PASTERNAK LEGAL - Sąd zweryfikuje karalność członka zarządu

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Co robimy dla klientów biznesowych:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Bieżące wsparcie

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

Usługi „szyte na miarę”

Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

 

 

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mikro, małe i średnie firmy

Pra­cu­je­my z fir­ma­mi ro­dzin­ny­mi i więk­szy­mi przed­się­bior­stwa­mi, często tworzonymi przez ludzi z pasją.

Główne obszary wsparcia prawnego:

  • Wparcie prawne już na pierwszym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa:pomagamy w dobrze odpowiedniej formy prawnej oraz podatkowej przedsiębiorstw, zakładamy Spółki, fundacje, stowarzyszenia;
  • Kom­plek­so­we wspar­cie i rozwiązania dla bi­zne­su: ana­li­zu­je­my i two­rzy­my umo­wy; sporządzanie informacji i opinii prawnych; doradztwo prawne w procesach gospodarczych; doradztwo w procesach inwestycyjnych; doradztwo w procesach upadłościowych i restrukturyzacji; due di­li­gen­ce; obsługa korporacyjna; pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji; za­bez­pie­cza­my przy­ję­te roz­wią­za­nia po­dat­ko­we; do­ra­dza­my w za­kre­sie mo­de­li z wy­ko­rzy­sta­niem struk­tur mię­dzy­na­ro­do­wych i w wie­lu in­nych ob­sza­rach; bezpieczne i wygodne inwestowanie; wparcie w zakresie prawa pracy; sukcesja przedsiębiorstw;
  • Sta­łe wspar­cie prawne i podatkowe: mo­ni­to­ru­je­my prze­pi­sy prawne i po­dat­ko­we a także ry­nek pod ką­tem po­ja­wia­ją­cych się no­wych re­gu­la­cji i obo­wiąz­ków – na przy­kład w za­kre­sie procesów związanych z RODO, AML, zmianami podatkowymi, obowiązkami wpisów w poszczególnych rejestrach;
  • Więk­sza wy­daj­ność przed­się­bior­stwa – usługi „szyte na miarę”: analizujemy modele biznesowe, pro­wa­dzi­my procesy przekształceniowe, wspieramy w planowaniu i wyborze optymalnego modelu prawnego i podatkowego przedsiębiorstwa, często stosujemy rozwiązania „szyte na miarę„, dążymy do tego by rozwiązania prawne były sprawdzone ale i innowacyjne;
  • Praw­na ochro­na ma­jąt­ku oraz własności intelektualnej: pomagamy chronić majątek przedsiębiorstwa oraz jego wspólników, świadczymy usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych, ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, windykacja wierzytelności, prawnokarnej ochrony majątku
  • Bez­pie­czeń­stwo ka­dry za­rzą­dza­ją­cej: wspól­nie wy­pra­co­wu­je­my regulaminy, dokumentację, sporządzamy umowy oraz szkolimy kadrę zarządzającą;
  • Pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji per­so­ne­lu: or­ga­ni­zu­je­my szko­le­nia;
  • Pro­wa­dzi­my po­stę­po­wa­nia po­dat­ko­we i kar­no­-skar­bo­we, karne oraz cywilne: re­pre­zen­tu­je­my klien­tów w spra­wach podatkowych, karnych, cywilnych czy postępowaniach karnoskarbowych;

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – często tworząc rozwiązania „szyte na miarę”. Każdą usługę poprzedza analiza potrzeb, która pozwala ustalić, czy nasze kompetencje mogą zrealizować cel, który jest ważny dla klienta. Zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, satysfakcję klienta oraz wymierny efekt finansowy współpracy.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Bieżące informacje prawne w zasięgu ręki

Wiemy z jakimi problemami zderzają się nasi Klienci – dlatego też staramy się opracowywać bezpłatne publikacje, które pozwalają im odpowiedzieć na nurtujące ich zagadnienia prawne i podatkowe – sprawdź czy dotyczą one również Ciebie !link do Bazy Wiedzy – link do BLOGA

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Adrianna Pasternak newsletter

Doświadczenie

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

★★★

Kancelaria wdrożyła RODO dla jednej z wiodących firm transportowych

Czytaj dalej

Kancelaria wdrożyła RODO dla jednej z wiodących firm transportowych
★★★

Sukces Klienta Kancelarii przy zawarciu kontraktu na międzynarodową dostawę maszyn

Czytaj dalej

Sukces Klienta Kancelarii przy zawarciu kontraktu na międzynarodową dostawę maszyn
★★★

Z powodzeniem wspieraliśmy Klienta przy uruchomieniu platformy VOD

Czytaj dalej

Z powodzeniem wspieraliśmy Klienta przy uruchomieniu platformy VOD
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Mogą Cię zainteresować:

Inne

13 grudnia 2022

START UP

W obecnych pojęcie start-upu jest coraz częściej znane, choć dopiero od kilku lat polskie startupy zagościły na rynku, to są już one z nami na dobre, dlatego warto przedstawić dokładnie czym...

Czytaj dalej

START UP

Prawo gospodarcze

29 listopada 2022

NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE Nowe technologie we współczesnym świecie są dostępne na wielu płaszczyznach, pozwalają na rozwój oraz budują innowacyjność. Nowe technologie znacznie poprawiają jakoś...

Czytaj dalej

NOWE TECHNOLOGIE

Inne

17 listopada 2022

CO TO KLASYFIKACJA NICEJSKA?

Zastrzegając znak towarowy warto wiedzieć czym jest klasyfikacja nicejska. Klasyfikacja nicejska to Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług w oparciu o którą dokonuje się zgłoszenia znaku...

Czytaj dalej

CO TO KLASYFIKACJA NICEJSKA?
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje
Download file
1