Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SERIA EXPERCKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, często nazywana spółką z o.o., jest jednym z popularnych rodzajów przedsiębiorstw w Polsce. Jej cechy i struktura przyciągają przedsiębiorców z różnych dziedzin. W tym artykule przyjrzymy charakterystyce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule z uwagi na obszerność tematyki spółki z o.o. w sposób dość skrótowy przedstawimy elementy charakterystyczne takie jak: kapitał zakładowy spółki wkłady, organy spółki, wysokość kapitału zakładowego, umowę spółki, odpowiedzialność spółki oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, kwestie dotyczące prowadzenia spraw spółki, odpowiedzialność członków zarządu.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

Spis treści:
1. Co to jest spółka z o.o.?
2. Jakie cechy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
3. Kapitał zakładowy
4. Zarząd
5. Rada nadzorcza/Komisja rewizyjna
6. Zgromadzenie wspólników
7. Zmiana Umowy Spółki
8. Przekształcenie Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
9. Likwidacja Spółek
10. Siedziba Spółki
11. Czy spółka z o.o. posiada osobowość prawną?
12. Co to jest firma spółki z o.o.?
13. Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. (2023)?
14. Zalety Spółki z o.o.
15. W jaki sposób można założyć i zarejestrować spółkę z o.o.?
16. Spółki za granicą
17. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Co to jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową regulowaną przez Kodeks spółek handlowych i posiada osobowość prawną.

Spółka to forma przedsiębiorstwa, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy wnoszą określone wkłady, a odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do tych wkładów.

Spółka jest podmiotem prawa, co pozwala jej na zawieranie umów, nabywanie mienia i działanie w ramach przepisów prawa handlowego. Warto zauważyć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularnym wyborem dla przedsiębiorców, ponieważ łączy ona korzyści płynące z ograniczonej odpowiedzialności ze stosunkowo prostym procesem rejestracji.

P ierwszym etapem założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być konsultacja z radcą prawnym lub adwokatem w przedmiocie sporządzenia umowy spółki .

Utworzenie spółki z.o.o. wiąże się niejednokrotnie z koniecznością opracowania odpowiedniej konstrukcji umowy odpowiadającej założeniom biznesowym. Z tego względu warto w tym zakresie posiłkować się doświadczeniem i wiedzą prawników świadczącym usługi w doradztwie związanym z obsługą biznesu.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz  wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zakładanie i Rejestracja Spółek w Pasternak LEGAL – zobacz więcej

Jakie cechy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki z o.o.

Spółka z o.o. charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona do wkładów wniesionych do spółki. Oznacza to, że w przypadku trudności finansowych spółki, osobista własność wspólników nie jest narażona na ryzyko.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to suma, którą wspólnicy zobowiązani są wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego minimalna wartość w spółce z o.o. wynosi 5000 zł, co stanowi stosunkowo niewielką sumę, zabezpieczając jednocześnie wierzycieli i partnerów biznesowych spółki. Co istotne, może on mieć postać pieniężną i niepieniężną.

Majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki, a wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ponadto, majątek spółki nie może być przedmiotem, zaspokojenia osobistych wierzycieli wspólnika.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą. Może to być działalność handlowa, usługowa, produkcja, czy świadczenie usług profesjonalnych. Wybór formy działalności zależy od specyfiki danego przedsięwzięcia i jest określany w treści umowy spółki.

W Polsce istnieje możliwość zakładania jednoosobowych spółek z o.o., co jest znakomitą opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki, ale nie mają partnerów biznesowych. W takim wypadku należy pamiętać jednak o kwestiach dotyczących ZUS.

Spółka z o.o. działa poprzez swoje organy, wśród których wyróżniamy:

Zarząd

Reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. W jego skład może wchodzić jedna lub więcej osób, jednak w przypadku zarządu wieloosobowego, wymagane jest ustalenie zasad reprezentacji, czyli wskazanie, czy prezes zarządu będzie działał samodzielnie, czy wspólnie z innym członkiem zarządu lub prokurentem. Co do zasady, członków zarządu powołuje i odwołuje się uchwałą wspólników. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. jest ograniczona do majątku spółki. To oznacza, że członkowie zarządu nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe spółki.

Zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikać będą z treści umowy oraz wpisu w KRS,  do którego zgłasza się i w którym ujawnia się sposób reprezentacji oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

Rada nadzorcza/Komisja rewizyjna

To organy kontrolne w spółce, które nadzorują działanie zarządu, kontrolują sytuację finansową spółki oraz oceniają sprawozdania finansowe. Organy te nie funkcjonują w każdej spółce, bowiem prawo nakłada obowiązek utworzenia tych organów, jednie w przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25.

Zgromadzenie wspólników

Podejmuje najważniejsze dla spółki decyzje poprzez głosowanie w zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników, podejmując uchwały bezwzględną większością głosów. Zgromadzenie wspólników zatwierdza także sprawozdania finansowe i udziela zarządowi absolutorium.

Więcej, o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników przeczytasz TUTAJ

Co istotne prawo do reprezentowania spółki nie przysługuje bezpośrednio wspólnikom spółki, chyba, że zarząd udzieli im pełnomocnictwa lub prokury.

Zmiana Umowy Spółki

Bywa, że konieczna jest zmiana umowy spółki. Aby tego dokonać, konieczne jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały większością 2/3 głosów. Protokół zgromadzenia zawierający taką uchwałę musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, a zmiana umowy musi zostać zgłoszona do KRS.

WIĘCEJ O ZMIANACH W UMOWIE SPÓŁKI PRZECZYTASZ TUTAJ

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

Przekształcenie Spółki z ograniczona odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ulegać przekształceniom w trakcie swojego trwania. Przekształcenia te mogą przybierać różne formy, jak chociażby przekształcenie w spółkę akcyjną. Aby tego dokonać, muszą być łącznie spełnione przesłanki, które warunkują tę możliwość. Przede wszystkim kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być dostosowany do minimalnych wymogów kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Koniecznie jest także zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółki co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe. Aby doszło do przekształcenia, spółka nie może znajdować się w likwidacji lub upadłości. Procedurę przekształcenia szczegółowo opisuje Kodeks Spółek Handlowych.

Likwidacja Spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zlikwidowana w sytuacji, kiedy działalność przestaje przynosić oczekiwany zysk, kiedy między wspólnikami powstał spór lub kiedy, wspólnicy zwyczajnie nie chcą kontynuować działalności. Wśród sposobów na wykreślenie spółki z rejestru wyróżniamy: wykreślenie po upadłości, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, wykreślenie podmiotu bez likwidacji. Należy pamiętać, że likwidowana spółka powinna być wypłacalna, aby posiadać odpowiednie środki na pokrycie kosztów pracy likwidatorów i zaspokojenie wierzycieli.

o obowiązkach likwidatorów przeczytasz TUTAJ

W przypadku likwidacji spółki, likwidatorzy upłynniają majątek spółki, zamieniając aktywa na środki pieniężne, celem zaspokojenia wierzycieli, a w późniejszym etapie podziału zysków w stosunku do przysługujących wspólnikom udziałów.

Siedziba Spółki

Siedzibą spółki jest miejsce, w którym prowadzi ona swoją działalność, gdzie znajdują się dokumenty i zarząd. Przy rejestracji spółki wskazuje się ją w statucie, tym samym- widnieje ona w KRS. Według przepisów KSH, spółka nie może mieć więcej, niż jedną siedzibę. Co do zasady, nie ma przeszkód ku temu, żeby siedzibą spółki było prywatne mieszkanie bądź dom członka zarządu czy wspólnika. To stosunkowo często wybieranie rozwiązanie, szczególnie w przypadku jednoosobowych spółek z o.o. Zmiana siedziby spółki jest możliwa, jednak wiąże się z szeregiem procedur, których trzeba dopełnić. Taka zmiana dokonuje się uchwałą zgromadzenia wspólników i wymaga zgłoszenia wniosku do KRS. Należy pamiętać, że pojęcie siedziby spółki, a adresu spółki nie są tożsame. Siedzibą jest bowiem wskazanie miasta bądź wsi (np. Warszawa, Lublin), natomiast adres stanowi doprecyzowanie siedziby (np. Puławska 1/2). Stosunkowo nowym rozwiązaniem w kwestii siedziby spółki, jest korzystanie przez przedsiębiorców z usług wirtualnych biur, których adres może być z powodzeniem wskazany właśnie jako siedziba.

Obligatoryjnymi elementami umowy spółki są: siedziba, firma, określenie kapitału, przedmiot działalności zgodny z PKD, czas trwania spółki, liczba i wartość udziałów wspólników, informacja, czy jeden wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Katalog nieobowiązkowych postanowień, potrzebnych do funkcjonowania spółki pozostaje otwarty, a to, co zostanie zapisane, zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Przykładowymi klauzulami, które można zawrzeć w umowie są chociażby prawo pierwszeństwa, które stanowi o tym, kto ma pierwszeństwo nabycia udziałów, jeżeli inny wspólnik będzie chciał je sprzedać, czy dominujący głos prezesa, według którego w przypadku równości w głosowaniu, głos prezesa rozstrzyga głosowanie.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy spółka z o.o. posiada osobowość prawną?

Tak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. To oznacza, że jest ona podmiotem prawa, co pozwala jej na zawieranie umów, nabywanie majątku  i bycie stroną w postępowaniach sądowych. Pozwala tym samym, na prowadzenie działalności gospodarczej o małych i średnich rozmiarach, nie wykluczając tym samym możliwości prowadzenia przedsiębiorstw o większych rozmiarach. Warto dodać, że ta forma organizacyjno-prawna nierzadko wykorzystywana jest również w przypadku prowadzenia działalności non-profit.

Co to jest firma spółki z o.o.?

Firma spółki z o.o. to jej nazwa, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą. Wybór nazwy firmy spółki jest istotny, ponieważ musi być unikalna i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Firma powinna zawierać oznaczenie “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót “sp. z o.o.” ewentualnie „spółka z o.o.” Unikalność firmy spółki polega na takim doborze określeń, żeby odróżnić ją od innych, istniejących już na rynku podmiotów. Firma nie może także wprowadzać konsumenta w błąd ani wykorzystywać silnej pozycji innego podmiotu, który działa już od dłuższego czasu. Stanowi to ochronę prawidłowej konkurencji między przedsiębiorcami i przeciwdziała nieuczciwym praktykom.

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. (2023)?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności poddać rozważaniom etapy rejestracji spółki:

·        Określenie: grona wspólników, sposobu reprezentacji, firmy spółki, wysokości wnoszonych wkładów oraz przedmiotu działalności.

·        Zawiązanie umowy spółki, złożenie wniosku do KRS oraz uiszczenie stosownych opłat.

·        Po uzyskaniu wpisu do KRS, dane spółki przekazywane są do odpowiednich urzędów rejestrowych, które nadają numer NIP i REGON. Zaświadczenie  o ich otrzymaniu jest dostarczane wraz postanowieniem odpowiedniego Sądu Rejonowego.

·        Założenie Rachunku Bankowego spółki.

·        Dopełnienie formalności urzędowych w ZUS, GUS oraz Urzędzie Skarbowym.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

 

Zalety Spółki z o.o.

WYBRANE KORZYŚCI ZAŁOŻENIA SPÓŁKI

 • Optymalna forma prowadzenia działalności

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz  wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku

 • OCHRONA MAJĄTKU

Odpowiednia zbudowana struktura organizacyjna może stanowić narzędzie służące ochronie majątku oraz minimalizacji ryzyka biznesowego

 • KORZYŚCI PODATKOWE

Odpowiedni wybór formy organizacyjnej prowadzenia przedsiębiorstwa, może nieść realne korzyści podatkowe związane z prowadzeniem działalności. Niejednokrotnie prowadzenie działalności w formie spółki pozwala na  realne obniżenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składki ZUS

 • ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Spółki kapitałowe są często wybierane przez przedsiębiorców chcących rozwijać swój biznes, ponieważ poza ograniczeniem odpowiedzialności , organizacja spółki kapitałowej ułatwia pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Ze spółek kapitałowych korzystają również STARTupy

 • MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

Spółki kapitałowe pozwalają na stosunkowo szybką sprzedaż przedsiębiorstwa, w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży firmy

W jaki sposób można założyć i zarejestrować spółkę z o.o.?

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

 

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Spółki za granicą

Być może rozważałeś założenie spółki za granicą – poszukujesz najlepszej destynacji do prowadzenia swojego biznesu?

Świadczymy wsparcie prawne w zakresie tworzenia struktur podatkowych z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych.

Oferujemy wsparcie prawne związane z utworzeniem przedsiębiorcy za granicą. Współpracujemy m.in. z prawnikami z Estonii, Cypru, Czech, Malty, Holandii, Niemiec czy Szwajcarii.

 

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Więcej o usługach doradztwa podatkowego Pasternak LEGAL

W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą prowadzeniem biznesu oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Limity płatności gotówką

Wstęp

W biznesie wiele mówi się o limitach płatności gotówką. Krążą nawet mity o tym, że płatności gotówką są już praktycznie zakazane. Czy to prawda? Czy płatności gotówką w biznesie powodują jakieś niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorców?

https://pasternaklegal.pl/limity-platnosci-gotowka/

Spis treści:
1. Płatności gotówką w działalności gospodarczej
2. Do jakiej kwoty gotówka między przedsiębiorcami?
3. Co grozi firmie za przyjęcie kwoty powyżej 15.000 zł w gotówce zamiast przelewem? Limity i ograniczenia
4. Czy osoba fizyczna może zapłacić gotówkę powyżej 15 000 zł?
5. Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku – Koniec gotówki?
6. Kogo nie dotyczy limit płatności gotówkowych? Przedsiębiorcy czy konsumenci?
7. Podsumowanie

 

Płatności gotówką w działalności gospodarczej

Płatności za nabywane towary i usługi mogą być realizowane zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Jednak w ostatnich latach zauważalna jest tendencja odchodzenia od płatności gotówkowych. I nie chodzi o to, że strony transakcji przyjmują takie rozwiązanie. To ustawodawca obniża progi płatności gotówkowych w przypadku transakcji przeprowadzanych między firmami, ale również zaczyna wprowadzać limity dla płatności dokonywanych przez osoby nieprowadzące działalności.

W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem płatności gotówkowych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Do jakiej kwoty gotówka między przedsiębiorcami?

Od wielu lat obowiązują limity płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. W ostatnim czasie limit płatności gotówkowych realizowanych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami został obniżony do kwoty 15.000 zł. Pomimo istniejącego limitu transakcyjnego określonego na kwotę 15.000 zł brutto przedsiębiorcy w transakcjach miedzy sobą mogą dokonywać płatności zarówno gotówką jak i za pośrednictwem rachunków płatniczych. Jak pokazuje praktyka dokonywanie płatności gotówką często preferują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Co oznacza limit płatności gotówką? Jakie konsekwencje dla przedsiębiorcy wiążą się z jego przekroczeniem?

Powyższy limit wprowadza zasadę, że zapłata za fakturę pomiędzy przedsiębiorcami powyżej kwoty 15.000 zł brutto musi być wykonana w formie bezgotówkowej. Co zatem w sytuacji gdy zapłata za transakcję nastąpi w formie gotówkowej powyżej określonego limitu 15.000 zł.

Jedną z konsekwencji dokonania płatności powyżej limitu w gotówce jest to, że wydatki takie nie są kosztem podatkowym.

Zgodnie z art. 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. A zatem:

jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu,

płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy.

Jeśli więc najpierw zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 15 000 zł, a później płatności dokonano gotówką, a nie przelewem, podatnicy:

zmniejszą koszty uzyskania przychodów lub

zwiększą przychody (w przypadku gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów).

Warto dodać, że gdy płatność regulowana jest w przyszłych okresach i w formie gotówkowej, może nastąpić powiększenie przychodów. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje gotówkowe przedsiębiorców  mają ograniczenie również w walutach obcych bez względu czy jest to jednorazowa wartość transakcji. Tu też transakcje gotówkowe przedsiębiorców, czy też kwotę płatności gotówkowej w walucie obcej przelicza się na złotówki według kursu średniego walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jako ciekawostkę warto zauważyć, że przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, ale świadczący usługi na terytorium Polski, nie muszą stosować limitu obrotu gotówkowego.

Co grozi firmie za przyjęcie kwoty powyżej 15.000 zł w gotówce zamiast przelewem? Limity i ograniczenia

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Zasada ta nie ma więc zastosowania, jeżeli oba wspomniane warunki nie są spełnione łącznie. Przepisy nie zostałyby naruszone, gdyby wpłata wynikająca z jednorazowej transakcji, przekraczająca 15.000 zł, została dokonana przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Przepisy Prawa przedsiębiorców nie sankcjonują naruszenia omawianej regulacji. Jednakże nieprzestrzeganie tego obowiązku wywołuje określone skutki podatkowe.

Jak wynika z art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o pdof podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność ta została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

https://pasternaklegal.pl/limity-platnosci-gotowka/

 

Czy osoba fizyczna może zapłacić gotówkę powyżej 15 000 zł?

Jak zatem ma się obowiązywanie limitu płatności gotówką do konsumentów nabywających towary lub usługi od przedsiębiorców?

Mimo ograniczeń konsumenci mogą zapłacić gotówkę. Osoba fizyczna będąca konsumentem i nie prowadząca działalności gospodarczej może wybrać w jaki sposób dokonuje płatności, czy za pośrednictwem rachunku bankowego, czy standardowo gotówką. Płatność gotówką ma przewagę w drobnych transakcjach życia codziennego.

Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku – Koniec gotówki?

Przedsiębiorcy i konsumenci mogą odetchnąć z ulgą, od 2024 roku nie będzie obniżony limit płatności gotówkowych do 8.000 zł w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Konsumenci będą mogli również regulować swoje zobowiązania gotówkowo, bez względu na kwotę.

Pomimo początkowych planów wprowadzenia od stycznia 2024 roku limitów gotówkowych oraz skutków naruszenia limitu ostatecznie odstąpiono w roku 2024 od tego kroku. W 2024 r. na chwilę obecną nie zostanie wprowadzony limit w nowej obniżonej wysokości.

Kogo nie dotyczy limit płatności gotówkowych? Przedsiębiorcy czy konsumenci?

Nie wszystkie podmioty obowiązuje limit płatności.

Limit transakcji gotówkowych dla wszystkich? Otóż limit płatności gotówką nie odnosi się do podmiotów innych niż przedsiębiorcy. Podobnie limit płatności gotówkowych nie ma zastosowania do przedsiębiorców nieprowadzących działalności w ramach siedziby na terytorium Polski, czy również przedstawicielstw zagranicznych.

Podsumowanie

Prowadząc firmę warto wiedzieć z jakimi konsekwencjami mogą wiązać się poszczególne czynności w nawet tak błahych sprawach jak przyjęcie płatności od kontrahenta czy zapłata za określoną usługę lub towar. Pomimo, że tematyka zdaje się być oczywista to warto znać swoje prawa aby po dokonaniu czynności nie zostać zaskoczonym brakiem możliwości odliczenia od podatku poniesionego kosztu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wielość regulacji oraz często zmiany prawa wymagają nieustannego śledzenia zmieniających się przepisów prawa i podatków. Kancelaria Adwokacka Łukasza Pasternaka – Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców.

Na co dzień doradzamy przedsiębiorcą w podejmowaniu przez nich decyzji w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tworzymy kontrakty, ale również doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych czy optymalizacyjnych. Staramy się by nasze usługi były kompleksowe i obejmowały nie tylko przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy karnego ale również pozwalały umiejscowić decyzje naszych klientów w ramach podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej w sprawie swojej firmy to świetnie trafiłeś!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu BIZNES BEZ TAJEMNIC – w ramach, którego publikujemy informacje, które wiążą się z szeroko rozumianym biznesem, prawem i podatkami.

 

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

 

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Odzyskanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Spis treści:
1. Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?
2. Jak alkohol wpływa na kierowcę?
3. Co trzeba zrobić po zabraniu prawa jazdy?
4. Czy można odzyskać utracone prawo jazdy?
5. Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?
6. Jaka wygląda procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu?
7. Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?
8. Jakie badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy za alkohol?
9. Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu?
10. Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?
11. Czy kierowca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot prawa jazdy?
12. Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?
13. Wniosek o przywrócenie prawa jazdy
14. Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu
15. Walka o odebrane prawo jazdy
16. Prawo jazdy utracone na stałe – Czy istnieje możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?
17. Pomoc adwokata w sprawie odebranego prawa jazdy

 

Jak sprawdzić czy mam zabrane prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo, które niesie za sobą surowe konsekwencje, w tym zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje prawo jazdy zostało zabrane, istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić. Możesz skontaktować się z lokalnym urzędem ruchu drogowego, sprawdzić swój stan konta kierowcy online lub skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach drogowych.

Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w pytaniach i odpowiedziach

Jak alkohol wpływa na kierowcę?

Alkohol ma negatywny wpływ na zdolności kierowcy. Zaburza reakcje, koordynację ruchową oraz zdolność do oceny sytuacji na drodze. Dlatego prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest nie tylko niebezpieczne, ale także karalne.

Co trzeba zrobić po zabraniu prawa jazdy?

Jeśli dowiedziałeś się, że Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, nie pozostaje Ci nic innego, jak podjąć kroki w celu ustalenia możliwości jego odzyskania a następnie jego odzyskania. Procedura ta zależy od kraju, w którym przekroczyłeś dopuszczalną granicę alkoholu we krwi i lokalnych przepisów. W większości przypadków będziesz musiał spełnić określone warunki, takie jak odbycie okresu zakazu prowadzenia pojazdów i złożenie egzaminów medycznych lub psychologicznych.

Czy można odzyskać utracone prawo jazdy?

Utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest zawsze ostateczna. W zależności od okoliczności Twojego wykroczenia, istnieje możliwość odzyskania utraconych uprawnień. Jednak proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego ważne jest, aby przestrzegać wszelkich wymagań i procedur określonych przez organy odpowiedzialne za wydawanie praw jazdy.

 

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu alkoholu, istnieje kilka kroków, które musisz podjąć, aby je odzyskać. Na ogół będziesz musiał odbyć okres zakazu prowadzenia pojazdów oraz złożyć specjalne egzaminy medyczne i psychologiczne. Ponadto, przepisy dotyczące odzyskiwania prawa jazdy po alkoholu mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wymagania obowiązujące w Twoim regionie.

Jaka wygląda procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu?

Procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu jest procesem wieloetapowym. W niektórych przypadkach konieczne może być także ukończenie kursu reedukacyjnego.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?

Zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy to jedno z łagodniejszych kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Po odbyciu tego okresu będziesz musiał spełnić konkretne warunki, takie jak pozytywny wynik egzaminu lekarskiego, aby móc odzyskać swoje prawa do prowadzenia pojazdów.

Jakie badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy za alkohol?

Proces odzyskiwania prawa jazdy po alkoholu może wymagać przeprowadzenia różnego rodzaju badań lekarskich. Badania te mają na celu ocenę zdolności do bezpiecznej jazdy. Mogą obejmować badania krwi, badań na obecność substancji psychoaktywnych, badania psychologiczne oraz badania lekarskie ogólnego stanu zdrowia. Wyniki tych badań mogą wpłynąć na decyzję organów ruchu drogowego odnośnie odzyskania prawa jazdy.

Czy zabierają prawo jazdy po alkoholu?

Tak, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy. Każde państwo ma określone przepisy dotyczące limitów alkoholu we krwi i konsekwencji za przekroczenie tych limitów. Zazwyczaj zatrzymanie prawa jazdy jest jedną z kar za to wykroczenie.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jeśli zostałeś skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, to proces odzyskania prawa jazdy może być bardziej skomplikowany. Po odbyciu kary więzienia lub innych sankcji musisz starać się o przywrócenie prawa jazdy. Procedura ta różni się w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach.

 Jeśli masz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na skutek jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość ubiegania się o jego skrócenie. W niektórych jurysdykcjach możesz złożyć wniosek o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli spełnisz określone warunki. Warunki te mogą obejmować uczestnictwo w programach terapeutycznych, udział w szkoleniach dotyczących bezpiecznej jazdy oraz brak powtórnych naruszeń prawa drogowego związanego z alkoholem. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe po zasięgnięciu porady adwokata i spełnieniu wymagań określonych przez organy odpowiedzialne za wykonywanie kary.

“Blokada alkoholowa” to środek, który może być stosowany wobec osób, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Aby skazany mógł ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, musi spełnić kilka warunków:

1.     Okres wykonywania zakazu: Skazany może ubiegać się o “blokadę antyalkoholową”, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę czasu, na jaki został orzeczony. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, skazany musi go wykonywać przez co najmniej 10 lat.

2.     Bezpieczeństwo w komunikacji: Sąd musi być przekonany, że pozwalając skazanemu na prowadzenie pojazdu z “blokadą antyalkoholową”, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach. Sąd dokonuje tej oceny na podstawie zachowania i warunków osobistych skazanego oraz jego postawy w okresie wykonywania kary.

Warto zaznaczyć, że jeśli skazany, któremu sąd zezwolił na korzystanie z “blokady antyalkoholowej”, popełni rażące naruszenie prawa związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, na przykład przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to sąd może zdecydować o wycofaniu tej blokady z pojazdu.

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy kierowca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot prawa jazdy?

Kierowcy, którym zabrano prawo jazdy z powodu alkoholu, zazwyczaj mają prawo złożyć wniosek o jego przywrócenie po okresie zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak wniosek ten musi być złożony zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w danej jurysdykcji i musi być poparty odpowiednimi dokumentami oraz badaniami medycznymi czy psychologicznymi.

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Czy na tym etapie wiesz już jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeśli otrzymałeś zakaz prowadzenia pojazdów, nie wszystko stracone, ponieważ istnieją określone kroki, które możesz podjąć, aby skrócić ten okres. Skracanie zakazu prowadzenia pojazdów jest procesem, który może być trudny i wymaga spełnienia pewnych warunków, ale warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Oto jakie kroki można podjąć, aby skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów:

1.     Złożenie wniosku o skrócenie zakazu: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wniosek ten trzeba skierować do odpowiednich organów ruchu drogowego, które nadzorują przestrzeganie przepisów drogowych w danym regionie. Wniosek ten zawierać będzie informacje dotyczące twojego przypadku, takie jak data i przyczyna nałożenia zakazu, a także powody, dla których uważasz, że zakaz powinien zostać skrócony

Złożenie stosownego wniosku może niejednokrotnie okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprawcy skazanego uprzednio za jazdę pod wpływem alkoholu. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

2.     Spełnienie warunków określonych przez organy ruchu drogowego: W celu skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów, będziesz musiał spełnić określone warunki określone przez organy ruchu drogowego. Te warunki mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, ale mogą obejmować:

·       Ukończenie programu edukacyjnego na temat bezpieczeństwa drogowego lub kursu na temat konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu

·       Okres czystego prowadzenia pojazdu, w którym nie popełniasz kolejnych wykroczeń związanych z alkoholem lub ruchem drogowym.

·       Przejście testu na alkohol wdechowy lub innych testów określających, czy jesteś zdolny do bezpiecznej jazdy.

·       Wpłacenie wszelkich zaległych mandatów lub opłat związanych z twoją wcześniejszą nieodpowiednią jazdą.

3.     Współpraca z prawnikiem: Warto również rozważyć współpracę z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z ruchem drogowym. Prawnik może pomóc ci zrozumieć proces skracania zakazu, doradzić ci, jakie kroki podjąć i reprezentować cię przed odpowiednimi organami.

Wniosek o przywrócenie prawa jazdy

Złożenie wniosku o przywrócenie prawa jazdy jest jednym z pierwszych kroków w procesie odzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jest to kluczowy dokument, który musi spełniać określone wymagania, aby proces mógł przebiec sprawnie. We wniosku należy zawrzeć:

1.     Dane osobowe: Wniosek musi zawierać pełne dane osobowe wnioskodawcy, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a także aktualny adres zamieszkania.

2.     Dane dotyczące kierowcy: Należy podać informacje o numerze prawa jazdy, który ma zostać przywrócony, a także jego kategorię.

3.     Okoliczności i uzasadnienie: Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności, które doprowadziły do utraty prawa jazdy, takie jak data cofnięcia prawa jazdy, przyczyna cofnięcia, a także uzasadnienie, dlaczego wnioskodawca uważa, że jego prawa jazdy powinny zostać przywrócone

4.     Dodatkowa dokumentacja: W zależności od okoliczności, organy mogą wymagać dołączenia dodatkowej dokumentacji, takiej jak orzeczenia lekarskie, wyniki testów psychologicznych czy potwierdzenia ukończenia kursów edukacyjnych.

5.     Opłata: W niektórych przypadkach opłata za złożenie wniosku może być wymagana. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów związanych z procesem przywracania prawa jazdy.

Wniosek wnosi się do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko przestępstwo, ale także niebezpieczne zachowanie, które może prowadzić do wypadków i obrażeń. Konsekwencje za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu są surowe, dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka i unikać tego rodzaju działań.

Walka o odebrane prawo jazdy

Walka o ponowne uzyskanie uprawnień może być trudna i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak odbycie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, złożenie badań medycznych i psychologicznych oraz spełnienie innych wymagań określonych przez organy ruchu drogowego.

Myśląc o złożeniu stosownego wniosku warto skorzystać z pomocy specjalisty. Odpowiednie skonstruowanie wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku stanowi istotny element na drodze do ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Z uwagi na ważkość zagadnienia jakim jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów prowadzenie tej sprawy warto powierzyć adwokatowi zajmującemu się prowadzeniem spraw karnych.

 

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Prawo jazdy utracone na stałe – Czy istnieje możliwość dożywotniej utraty prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Tak, w niektórych przypadkach sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Decyzja ta zależy od charakteru popełnionego przez sprawcę przestępstwa oraz od popełnienia podobnych przestępstw przeszłości.

Czy da się coś zrobić w takim wypadku ? Odpowiedź na to pytanie zależy od szczegółów określonej sprawy – warto zatem skonsultować się z prawnikiem.

 

https://pasternaklegal.pl/odzyskanie-prawa-jazdy-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Pomoc adwokata w sprawie odebranego prawa jazdy

W przypadku skomplikowanych spraw prawnych związanych z odebraniem prawa jazdy, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie drogowym. Adwokat ten może pomóc Ci zrozumieć proces odzyskiwania prawa jazdy, zapewnić wsparcie w walce o ponowne przyznanie uprawnień oraz pomóc w wypełnieniu wniosków i dokumentów zgodnie z przepisami.

 

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię zainteresować:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT
Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

KRS Sprawozdanie finansowe 2023

SERIA EXPERCKA – Przedsiębiorca w KRS

Złożenie sprawozdania finansowego to powinność, która wynika z obowiązujących przepisów prawa, zaś brak złożenia sprawozdania finansowego może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu obowiązanego do jego złożenia.

Zapraszamy do lektury kolejnej wpisu w naszej serii Experckiej.

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

 

KRS Sprawozdanie finansowe 2023

Spis treści:
1. Kto wysyła do KRS sprawozdanie finansowe?
2. Jakie podmioty nie muszą składać sprawozdania finansowego?
3. Jak przygotować sprawozdanie finansowe?
4. W jakim formacie sprawozdanie w KRS?
5. Jak przygotować dokumenty dołączane do sprawozdania?
6. Jak wysłać sprawozdanie do KRS?
7. Ile kosztuje złożenie sprawozdania finansowego do KRS?
8. Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego
9. Co w sytuacji gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone lub złożone w terminie?
10. Brak obowiązku złożenia sprawozdania finansowego
11. Jak pobrać sprawozdanie z KRS?
12. Jak założyć korektę sprawozdania do KRS?
13. Podsumowanie
14. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Kto wysyła do KRS sprawozdanie finansowe?

Co do zasady Przedsiębiorca zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach podlegających ujawnieniu w KRS a dotyczących prowadzonej działalności, jak również w zakresie jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest do przekazywania dokumentów.

Szerzej na temat zmian w KRS pisaliśmy tutaj – Jak dokonać zmiany w KRS

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego nie ciąży jedynie na przedsiębiorcach zarejestrowanych w KRS. Oprócz przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym taki obowiązek składania sprawozdań i obowiązek przekazywania dokumentów, mają m.in. również Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, czy Fundacje.

Jakie podmioty nie muszą składać sprawozdania finansowego?

Wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich są zwolnieni z obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego jeśli:

 • przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są poniżej 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki) i
 • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Jeśli to twoja sytuacja złóż drogą elektroniczną tylko oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składane do KRS musi być przygotowane w postaci elektronicznej, czyli być:

 • zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku;
 • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym prze uprawnioną osobę

W jakim formacie sprawozdanie w KRS?

Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż sprawozdania podmiotów, które winny być złożone we właściwym rejestrze sądowym powinny być utworzone w formacie .xml. Podmiot, który sprawozdanie wysyła musi mieć tego świadomość. Warto zapoznać się z wymaganymi dokumentami i formalnościami. Gdy w/w zostały sporządzone w innym formacie należy je przekonwertować za pomocą odpowiedniego programu. Plik ten powinien być dodatkowo zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu.

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

Jak przygotować dokumenty dołączane do sprawozdania?

Pozostałe dokumenty finansowe, składane do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym, nie mają narzuconego formatu, ale dla większości obowiązkowa jest postać elektroniczna.

Podmiot obowiązany do złożenia sprawozdania powinien przygotować w postaci elektronicznej, w dowolnym formacie:

 • sprawozdanie z działalności;
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • opinię biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);

Załączniki powinny zostać sporządzone w takim formacie, który umożliwia zapisanie i odczytanie za pomocą programu komputerowego, a następnie powinien zostać podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone:

 • uchwała lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, które mogą zostać sporządzone w formie papierowej a następnie zeskanowane;
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu strat, która może zostać sporządzona w formie papierowej a następnie zeskanowane;

Wniosek jest uwierzytelniany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, który jest równoznaczny z podpisem osobistym.

Dokumenty finansowe przekazywane są do KRS drogą elektroniczną.

Jak wysłać sprawozdanie do KRS?

Gdy skompletowałeś dokumenty finansowe należy założyć konto na elektronicznym portalu Krajowego Rejestru Sadowego. Procedura składania rocznego sprawozdania finansowego, jak również przy skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i innych dokumentów jest podobna.

Po założeniu konta w stosownym portalu, dokumenty finansowe możesz złożyć:

 • co do zasady bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów finansowych;
 • w niektórych wypadkach odpłatnie do KRS przez system S24.

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS pod warunkiem, że zgłoszenia dokona osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Jeśli brak takiej osoby, zgłoszenia możesz dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach opisanych niżej.

Złożenie sprawozdania w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z brakiem złożenia wniosku czy tez stratą czasu związanego z komicznością powzięcia wiedzy co do meandrów jego zgłoszenia.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną złożenia wniosku do KRS to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Płatne złożenie sprawozdania finansowego oznacza złożenie płatnego (140 zł), elektronicznego wniosku na formularzu KRS-Z30, o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych. Ten tryb będzie cię dotyczył, podmiotów co do których:

 • nie ujawniono numeru PESEL W KRS osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu;

W praktyce, ten tryb może dotyczyć na przykład spółek, których zarząd składa się wyłącznie z cudzoziemców, którzy nie mają numeru PESEL.

Ile kosztuje złożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych jest wolne od opłat. Płatne złożenia sprawozdania finansowego występuje w przypadku zgłoszenia dokumentów jako formularz KRS Z30, który dotyczy wpisu w rejestrze o złożeniu dokumentów finansowych sprawozdania.  Uiszczenie opłaty jest wymagane od osób fizycznych, które figurują jako pełnomocnicy, których PESEL nie został ujawniony w KRS lub podobnie w przypadku likwidatorów, zarządców restrukturyzacyjnych, syndyków, czy prokurentów – których PESEL nie został ujawniony.

Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe po jego sporządzeniu i podpisaniu powinno zostać zatwierdzone przez uprawnione organy. Zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy.

Następnie sprawozdanie należy złożyć do rejestru sądowego. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, to sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca i złożone w rejestrze sądowym do 15 lipca danego roku.

Co w sytuacji gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone lub złożone w terminie?

Sprawozdanie, które nie zostało terminowo zatwierdzone warto złożyć mimo to, w ciągu 15 dni od upływu 6 miesięcy po zamknięciu roku obrotowego – czyli do 15 lipca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Następnie po jego zatwierdzeniu powinno zostać złożone ponownie, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie.

Jeżeli natomiast sprawozdanie nie zostało złożone w ogóle warto złożyć je jak najszybciej, co może stanowić istotną kwestię w przypadku wszczętych ewentualnych postępowań.

Warto na marginesie zauważyć, że brak złożenia sprawozdania finansowego może wiązać się z odpowiedzialnością nie tylko na gruncie przepisów prawa cywilnego, czy gospodarczego, ale również może rodzić odpowiedzialność karną podmiotów osób odpowiedzialnych za złożenie sprawozdania do KRS.

Jeżeli podmiot nie posiada możliwości złożenia sprawozdania samodzielnie warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Brak obowiązku złożenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego złóż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W praktyce, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin przypadnie na 30 czerwca kolejnego roku.

Jak pobrać sprawozdanie z KRS?

Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny. Dzięki temu bezpłatnie bez zbędnej zwłoki każdy użytkownik może wyszukiwać danych informacji i poznawać podmioty wpisane. Podobnie możliwe jest pobranie sprawozdania finansowego organizacji, jak też przedsiębiorców. Nie ma obowiązku sporządzania specjalnych wniosków w sprawie uzyskania dostępu. Wystarczy wejść na portal KRS i wyszukać zakładki zatytułowanej ,,Przeglądarka dokumentów finansowych”.

W przeglądarce dokumentów finansowych możemy, m.in. zapoznać sprawozdanie finansowe bilans, rachunki zysków i star. Publikowane zostają również informacje o kapitale, uchwały, czy sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowany. Dlatego tak ważne zdaje się dopełnienie obowiązku sporządzenia stosownej dokumentacji.

 

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

 

Jak założyć korektę sprawozdania do KRS?

Korekta sprawozdania finansowego za poprzedni rok jest możliwa tylko wówczas, gdy nie doszło jeszcze do jego zatwierdzenia. Gdy dokument zostały sporządzone i zatwierdzone nie ma takiej możliwości.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy aspekty związane ze sprawozdaniami finansowymi. Dowiedzieliśmy się, jak złożyć sprawozdanie finansowe, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe, jaki jest termin jego złożenia , jak go pozyskać.

Warto pamiętać, że nie złożenie sprawozdania finansowego może rodzić odpowiedzialność na polu prawno karnym, niemniej jednak wydaje się iż tematyka ta wymaga osobnego opracowania.

 

Mogą Cię również zainteresować:

Jak pozyskać odpisy z KRS

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Jak dokonać zmian w KRS

Przestępstwa białych kołnierzyków

Miejsce przechowywania dokumentów księgowych

 

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów. Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Umowa powołania a ZUS

Wstęp

Od stycznia 2022 roku nastąpiła duża zmiana odnośnie do podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu sprawującego swoją funkcję na mocy uchwały powołania. Wciąż jednak istnieją sposoby optymalizacji działalności w ramach spółki z o.o. Jakie zmiany nastąpiły konkretnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego wynagrodzenia członka zarządu? Otóż ważną zmianą jest to, że do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

 

https://pasternaklegal.pl/umowa-powolania-a-zus/

Spis treści:
1. Czy członkowie zarządu płacą ZUS?
2. Wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu
3. Jak zgłosić członka zarządu z powołania do ZUS?
4. Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
5. Czy prokura podlega składkom ZUS?
6. Podsumowanie
7. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

 

Czy członkowie zarządu płacą ZUS?

Członkowie zarządu mogę pełnić swoją funkcję na mocy:

·   Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej – wówczas mają oni obowiązek regulować składki zdrowotne, a także składki społeczne. W przypadku umowy o pracę, z tytułu wykonywania umowy obowiązkowe jest także ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe. Sprawa ma się inaczej w przypadku umowy zlecenia, ponieważ w takim wypadku istotne jest to, czy członek zarządu ma inny tytuł do ubezpieczeń. W przypadku, gdy umowa zlecenia jest jedyną zawartą przez niego umową, od wynagrodzenia pobierane będą obowiązkowe składki społeczne. Członek zarządu może podjąć decyzję o opłacaniu składki chorobowej, która jest dobrowolna. W obu przypadkach konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

·       Powołania – wówczas członek zarządu podlega obowiązkowemu odprowadzeniu składki zdrowotnej. Powołanie należy jest formą prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu pracującemu jedynie w ramach powołania obecnie stanowi podstawę wymiaru składek ZUS. Warto pamiętać, że poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się więc pracownikiem czy zleceniobiorcą. Z samych przepisów KSH wynika, iż pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie musi być wykonywane w zamian za pensję, niezależnie jednak od powyższego brak wynagrodzenia dla członka zarządu może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Spółki.

Wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W formie uchwały członkowi zarządu może również zostać przyznane wynagrodzenie.

Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, określającej wysokość wynagrodzenia, warunki i częstotliwość jego przyznawania. Przychody z racji pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wypłata wynagrodzenia na podstawie uchwały stanowi podstawę do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a co za tym idzie –  osoby powołane muszą odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O składkach ZUS w spółce z o.o. przeczytasz również TUTAJ

https://pasternaklegal.pl/umowa-powolania-a-zus/

Jak zgłosić członka zarządu z powołania do ZUS?

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję członka zarządu powinno zostać dokonane do ZUS.

Zgłoszenie powinno nastąpić w ustawowym terminie na odpowiednim druku oraz z odpowiednim kodem zgłoszenia.

Reasumując powyższe zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania powinno zostać zgłoszone do ZUS.

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. jest prowadzona przez jedną osobę, zasady rozliczania składek społecznych są niemal identyczne, co w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – z niewielkimi różnicami.

·        Składki społeczne – są regulowane od podstawy, którą stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

·        Składka zdrowotna – jest naliczana od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, wliczając do tego wypłaty z zysku.

Wysokość składki zdrowotnej ustala i potrąca z jego wynagrodzenia i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie (płatnik składek).

Istnieją jednak formy współpracy ze Spółka określonych osób, które nie podlegają składkom ZUS, a które to mogą pełnić podobną funkcję jak zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania.

Jeżeli poszukujesz optymalizacji w swojej działalności a w rezultacie zwiększenia zysków – mamy dla Ciebie rozwiązanie!

 

 

Czy prokura podlega składkom ZUS?

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, którego może udzielić każdy przedsiębiorca wpisany do KRS lub CEIDG.

Prokurenci również podlegają obowiązkowym składkom zdrowotnym, pod warunkiem, że są z tego tytułu wynagradzani na podstawie uchwały. Według Ministerstwa Zdrowia, powołanie prokurenta w spółce kapitałowej, mieści się bowiem w zakresie aktu powołania na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Miesięczna składka wynosi 9% od podstawy wymiaru wynagrodzenia.

W odróżnieniu jednak od członka zarządu, prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Bez względu jednak na to, wynagrodzenie prokurenta stanowi koszt spółki.

Podsumowanie

Obecne regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, że pobieranie wynagrodzenia przez organy zarządzające spółką na podstawie powołania czy też określonej umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę podlega obowiązkowi odprowadzenia składek ZUS.

Pomimo zmian wprowadzonych w obowiązujących przepisach prawa wciąż istnieje wiele legalnych i skutecznych sposobów, które pozwalają zoptymalizować prowadzenie działalności gospodarczej np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń podatkowych, a także przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń na rzecz ZUS. Pomimo wprowadzonych zmian odpowiednia konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi do wniosku, że ta forma prawna prowadzenia działalności jest jedną z najkorzystniejszych, taką która pozwala zoptymalizować zyskowność prowadzonego biznesu.

Kancelaria Pasternak LEGAL doradza przedsiębiorcom w podejmowaniu przez nich decyzji w bieżących sprawach, tworzymy korzystne modele podatkowe, sktruktuy ZUS, tworzymy kontrakty, ale również doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych czy optymalizacyjnych. Staramy się by nasze usługi były kompleksowe i obejmowały nie tylko przepisy prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy karnego ale również pozwalały umiejscowić decyzje naszych klientów w ramach podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej w sprawie swojej firmy to świetnie trafiłeś!

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszego cyklu BIZNES BEZ TAJEMNIC – w ramach, którego publikujemy informacje, które wiążą się z szeroko rozumianym biznesem, prawem i podatkami.

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

“Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą podejrzewaną zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak pozyskać odpis z KRS?

Seria Expercka – Przedsiębiorca w KRS

Odpisy z KRS to dokumenty, które zawierają informacje na temat podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są odpisy z KRS, jak je uzyskać, dlaczego są ważne oraz odpowiemy na często zadawane pytania dotyczące tego tematu. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera wszystkie dane dotyczące konkretnie wskazanego podmiotu gospodarczego od początku jego istnienia do tej chwili. Odpis zawiera m.in numer KRS, numer REGON organizacji, numer NIP (jeśli został zgłoszony), informację o tym, kto zasiada we władzach organizacji, jakie są cele organizacji i jaki jest jej sposób reprezentacji. Ważne jest to, że w KRS nie są umieszczone informacje dotyczące spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zapraszamy do lektury kolejnej wpisu w naszej serii Experckiej.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-pozyskac-odpis-z-krs/

 

Spis treści:
1. Co zawiera odpis z KRS?
2. Jak uzyskać odpisy z KRS?
3. Dlaczego odpisy z KRS są ważne?
4. Często zadawane pytania o odpisy z KRS
5. Podsumowanie
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Co zawiera odpis z KRS?

Definicja odpisów z KRS odnosi się do dokumentów, które zawierają informacje na temat podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Odpisy te są oficjalnym źródłem wiedzy na temat danych prawnych i statystycznych firm oraz innych organizacji, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowniczym podzielone są na kilka konkretnych działów

Przykłady informacji, które można znaleźć w odpisach z KRS, to między innymi:

 • Nazwa podmiotu
 • Adres siedziby
 • Numer KRS ( Numer ten posiadają jedynie podmioty wpisanego Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Dane członków zarządu, prokurentów i wspólników
 • Informacje o ewentualnych upadłościach, układach czy likwidacjach

Odpisy z KRS występują w dwóch podstawowych formach:

 1. Odpis pełny – zawiera wszystkie informacje o podmiocie, które są dostępne w KRS, wraz z historią zmian – Pełny odpis z KRS, nie jest niczym innym jak zbiorem wszelkich informacji ujawnionych we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym, jakie dotyczą wskazanego podmiotu gospodarczego.
 2. Odpis aktualny – zawiera tylko bieżące informacje o podmiocie, bez historii zmian – aktualny odpis podmiotu, tj. odpis aktualny zawiera najnowsze wpisy, zaś odpis pełny zawiera obok wpisów aktualnych również wpisy wykreślone.

Warto zaznaczyć, że odpisy z KRS mają charakter publiczny, co oznacza, że każdy ma prawo do wglądu w te dokumenty i może je uzyskać na wniosek.

Jak uzyskać odpisy z KRS?

Proces uzyskiwania odpisów z KRS jest stosunkowo prosty i można go zrealizować na kilka sposobów.

Aby pobrać aktualny odpis z KRS całkowicie za darmo wystarczy, wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości  ekrs.ms.gov.pl . Wydruk z systemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów organizacji pozarządowych.

Jeżeli jednak zależy Ci na odpisie z KRS posiadającym pieczęcie sądowe i podpis pracownika wydającego odpis rejestru KRS, konieczne może okazać się złożenie odpowiedniego wniosku i uiszczenie opłaty sądowej. W taki wypadku w celu uzyskania odpisów z KRS, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, przez internet lub za pośrednictwem usług elektronicznych, takich jak np. ePUAP.

Wymagane dokumenty do uzyskania odpisów z KRS to:

 • Wniosek o udzielenie informacji z KRS
 • Wniosek o udzielenie informacji z KRS w formie elektronicznej

W przypadku wnioskowania o odpis przez internet, można skorzystać z usługi KRS online, która umożliwia złożenie wniosku oraz opłacenie go za pomocą karty płatniczej lub przelewu internetowego.

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na odpisy z KRS, zależy on od wybranej metody wnioskowania. W przypadku wniosków złożonych osobiście lub pocztą, czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od kilku dni do dwóch tygodni. Natomiast wnioski złożone przez internet lub ePUAP są realizowane znacznie szybciej, nawet w ciągu kilku godzin.

Jeżeli Klient z jakiś przyczyn nie ma możliwości, czasu lub doświadczenia, a potrzebuje stosowny dokument w postaci papierowej z odpowiednimi pieczęciami (uwierzytelnieniami otrzymać), świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania odpisów z KRS. Gdy Ty potwierdzisz zamówienie zapłacimy za Ciebie opłatę sądową i pobierzemy odpis KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Centrala w Warszawie.

Chcesz zamówić odpis lub masz pytania?

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Dlaczego odpisy z KRS są ważne?

Znaczenie odpisów z KRS w biznesie jest nie do przecenienia, gdyż stanowią one oficjalne źródło informacji o podmiotach gospodarczych. Odpisy z KRS są niezbędne w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Podpisywanie umów handlowych
 • Uzyskiwanie kredytów bankowych
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów
 • Ustalanie uprawnień osób reprezentujących spółkę

Brak aktualnych odpisów z KRS może prowadzić do  konsekwencji , takich jak:

 • Trudności w zawieraniu umów z partnerami biznesowymi
 • Brak możliwości uzyskania finansowania
 • Wątpliwości co do legalności działalności firmy

Przykłady sytuacji, w których odpisy z KRS są niezbędne, to:

Firma A chce nawiązać współpracę z firmą B. Przed podpisaniem umowy, firma A sprawdza odpis z KRS firmy B, aby upewnić się, że jej partner ma uprawnienia do zawarcia umowy oraz że firma B działa zgodnie z prawem.

Firma C ubiega się o kredyt w banku. Bank wymaga przedstawienia aktualnego odpisu z KRS jako dowodu legalności działalności firmy C oraz w celu weryfikacji danych reprezentujących spółkę.

W związku z powyższym, odpisy z KRS są kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż potwierdzają one legalność i wiarygodność firmy oraz umożliwiają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami na rynku.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-pozyskac-odpis-z-krs/

 

Często zadawane pytania o odpisy z KRS

W tej sekcji przedstawimy FAQ odpisy z KRS , czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedzi na te pytania.

 1. Jak często należy aktualizować odpisy z KRS?

  Odpisy z KRS powinny być aktualizowane w miarę potrzeby, np. gdy dochodzi do zmian w strukturze firmy, zmiany adresu czy danych reprezentujących spółkę. W praktyce, warto sprawdzać odpisy co jakiś czas, aby upewnić się, że są one aktualne.

 2. Czy odpisy z KRS są dostępne online?

  Tak, odpisy z KRS można uzyskać online poprzez stronę internetową Krajowego Rejestru Sądowego. Wystarczy wpisać numer KRS firmy, aby uzyskać dostęp do jej danych oraz pobrać odpis w formie elektronicznej.

 3. Czy odpisy z KRS są płatne?

  I tak i nie w zależności od tego jaki odpis potrzebujemy (jaką formę odpisu potrzebujemy).

 4. Czy odpisy z KRS są wymagane przy zakładaniu firmy?

  Odpisy z KRS są wymagane przy zakładaniu spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest wymagany odpis z KRS, gdyż firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi, warto zwrócić uwagę na znaczenie posiadania aktualnych odpisów z KRS oraz regularne sprawdzanie ich stanu, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z odpisami z KRS. Dowiedzieliśmy się, czym są odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, jak je uzyskać oraz dlaczego są one ważne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy również często zadawane pytania dotyczące odpisów z KRS oraz odpowiedzi na nie, które pomogą czytelnikom lepiej zrozumieć tematykę.

Podkreśliliśmy, że odpisy z KRS są niezbędne przy zakładaniu spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, a także przy zawieraniu różnych umów czy transakcji. Warto pamiętać o regularnym sprawdzaniu i aktualizowaniu odpisów, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, posiadanie aktualnych odpisów z KRS oraz świadomość ich znaczenia to kluczowe elementy dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień, a także zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy na rynku.

 

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Wstęp

Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców stanowią poważny problem społeczny. Takie zdarzenia narażają nie tylko uczestników ruchu drogowego, ale także innych ludzi na ogromne ryzyko. W tym artykule omówimy różne aspekty związane z wypadkami pod wpływem alkoholu, w tym kary, konsekwencje prawne i zagrożenia dla kierowców.

https://pasternaklegal.pl/spowodowanie-wypadku-pod-wplywem-alkoholu/

 

Spis treści:
1. Jaka kara dla pijanego kierowcy za spowodowanie wypadku?
2. Jaka jest kara za jazdę po pijanemu bez prawa jazdy?
3. Ile można dostać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu?
4. Ile za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023?
5. Co grozi za sprowadzenie kolizji pod wpływem alkoholu?
6. Ile można dostać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu?
7. Co za jazdę pod wpływem alkoholu?
8. Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu jako przestępstwo
9. Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego
10. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu
11. Konsekwencje wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu
12. Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?
13. Jakie konsekwencje spowodowania wypadku śmiertelnego?
14. Stan po spożyciu alkoholu a nietrzeźwość
15. Jazda samochodem a spowodowanie wypadku
16. Jakie groźby niesie jazda na rowerze pod wpływem alkoholu?
17. Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu
18. Przestępstwo drogowe – alkohol a kara więzienia
19. Jak odzyskać prawo jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu?
20. Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu a punkty karne
21. Dopuszczalny poziom alkoholu a niebezpieczeństwo
22. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a przestępstwo drogowe
23. Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu a ruch drogowy
24. Prawo jazdy a alkohol
25. PODSUMOWANIE

 

Jaka kara dla pijanego kierowcy za spowodowanie wypadku?

Osoba powodująca wypadek pod wpływem alkoholu może ponieść surowe konsekwencje prawne. Kara za spowodowanie wypadku pijanemu kierowcy może obejmować różne sankcje, w zależności od kraju i jurysdykcji. W Polsce, na przykład, kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu może być następująca:

· Pozbawienie wolności: Kierowca, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności. Czas trwania kary zależy od szkodliwości czynu i ewentualnych innych okoliczności.

· Zakaz prowadzenia pojazdów: Nietrzeźwy kierowca może ponieść zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony okres, co może wynosić nawet kilka lat.

· Konfiskata samochodu: W niektórych przypadkach samochód, którym kierowca spowodował wypadek, może zostać skonfiskowany (przepisy o konfiskacie zaczną obowiązywać od marca 2024 r.).

Więcej o konfiskacie pojazdu – zobacz pod następującym linkiem

Jaka jest kara za jazdę po pijanemu bez prawa jazdy?

Niezależnie od tego, czy posiadasz prawo jazdy, jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Kara za jazdę po pijanemu bez prawa jazdy może być jeszcze surowsza i może obejmować dłuższy zakaz prowadzenia pojazdów i większe kary finansowe. W niektórych przypadkach kierowca może być nawet skazany na pozbawienie wolności za jazdę bez uprawnień.

Ile można dostać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu?

Sprowadzenie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu jest jednym z najcięższych przestępstw drogowych. Kara za taki czyn może obejmować długotrwałe pozbawienie wolności, a nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierowca może być obciążony wysoką karą finansową.

Ile za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023?

W 2023 roku obowiązują konkretne przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Ograniczenia dotyczące poziomu alkoholu we krwi i kary za jego przekroczenie są ściśle określone. W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,2. To samo dotyczy młodych kierowców oraz profesjonalnych kierowców (np. zawodowych kierowców ciężarówek) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed jazdą. Przekroczenie tych limitów skutkuje karą finansową, zakazem prowadzenia pojazdów i innymi sankcjami.

Więcej o przestępstwie z art. 178a k.k. – jazda pod wpływem pisaliśmy tutaj

Co grozi za sprowadzenie kolizji pod wpływem alkoholu?

Nawet kolizja pod wpływem alkoholu może skutkować poważnymi konsekwencjami prawny. Kierowca, który spowodował kolizję pod wpływem alkoholu może być surowo ukarany i ponieść różne sankcje prawne. Kara za kolizję pod wpływem alkoholu zależy od okoliczności zdarzenia, szkód i ewentualnych obrażeń innych uczestników ruchu drogowego.

Ile można dostać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu?

Podobnie jak w przypadku kolizji, sprowadzenie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu niesie ze sobą bardzo surowe konsekwencje prawne, w tym długotrwałe pozbawienie wolności. Kara zależy od wielu czynników, takich jak stopień nietrzeźwości kierowcy, przyczyny wypadku i okoliczności zdarzenia. Jest to jedno z najcięższych przestępstw drogowych i stanowi zagrożenie zarówno dla życia kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Co za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda po pijanemu jest nie tylko niebezpieczna, ale także karalna. W artykule omówimy, jakie kary i konsekwencje prawne grożą osobom, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu. Jazda po pijanemu jest przestępstwem i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać przepisów dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu i unikać ryzyka spowodowania wypadku lub kolizji. W przypadku wypadków i kolizji pod wpływem alkoholu, konsekwencje prawne są surowe, a skala problemu jest ogromna. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać przepisów dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu i dbać o bezpieczeństwo na drogach.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu jako przestępstwo

Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko zagrożenie dla życia i zdrowia, ale także przestępstwo. Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują surowe kary i sankcje. W wielu krajach obowiązują konkretne przepisy dotyczące poziomu alkoholu we krwi, który nie może być przekroczony przez kierowców.

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego

Spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, które niesie ze sobą surowe konsekwencje prawne. Kierowca może być skazany na karę pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i inne sankcje. W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, konsekwencje prawne mogą być jeszcze surowsze.

Niejednokrotnie spowodowanie wypadku drogowego, w którym dojdzie do poważnych obrażeń ciała, a nawet skutkiem którego może być śmierć człowieka do dramat zarówno dla pokrzywdzonego jak i sprawcy przestępstwa. Nasza kancelaria specjalizuje się sprawach karnych. Każda sprawa to dla nas priorytet. Nasi obrońcy posiadają doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych. Jesteśmy tu, aby chronić Twoje prawa!

Skontaktuj się, a nasi prawnicy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu są ściśle określone w prawie. W zależności od kraju i jurysdykcji, przepisy dotyczące poziomu alkoholu we krwi i kary za jego przekroczenie mogą się różnić. W Polsce, dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tego limitu skutkuje różnymi sankcjami, zakazem prowadzenia pojazdów i konfiskatą samochodu.

Konsekwencje wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu

Wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu mają poważne konsekwencje zarówno dla kierowców, jak i ofiar. Poza konsekwencjami prawno-karnymi, takimi jak kary i sankcje, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu może skutkować tragedią i poważnymi obrażeniami lub śmiercią innych uczestników ruchu drogowego. To dlatego ważne jest, aby podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności i unikać jazdy po spożyciu alkoholu.

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu grozi nie tylko konsekwencjami prawno-karnymi, ale także zagrożeniem dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nietrzeźwa jazda może prowadzić do wypadków, kolizji i tragedii. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z jazdą pod wpływem alkoholu i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Mogą Cię również zainteresować nasze poprzednie wpisy:

 

https://pasternaklegal.pl/spowodowanie-wypadku-pod-wplywem-alkoholu/

 

Jakie konsekwencje spowodowania wypadku śmiertelnego?

Spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu jest jednym z najpoważniejszych przestępstw drogowych. Konsekwencje prawa mogą być bardzo surowe, w tym długotrwałe pozbawienie wolności. Kierowca może również być obciążony wysoką karą finansową. W takich przypadkach nie tylko życie kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego jest zagrożone.

Stan po spożyciu alkoholu a nietrzeźwość

Warto zaznaczyć, że stan po spożyciu alkoholu niekoniecznie oznacza nietrzeźwość. Alkohol wpływa na zdolność kierowcy do prawidłowego prowadzenia pojazdu, nawet jeśli poziom mg alkoholu we krwi jest poniżej dopuszczalnego limitu. To dlatego ważne jest, aby całkowicie unikać alkoholu przed jazdą i dbać o bezpieczeństwo na drogach.

Jazda samochodem a spowodowanie wypadku

Kierowanie pojazdem mechanicznym to poważna odpowiedzialność. Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu może skutkować katastrofalnymi skutkami.

Jakie groźby niesie jazda na rowerze pod wpływem alkoholu?

Nietrzeźwa jazda nie dotyczy tylko prowadzenia samochodu. Również jazda na rowerze pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Konsekwencje prawne za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu mogą obejmować kary finansowe i zakazy prowadzenia roweru.  Pijany rowerzysta może także otrzymać mandat.

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu są surowe i różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji. W Polsce, przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu są ściśle określone, a kary i sankcje są surowe. Nietrzeźwy kierowca może stracić prawo jazdy, a nawet pozbawiony wolności. Dodatkowo, konsekwencje prawne mogą obejmować konfiskatę pojazdu, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wpis do rejestru kierowców, który może utrudnić przyszłą pracę zawodową.

Przestępstwo drogowe – alkohol a kara więzienia

Nietrzeźwa jazda jest przestępstwem drogowym, które może skutkować karą więzienia. W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, kierowca może być obciążony karą więzienia na długi okres czasu. Kara więzienia to surowa sankcja, która ma na celu odstraszanie od jazdy pod wpływem alkoholu. Dlatego ważne jest, aby zawsze zdawać sobie sprawę z ryzyka i unikać jazdy po spożyciu alkoholu. Zakaz prowadzenia pojazdów a odpowiedzialność karna W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, kierowca może zostać obciążony zakazem prowadzenia pojazdów. To oznacza, że nie będzie mógł legalnie prowadzić pojazdu przez określony okres czasu. Zakaz prowadzenia pojazdów to surowa sankcja, która ma na celu zapobieganie ponownym naruszeniom prawa. Kierowcy, którzy naruszają zakaz, narażają się na jeszcze surowsze konsekwencje prawne.

Jak odzyskać prawo jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu?

Jeśli kierowca stracił prawo jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu, istnieje możliwość jego odzyskania po okresie zakazu. Procedury odzyskania prawa jazdy różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmują okresowy zakaz prowadzenia pojazdów, kursy z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz egzaminy praktyczne i teoretyczne. Warto zdawać sobie sprawę, że proces ten może być skomplikowany i czasochłonny. Konfiskata samochodu jako sankcja W niektórych przypadkach, kierowcy jadący pod wpływem alkoholu mogą być obciążeni konfiskatą samochodu. Oznacza to, że pojazd zostaje skonfiskowany przez organy ścigania i może być sprzedany lub zniszczony. Konfiskata samochodu to surowa sankcja, która ma na celu odstraszanie od jazdy pod wpływem alkoholu.

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów – o tym pisaliśmy tutaj

Jeżeli sąd orzekł wobec twojej osoby zakaz prowadzenia pojazdów, ale czujesz, że nadszedł czas na ponowne wsiadanie za kierownicę? Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem wniosków o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Dowiedz się jak złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu a punkty karne

W niektórych krajach, jazda pod wpływem alkoholu może skutkować przyznaniem punktów karnych na koncie kierowcy. Punktacja karna może prowadzić do dalszych sankcji, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów.

Dopuszczalny poziom alkoholu a niebezpieczeństwo

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi różni się w zależności od kraju, ale zawsze warto pamiętać, że alkohol wpływa na zdolność kierowcy do prawidłowego prowadzenia pojazdu. Nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest poniżej dopuszczalnego limitu, nadal może wpłynąć na refleks, koordynację i zdolność do reagowania na sytuacje na drodze.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a przestępstwo drogowe

W niektórych przypadkach, kierowcy mogą być obciążeni dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów za przestępstwa drogowe, w tym jazdę pod wpływem alkoholu. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to surowa sankcja, która może być nałożona na kierowców, którzy stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

 

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu a ruch drogowy

Jazda pod wpływem alkoholu ma poważne konsekwencje prawne określone w przepisach kodeksu karnego, ale również wpływa na ogólny stan bezpieczeństwa na drogach. Nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, co może prowadzić do wypadków, kolizji i tragedii.

Prawo jazdy a alkohol

Strata prawa jazdy to jedna z najpoważniejszych konsekwencji prawnych jazdy pod wpływem alkoholu. Kierowca, który straci prawo jazdy, może napotkać wiele trudności, w tym utrudnienia w codziennym życiu, pracy i podróżach.

https://pasternaklegal.pl/spowodowanie-wypadku-pod-wplywem-alkoholu/

PODSUMOWANIE

Skazanie za przestępstwo określone w art. 178 a kodeksu karnego oraz orzeczenie zakazu, a także obowiązku świadczenia pieniężnego poza konsekwencjami finansowymi, czy odpowiedzialnością karna może prowadzić do dodatkowych konsekwencji prawnych, a nawet wpływać na funkcjonowanie całej rodziny, w szczególności w przypadku gdy źródło zarobkowania powiązane jest z koniecznością posiadania prawa jazdy. W takich wypadkach szczególnie warto skorzystać z doświadczonej pomocy adwokatów świadczących usługi obrony w sprawach karnych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego. Zespół Pasternak LEGAL tworzą doświadczeni adwokaci w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Wstęp

Co pewien czas policjanci informują na stronach swoich jednostek o zatrzymaniach osób za posiadanie narkotyków. Jednocześnie poza przypadkami zatrzymań osób, posiadających znaczne ilości narkotyków, z informacji medialnych możemy wyczytać, iż zatrzymywane są również osoby, które posiadają przy sobie stosunkowo niewielkie ilości zakazanych substancji.

 • Czy zatem każde posiadanie narkotyków jest zakazane?

 • Co grozi za nieuprawnione posiadanie zakazanych substancji?

 • Czy każdy sprawdza posiadający można uniknąć kary?

 • Czy w przypadku posiadania narkotyków możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

 

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-narkotykow/

Spis treści:
1. Posiadanie czyli przestępstwo – zazwyczaj
2. Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
3. Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
4. (Nie)legalne posiadanie
5. Definicja substancji zakazanych
6. Co grozi za posiadanie narkotyków?
7. Narkotyki – Typ podstawowy
8. Narkotyki – Typ uprzywilejowany (przypadek mniejszej wagi)
9. Narkotyki – Typ kwalifikowany (surowsza odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków)
10. Wymiar kary za posiadanie narkotyków
11. Posiadanie narkotyków – nawiązka i przepadek
12. Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, a możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa
13. Kiedy dozwolone jest posiadanie narkotyków w Polsce?
14. Co gdy domownik posiada narkotyki – czy odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków dotyczy wszystkich domowników?a
15. Używanie to nie posiadanie
16. Umorzenie postępowania
17. Pomoc Adwokata w sprawie karnej

 

Narkotyki – odpowiedzialność karna za ich posiadanie

Posiadanie czyli przestępstwo – zazwyczaj

Co do zasady, za posiadanie narkotyków grozi odpowiedzialność karna. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zgodnie z treścią wyżej wskazanego przepisu:

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
<. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
<. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wskazują przepisy, posiadanie narkotyków stanowi przestępstwo. Odpowiedzialność karna za ten czyn jest jednak stopniowana i zależy od ilości posiadanej substancji. Typ podstawowy przestępstwa przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Dotkliwiej jest karany posiadacz znacznej ilości narkotyków. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W sytuacji posiadania mniejszej ilości niedozwolonych substancji, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Istnieje również możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania przez sprawcę ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek sprawcy.

 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Wskazuje się, że użyty w przepisie art. 62 u.p.n. czasownik „posiadać” należy rozumieć jako faktyczne, choć krótkotrwałe władztwo nad rzeczą (zob. B. Kurzępa [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. II, red. A. Ważny, Warszawa 2019, art. 62, LEX). W uchwale z dnia 27.01.2011r., sygn. I KZP 24/10, Sąd Najwyższy uznał, że „posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dn. 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U., nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”. W orzecznictwie podkreśla się, że „karalne jest każde władanie narkotykami, bez względu na cel, dla jakiego miałby być on przeznaczony, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia” (zob. m.in . postanowienie SN z dnia 27.03.2013r., sygn. III KK 423/12).

(Nie)legalne posiadanie

Ust. 1 wskazuje, że posiadanie narkotyków penalizowane jest, gdy dochodzi do niego “wbrew przepisom ustawy”. Co to oznacza? Że jeśli istnieją jakieś przepisy zezwalające na posiadanie narkotyków, to posiadanie nie będzie karane. Na przykład nie będzie podlegać karze posiadacz w sytuacji, w której będzie pacjentem, którego fizyczne lub psychiczne schorzenie jest leczone z zastosowaniem medycznej marihuany.

Należy jednak mieć przy sobie jakiś dowód (lub dowody) potwierdzające leczenie medyczną marihuaną. Na stronie Green Doctor znajduje się zalecenie, żeby pacjenci przyjmujący medyczną marihuanę, posiadali przy sobie oryginalne opakowanie apteczne preparatu, dowód zakupu, kopię recepty oraz zaświadczenie o leczeniu tym preparatem.

Definicja substancji zakazanych

Skupmy się jednak typie podstawowym, czyli art. 61 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym krótkim zdaniu znajdują się 3 sformułowania wymagające wyjaśnienia: „wbrew przepisom ustawy”, „posiada” oraz „środki odurzające”.

Należy rozumieć, jakiego typu substancje są zakazane.

 W art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się słowniczek pojęć użytych w ustawie. Substancje psychotropowe oznaczają substancje:

a) objęte zakresem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 180),
<) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz. Urz. UE L 335 z 11.11.2004, str. 8, z późn. zm.), poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a,
<) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b zadania Zespołu ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane przez te substancje.

 Z kolei środki odurzające to substancje:

a) objęte zakresem stosowania Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 277) zmienionej protokołem z 1972 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 149),
<) wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, poddane środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a,
<) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b zadania Zespołu ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane przez te substancje,
<) inne niż wymienione w lit. a–c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były objęte wykazem środków odurzających
< określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, odurzających i nowych substancji psychoaktywnych pkt 2.

 Substancje zakazane są dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jak wskazują policyjne statystyki, zatrzymuje się zwykle posiadaczy marihuany i amfetaminy oraz różnego rodzaju dopalaczy.

 Istotna jest ilość posiadanych substancji. Przepisy nie precyzują co oznacza „znaczna” ilość ani czym jest przeciwieństwo, czyli „przypadek mniejszej wagi” ani „ilość nieznaczna, przeznaczona na własny użytek sprawcy”. Pogląd na to ukształtował się poprzez orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

 W orzecznictwie dominuje pogląd, że znaczna ilość substancji niedozwolonych to taka ilość, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, (wyrok SA w Warszawie z 25 kwietnia 2018 r., II AKa 73/18, LEX nr 2490962.).

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków różni się w zależności kwalifikacji czynu.

Narkotyki – Typ podstawowy

W typie podstawowym sprawca posiadający narkotyki wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Narkotyki – Typ uprzywilejowany (przypadek mniejszej wagi)

Według przepisu art. 62 ust. 3 u.p.n., w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wypadek mniejszej wagi odnosi się jedynie do typu podstawowego przestępstwa, opisanego w art. 62 ust. 1 u.p.n., a zatem nie odnosi się do przestępstwa posiadania narkotyków w znacznej ilości.

Przy ocenie, czy w danym przypadku będziemy mówić o „wypadku mniejszej wagi”, będziemy brać pod uwagę takie elementy, jak m.in . ilość i rodzaj środka bądź substancji, cel, w jakim środek ten posiadano (własny użytek, użyczenie, sprzedaż), finalne przeznaczenie (odurzenie rekreacyjne, zaspokojenie potrzeby osoby uzależnionej, zmniejszenie cierpienia osoby chorej).

Narkotyki – Typ kwalifikowany (surowsza odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków)

Zgodnie z art. 62 ust. 2 u.p.n., jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 powyżej (posiadanie narkotyków), jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Według orzecznictwa, organ orzekający, który ustala wskazane w przepisie znamię „znacznej ilości” ww. substancji, powinien wziąć pod uwagę zarówno kryterium ilościowe, jak i jakościowe. Ponadto, istotny jest także cel, w jakim sprawca posiadała ww. narkotyki (zob. wyrok SN z dnia 11.10.2017r., sygn. III KK 73/17).

W orzecznictwie przejmuje się, że “dawka wystarczająca do jednorazowego odurzenia się jednej osoby to 0,1-0,5 g, ustalenie, iż 100 g marihuany stanowi ilość znaczną, nie może budzić żadnych wątpliwości” (wyrok SA w Lublinie z dnia 02.03.2017r., sygn. II AKa 279/16), jak również „Z 1,5 dm3 płynnej amfetaminy można wytworzyć 2 kg siarczanu amfetaminy, czyli 10 000 porcji dilerskich narkotyków. Nie budzi wątpliwości, że jest to ilość znaczna. (wyrok SA w Warszawie z dnia 24.04.2017r., sygn. II AKa 90/17).

https://pasternaklegal.pl/co-grozi-za-posiadanie-narkotykow/

Wymiar kary za posiadanie narkotyków

Precyzując wysokość kar wskazanych w art. 62 u.p.n. należy wyjaśnić, iż Kodeks karny stanowi, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł (art. 33 §1 i §3 k.k.). Z kolei kara ograniczenia wolności, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i wymierza się ją w miesiącach i latach (art. 34 §1 k.k.). Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Wskazane obowiązki i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno (art. 34 §1a i §1b k.k.). Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach (art. 37 k.k.).

Posiadanie narkotyków – nawiązka i przepadek

Oprócz wskazanej powyżej odpowiedzialności, w przypadku popełnienia omawianego przestępstwa, jest także możliwe orzeczenie nawiązki – taką możliwość daje art. 70 ust. 4 u.p.n. Nawiązkę określa się w wysokości do 50 000 zł. Na marginesie zauważyć jednak należy, że w przypadku gdy sprawca jest osoba uzależnioną wówczas obowiązek orzeczenia nawiązki nie ma zastosowania. Innymi słowy obowiązku orzeczenia nawiązki nie stosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1, jeżeli jest on osobą uzależnioną.

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62, tj. posiadanie narkotyków lub w przypadku umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy.

Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, a możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa

Możliwość umorzenia postępowania przed wszczęciem dochodzenia lub śledztwa umożliwia przepis art. 62a u.p.n. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art.62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Takie umorzenie jest możliwe, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie posiadania narkotyków?

Kiedy dozwolone jest posiadanie narkotyków w Polsce?

Posiadanie narkotyków, tj. środków odurzających czy też substancji psychotropowych, jest w Polsce dozwolone, ale wyłącznie w ściśle określonych przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przypadkach. Ustawa ta określa, jakie podmioty i po spełnieniu jakich wymogów mogą posiadać ww. środki i substancje.

Zgodnie z art. 33 u.p.n., środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt – w zakresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 44f.

Legalne posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 dopuszczalne jest – zgodnie z art. 34 u.p.n. – wyłącznie przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione na podstawie przepisów ustawy, rozporządzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005. Z kolei posiadane bez uprawnienia wymienione środki, substancje lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 podlegają zabezpieczeniu przez organy ścigania lub organy celne w trybie określonym w przepisach o postępowaniu karnym.

Reasumując powyższe należy wskazać, że posiadanie narkotyków przez inne podmioty niż wskazane powyżej jest zabronione. 

Co gdy domownik posiada narkotyki – czy odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków dotyczy wszystkich domowników?

Jak wskazuje się w orzecznictwie „Posiadanie nie może być utożsamiane ze „znoszeniem”. Sytuacja, kiedy kilka osób połączonych ścisłymi więzami osobistymi (np. rodzinnymi) prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i jedna z ich sprowadza (wytwarza) przedmioty, których posiadanie jest prawnie zakazane, a pozostali domownicy znoszą to (tolerują) bez manifestowania fizycznych aktów władania i nie wykazując woli współdecydowania o losach tych przedmiotów, nie jest „posiadaniem” w rozumieniu art. 54 ust. 1 czy art. 62 ust. 1 u.p.n.” (wyrok SA w Łodzi z dnia 14.11.2013r., sygn. II AKa 192/13). Jak wynika z przytoczonego wyroku, posiadanie nie może być zatem utożsamiane z biernością, znoszeniem danego stanu rzeczy.

Używanie to nie posiadanie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2019 r. (sygn. IV KK 577/18), nie można art. 62  ust. 1 rozumieć w taki sposób, że karalne jest używanie środka odurzającego. Sąd podkreślił, że mimo że nie jest możliwe zażywanie środka odurzającego bez wcześniejszego wejścia w jego posiadanie, w przepisach nie ma dyrektywy nakazującej karać osobę zażywającą środek odurzający.

Sądy powszechne a także Sąd Najwyższy stanowczo odrzuciły pojawiające się twierdzenia, jakoby na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii samo zażywanie nie było zabronione. SN uznał, że taki zakaz wynika wprost z zakazu posiadania, rozumianego jako każdego fizykalnego władania narkotykiem.

Wobec powyższego podkreśla się, że posiadaniem jest każdy fizyczny kontakt z środkiem odurzającym lub substancją psychotropową, który polega na chociażby momentalnym nim dysponowaniem. Posiadaniem w rozumieniu ww. przepisu będzie zarówno posiadanie narkotyków przy sobie lub w miejscu zamieszkania, lub też w innym miejscu, bez względu na ich następcze przeznaczenie, jak i chwilowe posiadanie, „trzymanie” narkotyków, związane z procesem odurzania.

Umorzenie postępowania

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 25 września 2002 r. „przy rozstrzyganiu, czy zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi, ilość posiadanego środka odurzającego jest tylko jednym z elementów, który winien być brany pod uwagę, i niewielka ilość środka bynajmniej nie musi, niejako »automatycznie«, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji. O uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości jako zmniejszonej”.

Odnośnie zaś do posiadania niewielkiej ilości narkotyku na własne potrzeby, orzecznictwo wskazuje, że nieznaczna ilość to taka „która odpowiada doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu przezeń głodowi narkotycznemu, co oznacza, że jest to jedna lub dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 października 2000 r. sygn. II AKa 161/00). Należy tu uwzględnić wagę środków odurzających i substancji psychotropowych oraz stężenie zabezpieczonej substancji pozwalające ocenić, ile można z niej zrobić jednorazowych dawek tej substancji. Ponadto, należy określić proporcję ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2017 roku, II AKa 247/16).

 Posiadanie niewielkiej ilości zakazanych substancji na własne potrzeby jest to sytuacja, w której sąd może umorzyć postępowanie. Jako przykład może służyć historia jednego ze znanych polskich raperów, który został zatrzymany za posiadanie 1,45 g środka odurzającego. Podejrzany został zatrzymany za posiadanie 1,45 g środka odurzającego. Sąd uznał, że ilość substancji była niewielka, a karanie sprawcy byłoby bezcelowe. Warto zauważyć, że powołując się na względy ekonomiki procesowej, jest możliwość umorzenia postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania karnego.

Pomoc Adwokata w sprawie karnej

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo karne. Przygotowujemy i realizujemy strategię procesową, która w naszej ocenie w najlepszy sposób będzie chroniła Państwa interesy.

Charakter popełnianych przestępstw narkotykowych sprawia, iż sprawy te niejednokrotnie są złożone, zaś drobne różnice mogą skutkować zmianą zarzutów na znacznie poważniejsze co będzie skutkowało znacznie surowszą odpowiedzialnością karna, z tego względu warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się sprawami karnymi.

Zespół Pasternak LEGAL posiada doświadczenie w prowadzenie spraw karnych, w szczególności związanych z przestępstwami narkotykowymi. Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Jeżeli Ty lub twój najbliższy potrzebuje pomocy adwokata, nie czekaj skontaktuj się. Czas jest istotny.

kontakt: +48 22 718 32 70

email: biuro@pasternaklegal.pl

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

W niniejszym wpisie przedstawialiśmy problematykę warunkowego umorzenia postępowania, z tych też względów mogą Cię również zainteresować poniższy wpis:

Odroczenie wykonania kary

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Czy warto założyć spółkę osobową? – SERIA EXPERCKA

 

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Jakie są spółki osobowe?
3. Co to jest spółka kapitałowa?
4. Czym się charakteryzują spółki osobowe?
5. Czym jest podmiotowość prawna spółek?
6. Czy zastanawiałeś się co z udziałem spółki osobowej?
7. Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?
8. Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?
9. Jak wygląda odpowiedzialność wspólników spółek osobowych?
9. Podsumowanie

 

Jakie są rodzaje spółek?

Spółki osobowe zgodnie z Kodeksem spółek handlowych dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W pierwszej z nich wyróżniamy spółki takie jak: jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo – akcyjną. Spółki kapitałowe z kolei dzielą się na spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Innowacją jest powstanie nowego typu, którym jest prosta spółka akcyjna.

Prosta spółka akcyjna odpowiada na wymogi stale zmieniającej się gospodarki. Ten nowatorski rodzaj spółki cieszy się coraz większa popularnością wśród nowych przedsiębiorców nie z uwagi na przedmiot działalności spółki, a udogodnienia w jej powstaniu, a także prowadzeniu. Co ciekawe osobowe spółki spółki przekształcanej mogą przybrać formę prostej spółki akcyjnej. Różnic można dopatrywać się także w prowadzeniu spraw spółki.

Jakie są spółki osobowe?

Spółki osobowe, są spółkami prawa handlowego. Głównym założeniem na którym budują swoje fundamenty funkcjonowania to wzajemne zaufanie oraz współpraca pozostałych wspólników. Założenie spółki osobowej wymaga zawarcia umowy spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem spółek osobowych jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Co do zasady skład osobowy spółek jest stały. Spółka osobowa jako spółka prawa handlowego ma prawo, m.in. do nabywania praw, własności, czy zaciągania zobowiązań. Według kodeks spółek handlowych do spółek osobowych zaliczamy spółki: jawną, partnerską, komandytową
< komandytowo-akcyjną. Założyć spółkę osobową mogą wspólnicy poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

Co to jest spółka kapitałowa?

Przez spółkę kapitałową rozumie się formę działalności gospodarczej. Istotą funkcjonowania takiego podmiotu jest jego kapitał. Przepisy dotyczące spółek osobowych nieco odbiegają od tych, które regulują złożenie spółki kapitałowej. Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok spółek kapitałowych prawo wyróżnia także wspomniane spółki osobowe. Założyć spółkę kapitałową mogą zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, co niekiedy sprowadza do błędnego utożsamiania ze spółkami osobowymi. Co do wspólnika spółki kapitałowej ustawodawca daje zatem szereg możliwości.

Czym się charakteryzują spółki osobowe?

Przepisy regulujące kwestię spółek osobowych znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. Ujmuje on m.in. podstawy funkcjonowania spółki, aspekty związane z likwidacją, a także przekształceniem. Pośród przepisów regulujących kwestie spółek osobowych można wyróżnić te które ogólnie odnoszą się do wszystkich rodzajów spółek osobowych oraz te które odnoszą się do konkretnych z nich.

Przepisy kodeksu spółek handlowych wspólne wszystkim spółkom odnoszą się do podmiotowości prawnej, wspólników, umów spółki, zmian pośród członków spółki oraz obejmuje aspekty związane z rachunkowością, jak też tyczy się przekształceń spółek osobowych. Co do zasady osobowa spółka odpowiada sama za ciążące na niej zobowiązania mając na względzie przedmiot działalności spółki.

Nie można pominąć, że prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki osobowej warto wiedzieć jaka jest charakterystyka spółek. Cechą charakterystyczną spółek osobowych jest przejawiająca się w nich podmiotowość prawna spółek, zmiany umowy spółki, możliwości zmiany wspólnika i ich odpowiedzialności. Założyć spółkę osobową można w każdym dopuszczalnym przez prawo celu. Tutaj warto wspomnieć, iż wspólnicy spółki osobowej odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie reprezentować spółkę osobową może każdy z pozostałych wspólników spółki na zewnątrz. Ważne jest działanie na rzecz obranych priorytetów działalności gospodarczej. Co ciekawe spółki osobowe nie posiadają wyodrębnionych organów. Wyjątek w tym zakresie stanową: spółka komandytowo – akcyjna oraz partnerska. Zaś sama rejestracja odbywa się poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w skrócie KRS.

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Czym jest podmiotowość prawna spółek?

Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych są ułomnymi osobami prawnymi, czyli w świetle polskiego prawa nie są osobami prawnymi, ale na bazie szczególnych przepisów cieszą się zdolnością prawną. Założyć spółkę osobową mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zależności od obranej formy i jaki ma być przedmiot działalności spółki.

Podmiotowość prawna spółek jest nieco odmienna. Spółki osobowe posiadają różne możliwości, ale nie posiadają osobowości prawnej. W zasadzie spółek osobowych można wymienić cztery.  Wiele zależy od postanowień umowy spółki. Kolejną cechą spółek osobowych jest fakt, że nie można tu założyć jednoosobowej spółki. Wskazuje na to charakterystyka spółek kapitałowych. W składzie osobowym danej spółki osobowej powinien być co najmniej jeden wspólnik. Spółki te mogą być podmiotem praw i obowiązków. Przez to należy rozumieć, że mogą w imieniu spółki nabywać różne prawa, a także zobowiązania. Działalność gospodarczą w formie spółki osobowej prowadzi się pod własną firmą. Natomiast majątkiem spółki jest wszystko to co zostało do niej wniesione.  Co do majątku spółki – stanowi on odrębną masę od prywatnego majątku jej pozostałych wspólników, która pokrywa, np. długi spółki. Nadto spółki osobowe posiadają zdolność sądową, procesową, restrukturyzacyjną oraz upadłościową. Te z kolei umożliwiają spółce osobowej, m.in. na bycie stronom w postępowaniach sądowych. Kwestie dotyczące spółek osobowych regulują także przepisy, które mają zastosowanie wobec osób prawnych. Obowiązków wspólnika spółki jest niewątpliwie wiele.

Czy zastanawiałeś się co z udziałem spółki osobowej?

Odpowiedź jest prosta – można by rzec, że nie istnieje za wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej. Funkcjonowanie spółek osobowych w postaci jawnej i  partnerskiej oparte jest na umowie. Tak też statut spółki w sytuacji spółki akcyjnej zastępuje umowę założycielską i obejmuje przedmiot działalności spółki. W odróżnieniu do spółek osobowych z udziałem spółek kapitałowych jest nieco inaczej, np. dla sp. z o.o. należy je rozpatrywać przez pryzmat kapitału zakładowego. W związku z udziałem spółki kapitałowej bierze się na wzgląd jej wartość nominalną. Rozwodząc nad udziałem spółki kapitałowej należy pamiętać, że jego wartość nie może przekroczyć sumy kapitału zakładowego. W przypadku spółek osobowych mamy natomiast nie udział a ogół praw i obowiązków wspólnika spółki.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy spółki jawnej?

Wypowiedzenia umowy spółki jawnej dokonuje się w formie pisemnej. Do wypowiedzenia umowy spółki konieczne jest stosowne uzasadnienie. Zaczynając od wypowiedzenia umowy spółki zazwyczaj dochodzi do likwidacji. Co ważne należy pamiętać, iż wypowiedzenia umowy spółki można dokonać na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

W ramach różnych działań spółki niekiedy konieczna okazuje się zmiana dotychczasowej umowy spółki. W zmianie umowy spółki udział wspólnika jest konieczny. W przypadku pominięcia udziału wspólnika spółki w zmianie umowy, zmiana ta jest nieważna. W imieniu spółki może działać każdy wspólnik.  Umowa spółki stanowi o danej kwestii, jeżeli poprzedzona jest zgodą wszystkich wspólników spółki. Obejmuje przedmiot działalności spółki. Możliwe jest również, że wspólnicy spółki osobowej uregulują ów kwestię w sposób indywidualny i tak zmieni się, np. sposób reprezentacji w imieniu spółki. Jeżeli umowa spółki stanowi inaczej, postanowienia te są wiążące dla wszystkich. W imieniu spółki komandytowej może działać także prokurent. Ważne jest, iż czynności spółki jawnej w nagłych okolicznościach zgodnie z kodeksem spółek handlowych może dokonać każdy ze wspólników bez podjęcia uprzedniej uchwały o ile narażałaby to spółkę na szkodę. Za długi spółki dotyczące spółki jawnej odpowiadają wspólnicy solidarnie. Jednocześnie za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają całym swoim majątkiem bez ograniczeń – oznacza to, że odpowiadają też za zobowiązania spółki powstałe przed przystąpieniem do niej. Ale też udział w zyskach spółki jest równy, bez względu na rodzaj wkładu.

Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?

Prowadząc spółkę osobową może okazać się, iż konieczna jest zmiana wspólników spółki, jest to tzw. przeniesienie członkostwa. Jest to dopuszczalne przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki osobowej. W przypadku spółki osobowej wspólnicy mogą zgodnie uregulować te kwestie odmiennie, np. wyłączyć zmiany umowy spółki. W przypadku spółki osobowej należy pamiętać, że ważna jest zgoda wspólników do określonych działań. Reasumując istotą w przypadku spółki osobowej jest trwałość jej składu. Trwałość ta nie dotyczy jednak akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej w kwestii akcji. Akcjonariusze w spółce komandytowo – akcyjnej nie odpowiadają za długi spółki. Dla tego typu firma spółki komandytowej powinna zawierać człon wskazujący na nazwisko co najmniej jednego z komplementariuszy oraz dodatek „komandytowo akcyjna” lub skrót ,,S.K.A”. Jeżeli podmiotem założycielskim jest osoba prawna firma spółki komandytowej winna zawierać jej pełną nazwę oraz wskazany wyżej dopisek.

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników spółek osobowych?

Równie istotna jest odpowiedzialność wspólnika spółki w rożnych typach spółek co charakteryzuje przedmiot działalności spółki. Wobec spółek osobowych spółka jawna charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy odpowiadają całym posiadanym majątkiem, bez żadnych ograniczeń solidarnie. Co istotne w pozostałych spółkach uwidaczniają się odrębności, np. przy działalności spółki komandytowo – akcyjnej odpowiedzialność nie opiera się na majątku spółki, a sumie komandytowej oraz wniesionym wkładzie. Zaś w odniesieniu do spółki akcyjnej można by ująć, że wskazana odpowiedzialność jest praktycznie wyłączona. Pośród pozostałych spółek handlowych można doszukiwać zarówno wielu podobieństw, jak i odmienności z uwagi na sam przedmiot działalności spółki. Wkład wspólnika spółki osobowej może mieć różną postać. Począwszy od wiedzy specjalistycznej, po wkład pieniężny. Tak samo może być różna odpowiedzialność wspólnika spółki.

Co do spółki partnerskiej jej partnerzy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem wobec spółki partnerskiej wolnego zawodu lub niedogodności, które zostały spowodowane przez pracownika podległego kierownictwu innego z partnerów. Szczególne postanowienia powinna zawierać umowa spółki partnerskiej. Zatem należy mieć na uwadze, że regulacja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej mogą być odmienne dla poszczególnych typów spółki prawa. To też rodzi konsekwencje w odmienności co do prowadzenia spraw spółki.

Spółka osobowa z wyjątkiem spółki partnerskiej i komandytowej – nie posiada organów, takich jak zarząd, czy rada nadzorcza –  umowa spółki partnerskiej, podobnie jak w przypadku spółki komandytowej reguluje kwestie szczegółowe w tym zakresie. W aspektach reprezentacji spółki to charakter spółek osobowy wskazuje na sposób jej prowadzenia spraw. Tak też różnice nie opiewają jedynie na przedmiot działalności spółki. Co do spółki osobowej wspólnicy mogą mieć również wytyczne w zakresie prowadzenia spraw spółki, a co za tym idzie obowiązki. Niewątpliwie co do prowadzenia spraw spółki wspólnik musi być na bieżąco.

Spółkę osobową charakteryzuje konieczność wpisu do KRS. Jest to kwestia od spółki wymagana.

Podsumowanie

W określonych wypadkach założenie spółki osobowej może stanowić korzystne rozwiązanie zarówno na gruncie prawa podatkowego jak i kwestii związanych z ZUS. Korzyści jakie płyną z założenia spółki kapitałowej nie zawsze będą miały istotne znaczenie dla określonego rodzaju działalności gospodarczej, niekiedy może się również okazać, że dochowanie określonej formy prawnej prowadzenia działalności jest wręcz niezbędne dla możliwości prowadzenia biznesu. Z tego względu warto skorzystać z pomocy podmiotów świadczących usługi związane z rejestracją spółek.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

 

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco.

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

Wstęp

Kiedy słyszymy o przypadkach jazdy pod wpływem alkoholu, często związane jest to ze skonfiskowaniem samochodu pijanemu kierowcy. Konfiskata aut nietrzeźwych kierowców stanowi jedno z narzędzi prawnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. W poniższym artykule przyjrzymy się kwestii konfiskaty samochodu za alkohol, jej zasadom i wyjątkom, które mogą mieć miejsce. Konfiskata samochodu jest jednym z bardziej drastycznych środków, który będzie obowiązywać od marca 2024 r. stosowane wobec kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu, czego konsekwencją będzie utrata auta. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania o konfiskatę samochodu takie jak m.in.:

·       kiedy konfiskata samochodu może mieć miejsce?

·       czy za jazdę pod wpływem alkoholu grozi konfiskacja auta  po alkoholu?

·       co w przypadku kiedy pijany sprawca nie jest właścicielem pojazdu?

·       kiedy kierowca nie traci samochodu?

·       kiedy przepadek równowartości pojazdu zamiast przepadku pojazdu?

·       jaka zmiana przepisów wejdzie w życie w 2024 r., a związana z jazdą pod wpływem alkoholu?

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

 

Spis treści:
1. Zmiany w kodeksie karnym
2. Czym jest konfiskata samochodu?
3. Jakie są nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu?
4. Kiedy można stracić samochód za jazdę po alkoholu?
5. Za co konfiskata auta?
6. Jakie są powody konfiskaty samochodu?
7. Jak przebiega konfiskata w praktyce?
8. Zakaz prowadzenia pojazdów i utrata prawa jazdy
9. Kto może stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu?
10. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości
11. Konfiskata samochodu – co na to konstytucja?
12. Jakie są wyjątki od konfiskaty samochodu?
13. Jaka jest ochrona prawna przed konfiskatą auta?
14. Kiedy kierowca nie traci samochodu?
15. Jazda po pijanemu: jaki promil alkoholu we krwi?
16. Czy pijani kierowcy ciężarówek i kierowcy zawodowi są karani surowszymi konsekwencjami?
17. Czy można skonfiskować pojazd, gdy prowadził je kierowca zawodowy, a pojazd nie był jego własnością?
18. Jak wygląda procedura konfiskaty cudzego auta?
19. Czy czyn nieuczciwej konkurencji jest przestępstwem?
20. Czyją własnością staje się pojazd w momencie prawomocnego orzeczenia przepadku pojazdu?
21. Czy można odebrać prawo jazdy po jeździe po pijanemu?
22. Czy zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich kierowców?
23. Kary za spowodowanie wypadku pojazdem kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu
24. Jak odzyskać auto po konfiskacie?
25. PODSUMOWANIE

Zmiany w kodeksie karnym

Weszła nowelizacja kodeksu karnego, na podstawie której od marca 2024 r. będzie obowiązkowa konfiskata auta za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, co stanowi dodatkową karę za jazdę pod wpływem alkoholu. W konsekwencji będzie to strata samochodu dla jego właściciela, lecz nie w każdym wypadku. Wprowadzone zmiany w ustawie karnej mają na celu zaostrzenie kar i konsekwencji prawnych dla pijanych kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Zmiany w karach oraz możliwość konfiskaty samochodu to tylko niektóre z tych zmian.

Więcej na temat przestępstwa prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu znajdziesz tutaj

Czym jest konfiskata samochodu?

Konfiskata samochodu to surowa kara, która ma na celu odstraszanie od jazdy w stanie nietrzeźwym. Polega na skonfiskowaniu pojazdu należącego do kierowcy, który został złapany na prowadzeniu auta po spożyciu alkoholu. Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu jest regulowana przepisami prawa i może być stosowana w różnych jurysdykcjach. Jest to dodatkowa dolegliwość obok kary pozbawienia wolności,,

Jakie są nowe przepisy dotyczące konfiskaty samochodu?

Zmiany w kodeksie karnym wprowadzają nowe standardy i zasady w zakresie konfiskaty samochodu po alkoholu, co w rzeczywistości będzie oznaczało utratę samochodu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz skuteczniejsze karanie osób, które naruszają przepisy dotyczące jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Kiedy można stracić samochód za jazdę po alkoholu?

 Konfiskata samochodu może mieć miejsce w przypadku, gdy kierowca został złapany prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Konkretnie, muszą być spełnione pewne warunki, takie jak przekroczenie określonego poziomu alkoholu we krwi, aby taka kara mogła być zastosowana.  Konfiskata samochodu za alkohol jest możliwa, gdy kierowca prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, tj. po spożyciu alkoholu w ilości przekraczającej dozwolone normy określone w przepisach drogowych. W większości państw obowiązuje określona wartość graniczna alkoholu we krwi (tzw. promil), powyżej której kierowca jest uważany za nietrzeźwego.

Za co konfiskata auta?

Konfiskacja samochodu grozi osobom, które prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim kara ta jest stosowana w przypadku recydywistów, czyli osób, które popełniły podobne przewinienia w przeszłości. Konfiskata może być również skutkiem wypadku drogowego spowodowanego w stanie nietrzeźwości przez kierowcę, w którym ktoś został ranny lub zginął.

Jakie są powody konfiskaty samochodu?

Powody konfiskaty samochodu są ściśle związane z bezpieczeństwem na drogach. Głównym celem jest ochrona innych uczestników ruchu drogowego przed potencjalnie niebezpiecznym zachowaniem nietrzeźwego kierowcy. Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy ma na celu ukarać osobę, która narusza przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Jak przebiega konfiskata w praktyce?

Procedura konfiskaty samochodu zazwyczaj polega na zatrzymaniu pojazdu przez odpowiednie służby policyjne. Kierowca zostaje ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a samochód jest zabezpieczany i przechowywany na specjalnym parkingu. Następnie przewodzony jest proces prawny, który może zakończyć się decyzją o skonfiskowaniu pojazdu. Wtedy samochód może zostać przekazany na rzecz państwa lub sprzedany na aukcji.

Zakaz prowadzenia pojazdów i utrata prawa jazdy

Oprócz konfiskaty samochodu, kierowcy popełniający wykroczenia związane z jazdą pod wpływem alkoholu mogą być ukarani zakazem prowadzenia pojazdów i utratą prawa jazdy. To dodatkowe sankcje mają na celu zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące konfiskaty samochodu oraz kar za jazdę pod wpływem alkoholu mogą różnić się w zależności od regionu lub kraju. Dlatego też ważne jest, aby każdy kierowca był świadomy obowiązujących przepisów i konsekwencji z nimi związanych. Przeciwdziałanie jeździe pod wpływem alkoholu jest istotnym elementem promocji bezpieczeństwa na drogach i ochrony życia uczestników ruchu.

Kto może stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu?

Zgodnie z nowymi przepisami, kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w postaci konfiskaty samochodu może dotknąć zarówno osoby, które prowadzą własny pojazd, jak i tych, którzy korzystają z cudzego auta. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku samochodów będących współwłasnością, konfiskata może dotyczyć tylko udziału przestępcy.

Jak wygląda procedura konfiskaty samochodu?

Procedura konfiskaty samochodu jest precyzyjnie określona w prawie. Po zatrzymaniu pijanego kierowcy, organy ścigania rozpoczynają proces, który może zakończyć się konfiskatą pojazdu. W momencie złapania sprawcy na gorącym uczynku, auto jest odholowywane na parking policyjny. Kierowcy przysługuje prawo do obrony przed konfiskatą auta, jednak proces ten jest skomplikowany i czasochłonny.

Konfiskata samochodu – co na to konstytucja?

Prawo do prywatności i własności jest chronione przez konstytucję. Konfiskata samochodu jest ingerencją w te prawa, dlatego też musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i konstytucją. Organom ścigania przysługuje prawo do konfiskaty jedynie w określonych przypadkach.

Jakie są wyjątki od konfiskaty samochodu?

Istnieją pewne wyjątki od bezwzględnej konfiskaty pojazdu. Przepisy przewidują sytuacje, w których konfiskata nie jest stosowana, np. w sytuacji kiedy osoba prowadząca nie jest właścicielem pojazdu. Z uwagi na dotkliwość konsekwencji prawnych związanych z konfiskatą samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wachaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jaka jest ochrona prawna przed konfiskatą auta?

Osobom zagrożonym konfiskatą samochodu przysługuje prawo do obrony i ochrony swoich praw. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mogą udzielać pomocy i reprezentować kierowców w procesach związanych z konfiskatą samochodu po alkoholu.

Kiedy kierowca nie traci samochodu?

Nietrzeźwy kierowca nie zawsze traci samochód. Istnieją sytuacje, w których organy ścigania nie decydują się na konfiskatę pojazdu, ale wymierzają inne kary, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto orzeczenie przepadku pojazdu musi być wprost wskazane w ustawie przy danym przestępstwie.

Jazda po pijanemu: jaki promil alkoholu we krwi?

Jazda po pijanemu jest zabroniona, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza określony poziom. Ten poziom różni się w zależności od jurysdykcji, ale zawsze istnieje określony próg, który przekroczony skutkuje karą.

Jakie są dopuszczalne  zawartości alkoholu we krwi?

Stężenie alkoholu we krwi jest mierzone w promilach. W zależności od jurysdykcji, dopuszczalna zawartość stężenia alkoholu we krwi może być różna, ale jest to kluczowy parametr przy określaniu, czy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Na terytorium Polski ilość promili alkoholu we krwi szczegółowo regulują przepisy kodeksu karnego.

Więcej o stanie nietrzeźwości znajdziesz tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-za-jazde-pod-wplywem-alkoholu/

 

Czy pijani kierowcy ciężarówek i kierowcy zawodowi są karani surowszymi konsekwencjami?

Kierowcy zawodowi i ciężarówki mają na ogół wyższe standardy i większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach. W przypadku osób pijanych za kierownicą zawodowych oraz kierowców ciężarówek, konsekwencje prawa mogą być surowsze niekiedy surowsze ze względu na zawodowy charakter ich działalności.

Czy można skonfiskować pojazd, gdy prowadził je kierowca zawodowy, a pojazd nie był jego własnością?

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak wygląda procedura konfiskaty cudzego auta?

Konfiskata cudzego auta może być bardziej skomplikowana, ze względu na współwłasność pojazdu. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił   wyłącznej własności sprawcy wypadku albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

Co to jest równowartość pojazdu i jak ją określić?

Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Czyją własnością staje się pojazd w momencie prawomocnego orzeczenia przepadku pojazdu?

Przepisy o przepadku auta regulują sytuacje, w których pojazd staje się mieniem przepadającym na rzecz państwa. Wówczas pojazd staje się własnością Skarbu Państwa.

Czy można odebrać prawo jazdy po jeździe po pijanemu?

Utrata prawa jazdy jest jedną z dolegliwości, które mogą być spotkać osobę, która prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy może zostać odebrane kierowcy, który ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu bądź stężenie zmierzające do tych wartości. W takim przypadku kierowca może stracić prawo jazdy nawet na 3 lata.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy wszystkich kierowców?

Zakaz prowadzenia pojazdów może dotyczyć wszystkich kierowców, niezależnie od ich doświadczenia czy rodzaju prowadzonego pojazdu.

Kary za spowodowanie wypadku pojazdem kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu

Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często prowadzą do poważnych obrażeń lub śmierci innych uczestników ruchu. Przepisy przewidują surowsze kary dla osób, które spowodują wypadek pod wpływem alkoholu.

Jak odzyskać auto po konfiskacie?

Odzyskanie samochodu po konfiskacie może być trudne i czasochłonne. Procedura zależy od wielu czynników, w tym od tego, na jakim etapie postępowania konfiskata została przeprowadzona. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy adwokata.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego ustawodawca wprowadził dodatkową sankcję związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, która wiąże się z konfiskatą pojazdu. Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje zatem prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, iże istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Jeżeli jesteś podejrzanym bądź oskarżonym o jazdę pod wpływem alkoholu lub problemów związanych z zakazem prowadzenia pojazdów, pomoc prawna jest niezwykle ważna. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa, przygotować obronę oraz reprezentować cię przed sądem. Adwokat może doradzić ci, jak najlepiej zareagować na zarzuty i pomóc w osiągnięciu najlepszego wyniku w twojej sprawie. Współpraca z adwokatem może być kluczowa w ochronie twoich interesów i praw w kontekście spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię zainteresować:

 

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1