Czy warto założyć spółkę osobową? – SERIA EXPERCKA

 

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Jakie są spółki osobowe?
3. Co to jest spółka kapitałowa?
4. Czym się charakteryzują spółki osobowe?
5. Czym jest podmiotowość prawna spółek?
6. Czy zastanawiałeś się co z udziałem spółki osobowej?
7. Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?
8. Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?
9. Jak wygląda odpowiedzialność wspólników spółek osobowych?
9. Podsumowanie

 

Jakie są rodzaje spółek?

Spółki osobowe zgodnie z Kodeksem spółek handlowych dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W pierwszej z nich wyróżniamy spółki takie jak: jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo – akcyjną. Spółki kapitałowe z kolei dzielą się na spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Innowacją jest powstanie nowego typu, którym jest prosta spółka akcyjna.

Prosta spółka akcyjna odpowiada na wymogi stale zmieniającej się gospodarki. Ten nowatorski rodzaj spółki cieszy się coraz większa popularnością wśród nowych przedsiębiorców nie z uwagi na przedmiot działalności spółki, a udogodnienia w jej powstaniu, a także prowadzeniu. Co ciekawe osobowe spółki spółki przekształcanej mogą przybrać formę prostej spółki akcyjnej. Różnic można dopatrywać się także w prowadzeniu spraw spółki.

Jakie są spółki osobowe?

Spółki osobowe, są spółkami prawa handlowego. Głównym założeniem na którym budują swoje fundamenty funkcjonowania to wzajemne zaufanie oraz współpraca pozostałych wspólników. Założenie spółki osobowej wymaga zawarcia umowy spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem spółek osobowych jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Co do zasady skład osobowy spółek jest stały. Spółka osobowa jako spółka prawa handlowego ma prawo, m.in. do nabywania praw, własności, czy zaciągania zobowiązań. Według kodeks spółek handlowych do spółek osobowych zaliczamy spółki: jawną, partnerską, komandytową
< komandytowo-akcyjną. Założyć spółkę osobową mogą wspólnicy poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

Co to jest spółka kapitałowa?

Przez spółkę kapitałową rozumie się formę działalności gospodarczej. Istotą funkcjonowania takiego podmiotu jest jego kapitał. Przepisy dotyczące spółek osobowych nieco odbiegają od tych, które regulują złożenie spółki kapitałowej. Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok spółek kapitałowych prawo wyróżnia także wspomniane spółki osobowe. Założyć spółkę kapitałową mogą zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, co niekiedy sprowadza do błędnego utożsamiania ze spółkami osobowymi. Co do wspólnika spółki kapitałowej ustawodawca daje zatem szereg możliwości.

Czym się charakteryzują spółki osobowe?

Przepisy regulujące kwestię spółek osobowych znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. Ujmuje on m.in. podstawy funkcjonowania spółki, aspekty związane z likwidacją, a także przekształceniem. Pośród przepisów regulujących kwestie spółek osobowych można wyróżnić te które ogólnie odnoszą się do wszystkich rodzajów spółek osobowych oraz te które odnoszą się do konkretnych z nich.

Przepisy kodeksu spółek handlowych wspólne wszystkim spółkom odnoszą się do podmiotowości prawnej, wspólników, umów spółki, zmian pośród członków spółki oraz obejmuje aspekty związane z rachunkowością, jak też tyczy się przekształceń spółek osobowych. Co do zasady osobowa spółka odpowiada sama za ciążące na niej zobowiązania mając na względzie przedmiot działalności spółki.

Nie można pominąć, że prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki osobowej warto wiedzieć jaka jest charakterystyka spółek. Cechą charakterystyczną spółek osobowych jest przejawiająca się w nich podmiotowość prawna spółek, zmiany umowy spółki, możliwości zmiany wspólnika i ich odpowiedzialności. Założyć spółkę osobową można w każdym dopuszczalnym przez prawo celu. Tutaj warto wspomnieć, iż wspólnicy spółki osobowej odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie reprezentować spółkę osobową może każdy z pozostałych wspólników spółki na zewnątrz. Ważne jest działanie na rzecz obranych priorytetów działalności gospodarczej. Co ciekawe spółki osobowe nie posiadają wyodrębnionych organów. Wyjątek w tym zakresie stanową: spółka komandytowo – akcyjna oraz partnerska. Zaś sama rejestracja odbywa się poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w skrócie KRS.

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Czym jest podmiotowość prawna spółek?

Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych są ułomnymi osobami prawnymi, czyli w świetle polskiego prawa nie są osobami prawnymi, ale na bazie szczególnych przepisów cieszą się zdolnością prawną. Założyć spółkę osobową mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zależności od obranej formy i jaki ma być przedmiot działalności spółki.

Podmiotowość prawna spółek jest nieco odmienna. Spółki osobowe posiadają różne możliwości, ale nie posiadają osobowości prawnej. W zasadzie spółek osobowych można wymienić cztery.  Wiele zależy od postanowień umowy spółki. Kolejną cechą spółek osobowych jest fakt, że nie można tu założyć jednoosobowej spółki. Wskazuje na to charakterystyka spółek kapitałowych. W składzie osobowym danej spółki osobowej powinien być co najmniej jeden wspólnik. Spółki te mogą być podmiotem praw i obowiązków. Przez to należy rozumieć, że mogą w imieniu spółki nabywać różne prawa, a także zobowiązania. Działalność gospodarczą w formie spółki osobowej prowadzi się pod własną firmą. Natomiast majątkiem spółki jest wszystko to co zostało do niej wniesione.  Co do majątku spółki – stanowi on odrębną masę od prywatnego majątku jej pozostałych wspólników, która pokrywa, np. długi spółki. Nadto spółki osobowe posiadają zdolność sądową, procesową, restrukturyzacyjną oraz upadłościową. Te z kolei umożliwiają spółce osobowej, m.in. na bycie stronom w postępowaniach sądowych. Kwestie dotyczące spółek osobowych regulują także przepisy, które mają zastosowanie wobec osób prawnych. Obowiązków wspólnika spółki jest niewątpliwie wiele.

Czy zastanawiałeś się co z udziałem spółki osobowej?

Odpowiedź jest prosta – można by rzec, że nie istnieje za wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej. Funkcjonowanie spółek osobowych w postaci jawnej i  partnerskiej oparte jest na umowie. Tak też statut spółki w sytuacji spółki akcyjnej zastępuje umowę założycielską i obejmuje przedmiot działalności spółki. W odróżnieniu do spółek osobowych z udziałem spółek kapitałowych jest nieco inaczej, np. dla sp. z o.o. należy je rozpatrywać przez pryzmat kapitału zakładowego. W związku z udziałem spółki kapitałowej bierze się na wzgląd jej wartość nominalną. Rozwodząc nad udziałem spółki kapitałowej należy pamiętać, że jego wartość nie może przekroczyć sumy kapitału zakładowego. W przypadku spółek osobowych mamy natomiast nie udział a ogół praw i obowiązków wspólnika spółki.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy spółki jawnej?

Wypowiedzenia umowy spółki jawnej dokonuje się w formie pisemnej. Do wypowiedzenia umowy spółki konieczne jest stosowne uzasadnienie. Zaczynając od wypowiedzenia umowy spółki zazwyczaj dochodzi do likwidacji. Co ważne należy pamiętać, iż wypowiedzenia umowy spółki można dokonać na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

W ramach różnych działań spółki niekiedy konieczna okazuje się zmiana dotychczasowej umowy spółki. W zmianie umowy spółki udział wspólnika jest konieczny. W przypadku pominięcia udziału wspólnika spółki w zmianie umowy, zmiana ta jest nieważna. W imieniu spółki może działać każdy wspólnik.  Umowa spółki stanowi o danej kwestii, jeżeli poprzedzona jest zgodą wszystkich wspólników spółki. Obejmuje przedmiot działalności spółki. Możliwe jest również, że wspólnicy spółki osobowej uregulują ów kwestię w sposób indywidualny i tak zmieni się, np. sposób reprezentacji w imieniu spółki. Jeżeli umowa spółki stanowi inaczej, postanowienia te są wiążące dla wszystkich. W imieniu spółki komandytowej może działać także prokurent. Ważne jest, iż czynności spółki jawnej w nagłych okolicznościach zgodnie z kodeksem spółek handlowych może dokonać każdy ze wspólników bez podjęcia uprzedniej uchwały o ile narażałaby to spółkę na szkodę. Za długi spółki dotyczące spółki jawnej odpowiadają wspólnicy solidarnie. Jednocześnie za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają całym swoim majątkiem bez ograniczeń – oznacza to, że odpowiadają też za zobowiązania spółki powstałe przed przystąpieniem do niej. Ale też udział w zyskach spółki jest równy, bez względu na rodzaj wkładu.

Czy możliwa jest zmiana wspólników spółki osobowej?

Prowadząc spółkę osobową może okazać się, iż konieczna jest zmiana wspólników spółki, jest to tzw. przeniesienie członkostwa. Jest to dopuszczalne przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki osobowej. W przypadku spółki osobowej wspólnicy mogą zgodnie uregulować te kwestie odmiennie, np. wyłączyć zmiany umowy spółki. W przypadku spółki osobowej należy pamiętać, że ważna jest zgoda wspólników do określonych działań. Reasumując istotą w przypadku spółki osobowej jest trwałość jej składu. Trwałość ta nie dotyczy jednak akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej w kwestii akcji. Akcjonariusze w spółce komandytowo – akcyjnej nie odpowiadają za długi spółki. Dla tego typu firma spółki komandytowej powinna zawierać człon wskazujący na nazwisko co najmniej jednego z komplementariuszy oraz dodatek „komandytowo akcyjna” lub skrót ,,S.K.A”. Jeżeli podmiotem założycielskim jest osoba prawna firma spółki komandytowej winna zawierać jej pełną nazwę oraz wskazany wyżej dopisek.

https://pasternaklegal.pl/czy-warto-zalozyc-spolke-osobowa-seria-expercka/

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników spółek osobowych?

Równie istotna jest odpowiedzialność wspólnika spółki w rożnych typach spółek co charakteryzuje przedmiot działalności spółki. Wobec spółek osobowych spółka jawna charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy odpowiadają całym posiadanym majątkiem, bez żadnych ograniczeń solidarnie. Co istotne w pozostałych spółkach uwidaczniają się odrębności, np. przy działalności spółki komandytowo – akcyjnej odpowiedzialność nie opiera się na majątku spółki, a sumie komandytowej oraz wniesionym wkładzie. Zaś w odniesieniu do spółki akcyjnej można by ująć, że wskazana odpowiedzialność jest praktycznie wyłączona. Pośród pozostałych spółek handlowych można doszukiwać zarówno wielu podobieństw, jak i odmienności z uwagi na sam przedmiot działalności spółki. Wkład wspólnika spółki osobowej może mieć różną postać. Począwszy od wiedzy specjalistycznej, po wkład pieniężny. Tak samo może być różna odpowiedzialność wspólnika spółki.

Co do spółki partnerskiej jej partnerzy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem wobec spółki partnerskiej wolnego zawodu lub niedogodności, które zostały spowodowane przez pracownika podległego kierownictwu innego z partnerów. Szczególne postanowienia powinna zawierać umowa spółki partnerskiej. Zatem należy mieć na uwadze, że regulacja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej mogą być odmienne dla poszczególnych typów spółki prawa. To też rodzi konsekwencje w odmienności co do prowadzenia spraw spółki.

Spółka osobowa z wyjątkiem spółki partnerskiej i komandytowej – nie posiada organów, takich jak zarząd, czy rada nadzorcza –  umowa spółki partnerskiej, podobnie jak w przypadku spółki komandytowej reguluje kwestie szczegółowe w tym zakresie. W aspektach reprezentacji spółki to charakter spółek osobowy wskazuje na sposób jej prowadzenia spraw. Tak też różnice nie opiewają jedynie na przedmiot działalności spółki. Co do spółki osobowej wspólnicy mogą mieć również wytyczne w zakresie prowadzenia spraw spółki, a co za tym idzie obowiązki. Niewątpliwie co do prowadzenia spraw spółki wspólnik musi być na bieżąco.

Spółkę osobową charakteryzuje konieczność wpisu do KRS. Jest to kwestia od spółki wymagana.

Podsumowanie

W określonych wypadkach założenie spółki osobowej może stanowić korzystne rozwiązanie zarówno na gruncie prawa podatkowego jak i kwestii związanych z ZUS. Korzyści jakie płyną z założenia spółki kapitałowej nie zawsze będą miały istotne znaczenie dla określonego rodzaju działalności gospodarczej, niekiedy może się również okazać, że dochowanie określonej formy prawnej prowadzenia działalności jest wręcz niezbędne dla możliwości prowadzenia biznesu. Z tego względu warto skorzystać z pomocy podmiotów świadczących usługi związane z rejestracją spółek.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

 

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco.

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Wstęp

Spółki stanowią ważny element struktury gospodarczej, różniąc się pod względem prawnym, organizacyjnym i operacyjnym. Niniejszy wpis na bloga skupi się na analizie działań spółek osobowych i kapitałowych.

Przedsiębiorstwa według ustawodawstwa polskiego można utworzyć i prowadzić na, podstawie różnych przepisów prawa. Wybór odpowiedniej formy w sposób realny wpływa na prowadzony biznes ponieważ może bezpośrednio przekładać się na zobowiązania podatkowe jak również zobowiązania związane z wymiarem składki ZUS.

Przepisy krajowe dają potencjalnemu przedsiębiorcy szeroką gamę możliwości w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Warto więc wiedzieć jaki jest podział spółek po to by wybrać odpowiednią formę do prowadzenia własnego biznesu. A wachlarz możliwości jest spory począwszy od jednoosobowej działalności, aż po spółki  które współtworzą dwa lub więcej podmiotów.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

 

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Czym są spółki prawa handlowego?
3. Charakterystyka Spółek Osobowych
4. Funkcjonowanie Spółek Osobowych
5. Charakterystyka Spółek Kapitałowych
6. Jaką wybrać formę spółki?
7. Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności
8. Podsumowanie
8. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Jakie są rodzaje spółek?

Podział spółek handlowych na dwie odrębne kategorie, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe – potocznie nazywane Spółkami handlowymi.

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne w tym prosta spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pośród spółek osobowych są spółki: jawna, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Wybierając formę prowadzenia działalności warto wiedzieć jakie są różnice pomiędzy w/w spółkami przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności, czy obciążeń podatkowych.

Czym są spółki prawa handlowego?

Jak już wspomniano do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe oraz osobowe.

Spółki kapitałowe wyróżniają się posiadaniem osobowości prawnej. Osobowość prawna spółek kapitałowych powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki osobowości prawnej handlowe spółki kapitałowe mają możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że we własnym mieniu i na własny rachunek mogą nabywać i zbywać prawo własności oraz inne prawa rzeczowe. Jednocześnie mogą zaciągać zobowiązania, a nawet występować w charakterze powoda lub pozwanego. Aby utworzyć spółkę kapitałową niezbędny jest określony kapitał na start. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki kapitałowej. Na marginesie niniejszych rozważań poza zasięgiem tego opracowania pozostają kwestie związane z bytem spółki w organizacji, albowiem kwestie te wymagały by osobnego przedstawienia i z tego względu zostały one pominięte.

Charakterystyka Spółek Osobowych

Spółki osobowe, w tym partnerskie, jawne i komandytowe, charakteryzują się tym, że wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. To jeden z kluczowych elementów odróżniających je od spółek kapitałowych. W przypadku spółki osobowej, każdy wspólnik reprezentuje spółkę, co wpływa na dynamikę podejmowania decyzji i prowadzenia spraw spółki. Stosowne modyfikacje dotyczą spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej niemniej jednak te kwestie wymagają osobne przedstawienia dlatego też w tym wpisie nie będą szerzej przedstawiane.

Niewątpliwie spółek handlowych podział opiera się na uregulowaniu Kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek osobowych spółka jawna (Sp. j.) cieszy się największą popularnością. Powstaje ona na bazie umowy zawartej pod rygorem nieważności przez osoby fizyczne lub prawne.  Spółka musi wyznaczyć siedzibę spółki.

Wkład do spółki jawnej stanowi wszystko co zostało do niej wniesione przez jej członków. Wkłady wnoszone przez wspólników spółki jawnej powinny być równe. Wymaga ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W firmie spółki nie prowadzi się dla niej pełnej księgowości, jeżeli w zawiązaną spółkę majątek w ciągu roku nie przekracza 2 mln euro. Przy utworzeniu nowej spółki plan działania musi być spójny.

Wspólnicy spółki istniejącej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Każdy z nich może reprezentować spółkę jawna, a zyski zasadniczo dzieli się po równo. Do rozwiązania spółki jawnej dochodzi poprzez ziszczenie się przyczyn określonych w umowie spółki jawnej, uchwałę wszystkich wspólników, upadłość, śmieć wspólnika lub jego upadłości, a także wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez któregokolwiek ze wspólników oraz orzeczenie sądu.

Spółka partnerska także jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka partnerska tworzona jest przez partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także przez spółki cywilne oraz inne spółki prawa handlowego. Warunek konieczny spółki nowo zawiązanej partnerskiej to wykonywanie wolnego zawodu. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Oczywiście spółka partnerska powstaje na podstawie umowy i konieczne jest dokonanie wpisu do KRS.  Spółka partnerska działa pod własną firmą. Spółka partnerska zostaje zawarta przez co najmniej dwa podmioty.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa. Podobnie jak już wymienione spółki do jej powstania niezbędna jest umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawarta w odpowiedniej formie.

Do spółki wnosi się wkład pieniężny bądź niepieniężny W spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze i komandytariusze. Bez względu na zgromadzony majątek spółki komandytowej winna ona prowadzić pełną księgowość. Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Jeżeli w umowie nie uregulowano inaczej komplementariusze mają prawo do udziału w zyskach odpowiadających wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi w chwili wystąpienia przyczyn jakie określa umowa spółki komandytowej, na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej, poprzez upadłości spółki, wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wspólników lub wierzycieli, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Do grona spółek osobowych zaliczamy również spółki komandytowo – akcyjne.  Jak sama nazwa wskazuje jej członków określa się mianem komplementariuszy i akcjonariuszy. W przy tej firmie spółki wymagany jest kapitał zakładowy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki w przeciwieństwie do komplementariuszy. Ci ostatni odpowiadają bez ograniczeń bez względu na moment przystąpienia do spółki. Komplementariusze odpowiadają także za reprezentację spółki komandytowo – akcyjnej. Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych ma miejsce w wypadku okoliczności przewidzianych statutem spółki, upadłości, śmierci oraz upadłości jednego z komplementariuszy oraz z powodu przyczyn prawem przewidzianych.

Funkcjonowanie Spółek Osobowych

Udział wspólnika w spółce osobowej ma istotne znaczenie dla struktury własnościowej. Decyduje on o zakresie odpowiedzialności za długi spółki oraz udziale w zyskach. Zasady funkcjonowania spółek osobowych regulowane są przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi dotyczą głównie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych, takich jak np. spółka akcyjna, wspólnicy odpowiadają ograniczenie do wartości wniesionego kapitału, co odróżnia je od spółek osobowych.

Charakterystyka Spółek Kapitałowych

Spółki te charakteryzują się co do zasady tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona zaś, spółki te stanowią osobny od wspólników byt prawny.

Spółka akcyjna powstanie na podstawie statutu spółki. Po zawarciu statutu spółki konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, które w dalszej kolejności zostaną zgłoszone wraz ze stosowną dokumentacją, celem rejestracji nowo zawiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowych spółek wiąże się każdorazowo z przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zaś jej odpowiednie opracowanie może mieć wpływ na funkcjonowanie samej spółki. Umowa Spółki to już ten moment, w którym warto przemyśleć brzmienie samej umowy tak by zoptymalizować ją z perspektywy prowadzonego biznesu oraz uzyskania jak największych korzyści z wyboru określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Myśląc o wyborze formy prowadzenia działalności należy pamiętać, że w przypadku spółki nowo zawiązanej kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie statut lub umowy spółki, które regulują przedmiot działalności spółki. Spółka kapitałowa powinna wyznaczyć siedzibę spółki nowo zawiązanej. Umowa Spółki określa również kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy może przyjąć postać pieniężną lub niepieniężną. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru określonego trybu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze będzie możliwe wniesienie wkładów nie pieniężnych co w określonym stanie faktycznym może okazać się niekorzystne i w dalszej kolejności rodzić konieczność zmiany umowy spółki co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dalszych kosztów.

Kolejna spółka kapitałowa, a mianowicie z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu do spółki akcyjnej nie potrzebuje formułowania statutu spółki. Powstaje na podstawie umowy spółki. To w nim ujmuje się m.in . przedmiot działalności spółki. Kusząca w firmie spółki wydaje się jednak wysokość kapitału zakładowego spółki, który jest znacznie niższy aniżeli w przypadku spółki akcyjnej.

Podobnie jak przy spółce akcyjnej konieczny jest wpis do KRS-u. Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności wystarczy co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna. Siedzibę spółki określa umowa. Spółka ta również powinna mieć swoje organy. W tym przypadku to spółka odpowiada za swoje zobowiązania, zaś w kompetencji zarządu leży reprezentacja spółki z o.o. Generowane zyski dzieli się pośród udziałowców zgodnie z ich udziałem.

Ostatnia i najmłodsza spółką kapitałowa jest prosta spółka akcyjna. Przepisy regulujący jej byt prawny weszły w życie w lipcu 2021 roku. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jeden podmiot oraz musi posiadać siedzibę spółki. Podobnie jak przy spółce akcyjnej i z ograniczona odpowiedzialnością dla tej spółki nowo zawiązanej potrzebny jest wpis do KRS-u oraz prowadzenie księgowości. Popularyzacja prostej spółki akcyjnej niewątpliwie jest wynikiem wysokości minimalnego wkładu zakładowego. Spółka powinna mieć swój zarząd spółki lub w zamian niego radę dyrektorów.

Jaką wybrać formę spółki?

Niewątpliwie wybierając konkretną formę spółki prawa należy mieć na uwadze charakter przewidywanej działalności, cel oraz oczekiwania na jakie stawiają wspólnicy, czy założyciele. Dobrze obrany przedmiot działalności spółki, to przyszłość nowego przedsiębiorstwa. Jest to istotne z perspektywy wybranego typu spółki o tyle, iż różnią się one między sobą, co przekłada się np.  m.in . na odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa, sposób powstania, wyodrębnienie organów oraz sposób reprezentacji. Dlatego warto wiedzieć jakie mankamenty wymaga podział spółek. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy/statutu spółki tak by korzyść płynąca z założenia podmiotu gospodarczego była jak największa.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności

Połączenie, Przekształcenie i podział spółek to instytucja, która jest wykorzystywana już w okresie funkcjonowania spółki.

Przyczyny sięgania po jedną z wyżej wskazanych instytucji mogą być bardzo różne, poczynając od woli wydzielenia określonej linii biznesowej z działalności, sprzedaż określonej marki, połączenie się firm na rynku czy zmiana organizacji w celu np. uzyskania korzyści podatkowej.

W przypadku spółek kapitałowych oraz działań związanych z połączeniem, przekształceniem czy też podziałem spółek istotne znaczenie odgrywają zarządy spółek uczestniczących dostarczają niezbędne informacje np. o podziale spółki wspólnikom w ramach procesu podziału spółki. Zarządy spółek uczestniczących w podziale winny to wykonać w określonym czasie przed zebraniem się walnego zgromadzenia, czy też zgromadzenia wspólników spółki. Procedura połączenia, podziału spółki wiąże się z określonymi czynnościami w KRS np. w przypadku połączenia spółek, wiąże się z wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku podziału spółki kapitałowej bądź spółek, wspólnikowi przysługuje prawo do akcji dzielonej spółki. Spółka taka trwa do wykreślenia spółki dzielonej z ewidencji.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z podziałem spółek na określone grupy. W sposób skrótowy pokazano różnice pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Wskazano również jak istotne jest prawidłowe dobranie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, z tego względu podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw a także skorzystać z wiedzy podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w tego typu kwestiach.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1