłaty sądowej w formie znaków opłaty.

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

Spis treści:
1. Czym jest opłata KRS i dlaczego jest ważna?
2. Opłaty Sądowe – Definicja i cel opłaty KRS
3. Jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłaty KRS?
4. Rejestracja w KRS: Proces i związane z nim koszty
5. Kroki do rejestracji w KRS
6. Jakie są koszty rejestracji w KRS?
7. Czy istnieją jakiekolwiek zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS?
8. Kiedy jest wymagana zmiana danych w KRS?
9. Jakie są koszty związane ze zmianą danych w KRS?
10. KRS a działalność gospodarcza: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć
11. Dlaczego opłata KRS jest istotna dla prowadzenia działalności gospodarczej?
12. Wnoszenie opłaty sposoby?
13. Podsumowanie

 

Czym jest opłata KRS i dlaczego jest ważna?

Opłata KRS to obowiązkowy koszt, który przedsiębiorcy oraz organizacje muszą ponieść w związku z rejestracją lub wprowadzaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jest to istotny element funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji, gdyż wpis do KRS stanowi podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z różnych praw i przywilejów.

Opłaty Sądowe – Definicja i cel opłaty KRS

Opłata KRS to koszt, który przedsiębiorcy i organizacje ponoszą za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten jest niezbędny do uzyskania statusu prawnego oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Cel wprowadzenia opłaty KRS jest związany z finansowaniem funkcjonowania KRS oraz pokryciem kosztów związanych z prowadzeniem rejestru, takich jak utrzymanie systemu informatycznego, obsługa wniosków czy przechowywanie dokumentów.

Jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłaty KRS?

Nieuiszczenie opłaty KRS może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla przedsiębiorców i organizacji. W przypadku braku opłaty za rejestrację, wpis do KRS może zostać zawieszony, co uniemożliwi rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy opłata nie zostanie uiszczona za wprowadzenie zmian w KRS, może to skutkować nałożeniem kary finansowej oraz brakiem aktualizacji danych w rejestrze, co z kolei może prowadzić do problemów związanych z zawieraniem umów czy korzystaniem z różnych praw i przywilejów.

Warto zatem pamiętać o terminowym uiszczaniu opłaty KRS, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy organizacji na rynku.

Rejestracja w KRS: Proces i związane z nim koszty

Rejestracja w KRS to kluczowy etap dla przedsiębiorców i organizacji, który pozwala na uzyskanie statusu prawnego oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu należy przejść przez określony proces oraz uiścić związane z tym koszty. Przykładowo opłatę stałą w określonej kwocie pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Warto również zauważyć, iż w określonych wypadkach opłatę stałą w kwocie obniżonej pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Większość opłat sądowych dokonywanych do Krajowego Rejestru Sądowego za czynności związane z postępowaniem przed Sądem Gospodarczym można dokonać bezpośrednio z poziomu systemu. Opłaty mogą być również dokonywane na konto właściwego wydziału sądu.

Kroki do rejestracji w KRS

Proces rejestracji w KRS można podzielić na kilka etapów:

 1. Przygotowanie wymaganych dokumentów, takich jak wniosek o wpis do KRS oraz niezbędnych załączników.
 2. Złożenie wniosku o wpis do KRS wraz z odpowiednio sporządzonymi załącznikami w odpowiednim sądzie rejonowym.
 3. Uiszczenie opłaty za rejestrację w KRS w prawidłowo obliczonej wysokości.
 4. Oczekiwanie na decyzję sądu o wpisie do KRS.
 5. Otrzymanie numeru KRS oraz wpisania do ewidencji przedsiębiorców ewentualnie rejestracja zmian w wpisie.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Skorzystanie z doświadczonego zespołu prawników w sprawach związanych z rejestracją zmian w KRS czy też założeniem podmiotu gospodarczego lub Fundacji często niesie ze sobą wymierne korzyści albowiem pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale przede wszystkim pieniądze. Jak pokazuje nasze doświadczenie, niejednokrotnie Klienci, którzy starali się samodzielnie dokonać zmian, zgłaszali się do nas w celu dokonania zmian w KRS.

Zapraszam do kontaktu – kliknij tutaj

lub

Skontaktuj się i przedstaw nam swoją sprawę

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, satysfakcję klienta oraz wymierny efekt finansowy współpracy.

 

Jakie są koszty rejestracji w KRS?

Koszty związane z rejestracją w KRS obejmują:

 • Opłatę za wpis do KRS,
 • Opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Opłatę za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Wprowadzających Produkty do Obrotu
 • Opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją przepisów prawa.

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

Czy istnieją jakiekolwiek zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS?

Zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS są możliwe w przypadku spełnienia określonych kryteriów. Przykładowo, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za wpis do KRS, jeśli prowadzą działalność na rzecz społeczności lokalnej, ochrony zdrowia, kultury, nauki, ochrony środowiska czy pomocy społecznej. W celu uzyskania zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów.

Zmiana danych w KRS: Co musisz wiedzieć

Zmiana danych w KRS to proces, który może być wymagany w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w strukturze lub funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, kiedy taka zmiana jest konieczna oraz jakie są związane z nią koszty.

Kiedy jest wymagana zmiana danych w KRS?

Zmiana danych w KRS jest wymagana, gdy nastąpią istotne zmiany w przedsiębiorstwie, takie jak:

 • Zmiana nazwy firmy
 • Zmiana siedziby przedsiębiorstwa
 • Zmiana formy prawnej
 • Zmiana członków zarządu, prokurentów lub komplementariuszy
 • Zmiana wysokości kapitału zakładowego
 • Zmiana przedmiotu działalności

W przypadku wystąpienia powyższych zmian, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.

 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Skorzystanie z doświadczonego zespołu prawników w sprawach związanych z rejestracją zmian w KRS czy też założeniem podmiotu gospodarczego lub Fundacji często niesie ze sobą wymierne korzyści albowiem pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale przede wszystkim pieniądze. Jak pokazuje nasze doświadczenie, niejednokrotnie Klienci, którzy starali się samodzielnie dokonać zmian, zgłaszali się do nas w celu dokonania zmian w KRS.

Zapraszam do kontaktu – kliknij tutaj

lub

Czy szukasz szkolenia dopasowanego do Twojej firmy?

Zostaw numer, oddzwonimy i doradzimy, które szkolenie sprawdzi się w Twojej firmie. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jakie są koszty związane ze zmianą danych w KRS?

Koszty związane ze zmianą danych w KRS zależą od rodzaju wprowadzanych zmian oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Przykładowe koszty to:

 • Opłata za wprowadzenie zmian w KRS
 • Opłata za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • Opłata za wprowadzenie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją przepisów prawa. Ponadto, w przypadku wprowadzenia kilku zmian jednocześnie, opłaty mogą być niższe niż w przypadku zgłaszania każdej zmiany osobno.

 

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

KRS a działalność gospodarcza: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć

KRS a działalność gospodarcza są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest podstawowym rejestrem, w którym przedsiębiorcy muszą zgłosić swoją firmę, aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą. Opłata KRS ma wpływ na finanse firmy, dlatego warto zrozumieć jej znaczenie oraz konsekwencje związane z jej uiszczeniem.

Jeżeli nie wiesz jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najkorzystniejsza – nie przejmuj się – skontaktuj się z nami w celu ustalenia najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Umów się na konsultację dotyczącą doboru w prowadzeniu firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nasze konsultacje odbywają się telefonicznie, online oraz w siedzibie naszej Kancelarii Warszawie, Lublinie lub Markach.

Dlaczego opłata KRS jest istotna dla prowadzenia działalności gospodarczej?

Opłata KRS jest kluczowa dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ:

 • Uiszczenie opłaty KRS jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania firmy w KRS, co pozwala na legalne prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Opłata KRS pokrywa koszty związane z utrzymaniem i aktualizacją rejestru, co przekłada się na jego rzetelność i wiarygodność.
 • Regularne uiszczanie opłat KRS pozwala uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieuiszczeniem opłat, takich jak kary finansowe czy nawet wykreślenie firmy z rejestru.

W związku z tym, opłata KRS jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, który wpływa na legalność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Wnoszenie opłaty sposoby?

Najogólniej oczywiści z pewnymi wyjątkami czy ograniczeniami opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego Wydziału Sądu.

Koszty związane z opłatą KRS:

 • Opłata za rejestrację firmy .
 • Opłata za wprowadzenie zmian w KRS,
 • Opłata za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • inne opłaty związane z postępowaniem, skargi, opłaty kancelaryjne itp.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z  opłatą KRS , takie jak jej definicja, cel, konsekwencje nieuiszczenia opłaty, proces rejestracji w KRS oraz związane z nim koszty, zmiany danych w KRS oraz wpływ opłaty KRS na działalność gospodarczą i finanse firmy. Przedstawiliśmy również potencjalne korzyści płynące z uiszczenia opłaty KRS, takie jak wiarygodność i rzetelność rejestru oraz uniknięcie konsekwencji prawnych.

Wybrane korzyści związane z odpowiednim doborem formy prawnej prowadzenia firmy:

 • Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku zaś odpowiednia zbudowana struktura organizacyjna może stanowić narzędzie służące ochronie majątku oraz minimalizacji ryzyka biznesowego. Odpowiedni wybór formy organizacyjnej prowadzenia przedsiębiorstwa, może nieść realne korzyści podatkowe związane z prowadzeniem działalności. Niejednokrotnie prowadzenie działalności w formie spółki pozwala na realne obniżenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składki ZUS

Z tych oraz innych względów warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem zajmującym się tematyką dotyczącą obsługi firm, Spółek oraz Fundacji tak jak Pasternak LEGAL

Umów się na konsultację dotyczącą doboru w prowadzeniu firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nasze konsultacje odbywają się telefonicznie, online oraz w siedzibie naszej Kancelarii Warszawie, Lublinie lub Markach. Możemy również spotkać się w Państwa firmie.

Posiadamy również ofertę szkoleniową w zakresie rejestracji spółek, fundacji oraz rejestracji zmian w KRS

Zapraszamy do kontaktów w sprawach szkoleń – kliknij tutaj

Czy szukasz szkolenia dopasowanego do Twojej firmy?

Zostaw numer, oddzwonimy i doradzimy, które szkolenie sprawdzi się w Twojej firmie. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

 

Jeżeli zainteresował Cię ten temat – zapraszamy do zapoznania się również z innymi naszym wpisami:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

ZMIANY W KRS – Przedsiębiorcy w KRS

Seria Expercka – Przedsiębiorcy w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to scentralizowana i zinformatyzowana baza danych na którą składają się trzy osobne rejestry. Dotyczą one kolejno: przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  a także rejestru dłużników niewypłacalnych.

Głównym celem KRS jest gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, tj. jak spółki jawnej, akcyjnej, czy też komandytowej. Zawiera elementy takie jak aktualna sytuacja finansowa, czy też informacje dotyczące organów reprezentacyjnych danego podmiotu.

Informacje w rejestrze sądowym dotyczące przedsiębiorców, są istotne z perspektywy obrotu gospodarczego. KRS zawiera też wiele innych danych spółek wpisanych. Zgłoszenie do KRS podmiotu w określonych przypadkach jest obowiązkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało możliwości złożenia wniosku do KRS i zachęca do składania wniosków elektronicznych. Dane w krajowym rejestrze sądowym są jawne. Zanim dokonamy złożenia wniosku należy rozważnie przygotować się do jego wypełnienia. Czy już wiesz jak to zrobić? Centralna Informacja KRS należy do systemu integracji rejestrów unijnych, to dzięki niemu możliwe jest prowadzenie zbioru i udostępniania przetwarzanych informacji.

W kwestii przedsiębiorców krs ewidencjonuje wnioski dotyczące podmiotu. Systemy zawierają informacje, które obejmują stan na temat zaległości podatkowych, celnych, a także wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niespłaconych wierzytelności wraz z ich wysokością, np. dotyczących spółki. Rejestr dłużników niewypłacalnych przestrzega różne podmioty przed nawiązaniem ryzykownych interesów z osobą widniejącą w rejestrze.

Należy zauważyć, że KRS wnioski dotyczące wszelakich zamian podmiotów rozpatruje coraz to szybciej, dzięki digitalizacji systemów. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. KRS zmian dotyczących informacji udzielonych przez podmiot nie kwestionuje o tyle o ile są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Spis treści:
1. Jak wygląda wpis do KRS?
2. Zmiana Danych w KRS
3. Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?
4. Jaki jest termin na zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?
5. Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Jak wygląda wpis do KRS?

Sam wpis do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorstwa następuje na wniosek zainteresowanego. Tylko taki podmiot ma możliwość złożenia wniosku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu w formie papierowej, kolejno składa do właściwego sądu rejestrowego. Dopuszcza się też złożenie do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek, ale nadal wymagane jest podpisanie wniosku. Dokumenty w formie elektronicznej powinny być potwierdzone podpisem elektronicznym, w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej. Z perspektywy formalnej podpisanie wniosku jest warunkiem koniecznym do jego przyjęcia.

Aby złożyć wniosek formularze krs można uzyskać bezpośrednio w siedzibie sądu rejestrowego. Wiele osób reflektuje na temat zmian dotyczących rozwoju portali Ministerstwa Sprawiedliwości i nad podpisem elektronicznym z uwagi na obawy o bezpieczeństwo w sieci. Jak się okazuje coraz to nowi przedsiębiorcy składają wnioski w formie elektronicznej. W przyszłości nikt nie ominie zmian dotyczących digitalizacji krs, a podmioty uprawnione będą korzystać wyłącznie z systemu integracji rejestrów. Portal Rejestrów Sądowych działa za pośrednictwem portalu rejestrów opartego na module tożsamości systemu integracji rejestrów. Elektroniczne wnioski udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zazwyczaj na oficjalnej stronie danego sądu rejestrowego elektroniczny formularze krs można pobrać w wersji gotowej do wypełnienia bądź wydruku. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do dokonywania zmian krs w formie online. Zatem możemy dowolnie wybrać formę wniosku krs jaką chcemy złożyć, pamiętając że zgłaszanie zmian jest konieczne. Składając wniosek o dołączenie dokumentów – kosztuje on 40 zł opłata sądowa jest uiszczana każdorazowo przy nowym wniosku. W wysokości 300 zł opłata sądowa jest pobierana od wniosków innych niż te dotyczące bezpośrednio wpisu do rejestru.  Czy już wiesz co można znaleźć w Portalu Systemów Sądowych? Ogólnie w systemie prs znajdziemy szeroki wachlarz usług zarówno sądowych, jak i administracyjno-prawnych. Zatem jeżeli chcemy szybko uzyskać konkretne informacje warto szukać ich w systemie prs. W rejestrze sądowym należy zgłosić podmioty, które nie należą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiana Danych w KRS

Złożenie wniosku w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z odrzuceniem wniosku, czy też opóźnieniem w rejestracji zmian w Spółce.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną zmian w KRS oraz reprezentacją firmy przed KRS, to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Jaki jest termin zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?

Według Ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym zainteresowany ma 7 dni na złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS od zdarzenia powodującego w następstwie konieczność jego złożenia.

Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?

Wpis ma na celu wprowadzenie wniosku KRS do wewnętrznego systemu teleinformatycznego, podobnie świadczy wpis zmian zaistniałych po rejestracji. W krajowym rejestrze wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. Na przykład jeżeli nie dokonano złożenia wniosku wskutek okoliczności uniemożliwiających jego złożenie wówczas termin zgłoszenia zmian liczy się w ciągu 7 kolejnych dni od ustania takich przeszkód. Należy podkreślić, że zgłaszanie zmian niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi negatywne konsekwencje prawne.  Termin rozpoznania wniosku może jednak się wydłużyć. Może się zdarzyć, iż wymaganym stanie się przeprowadzenie rozprawy sądowej – w takim przypadku dochodzi do wydłużenia czasu rozpoznania wniosku. Czas ten jednak nie może przekroczyć miesiąca.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Wniosek dotyczący wpisu dnia złożenia wniosku powinien być wzbogacony o załącznik w postaci uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów reprezentantów lub prokurenta, chyba że sprawa jest rozpatrywana przez sąd. Jeżeli zainteresowany przedsiębiorca wraz z wnioskiem ubiega się o numer krs, czy też REGON przesłanie dokumentów następuje automatycznie wraz ze zgłoszeniem NIP z sądu rejestrowego do właściwego urzędu statystycznego ze względu na lokalizacje siedziby przedsiębiorstwa. Po upływie 3 dnia złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego wpływa jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne i następuje rozpatrzenie dokumentów finansowych.

W przypadku spółek zarejestrowanych prowadzone są akta rejestrowe zawierające dane podmiotu zidentyfikowane przy rozpoznaniu wniosku. Podobne wymagania tyczą się, np. rejestru stowarzyszeń, rejestru sądowego spółki, zmiana danych członka spółki.

Należy zwrócić uwagę, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, zatem dostępne są informacje spółek zarejestrowanych. Rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru składa się z szczęściu działów w których zawiera się konkretne informacje pod określonym numerem. Dla każdego prowadzone są indywidualne akta rejestrowe, które każdorazowo aktualizowane są o zmianę danych np. w przypadku zmiany danych spółki, aktualizowana jest zmiana danych członka przedsiębiorstwa. Do systemu wprowadza się każdą zmianę wpisu. W rejestrze sądowym podstawę samego wpisu stanowi wniosek opiewający na dane podmiotu. Wszelkie informacje są dostępne na ogólnym portalu rejestrów sądowych.

Należy podkreślić, że domniemywa się prawdziwość danych wprowadzonych do rejestru, dlatego tak ważne jest dokonanie zmian danych w systemie prs, chociażby przez elektroniczny formularz krs. Należy również zachować odpowiedni termin wpisu zmian, czy aktualizacji danych spółki dla uniknięcia ewentualnych niedogodności. Wyjątkiem jest tutaj jedynie dział czwarty rejestru przedsiębiorców. Co ciekawe wyszukanie dokumentów finansowych, danych członków zarządu spółki, data kiedy spółka została zarejestrowana, zmiany adresu, zamiany zarządu, zmiana danych członka, zmiany umowy spółki i inne zmiany dotyczące podmiotu nie tylko w przypadku spółek sąd rejestrowy udostępnia bez konieczności tworzenia konta użytkownika na portalu rejestrów. Jeżeli np. doszło do zmiany siedziby spółki, zmiany istotnych dokumentów finansowych, to wszelkie dane podmiotu zmiany można zarejestrować pod numer krs elektronicznie, jako załącznik do wniosku. Jeżeli zachodzi taka konieczność o dalszych poczynaniach stanowi sąd rejestrowy.  Objęty zmianą wpis zostanie na tej podstawie zaktualizowany. Należy podkreślić, iż zmiany danych należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego. Po dokonaniu rejestru zmiany wpis spółki, czy innego podmiotu jako jawny będzie ogólnodostępny w systemie KRS, np. zmiana zarządu krs. Rozpatrzenie takiej aktualizacji online będzie zapewne szybsze niż, gdy złożymy do KRS papierowy wniosek. Co istotne przy załatwianiu aktualizacji, np. zmiany adresu, zmiany danych członka zarządu, czy zmiany zarządu we wniosku należy powołać się na numer krs podmiotu.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych

W przypadku uchybienia 7-dniowego terminu rejestracji przez przedsiębiorcę ogłoszenie wpisu nie następuje do czasu wypełnienia obowiązku. Celem ponaglenia przedsiębiorcy zostaje on wezwany do odpowiedniego działania bez którego ogłoszenie wpisu nie jest możliwe. Gdy wniosek złożony zostanie po terminie przedsiębiorcy grozi grzywna. Wobec tego przy dokonaniu zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, jak np. w kwestii zmiany zarządu, zawsze trzeba zrobić stosowne zgłoszenie zmian. Z reguły zmiany danych podmiotu zgłasza osoba reprezentująca spółkę. Co istotne w braku reakcji ze strony podmiotu na nałożoną już grzywnę i dalszego wzbraniania się od nakazanego działania, jakim jest zgłoszenie zmian w związku z przedsiębiorstwem, np. braku danych członka zarządu, zmiany zarządu, sąd może nakładać kolejne grzywny do momentu, aż nastąpi zmiana danych dotyczących postanowienia sądu. Także każda zmiana danych członka danego przedsiębiorstwa musi być odpowiednio zgłoszona. W przypadku braku rejestracji zmian, wpis który powinien zostać objęty zmianą, a w szczególności jest niezgodny ze stanem faktycznym może z urzędu zostać wykreślony przez sąd. W szczególnych przypadkach przedmiot objęty zmianą może zostać wpisany przez sąd. W następstwie zmian ogłoszenie wpisu wymaga uiszczenia opłaty. Reasumując zmiana danych krs służyć ma aktualizacji bazy dla potencjalnego interesanta danego podmiotu. Z uwagi na rejestrację spółki i gamę informacji zainteresowany może racjonalnie obrać podmiot oraz plan przewidywanej z nim współpracy.

W ramach doradztwa Prawnego Kancelaria Pasternak LEGLA sporządza wnioski, umowy, reprezentuje klientów, sporządza wszelkie niezbędne załączniki celem zgłoszenia zmian w KRS.

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka, ale również realna oszczędność finansowa

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1