Osobowość prawna spółki – co to jest?

SERIA EXPERCKA

https://pasternaklegal.pl/osobowosc-prawna-spolki-co-to-jest/

Spis treści:
1. Czy firma spółki ma osobowość prawną?
2. Czy spółka jawna ma osobowość prawną?
3. Czy wszystkie spółki mają osobowość prawną?
4. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ma osobowość prawną?
5. Czy spółki osobowe mają osobowość prawną?
6. Podsumowanie
7. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Czy firma spółki ma osobowość prawną?

Firma spółki to innymi słowy nazwa firmy, często z dołączeniem członu lub skrótu oznaczającego rodzaj spółki. Warto zastanowić się na firmą w przypadku planowania założenia spółki prawa handlowego. Według przepisów firma może być dowolna, ale należy pamiętać o jej oznaczeniu. Błędne oznaczenie firmy może być powodem odrzucenia wniosku o rejestrację przez sąd.

Dobre określenie firmy pozwoli na jej odróżnienie od konkurencji, a co za tym idzie przyciągnie potencjalnych klientów.  Firmę określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych w zależności jaką działalność zamierzamy prowadzić. Sama w sobie firma jako nazwa nie posiada osobowości prawnej. Nazwy osobę prawną charakteryzują, podobnie jak siedziba. Osoby prawnej nazwę można zatem obrać dowolnie. Nazwa spółki powinna być nowatorska, tzn. nazwa spółki nie może się powtarzać. Jeżeli nazwa spółki jest tożsama z inną nazwą spółki nie zostanie to zaakceptowane przy próbie dokonania wpisu w określonej ewidencji.  Należy mieć na uwadze, że osoba prawna zyskuje zdolność prawną w momencie utworzenia. Osoba prawna zyskuje z ta chwilą zdolność prawną. Innymi słowy posiadaj zdolność prawną do wykonywania określonych czynności prawnych. Położenie osoby prawnej uzależnione jest od przepisów Kodeksu cywilnego. Należy pamiętać, że osobowość prawną jednostka organizacyjna uzyskuje z momentem wpisu do określonego rejestru. Zdolność prawną jednostka organizacyjna nie zawsze posiada, np. stowarzyszenia zwykłe. Warto wiedzieć kto przyznaje zdolność prawną. Właściwie równie istotną różnicą pomiędzy osobami prawnymi, a fizycznymi jest moment uzyskania zdolności do czynienia czynności prawnych. W myśl krajowego ustawodawcy wszystkie osoby prawne mogą tworzyć spółki, podobnie jest w przypadku osób fizycznych.

Jeżeli rozważymy firmę jako rodzaj określonej działalności gospodarczej, to np. spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, jak spółka akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy prosta spółka akcyjna.

Czy spółka jawna ma osobowość prawną?

Spółka jawna jest jedną ze spółek prawa handlowego, która prowadzi swoją działalność pod własną firmą. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Mimo to można wyliczyć wiele zalet utworzenia spółki jawnej. Co ciekawe spółka jawna posiada zdolność prawną, która pozwala na nabywanie praw i zobowiązań. Przykładowo może być podmiotem umowy pożyczki bankowej lub nabyć określone dobra materialne. Co do zasady nie można założyć jednoosobowej spółki jawnej w przypadku osób fizycznych. Do zalet spółki jawnej można zaliczyć również kwestie finansowe. Jeżeli przychody takiej spółki nie przekroczą 2 mln euro, to nie ma konieczności prowadzenia pełnej księgowości dla takiej spółki. Zobowiązania spółki można pokrywać z majątku spółki jawnej. Utworzenie spółki jawnej wiąże się z założycielami jak i wspólnikami spółki jawnej. Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wspólnikami spółki jawnej nie mogą być spółki cywilne bez podmiotowości prawnej. Innymi słowy spółkę jawną mogą wspólnie przykładowo prowadzić inne osobowe spółki handlowe. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest nieograniczona oraz solidarna. Do prowadzenia spraw spółki jawnej wspólnicy mają zarówno prawo, jak i obowiązek.

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Z założeniem spółki jawnej wiąże się konieczność zawarcia umowy przez wspólników spółki. Kapitał zakładowy spółki nie jest wymagany z uwagi na utworzenie spółki jawnej. Umowa spółki jawnej powinna przybrać formę pisemną. Ewentualnie można w tej kwestii skorzystać z elektronicznego wzorca umów. Następnie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Momentem powstania spółki jawnej jest rejestracja w KRS.  Od momentu dokonania wpisu spółka jawna może być podmiotem praw i obowiązków. Rejestracja odbywa się tylko z wykorzystaniem internetowego Portalu Rejestrów Sądowych (S24 – dla spółek korzystających ze wzorca umowy). Bez rejestracji spółki nie można legalnie prowadzić spółki.

Pasternak LEGAL – dowiedz się więcej o rejestracji spółki wkleić tutaj link do zakładania spółek

Do zalet spółki jawnej można zaliczyć również fakt, iż może powstać także w wyniku przekształcenia spółki prawa cywilnego w przypadku podjęcia stosownej uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia odpowiadające spółce jawnej oraz wspólnicy jednomyślnie dokonają zgłoszenia przekształceni do KRS-u. To zaleta, której nie posiadają inne handlowe spółki osobowe. Definicja osobowości prawnej wskazuje, że nie posiadają jej podmioty spółki jawnej. Wobec spółek prawa handlowego można rozpatrywać wiele aspektów podmiotowości prawnej. Kapitał zakładowy spółki, a raczej jego brak to nie jedyny z atutów spółki jawnej. Majątek spółki jawnej nie stanowi współwłasności jej wspólników. Majątek spójki jawnej powstaje poprzez wniesienie mienia przez poszczególnych członków oraz w trakcie trwania spółki przez nabywanie. Spółka jawna nie ma członków zarządu. Kompetencje członków zarządu wykonują wspólnicy. Wobec braku członków zarządu wspólnicy wykonują czynności takie jak reprezentacja. Brak członków zarządu jednocześnie wskazuje na brak organów jak np. rada nadzorcza.

Umowa spółki jawnej oprócz formy pisemnej powinna zawierać oznaczenie firmy, wspólników oraz informacje na temat ich wkładów, przedmiot działalności gospodarczej, a także czas na jaki została zawarta. Nadto umowa powinna być opatrzona we własnoręczne podpisy wszystkich wspólników, a w przypadkach szczególnych osób uprawnionych. W ich imieniu czynności prawnych może dokonywać także pełnomocnik.

Co istotne firma spółki jawnej nie podlega zbyciu. Innymi słowy nie można jej sprzedać. Firma spółki jawnej powinna wymieniać nazwiska wspólników bądź niektórych z nich. Rozwiązanie spółki jawnej następuje poprzez wypowiedzenie w formie ustanej bądź pisemnej wspólników. Rozwiązanie spółki jawnej może opierać się również na likwidacji, którą podejmuje się uchwałą wspólników. Rozwiązanie spółki jawnej następuje także w momencie przeprowadzenia i zakończenia postępowania upadłościowego.

Mogą Cię zainteresować

 

https://pasternaklegal.pl/osobowosc-prawna-spolki-co-to-jest/

 

Czy wszystkie spółki mają osobowość prawną?

W polskim ustawodawstwie wyróżnia się spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. Spółki cywilne nie posiadają osobowości prawnej. Wskazuje na to definicja osobowości prawnej. Z kolei spółki prawa handlowego dzieli się na spółki kapitałowe i osobowe. Zaliczyć do nich można spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostą spółkę akcyjną. Osobowości prawnej nie posiadają handlowe spółki osobowe. Są to ułomne osoby prawne. Wymienić tutaj należy spółkę jawna, spółkę partnerską, komandytową oraz komandytowo – akcyjną. Szczegółowe przepisy zawiera kodeks spółek handlowych. Ułomne osoby prawne w świetle kodeksu spółek handlowych nie posiadają swoich organów. Osobowość prawna spółki nie jest w posiadaniu spółek kapitałowych zaliczanych do spółek prawa handlowego. Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo – akcyjną. Kodeks spółek handlowych reguluje podział spółek osobowych i kapitałowych.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ma osobowość prawną?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej. Najprościej rzecz ujmując stanowi swego rodzaju etap przejściowy między zawarcie umowy spółki, a dokonaniem elektronicznego wpisu do KRS-u. W świetle prawa jest to ułomna osoba prawna, jednocześnie nie ma osobowości prawnej. Brak osobowości prawnej wynika z faktu, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialności nie stanowi bytu osoby fizycznej, ani nie odnosi się do funkcjonowania osoby prawnej. Na marginesie przypomnijmy, że do utworzenia osoby prawnej konieczny jest wpis do rejestru. Do utworzenia osoby prawnej z uwagi na jej charakter stosuje się przepisy szczególne aktów prawnych. Jednak ułomna osoba prawna działa, bo przysługuje jej wyłącznie zdolność prawna osoby.  Z tej ostatniej z kolei wynika, iż ułomne osoby mają podmiotowość prawną, więc ułomne osoby mogą stanowić podmiot praw i obowiązku, a co za tym idzie, np. zaciągać zobowiązania, być stroną umowy. Przyznana osobowość prawna następuje w momencie dokonania wpisu do ewidencji KRS. Tak spółka uzyskuje osobowość i jest szczególną osobą prawną. Osoba prawna powstaje. Bez rejestracji spółki jest to niemożliwe. Ustanie osoby prawnej następuje w momencie wykreślenia wpisu z rejestracji spółki. Możliwe jest założenie jednoosobowej spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 5 tys. zł. Dla tej formy działalności kapitał zakładowy spółki jest atrakcyjny dla podmiotu działalności spółki, czy działalności gospodarczej dopiero co rozpoczynającego przygodę z biznesem. Co ciekawe członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wcale nie musza być Spólnikami, bowiem można powołać do takich czynności osobę trzecią. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie przez taką osobę pełnej zdolności do czynności prawnych. Członkowie zarządu spółki oraz cały zarząd są reprezentowani przez radę nadzorczą lub pełnomocników.  Nie ma określonej liczby członków zarządu spółki. Do zadań członków zarządu w ramach zarządu należy, np. zawieranie umów z kontrahentami. W kompetencji członków zarządu jest też sporządzanie sprawozdań finansowych, czy wniosków. Z kodeksu spółek handlowych wynika, że nie ma przeciwskazań do tego, aby zarząd taki był jednoosobowy.

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Spółki kapitałowe jako spółki prawa handlowego posiadają osobowość prawną. Do tych spółek prawnych zaliczamy spółki akcyjne, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitałową spółką handlową nie jest żadna spółka osobowa. Warto zapoznać się ze szczegółowym podziałem spółek kapitałowych, ponieważ różnice nie polegają tylko na kwestii posiadania osobowości prawnej. Charakter prawny spółki cywilnej oraz prawa handlowego rzutuje na aspekty związane z jej funkcjonowaniem. Spółki kapitałowe różnią się np. sposobem reprezentacji spółki, organizacją pracy członków zarządu, czy też inne są organy osoby prawnej. W kwestii jednostki organizacyjnej osoby prawnej niebędącymi należy rozważyć, iż w momencie przyznania zdolności prawnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące osób prawnych, które regulują działalność osób prawnych.

O spółce akcyjnej przeczytasz tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/osobowosc-prawna-spolki-co-to-jest/

 

Czy spółki osobowe mają osobowość prawną?

Spółki osobowe nie posiadają zdolności prawne. Wśród spółek osobowych bez osobowości prawnej występuje spółka jawna, partnerska, komandytowa ora komandytowo – akcyjna. Podobnie do spółek osobowych, które są spółkami prawa handlowego osobowości prawnej nie mają również spółki cywilne, których byt reguluje Kodeks cywilny. Należy zaznaczyć, że do powstania spółki osobowej w formie jawnej lub partnerskiej konieczne jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. W pozostałych przypadkach konieczne jest zawarcie umowy założycielskiej lub sformułowanie statutu w formie aktu notarialnego. Co do statutu osoby prawnej określa on jej prawa i obowiązki. Bez statutu osoby prawnej organizacja nie uzyska miana określanego jako pojęcie osoby prawnej. Zatem samo pojęcie osoby prawnej ma tu niebagatelne znaczenie. Do reprezentacji spółki osobowej uprawnieni są jej wspólnicy w odróżnieniu od spółek kapitałowych gdzie do reprezentacji spółki powołuje się stosowne organy.

Przykładowo umowa spółki komandytowej powinna zawierać jej firmę oraz siedzibę, a także określenie czasu trwania i kwestie związane z wkładami wnoszonymi do spółki. Umowa spółki komandytowej rzecz jasna powinna być zawarta w nie tylko na piśmie, ale w formie aktu notarialnego.

Podsumowanie

Powyższy wpis miał na celu przybliżenie tego czym jest osobowość prawna czym różni się od nazwy spółki. Opisano również w sposób skrótowy czym są spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Mamy nadzieję, że tematyka ta będzie zalążkiem do pogłębiania wiedzy w dziedzinie prawa gospodarczego związanego z funkcjonowaniem spółęk w obrocie gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydawanymi w ramach naszej serii experskiej

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

  • Efektywne rozwiązania prawne
  • Bieżące wsparcie
  • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Wynagrodzenie członka zarządu

Wstęp

Wynagrodzenie członka zarządu może być źródłem wielu pytań. Czy jest to wynagrodzenie za pracę? Czy jest to forma wynagrodzenia za pełnienie określonej funkcji w spółce? Odpowiedzi na te pytania mają szczególnie istotne znaczenie, gdy przychodzi czas na rozliczenia podatkowe.

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

Spis treści:
1. Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?
2. Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu
3. PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
4. Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?
5. Podsumowanie

 

Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?

Wysokość wynagrodzenia członka zarządu powinna być adekwatna do kondycji finansowej spółki, jak również współmierna do obowiązków wykonywanych przez członka zarządu. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dokonuje się w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Wspólnik otrzymuje wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji prezesa zarządu.

Warto zaznaczyć, że uchwała sama w sobie implikuje powstanie stosunku organizacyjnego, który został uregulowany w KSH, a zatem nie ma podstawy do tego, aby członek zarządu zawierał ze spółką jakąkolwiek odrębną umowę.

Uchwała definiuje wysokość wynagrodzenia wprost lub określa warunki jego obliczania. Co więcej, określa częstotliwość jego wypłacania, ponieważ takie wynagrodzenie członek zarządu może otrzymywać co miesiąc, ale również może to stanowić świadczenie okresowe np. jednorazowe czy kwartalne.

Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu

Należy pamiętać, że przyznanie wynagrodzenia członkom zarządu wymaga podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Spółki, którym może być np. Zgromadzenie wspólników Spółki. W związku z tym za realizację swoich obowiązków oraz ponoszoną odpowiedzialność członek pobiera wynagrodzenie, które może określać uchwała . Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członka zarządu może określać wynagrodzenie miesięczne, lub być ustanowione za inny okres czasu. Członek organu z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji może pobierać również dodatkowe wynagrodzenie, poza ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym.

Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu może wiązać ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę. Dodatkowo członek zarządu może świadczyć na podstawie innego stosunku również inne świadczenia na rzecz Spółki.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto, członek zarządu na mocy odrębnej uchwały może również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie premiowe czy tantiem. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością zarejestrowania członka zarządu w ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od należnego wynagrodzenia.

Przykładowa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki powinna określać kwotę wynagrodzenia czasokres za jaki jest wypłacane oraz inne istotne elementy.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Pasternak LEGAL – poza doradztwem prawnym przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, ale również w swojej ofercie posiada możliwosć sprzedaży na rzecz Klienta gotowych wzorów pism związanych z ustanowieniem wynagrodzenia dla zarządu.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem wzoru dokumentu do samodzielnego wypełnienia lub przygotowaniem takiej uchwały przez Kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wzoru dokumentu lub chcesz by sporządzić projekt uchwały? Napisz, odpowiadamy szybko.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Warto w tym miejscu dodać, że jeśli członek zarządu, decyzją Rady Nadzorczej zostanie zawieszony w czynnościach, to wówczas otrzymuje on połowę przysługującego mu wynagrodzenia.

Pobieranie przez członka zarządu wynagrodzenia, stanowi jeden ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki, przy czym należy pamiętać, że jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a także składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto, potrącaną przez spółkę. Mamy zatem do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, gdyż dochód spółki, posiadającej osobowość prawną podlega opodatkowaniu, a wspólnicy wypłacający pieniądze z tej spółki, również są zobowiązany do odprowadzenia podatku.

O składce ZUS w spółce z o.o. przeczytasz tutaj: kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

 

PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

Członek zarządu wskazuje swój dochód na deklaracji PIT-11. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu jest pobierana w wysokości 12%, a przychód jest pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, które wynoszą 250zł miesięcznie i maksymalnie 3000zł za rok podatkowy. Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, płatnik nie zmniejsza jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Jeżeli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12%, nie pomniejszając o koszty uzyskania przychodu.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka zarządu pobierającego wynagrodzenie na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników dokonuje się na druku ZUS.

Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?

Przepisy prawa, w żadnym miejscu nie wskazują, że działalność zarządu stowarzyszeń musi być wykonywana pro bono. Prezesi stowarzyszeń oraz fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu na zasadach Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Warunki i wysokość wynagrodzenia muszą być jednak opisane w Statucie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w zarządzie. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników może stanowić element planowania podatkowego.

Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

  • Efektywne rozwiązania prawne
  • Bieżące wsparcie
  • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym

Stworzyłeś znak towarowy, wzór przemysłowy lub użytkowy dla swojego biznesu? Zastanawiasz się, czy możesz zarejestrować wybraną przez siebie nazwę? Zgłoś się do Urzędu Patentowego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej zapewniającym ochronę niematerialnych składników przedsiębiorstwa, w szczególności marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. Zgodnie z przepisami Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, zaś nadzór nad działalnością organu sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. Na czele urzędu stoi Prezes, którego Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki powołuje na pięcioletnią kadencję spośród kandydatów wyłonionych w drodze naboru. Zgodnie z przepisami Prezes Urzędu Patentowego może pełnić tę funkcję nie więcej niż dwie kadencje. Urząd w zakresie określonym ustawą rozpoznaje również postępowania sporne.

Na marginesie należy wskazać, że poza zadaniami wskazanymi powyżej Urząd Patentowy w ramach swojej działalności sporządza sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego uwzględnia omówienie realizacji wytycznych i poleceń ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli takie miały miejsce. Prezes Sprawozdanie Urzędu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do dnia 31 marca danego roku, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia sprawozdanie, za rok poprzedni, z wykonania zadań, o których mowa w ustawie. Warto nadmienić, że na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego prowadzony jest nabór. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. Kadencja Prezesa Urzędu Patentowego trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji Prezes Urzędu Patentowego pełni swoją funkcję do czasu objęcia stanowiska przez swojego następcę. Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

 

Spis treści:
1. Czym zajmuje się Urząd Patentowy?
2. Po pierwsze nazwa
3. Patent na wynalazek
4. Ochrona dla wzorów
5. Jak długo trwa ochrona?
6. Nie tylko ochrona własności intelektualnej
7. Skala działalności Urzędu Patentowego
8. Jak możemy pomóc?

Czym zajmuje się Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy zapewnia ochronę własności intelektualnej poprzez przyznawanie odpowiednim podmiotom praw do dysponowania niematerialnymi składnikami przedsiębiorstwa. Podstawę prawną tej ochrony stanowi ustawa Prawo Własności Przemysłowej, która nadaje kompetencje w zakresie tej ochrony Urzędowi Patentowemu. W ten sposób organ wspiera konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

Organ przede wszystkim przyjmuje i bada zgłoszenia dokonane w celu dokonania ochrony. Zgłoszenia mogą dotyczyć wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych. Jeżeli organ przyzna ochronę danego rodzaju własności intelektualnej jednemu podmiotowi, tylko on przez wiele lat będzie mógł czerpać korzyści płynące z własności intelektualnej. Na wynalazki Urząd Patentowy udziela patentów, a na pozostałe własności intelektualne (w tym znaki towarowe czy wzory użytkowe) udzielane praw ochronnych. Ochrona przyznawana jest w drodze decyzji Urzędu Patentowego. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej urzędu. Poniżej publikujemy podstawowe informacje. UP dokonuje oceny zdolności patentowej wynalazku. W przypadku pozytywnej oceny oraz po pozytywnym przejściu procedury urząd patentowy wydaje decyzję o nadaniu prawa ochronnego.

 

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

Po pierwsze nazwa

Przedsiębiorca, który dopiero chce zarejestrować nazwę przedsiębiorstwa lub myśli o nazwie dla produktu, który chce wprowadzić, powinien wcześniej zweryfikować czy interesująca go nazwa nie jest już w obrocie co oznaczałoby że jest prawnie chroniona i nie można jej wykorzystać. Jak sprawdzić czy nazwa jest zastrzeżona? Odnośnie do nazwy firmy, należy to zweryfikować w dostępnych rejestrach:

  • rejestrze działalności gospodarczych CEiDG ,

  • rejestrze przedsiębiorców działających w innej formie niż działalność gospodarcza – KRS

  • Odnośnie do nazwy dla produktu należy zweryfikować znaki towarowe będące w obrocie. Znak towarowy to oznaczenie pozwalające odróżnić produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Znak ten musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Znak towarowy może być słowny, graficzny, słowno-graficzny i inny. Znakiem towarowym może być też kolor i dźwięk. Zweryfikować, czy podobny znak towarowy jest w obrocie i posiada ochronę można poprzez przeglądanie rejestrów Urzędu Patentowego znajdujących się na stronie internetowej urzędu.

Przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji niezbędne jest zweryfikowanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, którego dokonuje się najczęściej w rejestrze znaków towarowych PL lub UE.

Następnie, należy przedłożyć zgłoszenie, uiszczając odpowiednią opłatę. Urząd Patentowy rozpatrzy zgłoszenie pod kątem formalnym i merytorycznym i w przypadku braku przesłanek wykluczających ochronę znaku towarowego, wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Pozostaje ona w mocy 10 lat i może być odnawiana na kolejne okresy. Znak towarowy może zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, jak również w instytucjach UE czy światowych. Rejestracja znaku towarowego w poszczególnych instytucjach może zapewniać różny poziom ochrony.

Planując zastrzeżenie znaku towarowego, należy przygotować niezbędne dokumenty, wypełnić stosowny wniosek, dołączyć do niego załączniki oraz uiścić wymagane opłaty. W przypadku pozytywnej oceny przez Urząd Patentowy, wydawana jest decyzja warunkowa o udzieleniu ochrony. Po jej wydaniu należy uiścić dodatkową opłatę za 10 letni okres ochronny na znak towarowy.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub zastanawiasz się nad rejestracją znaku towarowego:

Zamów bezpłatną weryfikację. Sprawdzimy dostępność Twojego oznaczenia i prześlemy ofertę z całkowitym kosztem zastrzeżenia znaku towarowego.

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację

Wypełnij formularz, celem bezpłatnej wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - Znak Towarowy

Patent na wynalazek

Urząd Patentowy przyznaje patenty na wynalazki. Czym jest wynalazek? Stanowi on propozycję rozwiązania danego problemu technicznego, zwykle w formie wytworu materialnego ukształtowanego przestrzennie (np. urządzenia). Wynalazkiem może być też metoda i proces. Wynalazek musi mieć tzw. zdolność patentową tzn. musi to być rozwiązanie nowe i skuteczne, jak również w pewnym stopniu nowatorskie.

Weryfikacji, czy podobny do naszego wynalazek już podlega ochronie można dokonać podobnie jak w przypadku znaków towarowych. Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentów i można je wyszukać online.

Następnie należy przedłożyć zgłoszenie, uiszczając opłatę. Urząd Patentowy podejmie podobne kroki by rozpatrzyć zgłoszenie. Jeśli rozpatrzy je pozytywnie wyda patent na wynalazek 20 lat od daty dokonania zgłoszenia.

Ochrona dla wzorów

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo własności przemysłowej wzór użytkowy to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, mogące mieć zastosowanie przemysłowe, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Przykładem może być tu kształt butelki, w której sprzedawane są soki. W ustawie opisany jest jeszcze inny rodzaj wzoru – wzór przemysłowy, służący do ochrony wyglądu zewnętrznego danego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego. Może to być np. etykieta zawierająca specjalny rysunek umieszczona na butelce.

Również tego rodzaju własność intelektualna podlega ochronie. By ją uzyskać należy podjąć analogiczne kroki, jak w przypadku znaku towarowego i wynalazku.

Jak długo trwa ochrona?

Prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego i wzoru użytkowego trwa 10 lat, zaś wynalazku – 20 lat. Okres ochronny płynie od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty z tytułu ochrony, której wysokość podaje. Urząd Patentowy w decyzji warunkowej o udzieleniu ochrony. Brak płatności za ochronę oznacza brak prawa wyłączności danej własności intelektualnej, o jaki zabiegał przed urzędem zgłaszający.

 

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

Nie tylko ochrona własności intelektualnej

Oprócz przyznawania ochrony własności intelektualnej Urząd Patentowy wykonuje inne zadania. Prowadzi on rejestry, w których publikuje informacje o stanie prawnym udzielonych patentów, praw ochronnych i prawach z rejestracji. Rejestry są jawne, zaś dostęp do nich jest płatny.

Ponadto, Urząd Patentowy rozstrzyga spory dotyczące:

·       unieważnienia patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

·       stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, jak również

·       stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Spory wszczynane są na wniosek strony i rozstrzygane przed Kolegiami Orzekającymi do Spraw Spornych UPRP w drodze decyzji, podlegającej zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Urząd publikuje ponadto Biuletyn Urzędu Patentowego, odrębnie dla znaków towarowych oraz dla wynalazków i wzorów użytkowych. Publikacja pojawia się co tydzień online i jest darmowa. Biuletyn zawiera informacje m.in. o zgłoszonych znakach towarowych, wynalazkach i wzorach użytkowych i zawiera ich opisy. Bieżącą działalność organ opisuje w Wiadomościach Urzędu Patentowego, dostępnych w podobnej formule. Pismo zawiera informacje o wydanych decyzjach o przyznaniu albo braku przyznania praw ochronnych dla poszczególnych rodzajów własności intelektualnej, prawach ochronnych które już wygasły i które zostały unieważnione.

Urząd uczestniczy ponadto w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej.

Skala działalności Urzędu Patentowego

W 2022 r. Urząd Patentowy przyjął 28 457 zgłoszeń. Najwięcej, bo 14 471 dotyczyło znaków towarowych. Złożono też 9041 wniosków o walidację patentów europejskich i 3323 wnioski o ochronę wynalazków. Duże zainteresowanie wykazano również ochroną wzorów przemysłowych (867 wniosków) i wzorów użytkowych (673 wnioski). Decyzje wydawane przez urząd cechowała też stabilność – w stosunku do 97,8% z nich nie wniesiono wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak możemy pomóc?

Chcesz zapewnić ochronę własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym? Kancelaria Pasternak Legal pomoże przy wypełnieniu odpowiedniego zgłoszenia i w razie potrzeby będzie Cię reprezentować w sporze przed Urzędem Patentowym. Zapraszamy do kontaktu.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jeżeli masz pytania jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego, jakie dokumenty są wymagane, od czego należy zacząć, jakie są opłaty oraz kto i jak może zarejestrować znak towarowy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

Poza odpowiedzią na wyżej wskazane pytania staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie jakie korzyści wiążą się z zastrzeżeniem logo.

Jeżeli interesuje Cię tematyka własności intelektualnej lub jest to nieodzowny element twojej działalności, twórcy, grafiki, artysty, informatyka, lub przedsiębiorcy tworzącego utwory zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

 

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

NISKI ZUS NA START

NISKI ZUS NA START

Przedsiębiorczość to kluczowy element rozwoju gospodarczego, który przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i stymuluje innowacje. Prowadzenie działalności gospodarczej jest nie lada wyzwaniem, dla wielu potencjalnych przedsiębiorców, pierwsze kroki w świecie biznesu mogą być obarczone dużym ryzykiem i obciążeniami finansowymi.  W odpowiedzi na te wyzwania, rządy wielu krajów wprowadzają różne programy wsparcia, a jeden z nich to „Ulga na start” w Polsce.

 

https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

 

Spis treści:
1. Czym jest ulga na start?
2. Czy będąc rolnikiem mogę skorzystać z ulgi na start?
3. Z jakich składek zwalnia ulga na start?
4. Jak skorzystać z ulgi na start?
5. Co po uldze na start? Masz wybór!
6. Co to MAŁY ZUS, a dokładniej MAŁY ZUS PLUS
7. Kto może skorzystać z Małego ZUSU?
8. Mały ZUS Plus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy:
9. Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?
10. Ile wynosi Mały ZUS Plus 2023? MAŁY ZUS składki
11. Kancelaria dla Biznesu

Czym jest ulga na start?

Rozwiązanie to zostało wprowadzone art. 18 ustawy -Prawo Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. Dzięki uldze na start początkujący przedsiębiorcy mogą realnie zaoszczędzić. Jest to udogodnienie, zgodnie z którym przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacisz składek ZUS, zgodnie z przepisami z ulgi na start przedsiębiorca może z niej korzystać przez pełne 6 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli działalność jest rozpoczynana w trakcie miesiąca, to nie będzie on zaliczany do limitu 6 miesięcy kalendarzowych. Warto zauważyć, że od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Przykład:

Pan Antoni rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 4 stycznia 2023 r., spełnił warunki do skorzystania z ulgi na start. W tym przypadku okres 6 miesięcy będzie liczony począwszy od kolejnego miesiąca, czyli od lutego do lipca 2023 r. W tym czasie Pan Antoni nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę zdrowotną składkę ubezpieczenia zdrowotnego. na zasadach obowiązujących po wprowadzeniu Polskiego Ładu.
https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

 

Ulga na start- dla kogo?

Nie każda osoba może skorzystać z ulgi na start. Możesz z niej skorzystać, jeśli:

·        Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia

·        Ponadto działalność gospodarcza nie jest wykonywana dla byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę, w ramach której były wykonywane takie same czynności, jak w prowadzonej działalności

Czy będąc rolnikiem mogę skorzystać z ulgi na start?

Tak, z ulgi na start możesz również skorzystać jako rolnik, ale w tym wypadku nie jest Twoim obowiązkiem ubezpieczenie w ZUS. Nie musisz tego robić, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:

•            prowadzisz gospodarstwo rolne lub w nim pracujesz,

•            obszar użytków rolnych w gospodarstwie przekracza 1ha przeliczeniowy,

•            nie jesteś pracownikiem ani nie pozostajesz w stosunku pracy

•            nie masz ustalonego prawa do renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

•            przez minimum 3 lata, nieprzerwanie podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS,

•            złożyłeś wniosek do KRUS o kontynuację ubezpieczenia w czasie 14 dni od założenia działalności gospodarczej,

•            kwota podatku dochodowego za poprzedni rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (w 2023 roku wynosi 4088 zł). 

 Z jakich składek zwalnia ulga na start?

 Należny przypomnieć, że ulga na start nie zwalnia z opłacania wszystkich należnych składek do ZUS. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, żeby z niej skorzystać będzie zwolniony z opłacania:

•            składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przypominamy, że składka chorobowa w przypadku przedsiębiorcy jest dobrowolna,

•            składek na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy.

Odprowadzanie składek w kontekście ulgi na start odnosi się do składki zdrowotnej. Jaka jest jej wysokość?  Jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania.

Zatem, jeśli rozliczasz się:

•            na zasadach ogólnych – 9% od dochodu,

•            w formie podatku liniowego – 4,9% od dochodu.

Jeśli rozliczasz się według jednej z tych form opodatkowania i osiągniesz niższy dochód niż wynosi aktualnie minimalne wynagrodzenie, to zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 9% od najniższej pensji. Od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto

Kolejną formę rozliczenia podatków stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodu. W 2023 roku składka wynosi:

•            poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł,

•            od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,

•            powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł.

Ostatnią formą rozliczania podatków jest karta podatkowa. W tym przypadku podstawą wymiaru jest kwota minimalne wynagrodzenie w Polsce. Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku, za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, wynosi. 314,10 zł

Jak skorzystać z ulgi na start?

W celu skorzystania z Ulgi na start w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w zakładzie ubezpieczeń społecznych do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40.

Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

•            jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00

•            Jeśli masz prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dwie ostatnie cyfry wpisujesz w zależności od twojej sytuacji

Co po uldze na start? Masz wybór!

Po zakończeniu okresu ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z obniżonych składek ZUS, a dokładnie z ulgi MAŁY ZUS.

https://pasternaklegal.pl/niski-zus-na-start/

Co to MAŁY ZUS, a dokładnie MAŁY ZUS PLUS

Mały ZUS PLUS to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z Małego ZUSU?

Program Mały ZUS PLUS obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. Aby z niego skorzystać i opłacać niższe składki należy spełnić dwa kluczowe warunki. Jakie? po pierwsze musisz być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2022 r.

Mały ZUS Plus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy:

•            przedsiębiorca dopiero zaczął prowadzić swoją działalność gospodarczą (w pierwszym roku);

•            jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia;

•            jeśli przedsiębiorąca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT;

•            przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej;

•            przedsiębiorca wykonuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywał na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Uwaga! Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej należy ją opłacać w normalnej wysokości. Program obejmuje jedynie składki na ubezpieczenia społeczne.

Z Mały ZUS Plus można korzystać również wtedy, kiedy przedsiębiorca korzystał wcześniej z Ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Mały ZUS Plus nie dla wszystkich zawodów.

Warto również zaznaczyć, że z ulgi nie skorzystają przedstawiciele niektórych zawodów. Mały ZUS Plus nie obowiązuje z tytułu wykonywania działalności gospodarczej:

•            jako twórca, artysta,

•            jako osoba wykonująca wolny zawód,

•            jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

•            jako osoba, która prowadziła publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Jeszcze do niedawna z Małego ZUS Plus mogli skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej

NOWELIZACJA:

W tym przepisie nastąpiła jednak istotna zmiana. Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca ustawę z 7 lipca 2023 r.  o świadczeniu wspierającym. W której znajdowała się nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotycząca wydłużenia okresu ustalania podstawy składek zus, na preferencyjnych zasadach dla niektórych płatników składek oraz przepis wyłączający stosowanie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Nowelizacja zakłada przedłużenie możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy kalendarzowych ulgi, czyli dodatkowy rok.  Oznacza to, że przedsiębiorcy zyskali dodatkowy rok na skorzystanie z niższych składek zus.

Jak korzystać z Małego ZUS Plus 2023 r?

  Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z MAŁEGO ZUS PLUS

Jeśli: W 2022 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z  ulgi, powinieneś złożyć:

•            wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” albo

•            wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2022 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „opłacania preferencyjnych składek zus”

•            zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać do 31 stycznia 2023 r.

Do Małego ZUS Plus można było się zgłosić do 31 stycznia. Aby to zrobić należało:

•            wyrejestrować się z ZUS poprzez druk ZUS ZUA z kodem, z którym przedsiębiorca jest obecnie zarejestrowany,

•            następnie należy dokonać ponownego zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92.

Do 20 lutego wraz z DRA/RCA należało wysłać DRA II /RCA II, wypełnić odpowiednie pola i ustalić swoją podstawę na cały rok.Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać również w trakcie roku. Dzieje się tak, kiedy skończy się Mały ZUS lub działalność gospodarcza zostanie odwieszona. Od następnego miesiąca lub od dnia odwieszenia można się zgłaszać do ulgi. Na zgłoszenie ma się 7 dni od dnia odwieszenia działalności lub skończenia okresu małego ZUS.W przypadku, kiedy przedsiębiorca korzysta z ulgi z Małym ZUS Plus nie musi on nic robić ani nic zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS automatycznie przedłuży ulgę o 12 dodatkowych miesięcy. Podobnie, jeśli przedsiębiorcy skończył się okres 36 miesięcy Małego ZUS-u Plus z dniem 31 lipca 2023 to również nie musi on zgłaszać takiego faktu do ZUS. Przedłużenie następuje automatycznie. Po wykorzystaniu całego okresu ulgi, czyli po 48 miesiącach, przedsiębiorca musi pamiętać o wyrejestrowaniu i przystąpieniu od dużego ZUS-u.

Ile wynosi Mały ZUS Plus 2023? MAŁY ZUS składki

Wysokość podstawy składki ZUS liczona jest od minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł brutto. Oznacza to, że podstawa składek ZUS wzrosła z 1047 zł na 1080 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy mają prawo do korzystania z Małego ZUS-u Plus podstawę wymiaru składek ZUS najniższą podstawę stanowi 30% obowiązującej aktualnie minimalnej płacy.

Kancelaria dla Biznesu

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, a może dalej rozważasz jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Jak zminimalizować obciążenia podatkowe rozpoczynając prowadzić działalność gospodarczą. Czy wiesz, że w niektórych wypadkach zastosowanie odpowiedniego rozwiązania prawnego sprawia, że możesz nie być zobowiązany do płacenia składki ZUS w wysokości odpowiadającej prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jeżeli dalej zastanawiasz się czy spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza – zapraszamy do zapoznaj się z poniższym wpisem:

KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. – PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ ZYSKAĆ

 

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

 

KANCELARIA WARSZAWA

KANCELARIA MARKI

KANCELARIA LUBLIN

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1