Wynagrodzenie członka zarządu

Wstęp

Wynagrodzenie członka zarządu może być źródłem wielu pytań. Czy jest to wynagrodzenie za pracę? Czy jest to forma wynagrodzenia za pełnienie określonej funkcji w spółce? Odpowiedzi na te pytania mają szczególnie istotne znaczenie, gdy przychodzi czas na rozliczenia podatkowe.

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

Spis treści:
1. Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?
2. Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu
3. PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
4. Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?
5. Podsumowanie

 

Ile wynosi wynagrodzenie członka zarządu?

Wysokość wynagrodzenia członka zarządu powinna być adekwatna do kondycji finansowej spółki, jak również współmierna do obowiązków wykonywanych przez członka zarządu. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dokonuje się w drodze uchwały zgromadzenia wspólników. Wspólnik otrzymuje wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji prezesa zarządu.

Warto zaznaczyć, że uchwała sama w sobie implikuje powstanie stosunku organizacyjnego, który został uregulowany w KSH, a zatem nie ma podstawy do tego, aby członek zarządu zawierał ze spółką jakąkolwiek odrębną umowę.

Uchwała definiuje wysokość wynagrodzenia wprost lub określa warunki jego obliczania. Co więcej, określa częstotliwość jego wypłacania, ponieważ takie wynagrodzenie członek zarządu może otrzymywać co miesiąc, ale również może to stanowić świadczenie okresowe np. jednorazowe czy kwartalne.

Przykładowy wzór uchwały o wynagrodzeniu

Należy pamiętać, że przyznanie wynagrodzenia członkom zarządu wymaga podjęcia uchwały przez odpowiedni organ Spółki, którym może być np. Zgromadzenie wspólników Spółki. W związku z tym za realizację swoich obowiązków oraz ponoszoną odpowiedzialność członek pobiera wynagrodzenie, które może określać uchwała . Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członka zarządu może określać wynagrodzenie miesięczne, lub być ustanowione za inny okres czasu. Członek organu z tytułu odpłatnego pełnienia funkcji może pobierać również dodatkowe wynagrodzenie, poza ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym.

Obok tego stosunku organizacyjnego członka zarządu może wiązać ze spółką stosunek zatrudnienia, który oprócz umowy o pracę. Dodatkowo członek zarządu może świadczyć na podstawie innego stosunku również inne świadczenia na rzecz Spółki.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto, członek zarządu na mocy odrębnej uchwały może również otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie premiowe czy tantiem. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wiąże się z koniecznością zarejestrowania członka zarządu w ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od należnego wynagrodzenia.

Przykładowa uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki powinna określać kwotę wynagrodzenia czasokres za jaki jest wypłacane oraz inne istotne elementy.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Pasternak LEGAL – poza doradztwem prawnym przy sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów, ale również w swojej ofercie posiada możliwosć sprzedaży na rzecz Klienta gotowych wzorów pism związanych z ustanowieniem wynagrodzenia dla zarządu.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem wzoru dokumentu do samodzielnego wypełnienia lub przygotowaniem takiej uchwały przez Kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz wzoru dokumentu lub chcesz by sporządzić projekt uchwały? Napisz, odpowiadamy szybko.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Warto w tym miejscu dodać, że jeśli członek zarządu, decyzją Rady Nadzorczej zostanie zawieszony w czynnościach, to wówczas otrzymuje on połowę przysługującego mu wynagrodzenia.

Pobieranie przez członka zarządu wynagrodzenia, stanowi jeden ze sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki, przy czym należy pamiętać, że jest ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a także składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto, potrącaną przez spółkę. Mamy zatem do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, gdyż dochód spółki, posiadającej osobowość prawną podlega opodatkowaniu, a wspólnicy wypłacający pieniądze z tej spółki, również są zobowiązany do odprowadzenia podatku.

O składce ZUS w spółce z o.o. przeczytasz tutaj: kliknij tutaj

 

https://pasternaklegal.pl/wynagrodzenie-czlonka-zarzadu/

 

PIT a wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

Członek zarządu wskazuje swój dochód na deklaracji PIT-11. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu jest pobierana w wysokości 12%, a przychód jest pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, które wynoszą 250zł miesięcznie i maksymalnie 3000zł za rok podatkowy. Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, płatnik nie zmniejsza jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Jeżeli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 12%, nie pomniejszając o koszty uzyskania przychodu.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka zarządu pobierającego wynagrodzenie na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników dokonuje się na druku ZUS.

Czy prezes Stowarzyszenia dostaje wynagrodzenie?

Przepisy prawa, w żadnym miejscu nie wskazują, że działalność zarządu stowarzyszeń musi być wykonywana pro bono. Prezesi stowarzyszeń oraz fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu na zasadach Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Warunki i wysokość wynagrodzenia muszą być jednak opisane w Statucie.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w zarządzie. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników może stanowić element planowania podatkowego.

Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych.

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym

Opłata KRS: Przewodnik dotyczący kosztów związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym

Seria Expercka – Przedsiębiorca w KRS

Opłata KRS to koszt, który przedsiębiorcy muszą ponieść w związku z rejestracją lub wprowadzaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z opłatą KRS, takie jak jej definicja, cel, konsekwencje nieuiszczenia opłaty, proces rejestracji w KRS oraz koszty związane z rejestracją i zmianą danych w KRS. Zapoznanie się z tym przewodnikiem pomoże przedsiębiorcom lepiej zrozumieć, na czym polega opłata KRS i dlaczego jest ona ważna dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca przewiduje różne rodzaje opłat sądowych, takie jak np. opłata dotycząca wpisu dotyczącego podmiotu, wpis spółki do KRS, ale również wydanie opłaty za wydanie kopii czy odpisu. Procedura wnoszenia opłat wiąże się z koniecznością wnoszenia określonej opłaty na np. odpowiednie rachunku sądu rejonowego. Warto zauważyć, że w przypadku składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego istnieje możliwosć wniesienia opłaty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warto również zauważyć, iż w niektórych przypadkach istnieje możliwosć wnoszenia opłaty sądowej w formie znaków opłaty.

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

Spis treści:
1. Czym jest opłata KRS i dlaczego jest ważna?
2. Opłaty Sądowe – Definicja i cel opłaty KRS
3. Jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłaty KRS?
4. Rejestracja w KRS: Proces i związane z nim koszty
5. Kroki do rejestracji w KRS
6. Jakie są koszty rejestracji w KRS?
7. Czy istnieją jakiekolwiek zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS?
8. Kiedy jest wymagana zmiana danych w KRS?
9. Jakie są koszty związane ze zmianą danych w KRS?
10. KRS a działalność gospodarcza: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć
11. Dlaczego opłata KRS jest istotna dla prowadzenia działalności gospodarczej?
12. Wnoszenie opłaty sposoby?
13. Podsumowanie

 

Czym jest opłata KRS i dlaczego jest ważna?

Opłata KRS to obowiązkowy koszt, który przedsiębiorcy oraz organizacje muszą ponieść w związku z rejestracją lub wprowadzaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jest to istotny element funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji, gdyż wpis do KRS stanowi podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z różnych praw i przywilejów.

Opłaty Sądowe – Definicja i cel opłaty KRS

Opłata KRS to koszt, który przedsiębiorcy i organizacje ponoszą za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten jest niezbędny do uzyskania statusu prawnego oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Cel wprowadzenia opłaty KRS jest związany z finansowaniem funkcjonowania KRS oraz pokryciem kosztów związanych z prowadzeniem rejestru, takich jak utrzymanie systemu informatycznego, obsługa wniosków czy przechowywanie dokumentów.

Jakie są konsekwencje nieuiszczenia opłaty KRS?

Nieuiszczenie opłaty KRS może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla przedsiębiorców i organizacji. W przypadku braku opłaty za rejestrację, wpis do KRS może zostać zawieszony, co uniemożliwi rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy opłata nie zostanie uiszczona za wprowadzenie zmian w KRS, może to skutkować nałożeniem kary finansowej oraz brakiem aktualizacji danych w rejestrze, co z kolei może prowadzić do problemów związanych z zawieraniem umów czy korzystaniem z różnych praw i przywilejów.

Warto zatem pamiętać o terminowym uiszczaniu opłaty KRS, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy organizacji na rynku.

Rejestracja w KRS: Proces i związane z nim koszty

Rejestracja w KRS to kluczowy etap dla przedsiębiorców i organizacji, który pozwala na uzyskanie statusu prawnego oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu należy przejść przez określony proces oraz uiścić związane z tym koszty. Przykładowo opłatę stałą w określonej kwocie pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Warto również zauważyć, iż w określonych wypadkach opłatę stałą w kwocie obniżonej pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Większość opłat sądowych dokonywanych do Krajowego Rejestru Sądowego za czynności związane z postępowaniem przed Sądem Gospodarczym można dokonać bezpośrednio z poziomu systemu. Opłaty mogą być również dokonywane na konto właściwego wydziału sądu.

Kroki do rejestracji w KRS

Proces rejestracji w KRS można podzielić na kilka etapów:

 1. Przygotowanie wymaganych dokumentów, takich jak wniosek o wpis do KRS oraz niezbędnych załączników.
 2. Złożenie wniosku o wpis do KRS wraz z odpowiednio sporządzonymi załącznikami w odpowiednim sądzie rejonowym.
 3. Uiszczenie opłaty za rejestrację w KRS w prawidłowo obliczonej wysokości.
 4. Oczekiwanie na decyzję sądu o wpisie do KRS.
 5. Otrzymanie numeru KRS oraz wpisania do ewidencji przedsiębiorców ewentualnie rejestracja zmian w wpisie.

Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Skorzystanie z doświadczonego zespołu prawników w sprawach związanych z rejestracją zmian w KRS czy też założeniem podmiotu gospodarczego lub Fundacji często niesie ze sobą wymierne korzyści albowiem pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale przede wszystkim pieniądze. Jak pokazuje nasze doświadczenie, niejednokrotnie Klienci, którzy starali się samodzielnie dokonać zmian, zgłaszali się do nas w celu dokonania zmian w KRS.

Zapraszam do kontaktu – kliknij tutaj

lub

Skontaktuj się i przedstaw nam swoją sprawę

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zrozumienie sytuacji biznesowej Klienta gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, satysfakcję klienta oraz wymierny efekt finansowy współpracy.

 

Jakie są koszty rejestracji w KRS?

Koszty związane z rejestracją w KRS obejmują:

 • Opłatę za wpis do KRS,
 • Opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • Opłatę za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Wprowadzających Produkty do Obrotu
 • Opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją przepisów prawa.

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

Czy istnieją jakiekolwiek zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS?

Zwolnienia z opłat za rejestrację w KRS są możliwe w przypadku spełnienia określonych kryteriów. Przykładowo, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za wpis do KRS, jeśli prowadzą działalność na rzecz społeczności lokalnej, ochrony zdrowia, kultury, nauki, ochrony środowiska czy pomocy społecznej. W celu uzyskania zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów.

Zmiana danych w KRS: Co musisz wiedzieć

Zmiana danych w KRS to proces, który może być wymagany w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w strukturze lub funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, kiedy taka zmiana jest konieczna oraz jakie są związane z nią koszty.

Kiedy jest wymagana zmiana danych w KRS?

Zmiana danych w KRS jest wymagana, gdy nastąpią istotne zmiany w przedsiębiorstwie, takie jak:

 • Zmiana nazwy firmy
 • Zmiana siedziby przedsiębiorstwa
 • Zmiana formy prawnej
 • Zmiana członków zarządu, prokurentów lub komplementariuszy
 • Zmiana wysokości kapitału zakładowego
 • Zmiana przedmiotu działalności

W przypadku wystąpienia powyższych zmian, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.

 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Skorzystanie z doświadczonego zespołu prawników w sprawach związanych z rejestracją zmian w KRS czy też założeniem podmiotu gospodarczego lub Fundacji często niesie ze sobą wymierne korzyści albowiem pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale przede wszystkim pieniądze. Jak pokazuje nasze doświadczenie, niejednokrotnie Klienci, którzy starali się samodzielnie dokonać zmian, zgłaszali się do nas w celu dokonania zmian w KRS.

Zapraszam do kontaktu – kliknij tutaj

lub

Czy szukasz szkolenia dopasowanego do Twojej firmy?

Zostaw numer, oddzwonimy i doradzimy, które szkolenie sprawdzi się w Twojej firmie. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jakie są koszty związane ze zmianą danych w KRS?

Koszty związane ze zmianą danych w KRS zależą od rodzaju wprowadzanych zmian oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Przykładowe koszty to:

 • Opłata za wprowadzenie zmian w KRS
 • Opłata za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • Opłata za wprowadzenie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

Warto zwrócić uwagę, że koszty te mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją przepisów prawa. Ponadto, w przypadku wprowadzenia kilku zmian jednocześnie, opłaty mogą być niższe niż w przypadku zgłaszania każdej zmiany osobno.

 

https://pasternaklegal.pl/oplata-krs-przewodnik-dotyczacy-kosztow-zwiazanych-z-krajowym-rejestrem-sadowym/

 

KRS a działalność gospodarcza: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć

KRS a działalność gospodarcza są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest podstawowym rejestrem, w którym przedsiębiorcy muszą zgłosić swoją firmę, aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą. Opłata KRS ma wpływ na finanse firmy, dlatego warto zrozumieć jej znaczenie oraz konsekwencje związane z jej uiszczeniem.

Jeżeli nie wiesz jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najkorzystniejsza – nie przejmuj się – skontaktuj się z nami w celu ustalenia najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Umów się na konsultację dotyczącą doboru w prowadzeniu firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nasze konsultacje odbywają się telefonicznie, online oraz w siedzibie naszej Kancelarii Warszawie, Lublinie lub Markach.

Dlaczego opłata KRS jest istotna dla prowadzenia działalności gospodarczej?

Opłata KRS jest kluczowa dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ:

 • Uiszczenie opłaty KRS jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania firmy w KRS, co pozwala na legalne prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Opłata KRS pokrywa koszty związane z utrzymaniem i aktualizacją rejestru, co przekłada się na jego rzetelność i wiarygodność.
 • Regularne uiszczanie opłat KRS pozwala uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieuiszczeniem opłat, takich jak kary finansowe czy nawet wykreślenie firmy z rejestru.

W związku z tym, opłata KRS jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, który wpływa na legalność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Wnoszenie opłaty sposoby?

Najogólniej oczywiści z pewnymi wyjątkami czy ograniczeniami opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego Wydziału Sądu.

Koszty związane z opłatą KRS:

 • Opłata za rejestrację firmy .
 • Opłata za wprowadzenie zmian w KRS,
 • Opłata za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • inne opłaty związane z postępowaniem, skargi, opłaty kancelaryjne itp.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z  opłatą KRS , takie jak jej definicja, cel, konsekwencje nieuiszczenia opłaty, proces rejestracji w KRS oraz związane z nim koszty, zmiany danych w KRS oraz wpływ opłaty KRS na działalność gospodarczą i finanse firmy. Przedstawiliśmy również potencjalne korzyści płynące z uiszczenia opłaty KRS, takie jak wiarygodność i rzetelność rejestru oraz uniknięcie konsekwencji prawnych.

Wybrane korzyści związane z odpowiednim doborem formy prawnej prowadzenia firmy:

 • Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku zaś odpowiednia zbudowana struktura organizacyjna może stanowić narzędzie służące ochronie majątku oraz minimalizacji ryzyka biznesowego. Odpowiedni wybór formy organizacyjnej prowadzenia przedsiębiorstwa, może nieść realne korzyści podatkowe związane z prowadzeniem działalności. Niejednokrotnie prowadzenie działalności w formie spółki pozwala na realne obniżenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składki ZUS

Z tych oraz innych względów warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem zajmującym się tematyką dotyczącą obsługi firm, Spółek oraz Fundacji tak jak Pasternak LEGAL

Umów się na konsultację dotyczącą doboru w prowadzeniu firmy

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Nasze konsultacje odbywają się telefonicznie, online oraz w siedzibie naszej Kancelarii Warszawie, Lublinie lub Markach. Możemy również spotkać się w Państwa firmie.

Posiadamy również ofertę szkoleniową w zakresie rejestracji spółek, fundacji oraz rejestracji zmian w KRS

Zapraszamy do kontaktów w sprawach szkoleń – kliknij tutaj

Czy szukasz szkolenia dopasowanego do Twojej firmy?

Zostaw numer, oddzwonimy i doradzimy, które szkolenie sprawdzi się w Twojej firmie. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experskiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

 

 

Jeżeli zainteresował Cię ten temat – zapraszamy do zapoznania się również z innymi naszym wpisami:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Pranie pieniędzy co to jest?

Pranie pieniędzy co to jest?

Seria Expercka

https://pasternaklegal.pl/pranie-pieniedzy-co-to-jest/

Spis treści:
1. Co to jest pranie brudnych pieniędzy
2. Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa
3. Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?
4. PODSUMOWANIE

Co to jest pranie brudnych pieniędzy ( ang. money laundering)?

Pranie pieniędzy to poważne przestępstwo, które ma zauważalny wpływ na stabilność gospodarczą i finansową społeczeństwa. Pranie brudnych pieniędzy niejednokrotnie kojarzy się z amerykańskimi filmami akcji. Nic też dziwnego, ponieważ samo to pojęcie powstało na fundamentach działającej niezgodnie z prawem chicagowskiej grupy przestępczej. Aktualnie rozwój informatyzacji i cyfryzacji wprowadził przestępców w świat online, który ułatwia pranie pieniędzy na większą skalę, a zarazem ułatwia metody prania pieniędzy i techniki prania pieniędzy. Decentralizuje też źródła pochodzenia pieniędzy. Nielegalne źródła pieniędzy mogą być ukryte w pozornie legalnych operacjach finansowych. Pranie brudnych pieniędzy niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji począwszy od destabilizacji systemu finansowego kraju.  Walka z praniem pieniędzy wymaga tworzenia nowych rozwiązań prawnych, tak by regulacje dotyczące prania pieniędzy odpowiadały wymaganiom rynku. Poprzez ten nielegalny proceder zaburzone zostają mechanizmy funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Wobec powyższych zagrożeń rządy wielu państw podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom.

W dużym uproszczeniu proceder prania pieniędzy oznacza wprowadzenie do legalnego obrotu instrumentów finansowych, pieniędzy lub innych wartości, które uprzednio uzyskano niezgodnie z obowiązującym prawem. ,

W polskim prawie problematykę regulującą przeciwdziałanie zjawisku prania brudnych pieniędzy reguluje m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Pierwsza z wymienionych odnosi się do sformułowania ,,pranie pieniędzy”, druga zaś posługuje się wyrażeniem ,,pranie brudnych pieniędzy”.

Zgodnie z treścią art. 299 kodeksu karnego

§ 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub  przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1 lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy pozostaje przestępstwem ściśle powiązanym z istnieniem zorganizowanych struktur przestępczych, a także często pozostaje w związku z popełnianymi w obrocie gospodarczymi przestępstwami. Prawo karne gospodarcze opisuje odpowiedzialność związana z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej o:

Znaczenie dla Biznesu i Społeczeństwa

Pranie pieniędzy stanowi realne zagrożenie dla uczciwego środowiska biznesowego. Wprowadzenie procedur antyprania pieniędzy w przedsiębiorstwie staje się zatem nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem budowania zaufania i uczestnictwa w zrównoważonym rynku.

W związku z tym, kancelarie prawnicze specjalizujące się w obronie w sprawach karnych związanych z praniem pieniędzy odgrywają kluczową rolę w ochronie praw i interesów ich klientów.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Ochrona Twoich interesów to nasza misja! Zabezpiecz swoje finanse i przyszłość biznesu już teraz!

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli razem opracować skuteczną strategię ochronną.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wygląda przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy?

W Polsce przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest realizowane przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, podmioty sektora finansowego oraz niefinansowego,  Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Najwyższą Izbę Kontroli, organy administracji rządowej, samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne. Według GIIF można wyróżnić trzy etapy prania pieniędzy, czy też fazy prania pieniędzy, tj.: lokowanie, maskowanie, integracja. Potrzeba prania pieniędzy może mieć różne uwarunkowania. System przeciwdziałania praniu pieniędzy wskazuje, iż pierwszy z nich polega na wprowadzeniu nielegalnych środków do obrotu, kolejny na wyodrębnieniu ów środków od nielegalnego źródła, zaś ostatni sprowadza do konstrukcji uzasadniającej być posiadanych środków.

Niejednokrotnie zdarza się, iż zwalczanie procederu prania pieniędzy czy też ściganie prania pieniędzy wymaga współpracy międzynarodowej z uwagi na nowe metody prania pieniędzy przy wykorzystaniu narzędzi i środków komunikacji na odległość. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy wymaga stałej kontroli i nowych narzędzi z uwagi na ryzyko prania pieniędzy w różnych formach. Każdy przypadek prania brudnych pieniędzy zgłasza się jako zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zawiadomienie o praniu brudnych pieniędzy zgłasza niezwłocznie właściwy organ. Zawiadomienie o podejrzeniu powinno być uzasadnione.

Operacje prania pieniędzy to procesy złożone, a zarazem zjawisko zaliczane również jako przestępstwo gospodarcze. Dlatego też system przeciwdziałania praniu pieniędzy musi być spójny i gotowy na nowatorskie rozwiązania wykrywające źródło brudnych pieniędzy. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce stale się rozwija. Ściganie prania pieniędzy odbywa się z urzędu. Z uwagi na charakter sankcji karnych również organy ścigania zajmują się przestępczością prania brudnych pieniędzy. Zwalczanie prania pieniędzy staje się nie lada wyzwaniem dla organów ścigania. Jak wskazano proces prania pieniędzy jest złożony. Zwalczanie prania pieniędzy jest trudne z uwagi na charakter tych przestępstw, a w szczególności trudności w ich wykryciu.

Ustawodawca nałożył zatem szereg obowiązków na rożnego rodzaju instytucje obowiązane, których jest kilkanaście. Instytucją obowiązaną zgodnie z przepisami prawa polskiego są nie tylko instytucje finansowe ale również przedsiębiorcy prowadzący określoną działalność gospodarczą lub realizujący transakcje gotówkowe o określonym progu. Czy wiesz, że jedną z instytucji obowiązanych jest biuro rachunkowe?

Ustawodawca jednocześnie przewiduje surowe sankcje za nie przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nie przestrzeganie przez przedsiębiorcę procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy może rodzić dotkliwą sankcję finansową ale również skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Bezpieczeństwo Twojego Biznesu zaczyna się od posiada wiedzy i znajomości otoczenia prawnego. Wiedza o konieczności wdrożenia procedur AML może okazać się niezbędna dla prowadzonego przez Ciebie biznesu. Skuteczne wdrożenie procedur oraz odbycie szkoleń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez samego przedsiębiorcę ale również jego personel może okazać się konieczne i niezbędne.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie Klientom biznesowym. Ochrona przed ryzykiem finansowym jest teraz łatwiejsza niż myślisz! Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie AML. Zabezpiecz swoje interesy już dziś!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

KANCELARIA WARSZAWA
KANCELARIA MARKI
KANCELARIA LUBLIN

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Start-Up

Start-Up

Dzisiejszy świat biznesu ciągle ewoluuje, procesy globalizacyjne, cyfryzacja sprawiają, że coraz więcej osób myśli o rozpoczęciu niewielkiego, własnego biznesu. Chociaż start-upy istnieją już od bardzo dawna, wiele osób nie wie, czego one dotyczą, wobec tego ugruntowało się wiele przekonań dotyczących start-upów.

W tym artykule wyjaśniamy, co to jest start-up, jak go założyć i świadomie pokierować rozwojem swojej firmy.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Spis treści:
1. Co to znaczy start-up?
2. W jaki sposób finansowane są start-upy?
3. Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:
4. Wady i zalety start-upów
5. Czy każda nowa firma jest start-upem?
6. Kto może założyć start-up?
7. Jak założyć start-up?
8. Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji
9. Konieczność dopasowania do specyfiki regionu
10. Wsparcie regulacyjne i prawne
11. Konieczność utrzymywania innowacyjności
12. Komunikacja i budowanie relacji
13. Zrównoważony rozwój
14. Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta
15. Europejski Kongres Gospodarczy
16. Główne obszary wsparcia prawnego

 

 

Co to znaczy start-up?

Istnieje wiele definicji start-upów, precyzyjna identyfikacja tego typu przedsięwzięcia przysparza wiele problemów. Według encyklopedycznej definicji, start-up to młode przedsiębiorstwo, lub organizacja, której/którego model biznesowy jest w toku rozwoju i ulega ciągłej optymalizacji. Start-upy można zakładać w dowolnej branży.

W jaki sposób finansowane są start-upy?

Przy planowaniu pozyskania środków finansowych warto skonsultować się z ekspertami ds. finansów, aby odpowiednio dostosować parametry pożyczki do indywidualnych potrzeb i możliwości start-upu. Znalezienie  konkurencyjnych parametrów pożyczki może wpłynąć na stabilność finansową firmy oraz ułatwić osiągnięcie zakładanych efektów rozwoju.

Istnieje kilka najbardziej znanych sposobów finansowania start-upów, oto kilka z nich:

1. Zbiórka funduszy: Podmiot może zgłosić się do inwestorów i zorganizować zbiórkę funduszy na stworzenie możliwości prowadzenia własnych przedsięwzięć start-upowych.

2. Inkubatory: Jeżeli start-up posiada klientów na wczesnym etapie jego działalności, jednak nie są to przychody wysokie, to można zdecydować się na skorzystanie z oferty inkubatorów przedsiębiorczości, które udostępniają swoją podmiotowość prawną, a także zapewniają przestrzeń biurową i obsługę księgową.

Czym są inkubatory przedsiębiorczości?

Inkubator przedsiębiorczości jest podmiotem, który zapewnia wsparcie, zasoby, mentorstwo i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia start-upu. Działalność inkubatora przedsiębiorczości jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Są nimi: młodzi przedsiębiorcy z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, studenci, absolwenci lub doktoranci uczelni wyższych, przedsiębiorcy pracujący w branży nowych technologii, osoby zamierzające działać w ramach tzw. start-upów. Obecnie w Polsce dwa najpopularniejsze inkubatory to:

AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Twój start-up. Oba podmioty za stosunkowo niewielką opłatę abonamentową, zapewnią nam dobre warunki na sprawdzenie swojego pomysłu.

3. Anioły biznesu: Znane także jako anioły inwestycji, osoby prywatne, które udzielają wsparcia finansowego i doradczego start-upom.

4. Crowdfunding: Znany też jako finansowanie społecznościowe, to metoda pozyskiwania finansowania kapitału na projekty, produkty poprzez zbieranie niewielkich kwot od wielu osób za pośrednictwem platform internetowych. W zamian otrzymują określone świadczenie zwrotne, które może być różne w zależności od rodzaju crowdfundingu.

5. Kapitał podwyższonego ryzyka

Investments stratups venture –  znane również jako kapitał wysokiego ryzyka, to forma finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza start-upów, które posiadają duży potencjał wzrostu i zysku. Inwestorzy Venture Capital  dostarczają kapitał pieniężny na wczesnych etapach rozwoju tych przedsiębiorstw w zamian za udziały (akcje) w spółce. Oznacza to, że stają się współwłaścicielami i mają udział w ewentualnych zyskach i sukcesach finansowych przedsiębiorstwa. Inwestowanie w Venture Capital jest zazwyczaj związane z wysokim ryzykiem, ponieważ wiele start-upów może nie odnieść sukcesu, co prowadzi do utraty inwestycji. Jednak dla inwestorów VC, udane przedsięwzięcia mogą przynieść znaczne zyski. Kapitał Venture jest często wykorzystywany do finansowania innowacyjnych pomysłów, nowych technologii czy projektów badawczo-rozwojowych, które mogą przynieść rewolucyjne zmiany w danej branży. Inwestorzy VC często pełnią również rolę mentorów i doradców dla przedsiębiorstw, w które inwestują, przyczyniając się do ich sukcesu. Ze względu na swoje możliwości budżetowe, Venture Capital może pozwolić sobie na wspieranie nawet bardzo ryzykownych inwestycji.

Wady i zalety start-upów

Osoby myślące o podjęciu pracy w start-upie muszą zdawać sobie sprawę, że takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale też poważne wady.

 Zalety:

1. Niskie koszty wejścia: Start-upy często zaczynają od niewielkich nakładów finansowych, co może być korzystne dla przedsiębiorców z ograniczonym budżetem.

2. Możliwość uzyskania dofinansowania dla innowacyjnych projektów: Start-upy, które mają innowacyjne pomysły, mogą skorzystać z różnych form dofinansowania, takich jak granty, konkursy start-upowe czy fundusze inwestycyjne.

3. Niezależność- możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa:Przedsiębiorcy zakładający start-upy mają większą niezależność w podejmowaniu decyzji, co może być atrakcyjne dla osób ceniących wolność działania.

4. Możliwość szybkiego rozwoju: Jeśli start-up odniesie sukces, może dynamicznie rosnąć i zdobywać nowe rynki, co przyczynia się do jego szybkiego rozwoju.

 Niestety, trzeba mieć świadomość, że założenie start-upu ma także wady.

 Wady:

1. Wysoki poziom niepewności: Start-upy często działają w warunkach dużej niepewności rynkowej, co może skutkować trudnościami w przewidywaniu wyników i podejmowaniu stabilnych decyzji.

2. Konieczność dużego zaangażowania: Sukces start-upu wymaga zazwyczaj intensywnego zaangażowania czasu, pracy i środków finansowych ze strony założycieli.

3. Brak kapitału na rozwój: Nie wszystkie start-upy uzyskują potrzebne środki finansowe na rozwój, co może ograniczać ich potencjał wzrostu.

4. Konkurencja: Rynek start-upów jest często konkurencyjny, co sprawia, że trudno jest wyróżnić się i zdobyć uwagę klientów czy inwestorów.

Czy każda nowa firma jest start-upem?

Nie, nie wszystkie młode przedsiębiorstwa można określić mianem start-upów. Podmiot tego typu powinien posiadać następujące cechy:

– Krótki czas działalności

– Niskie koszty początkowe

– Wysokie ryzyko przedsięwzięcia

– Duży zwrot z inwestycji

– Skalowalność

Kto może założyć start-up?

Wbrew powielanym często mitom, iż start-upowcami są najczęściej posiadający odpowiednią wiedzę studenci, start-up można założyć w dowolnym wieku. Najważniejsza jest motywacja do działania, umiejętność nawiązywania relacji oraz odporność na stres.

Jak założyć start-up?

Jeżeli zdecydowałeś się już, że start-up jest to kierunek, w którym chcesz zmierzać, to zapewne zadałeś sobie pytanie – jak właściwie założyć startup? Od czego zacząć jaki jest klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Przedstawiamy praktyczne porady, inspiracje i strategie, które umożliwią przyszłym przedsiębiorcom wykorzystanie potencjału w zakresie stworzenia możliwości prowadzenia własnego biznesu.

1. Jaki masz cel? dokładnie sprecyzuj swój pomysł, zastanów się co chcesz zaoferować potencjalnym klientom. Unikalny pomysł na biznes to połowa sukcesu. Osiąganie zakładanych celów stanowi kluczowy element sukcesu każdego start-upu. Wyznaczone cele działają jako wytyczne, które pozwalają firmie skoncentrować się na konkretnych kierunkach rozwoju i osiągnięciu zamierzonych wyników. Osiąganie zakładanych celów nie tylko potwierdza skuteczność strategii i działań podejmowanych przez start-up, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy wśród inwestorów, partnerów biznesowych i klientów.

W kontekście start-upów, osiąganie zakładanych celów może obejmować różnorodne obszary, takie jak wzrost przychodów, zdobycie nowych klientów, rozwój innowacyjnych produktów lub usług, ekspansja na nowe rynki czy efektywna alokacja zasobów. Kluczowym elementem sukcesu jest nie tylko ustalanie ambitnych celów, ale także elastyczne dostosowywanie strategii w miarę postępów i zmieniających się warunków rynkowych. Przy podejmowaniu wysiłków w kierunku osiągania zakładanych celów, start-up powinien skupić się na monitorowaniu postępów, analizie efektywności działań oraz szybkiej adaptacji do ewentualnych zmian. Osiąganie zamierzonych celów staje się dynamicznym procesem, który wymaga stałej gotowości do nauki i doskonalenia strategii biznesowej.

2. Badanie rynku: Warto zobaczyć, jak wygląda branża, w której chcemy działać. Zasadą jest wstępna analiza rozwiązań konkurencyjnych, jak również oszacowanie potencjalnej wielkości rynku dla naszego rozwiązania.

3. Znalezienie cofounder’a- czyli wspólnika. Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób można znaleźć wspólnika? Chociażby uczestnicząc w konkursach branżowych, networkingu, czy korzystając z platform internetowych skierowanych do poszukujących partnerów do wspólnego przedsięwzięcia.

4. Business plan: Sporządź szczegółowy business plan. To dokument, który zawiera opis pomysłu, analizę rynku, strategię marketingową, finanse i inne ważne elementy. Business plan będzie pomocny zarówno w przekonaniu inwestorów, jak i jako narzędzie do śledzenia postępów firmy.

5. Rejestracja firmy: Wybierz odpowiednią formę działalności  dla swojego start-upu i zarejestruj firmę w odpowiednich instytucjach. W Polsce popularnym wyborem dla start-upów jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna.

6. Finansowanie: Określ, jak zamierzasz finansować swój start-up. Czy planujesz pozyskiwać inwestycje, korzystać z dotacji, czy może samemu finansować rozwój firmy? To istotne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na samym początku.

7. Budowanie zespołu: Skompletuj zespół o odpowiednich umiejętnościach, który wesprze Cię w realizacji pomysłu. To ważny element, ponieważ mocny zespół jest kluczowy dla sukcesu start-upu.

8. Marketing i promocja: Opracuj strategię marketingową, która pozwoli wypromować Twoje usługi lub produkty.  Zadbaj o stronę internetową, social media, a także inne kanały komunikacji z klientami.

Wyzwania stojące przed start-upami w ramach inteligentnych specjalizacji

Niezależnie od korzyści płynących z integracji z obszarami inteligentnych specjalizacji, start-upy borykają się również z pewnymi wyzwaniami.

Czym są krajowe inteligentne specjalizacje?  Są to obszary działalności o największym potencjale rozwoju.  Zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania procesem integracji oraz opracowania strategii, która uwzględnia potencjalne trudności. Poniżej przedstawiamy główne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać startupy w kontekście inteligentnych specjalizacji.

Konieczność dopasowania do specyfiki regionu

Start-upowcy planując integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji, muszą skoncentrować się na dostosowaniu swoich działań do specyfiki danego regionu. Unikalne cechy i potrzeby każdego obszaru mogą wymagać dostosowania produktów, co stanowi istotne wyzwanie dla start-upów.

Wsparcie regulacyjne i prawne

Integracja start-upów z obszarami inteligentnych specjalizacji często wymaga zrozumienia i dostosowania się do skomplikowanego środowiska regulacyjnego.  Poproś specjalistę o pomoc, wsparcie prawników specjalizujących się w danej dziedzinie staje się kluczowe, aby uniknąć potencjalnych pułapek związanych z przepisami i normami branżowymi.

Konieczność utrzymywania innowacyjności

W miarę jak start-upy stają się częścią obszarów inteligentnych specjalizacji, utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności staje się kluczowe. Konkurencja o środki finansowe i wsparcie wymaga ciągłego udoskonalania i dostosowywania produktów oraz usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Komunikacja i budowanie relacji

Efektywna komunikacja z partnerami, ośrodkami badawczymi, a także z lokalną społecznością, staje się kluczowym aspektem sukcesu startupów w obszarach inteligentnych specjalizacji. Zrozumienie lokalnego kontekstu, budowanie trwałych relacji i zaangażowanie społeczności to procesy wymagające czasu i zaangażowania.

Zrównoważony rozwój

Zarządzanie równowagą pomiędzy rozwojem ekonomicznym a ochroną środowiska to kolejne wyzwanie. Wprowadzanie innowacji powinno uwzględniać zrównoważony rozwój, minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rozważanie i skuteczne przeciwdziałanie tym wyzwaniom jest niezbędne dla startupów planujących integrację z obszarami inteligentnych specjalizacji. Skomplikowany kontekst wymaga elastyczności, adaptacji do zmieniających się warunków oraz umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem.

https://pasternaklegal.pl/start-up-2/

Zakładanie strat-upów z perspektywy studenta

Studencki świat jest pełen pasji, pomysłów i nieograniczonych możliwości. Dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej studentów różnych kierunków, niezależnie od roku studiów i specjalności, zastanawia się nad założeniem własnego start-upu. To nie tylko szansa na rozwinięcie własnych pomysłów, ale także doskonałe doświadczenie w świecie biznesu. Założenie start-upu przez studenta może być wyjątkową przygodą, łączącą naukę z praktyką. To okazja do przekształcenia teoretycznej wiedzy zdobywanej na uczelni w realne działania biznesowe. Wielu studentów podchodzi do tego wyzwania z entuzjazmem, gotowi zmierzyć się z ryzykiem, by osiągnąć sukces.

Dlaczego student powinien pomyśleć o start-upie? Po pierwsze, to doskonała okazja do rozwinięcia swojego pomysłu biznesowego. Student ma wiedzę, posiadając świeże spojrzenie i kreatywność, może wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek. Po drugie, efekty uczenia w start-upie są wielowymiarowe,  prowadzenie start-upu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i wielu innych obszarów.

W ramach zrealizowania programu przedmiotu studiów, student ma szansę w zdobyć wiedzę teoretyczną którą wykorzysta do prowadzenia własnej firmy oraz uczestnictwa w europejskich start-upach. Coraz częściej na uczelniach powstają studia podyplomowe z zakresu start-upów, które stanowią dodatkową szansę dla studentów, pragnących rozwijać się w obszarze przedsiębiorczości. Program studiów podyplomowych obejmuje nie tylko kwestie związane z zakładaniem przedsiębiorstw typu start-up, ale również rozwój regionalny, co stanowi istotny element dla studentów chcących wpływać na teren niskiej aktywności gospodarczej. Startupy stworzone przez studentów często charakteryzują się elastycznością, szybkim tempem działania i gotowością do eksperymentowania. To świetne cechy w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Ponadto, taka inicjatywa może być ważnym atutem w życiorysie studenta, otwierając nowe drzwi zawodowe. Oczywiście, założenie start-upu w czasie studiów to także wyzwanie. Trzeba znaleźć balans między obowiązkami akademickimi a godzinami pracy studenta  nad własnym projektem. Jednak odpowiednio zorganizowany czas, nakład pracy studenta i wsparcie środowiska akademickiego mogą sprawić, że ta podróż stanie się nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale także szansą na osiągnięcie sukcesu w biznesie. W trakcie studiów, student ma również możliwość uczestnictwa w konkursach start-upowych, gdzie partnerem konkursu może być agencja rozwoju regionalnego. W ramach programu przedmiotu student zdobywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem własnego biznesu, a także pojęcie lean start-upu, które staje się coraz bardziej popularne wśród studentów zainteresowanych innowacyjnymi formami przedsiębiorczości. Ponadto, dla studentów z terenu województwa małopolskiego istnieje możliwość skorzystania z programu StartUP Małopolska. StartUP Małopolska to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój start-upów nas terenie województwa małopolskiego. Inicjatywa ta obejmuję szereg działań, mających na celu stworzenie korzystnego środowiska dla przedsiębiorców którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły i projekty.

Europejski Kongres Gospodarczy

Oprócz wspomnianych kroków, warto również w ramach  rozważyć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który może być cennym doświadczeniem dla rozwijającego się start-upu. Kongres ten gromadzi przedstawicieli biznesu, inwestorów, ekspertów i przedsiębiorców z całej Europy, tworząc doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji w świecie biznesu.

Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym może otworzyć drzwi do nowych możliwości finansowania, partnerstw biznesowych czy nawet zdobycia nagród w konkursach start-upowych organizowanych w ramach wydarzenia. To doskonała okazja do promocji swojego start-upu na szczeblu międzynarodowym i zyskania uznanie wśród liderów branżowych.

Podczas kongresu warto skupić uwagę na sesjach poświęconych przedsiębiorczości, inwestycjom Venture Capital, czy perspektywom rozwoju regionalnego. Dzięki udziałowi w tym prestiżowym wydarzeniu, Twój start-up może zyskać dodatkowy impuls do wzrostu i ekspansji na europejskim rynku.

Główne obszary wsparcia prawnego

Wparcie prawne już na pierwszym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezwykle kluczowe, albowiem poza doborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności pozwala na skonstruowanie odpowiednich zapisów umowy inwestycyjnego, które zabezpieczą Stroną w transakcji.

Pomagamy w dobrze odpowiedniej formy prawnej oraz podatkowej przedsiębiorstw, zakładamy Spółki, fundacje, stowarzyszenia.

Planujesz założenie start-upu i nie wiesz od czego zacząć? Napisz lub zadzwoń

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Skontaktuj się z nami

+48 22 718 32 70

+48 510 328 596

biuro@pasternaklegal.pl

 

KANCELARIA WARSZAWA

KANCELARIA MARKI

KANCELARIA Lublin

 

O decyzji w wyborze spółki pisaliśmy również:

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Jaką spółkę wybrać do prowadzenia firmy?

Wstęp

Spółki stanowią ważny element struktury gospodarczej, różniąc się pod względem prawnym, organizacyjnym i operacyjnym. Niniejszy wpis na bloga skupi się na analizie działań spółek osobowych i kapitałowych.

Przedsiębiorstwa według ustawodawstwa polskiego można utworzyć i prowadzić na, podstawie różnych przepisów prawa. Wybór odpowiedniej formy w sposób realny wpływa na prowadzony biznes ponieważ może bezpośrednio przekładać się na zobowiązania podatkowe jak również zobowiązania związane z wymiarem składki ZUS.

Przepisy krajowe dają potencjalnemu przedsiębiorcy szeroką gamę możliwości w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności. Warto więc wiedzieć jaki jest podział spółek po to by wybrać odpowiednią formę do prowadzenia własnego biznesu. A wachlarz możliwości jest spory począwszy od jednoosobowej działalności, aż po spółki  które współtworzą dwa lub więcej podmiotów.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

 

Spis treści:
1. Jakie są rodzaje spółek?
2. Czym są spółki prawa handlowego?
3. Charakterystyka Spółek Osobowych
4. Funkcjonowanie Spółek Osobowych
5. Charakterystyka Spółek Kapitałowych
6. Jaką wybrać formę spółki?
7. Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności
8. Podsumowanie
8. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Jakie są rodzaje spółek?

Podział spółek handlowych na dwie odrębne kategorie, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe – potocznie nazywane Spółkami handlowymi.

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki akcyjne w tym prosta spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pośród spółek osobowych są spółki: jawna, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Wybierając formę prowadzenia działalności warto wiedzieć jakie są różnice pomiędzy w/w spółkami przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności, czy obciążeń podatkowych.

Czym są spółki prawa handlowego?

Jak już wspomniano do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe oraz osobowe.

Spółki kapitałowe wyróżniają się posiadaniem osobowości prawnej. Osobowość prawna spółek kapitałowych powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki osobowości prawnej handlowe spółki kapitałowe mają możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że we własnym mieniu i na własny rachunek mogą nabywać i zbywać prawo własności oraz inne prawa rzeczowe. Jednocześnie mogą zaciągać zobowiązania, a nawet występować w charakterze powoda lub pozwanego. Aby utworzyć spółkę kapitałową niezbędny jest określony kapitał na start. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona jest od rodzaju spółki kapitałowej. Na marginesie niniejszych rozważań poza zasięgiem tego opracowania pozostają kwestie związane z bytem spółki w organizacji, albowiem kwestie te wymagały by osobnego przedstawienia i z tego względu zostały one pominięte.

Charakterystyka Spółek Osobowych

Spółki osobowe, w tym partnerskie, jawne i komandytowe, charakteryzują się tym, że wspólnicy co do zasady odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. To jeden z kluczowych elementów odróżniających je od spółek kapitałowych. W przypadku spółki osobowej, każdy wspólnik reprezentuje spółkę, co wpływa na dynamikę podejmowania decyzji i prowadzenia spraw spółki. Stosowne modyfikacje dotyczą spółki komandytowej oraz komandytowo akcyjnej niemniej jednak te kwestie wymagają osobne przedstawienia dlatego też w tym wpisie nie będą szerzej przedstawiane.

Niewątpliwie spółek handlowych podział opiera się na uregulowaniu Kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek osobowych spółka jawna (Sp. j.) cieszy się największą popularnością. Powstaje ona na bazie umowy zawartej pod rygorem nieważności przez osoby fizyczne lub prawne.  Spółka musi wyznaczyć siedzibę spółki.

Wkład do spółki jawnej stanowi wszystko co zostało do niej wniesione przez jej członków. Wkłady wnoszone przez wspólników spółki jawnej powinny być równe. Wymaga ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W firmie spółki nie prowadzi się dla niej pełnej księgowości, jeżeli w zawiązaną spółkę majątek w ciągu roku nie przekracza 2 mln euro. Przy utworzeniu nowej spółki plan działania musi być spójny.

Wspólnicy spółki istniejącej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Każdy z nich może reprezentować spółkę jawna, a zyski zasadniczo dzieli się po równo. Do rozwiązania spółki jawnej dochodzi poprzez ziszczenie się przyczyn określonych w umowie spółki jawnej, uchwałę wszystkich wspólników, upadłość, śmieć wspólnika lub jego upadłości, a także wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez któregokolwiek ze wspólników oraz orzeczenie sądu.

Spółka partnerska także jest zaliczana do spółek osobowych. Spółka partnerska tworzona jest przez partnerów celem wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska może być utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także przez spółki cywilne oraz inne spółki prawa handlowego. Warunek konieczny spółki nowo zawiązanej partnerskiej to wykonywanie wolnego zawodu. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Oczywiście spółka partnerska powstaje na podstawie umowy i konieczne jest dokonanie wpisu do KRS.  Spółka partnerska działa pod własną firmą. Spółka partnerska zostaje zawarta przez co najmniej dwa podmioty.

Kolejną spółką osobową jest spółka komandytowa. Podobnie jak już wymienione spółki do jej powstania niezbędna jest umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawarta w odpowiedniej formie.

Do spółki wnosi się wkład pieniężny bądź niepieniężny W spółce komandytowej uczestniczą komplementariusze i komandytariusze. Bez względu na zgromadzony majątek spółki komandytowej winna ona prowadzić pełną księgowość. Komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Jeżeli w umowie nie uregulowano inaczej komplementariusze mają prawo do udziału w zyskach odpowiadających wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do rozwiązania spółki akcyjnej dochodzi w chwili wystąpienia przyczyn jakie określa umowa spółki komandytowej, na podstawie uchwały wspólników spółki komandytowej, poprzez upadłości spółki, wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wspólników lub wierzycieli, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Do grona spółek osobowych zaliczamy również spółki komandytowo – akcyjne.  Jak sama nazwa wskazuje jej członków określa się mianem komplementariuszy i akcjonariuszy. W przy tej firmie spółki wymagany jest kapitał zakładowy. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki w przeciwieństwie do komplementariuszy. Ci ostatni odpowiadają bez ograniczeń bez względu na moment przystąpienia do spółki. Komplementariusze odpowiadają także za reprezentację spółki komandytowo – akcyjnej. Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych ma miejsce w wypadku okoliczności przewidzianych statutem spółki, upadłości, śmierci oraz upadłości jednego z komplementariuszy oraz z powodu przyczyn prawem przewidzianych.

Funkcjonowanie Spółek Osobowych

Udział wspólnika w spółce osobowej ma istotne znaczenie dla struktury własnościowej. Decyduje on o zakresie odpowiedzialności za długi spółki oraz udziale w zyskach. Zasady funkcjonowania spółek osobowych regulowane są przede wszystkim przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Różnice między spółkami kapitałowymi a osobowymi dotyczą głównie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych, takich jak np. spółka akcyjna, wspólnicy odpowiadają ograniczenie do wartości wniesionego kapitału, co odróżnia je od spółek osobowych.

Charakterystyka Spółek Kapitałowych

Spółki te charakteryzują się co do zasady tym, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona zaś, spółki te stanowią osobny od wspólników byt prawny.

Spółka akcyjna powstanie na podstawie statutu spółki. Po zawarciu statutu spółki konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, które w dalszej kolejności zostaną zgłoszone wraz ze stosowną dokumentacją, celem rejestracji nowo zawiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiązanie nowych spółek wiąże się każdorazowo z przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zaś jej odpowiednie opracowanie może mieć wpływ na funkcjonowanie samej spółki. Umowa Spółki to już ten moment, w którym warto przemyśleć brzmienie samej umowy tak by zoptymalizować ją z perspektywy prowadzonego biznesu oraz uzyskania jak największych korzyści z wyboru określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Myśląc o wyborze formy prowadzenia działalności należy pamiętać, że w przypadku spółki nowo zawiązanej kluczowe znaczenie ma prawidłowe skonstruowanie statut lub umowy spółki, które regulują przedmiot działalności spółki. Spółka kapitałowa powinna wyznaczyć siedzibę spółki nowo zawiązanej. Umowa Spółki określa również kapitał zakładowy spółki. Kapitał zakładowy może przyjąć postać pieniężną lub niepieniężną. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku wyboru określonego trybu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze będzie możliwe wniesienie wkładów nie pieniężnych co w określonym stanie faktycznym może okazać się niekorzystne i w dalszej kolejności rodzić konieczność zmiany umowy spółki co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dalszych kosztów.

Kolejna spółka kapitałowa, a mianowicie z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu do spółki akcyjnej nie potrzebuje formułowania statutu spółki. Powstaje na podstawie umowy spółki. To w nim ujmuje się m.in . przedmiot działalności spółki. Kusząca w firmie spółki wydaje się jednak wysokość kapitału zakładowego spółki, który jest znacznie niższy aniżeli w przypadku spółki akcyjnej.

Podobnie jak przy spółce akcyjnej konieczny jest wpis do KRS-u. Do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności wystarczy co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna. Siedzibę spółki określa umowa. Spółka ta również powinna mieć swoje organy. W tym przypadku to spółka odpowiada za swoje zobowiązania, zaś w kompetencji zarządu leży reprezentacja spółki z o.o. Generowane zyski dzieli się pośród udziałowców zgodnie z ich udziałem.

Ostatnia i najmłodsza spółką kapitałowa jest prosta spółka akcyjna. Przepisy regulujący jej byt prawny weszły w życie w lipcu 2021 roku. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jeden podmiot oraz musi posiadać siedzibę spółki. Podobnie jak przy spółce akcyjnej i z ograniczona odpowiedzialnością dla tej spółki nowo zawiązanej potrzebny jest wpis do KRS-u oraz prowadzenie księgowości. Popularyzacja prostej spółki akcyjnej niewątpliwie jest wynikiem wysokości minimalnego wkładu zakładowego. Spółka powinna mieć swój zarząd spółki lub w zamian niego radę dyrektorów.

Jaką wybrać formę spółki?

Niewątpliwie wybierając konkretną formę spółki prawa należy mieć na uwadze charakter przewidywanej działalności, cel oraz oczekiwania na jakie stawiają wspólnicy, czy założyciele. Dobrze obrany przedmiot działalności spółki, to przyszłość nowego przedsiębiorstwa. Jest to istotne z perspektywy wybranego typu spółki o tyle, iż różnią się one między sobą, co przekłada się np.  m.in . na odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa, sposób powstania, wyodrębnienie organów oraz sposób reprezentacji. Dlatego warto wiedzieć jakie mankamenty wymaga podział spółek. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy/statutu spółki tak by korzyść płynąca z założenia podmiotu gospodarczego była jak największa.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla Twojej firmy

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Kwestie związane z połączeniem/przekształcenie i podziałem spółek – reorganizacja działalności

Połączenie, Przekształcenie i podział spółek to instytucja, która jest wykorzystywana już w okresie funkcjonowania spółki.

Przyczyny sięgania po jedną z wyżej wskazanych instytucji mogą być bardzo różne, poczynając od woli wydzielenia określonej linii biznesowej z działalności, sprzedaż określonej marki, połączenie się firm na rynku czy zmiana organizacji w celu np. uzyskania korzyści podatkowej.

W przypadku spółek kapitałowych oraz działań związanych z połączeniem, przekształceniem czy też podziałem spółek istotne znaczenie odgrywają zarządy spółek uczestniczących dostarczają niezbędne informacje np. o podziale spółki wspólnikom w ramach procesu podziału spółki. Zarządy spółek uczestniczących w podziale winny to wykonać w określonym czasie przed zebraniem się walnego zgromadzenia, czy też zgromadzenia wspólników spółki. Procedura połączenia, podziału spółki wiąże się z określonymi czynnościami w KRS np. w przypadku połączenia spółek, wiąże się z wykreślenie spółki z rejestru.

W przypadku podziału spółki kapitałowej bądź spółek, wspólnikowi przysługuje prawo do akcji dzielonej spółki. Spółka taka trwa do wykreślenia spółki dzielonej z ewidencji.

 

https://pasternaklegal.pl/?p=3573&preview=true

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienia związane z podziałem spółek na określone grupy. W sposób skrótowy pokazano różnice pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Wskazano również jak istotne jest prawidłowe dobranie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje kluczowy dla funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, z tego względu podejmując decyzję o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw a także skorzystać z wiedzy podmiotu profesjonalnie zajmującego się doradztwem w tego typu kwestiach.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Zmiany w KRS – SERIA EXPERCKA

ZMIANY W KRS – Przedsiębiorcy w KRS

Seria Expercka – Przedsiębiorcy w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to scentralizowana i zinformatyzowana baza danych na którą składają się trzy osobne rejestry. Dotyczą one kolejno: przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  a także rejestru dłużników niewypłacalnych.

Głównym celem KRS jest gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, tj. jak spółki jawnej, akcyjnej, czy też komandytowej. Zawiera elementy takie jak aktualna sytuacja finansowa, czy też informacje dotyczące organów reprezentacyjnych danego podmiotu.

Informacje w rejestrze sądowym dotyczące przedsiębiorców, są istotne z perspektywy obrotu gospodarczego. KRS zawiera też wiele innych danych spółek wpisanych. Zgłoszenie do KRS podmiotu w określonych przypadkach jest obowiązkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało możliwości złożenia wniosku do KRS i zachęca do składania wniosków elektronicznych. Dane w krajowym rejestrze sądowym są jawne. Zanim dokonamy złożenia wniosku należy rozważnie przygotować się do jego wypełnienia. Czy już wiesz jak to zrobić? Centralna Informacja KRS należy do systemu integracji rejestrów unijnych, to dzięki niemu możliwe jest prowadzenie zbioru i udostępniania przetwarzanych informacji.

W kwestii przedsiębiorców krs ewidencjonuje wnioski dotyczące podmiotu. Systemy zawierają informacje, które obejmują stan na temat zaległości podatkowych, celnych, a także wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niespłaconych wierzytelności wraz z ich wysokością, np. dotyczących spółki. Rejestr dłużników niewypłacalnych przestrzega różne podmioty przed nawiązaniem ryzykownych interesów z osobą widniejącą w rejestrze.

Należy zauważyć, że KRS wnioski dotyczące wszelakich zamian podmiotów rozpatruje coraz to szybciej, dzięki digitalizacji systemów. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek. KRS zmian dotyczących informacji udzielonych przez podmiot nie kwestionuje o tyle o ile są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Spis treści:
1. Jak wygląda wpis do KRS?
2. Zmiana Danych w KRS
3. Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?
4. Jaki jest termin na zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?
5. Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych
6. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Jak wygląda wpis do KRS?

Sam wpis do krajowego rejestru sądowego przedsiębiorstwa następuje na wniosek zainteresowanego. Tylko taki podmiot ma możliwość złożenia wniosku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu w formie papierowej, kolejno składa do właściwego sądu rejestrowego. Dopuszcza się też złożenie do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek, ale nadal wymagane jest podpisanie wniosku. Dokumenty w formie elektronicznej powinny być potwierdzone podpisem elektronicznym, w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej. Z perspektywy formalnej podpisanie wniosku jest warunkiem koniecznym do jego przyjęcia.

Aby złożyć wniosek formularze krs można uzyskać bezpośrednio w siedzibie sądu rejestrowego. Wiele osób reflektuje na temat zmian dotyczących rozwoju portali Ministerstwa Sprawiedliwości i nad podpisem elektronicznym z uwagi na obawy o bezpieczeństwo w sieci. Jak się okazuje coraz to nowi przedsiębiorcy składają wnioski w formie elektronicznej. W przyszłości nikt nie ominie zmian dotyczących digitalizacji krs, a podmioty uprawnione będą korzystać wyłącznie z systemu integracji rejestrów. Portal Rejestrów Sądowych działa za pośrednictwem portalu rejestrów opartego na module tożsamości systemu integracji rejestrów. Elektroniczne wnioski udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zazwyczaj na oficjalnej stronie danego sądu rejestrowego elektroniczny formularze krs można pobrać w wersji gotowej do wypełnienia bądź wydruku. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do dokonywania zmian krs w formie online. Zatem możemy dowolnie wybrać formę wniosku krs jaką chcemy złożyć, pamiętając że zgłaszanie zmian jest konieczne. Składając wniosek o dołączenie dokumentów – kosztuje on 40 zł opłata sądowa jest uiszczana każdorazowo przy nowym wniosku. W wysokości 300 zł opłata sądowa jest pobierana od wniosków innych niż te dotyczące bezpośrednio wpisu do rejestru.  Czy już wiesz co można znaleźć w Portalu Systemów Sądowych? Ogólnie w systemie prs znajdziemy szeroki wachlarz usług zarówno sądowych, jak i administracyjno-prawnych. Zatem jeżeli chcemy szybko uzyskać konkretne informacje warto szukać ich w systemie prs. W rejestrze sądowym należy zgłosić podmioty, które nie należą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiana Danych w KRS

Złożenie wniosku w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z odrzuceniem wniosku, czy też opóźnieniem w rejestracji zmian w Spółce.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną zmian w KRS oraz reprezentacją firmy przed KRS, to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Jaki jest termin zgłoszenie zmian i jego konsekwencje?

Według Ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym zainteresowany ma 7 dni na złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS od zdarzenia powodującego w następstwie konieczność jego złożenia.

Na czym polega sam wpis zmian do rejestru przedsiębiorców?

Wpis ma na celu wprowadzenie wniosku KRS do wewnętrznego systemu teleinformatycznego, podobnie świadczy wpis zmian zaistniałych po rejestracji. W krajowym rejestrze wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. Na przykład jeżeli nie dokonano złożenia wniosku wskutek okoliczności uniemożliwiających jego złożenie wówczas termin zgłoszenia zmian liczy się w ciągu 7 kolejnych dni od ustania takich przeszkód. Należy podkreślić, że zgłaszanie zmian niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi negatywne konsekwencje prawne.  Termin rozpoznania wniosku może jednak się wydłużyć. Może się zdarzyć, iż wymaganym stanie się przeprowadzenie rozprawy sądowej – w takim przypadku dochodzi do wydłużenia czasu rozpoznania wniosku. Czas ten jednak nie może przekroczyć miesiąca.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Wniosek dotyczący wpisu dnia złożenia wniosku powinien być wzbogacony o załącznik w postaci uwierzytelnionych notarialnie wzorów podpisów reprezentantów lub prokurenta, chyba że sprawa jest rozpatrywana przez sąd. Jeżeli zainteresowany przedsiębiorca wraz z wnioskiem ubiega się o numer krs, czy też REGON przesłanie dokumentów następuje automatycznie wraz ze zgłoszeniem NIP z sądu rejestrowego do właściwego urzędu statystycznego ze względu na lokalizacje siedziby przedsiębiorstwa. Po upływie 3 dnia złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego wpływa jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne i następuje rozpatrzenie dokumentów finansowych.

W przypadku spółek zarejestrowanych prowadzone są akta rejestrowe zawierające dane podmiotu zidentyfikowane przy rozpoznaniu wniosku. Podobne wymagania tyczą się, np. rejestru stowarzyszeń, rejestru sądowego spółki, zmiana danych członka spółki.

Należy zwrócić uwagę, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, zatem dostępne są informacje spółek zarejestrowanych. Rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru składa się z szczęściu działów w których zawiera się konkretne informacje pod określonym numerem. Dla każdego prowadzone są indywidualne akta rejestrowe, które każdorazowo aktualizowane są o zmianę danych np. w przypadku zmiany danych spółki, aktualizowana jest zmiana danych członka przedsiębiorstwa. Do systemu wprowadza się każdą zmianę wpisu. W rejestrze sądowym podstawę samego wpisu stanowi wniosek opiewający na dane podmiotu. Wszelkie informacje są dostępne na ogólnym portalu rejestrów sądowych.

Należy podkreślić, że domniemywa się prawdziwość danych wprowadzonych do rejestru, dlatego tak ważne jest dokonanie zmian danych w systemie prs, chociażby przez elektroniczny formularz krs. Należy również zachować odpowiedni termin wpisu zmian, czy aktualizacji danych spółki dla uniknięcia ewentualnych niedogodności. Wyjątkiem jest tutaj jedynie dział czwarty rejestru przedsiębiorców. Co ciekawe wyszukanie dokumentów finansowych, danych członków zarządu spółki, data kiedy spółka została zarejestrowana, zmiany adresu, zamiany zarządu, zmiana danych członka, zmiany umowy spółki i inne zmiany dotyczące podmiotu nie tylko w przypadku spółek sąd rejestrowy udostępnia bez konieczności tworzenia konta użytkownika na portalu rejestrów. Jeżeli np. doszło do zmiany siedziby spółki, zmiany istotnych dokumentów finansowych, to wszelkie dane podmiotu zmiany można zarejestrować pod numer krs elektronicznie, jako załącznik do wniosku. Jeżeli zachodzi taka konieczność o dalszych poczynaniach stanowi sąd rejestrowy.  Objęty zmianą wpis zostanie na tej podstawie zaktualizowany. Należy podkreślić, iż zmiany danych należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego. Po dokonaniu rejestru zmiany wpis spółki, czy innego podmiotu jako jawny będzie ogólnodostępny w systemie KRS, np. zmiana zarządu krs. Rozpatrzenie takiej aktualizacji online będzie zapewne szybsze niż, gdy złożymy do KRS papierowy wniosek. Co istotne przy załatwianiu aktualizacji, np. zmiany adresu, zmiany danych członka zarządu, czy zmiany zarządu we wniosku należy powołać się na numer krs podmiotu.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dla Ciebie najlepsza?Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Podmioty wpisane do KRS, a brak aktualizacji danych

W przypadku uchybienia 7-dniowego terminu rejestracji przez przedsiębiorcę ogłoszenie wpisu nie następuje do czasu wypełnienia obowiązku. Celem ponaglenia przedsiębiorcy zostaje on wezwany do odpowiedniego działania bez którego ogłoszenie wpisu nie jest możliwe. Gdy wniosek złożony zostanie po terminie przedsiębiorcy grozi grzywna. Wobec tego przy dokonaniu zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, jak np. w kwestii zmiany zarządu, zawsze trzeba zrobić stosowne zgłoszenie zmian. Z reguły zmiany danych podmiotu zgłasza osoba reprezentująca spółkę. Co istotne w braku reakcji ze strony podmiotu na nałożoną już grzywnę i dalszego wzbraniania się od nakazanego działania, jakim jest zgłoszenie zmian w związku z przedsiębiorstwem, np. braku danych członka zarządu, zmiany zarządu, sąd może nakładać kolejne grzywny do momentu, aż nastąpi zmiana danych dotyczących postanowienia sądu. Także każda zmiana danych członka danego przedsiębiorstwa musi być odpowiednio zgłoszona. W przypadku braku rejestracji zmian, wpis który powinien zostać objęty zmianą, a w szczególności jest niezgodny ze stanem faktycznym może z urzędu zostać wykreślony przez sąd. W szczególnych przypadkach przedmiot objęty zmianą może zostać wpisany przez sąd. W następstwie zmian ogłoszenie wpisu wymaga uiszczenia opłaty. Reasumując zmiana danych krs służyć ma aktualizacji bazy dla potencjalnego interesanta danego podmiotu. Z uwagi na rejestrację spółki i gamę informacji zainteresowany może racjonalnie obrać podmiot oraz plan przewidywanej z nim współpracy.

W ramach doradztwa Prawnego Kancelaria Pasternak LEGLA sporządza wnioski, umowy, reprezentuje klientów, sporządza wszelkie niezbędne załączniki celem zgłoszenia zmian w KRS.

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka, ale również realna oszczędność finansowa

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów.

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL. Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Seria Expercka

Faktury odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu działań gospodarczych, umożliwiają jasne i przejrzyste rozliczenia, stanowią potwierdzenie wykonanej usługi lub dostarczonego towaru.

W związku z faktem, iż przedmiotem cyklu publikacji dotyczących obrotu gospodarczego oraz przestępstw gospodarczych ma być problematyka nierzetelnych faktur, w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione w sposób ogólne zagadnienie związane z dokumentowanie transakcji gospodarczych w postaci faktury VAT, a w dalszej kolejności wstępnie zostanie przedstawiona problematyka tzw. pustych faktur VAT, czy też faktury nierzetelnej, której to wystawienie lub wykorzystanie stanowi przestępstwo skarbowe.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

Spis treści:
1. Regulacja
2. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?
3. Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury?
4. Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego
5. W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?
6. Niezaksięgowanie faktury
7. Problem pustych faktur
8. Czym jest pusta faktura?
9. Kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Regulacja

Obowiązek wystawienia faktury przez czynnego podatnika VAT reguluje art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, który nakazuje wystawienie faktury dokumentującej między innymi sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywaną przed podatnika VAT na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Wystawienie i wydanie faktury spełnia dwie funkcje w rozliczeniu podatku VAT – u sprzedawcy określa moment powstania obowiązku podatkowego, o ile zostanie wystawione w obowiązującym terminie, oraz wskazuje kwotę należnego podatku VAT, u nabywcy zaś jest podstawą do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku.

Wystawienie faktury po terminie jak pokazuje praktyka nie jest wcale sytuacją rzadką. Mimo że takie przypadki nie powinny mieć miejsca, to w praktyce często zdarza się, że podatnik z roztargnienia nie zaksięguje wystawionej faktury sprzedażowej. Oczywiście przedsiębiorcy nie wprowadzają takich faktur również celowo, jednakże wówczas skutki podatkowe powinny być dla nich najmniejszym problemem – większym będzie postępowanie karnoskarbowe. W każdym razie niezaksięgowanie faktury czy też wystawienie jej po terminie będzie miało swoje określone skutki podatkowe dla przedsiębiorcy ją wydającego.

W jakim terminie należy wystawić fakturę? Termin wystawienia faktury – jaki?

Skoro wiadomo już jaki przepis reguluje obowiązek wystawienia faktury VAT należy zadać pytanie – jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Zasady nakładające obowiązek fakturowania zostały uregulowane w art. 106a–108 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Przepisy te nakładają na podatnika dokonującego sprzedaży obowiązek wystawienia faktury – po dokonaniu sprzedaży lub jeżeli jest taka potrzeba przed jej dokonaniem. Należy zaznaczyć, że wystawienie faktury po terminie dla jej nabywcy nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych. Skutki podatkowe pojawiają się jedynie po stronie przedsiębiorcy, który fakturę tę wystawił. 

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi fakturę wystawia się:

1.         zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 106i ust. 1 i 2, a więc nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę / otrzymano całość, lub część zapłaty od nabywcy – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar, lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

2.         nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Ustawa o VAT wskazuje także na inne terminy, które są określone dla poszczególnych rodzajów usług. Według nich faktura powinna być wystawiona do:

•            30-go dnia od daty wykonania usługi (w przypadku usług budowlanych i montażowych)

•            60-go dnia od daty wydania towaru (w przypadku dostawy książek drukowanych, bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            90-go dnia od wykonania czynności (w przypadku drukowania książek bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);

•            7-go dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

•            z upływem terminu płatności (w przypadku dostaw energii cieplnej, chłodniczej lub elektrycznej, a także gazu, usług ochrony, przechowywania mienia i dozoru, oraz świadczenia usług: najmu, dzierżawy, ochrony osób, leasingu czy telekomunikacyjnych).

 Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie? Co grozi za niewystawienie faktury ?

Niewystawienie faktury w terminie może wiązać się z konsekwencja na gruncie przepisów ustawy karnej oraz prawa podatkowego.

Termin wystawienia faktury VAT regulują określone przepisy ustawy, co jednak w sytuacji gdy faktura nie została wystawiona w terminie?

Zasadą jest, iż prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Sprzedawca mimo opóźnienia w wystawieniu faktury jest obowiązany rozliczyć fakturę nie w miesiącu jej wystawienia, a w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Wystawienia faktury po terminie dla podatnika-sprzedawcy będzie oznaczało, że faktura ta nie będzie wyznaczać terminu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli więc sprzedawca wystawi fakturę w dniu późniejszym niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, to data wystawienia tej faktury nie będzie już wyznaczała momentu powstania obowiązku podatkowego – terminem powstania obowiązku będzie wówczas wskazany wyżej termin ustawowy.

W przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych, natomiast w przypadku, gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Celem tego uregulowania jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa na wypadek, gdyby podatnik, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie wystawił faktury dokumentującej wykonane świadczenie, a tym samym doprowadziłby do niemożności efektywnego opodatkowania czynności. 

Przykład:

Faktura Vat dokumentuje usługę remontową wykonaną w lutym, wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę do 15 marca (usługa była dokonana w lutym), faktura jednak z roztargnienia sprzedawcy została wystawiona w dniu 15 kwietnia , wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje w kwietniu, a 15 marca. Tym samym podatek należny powinien być rozliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT, tj. za luty. 

Wystawienie faktury z opóźnieniem przez podatnika co do zasady nie będzie niosło za sobą negatywnych skutków podatkowych, o ile podatnik wskaże dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego

Zgodnie z art. 54 kks podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, przez co naraża Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Z kolei, gdy podatnik nie wystawi faktury, ale uwzględni ją w pliku JPK_V7 i rozliczy podatek należny z tytułu dokonanej transakcji, wówczas będzie go dotyczył art. 62 § 1 kks. Przepis ten stanowi, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Wystawienie nierzetelnej faktury, po terminie może zatem powodować nieprzyjemne dla podatnika konsekwencje prawne, zarówno na polu podatkowym jak i karnoskarbowym.

Oprócz konsekwencji prawnych wystawianie faktur po terminie niesie inne, poważne ryzyko – spadku wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów.

https://pasternaklegal.pl/?p=3491&preview=true

W jakich przypadkach nie muszę wystawiać faktury?

W treści art. 106b w ust. 2 znajduje się zapis, iż podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku lub też rozporządzenia właściwego ministra wydanego na postawie art. 82 ust 3 u.o.p.t.u.   Jednakże, należy jednak mieć na uwadze, że podatnik będzie obowiązany do wystawienia faktury na każde żądanie nabywcy towaru zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust 3 u.o.p.t.u.

Czy import usług podlega rozliczeniu podatkowemu?

Tak. Przy imporcie usługi obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi art.19a ust.1 ustawy o VAT.

Brak faktury przy imporcie usług nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu importu usług

Niezaksięgowanie faktury

Przedsiębiorca, który zauważy, że nie zaksięgował faktury z poprzedniego roku owiązany jest do korekty błędu w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców. Jeżeli tego nie zrobi to książka będzie pokazywała nieprawdziwą sytuację firmy. W takiej sytuacji w razie kontroli skarbowej organ podatkowy może upomnieć się o należny podatek razem z naliczonymi odsetkami i nałoży na przedsiębiorcę dodatkową karę. Jeżeli podatnik będzie musiał dopłacić podatek PIT i VAT, to najprawdopodobniej zobowiązany będzie również do wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty. Odsetek nie płaci się do kwoty 8,70 zł. Ich wysokość można obliczyć w kalkulatorze odsetek podatkowych.

Jeżeli zatem zdarzy się taka sytuacja, że przedsiębiorca wystawi fakturę po terminie wynikającym z ustawy o podatku VAT, wówczas i tak powinien wykazać podatek VAT należny we właściwym okresie rozliczeniowym, pomimo że data faktury nie będzie na to wskazywała.

Problem pustych faktur

Problem fikcyjnych faktur jest coraz poważniejszy, a co za tym idzie, przepisy karno-skarbowe coraz bardziej restrykcyjne. Puste faktury i oszustwa związane z wprowadzeniem ich do obrotu gospodarczego przybierają przeróżne formy. Czasami chodzi o zakup kilku faktur w celu zmniejszenia podatku dochodowego przedsiębiorcy, a czasami proceder z nimi związany osiąga rozmiar skomplikowanej siatki przestępczej. Może się również okazać, że przedsiębiorca wystawi fakturę na transakcje która nigdy nie doszła do skutku. Niezależnie od tego, na jaką skalę faktury te są wystawiane, każde ich użycie może nieść za sobą poważne skutki podatkowe i karne zarówno po stronie wystawcy, jak i nabywcy.

Czym jest pusta faktura?

Poprzez pojęcie pustych faktur, należy rozumieć fakturę, która dokumentuje ona świadczenie, którego nie wykonano, które nigdy nie miało miejsca, oraz gdy fakturę wystawia jeden podmiot podczas gdy usługę w rzeczywistości wykonuje ktoś inny.

W praktyce przyjęło się, że puste faktury możemy podzielić na trzy kategorie, tj.:

 • dokumenty, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana, czyli wystawienie faktury nie ma żadnego związku z dostawą towarów bądź świadczeniem usług przez podmiot wystawiający fakturę ani żaden inny;
 • dokumenty, którym towarzyszy realna transakcja, ale usługodawcą jest inny podmiot niż ten wystawiający fakturę;
 • dokumenty wystawiane przez firmanta – chodzi o faktury dokumentujące rzeczywisty obrót towarami i usługami, ale z zatajeniem wobec nabywców prawdziwego podmiotu realizującego wskazany w fakturach obrót.

Sankcje za wprowadzenie pustej faktury do obrotu zostały uregulowane zarówno w ustawie Kodeks karny skarbowy, jak i w ustawie Kodeks karny

Odpowiedzialność karna za psute faktury: Zgodnie z art. 271a k.k., kto wystawia fakturę (faktury) zawierającą ogółem kwotę należności, której wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, lub takiej faktury używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie zaś z art. 62 kks za wadliwe wystawienie faktury grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych. Z kolei za wystawienie albo posługiwanie się fikcyjną fakturą sąd może orzec karę nawet do 720 stawek dziennych bądź roku pozbawienia wolności. Możliwe jest również nałożenie obu tych kar jednocześnie.

Powyżej opisane konsekwencje na polu prawnokarnym nie są jedynymi, które mogą spotkać osobę, która np. używa nierzetelnej faktury lub ją wystawia. Możliwe do przewidzenia są również inne karnoskarbowe skutki takiego działania.

 

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się

Nasze lokalizacje sprawdź tutaj

A może wolisz zapytać o konsultację online? Zadaj pytanie

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

KONTAKT TELEFONICZNY Z OSOBĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANĄ

Kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną

Po nowelizacjach Kodeksu Karnego Wykonawczego osoby tymczasowo aresztowane mogą w ograniczonym stopniu korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby tymczasowo aresztowane w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, lub gdy wynika to z nagłej sytuacji życiowej, za zgodą organów, do których dyspozycji pozostają, mogą korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych do kontaktów z osobami najbliższymi.

Zgoda na kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Kontakty telefoniczne aresztowanego ze wskazanymi osobami odbywają się na określonych zasadach porządku wewnętrznego obowiązującego w danym areszcie śledczym oraz dopiero po otrzymaniu zgody prokuratora lub sądu. Koncentrując się ma możliwości uzyskania przez tymczasowo aresztowanego kontaktu telefonicznego z innymi osobami to z reguły realizacja rozmów aresztowanych z bliskimi odbywa się według kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają te osoby, które chcą porozmawiać z obrońcą lub pełnomocnikiem – adwokatem, bądź radcą prawnym.Kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego z rodziną jest ograniczony do jednej rozmowy dziennie, która trwa do 5 minut. Należy również pamiętać że rozmowy telefoniczne osób tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli.

Wniosek o zezwolenie na kontakt telefoniczny tymczasowo aresztowanego

Wyżej wspomniana zgoda organu dyspozycyjnego wydawana jest w formie zarządzenia, na wniosek. Wniosek należy złożyć:

 • osobiście przez osobę tymczasowo aresztowaną (osobiste składanie wniosków)
 • osobę najbliższą bądź przez obrońcę/pełnomocnika osoby tymczasowo aresztowanej.

Aby tymczasowo aresztowany uzyskał zgodę na rozmowy telefoniczne to warunkiem wykonywania kontaktów telefonicznych przez tymczasowo aresztowanego jest posiadanie zgody prokuratora lub sądu.. Wniosek o wydanie zezwolenia na kontakt z osobą aresztowaną tymczasowo musi spełniać pewne wymogi, aby mógł zostać rozpoznany przez właściwy organ.

We wniosku o uzyskanie kontaktu telefonicznego należy wskazać m.in.:

imię i nazwisko osoby tymczasowo aresztowanej do której ubiegamy się o zgodę na kontakt telefoniczny (dane osoby tymczasowo aresztowanej)sygnaturę prowadzonej przeciwko niej sprawy, numer telefonu osoby wnioskującej o wyrażenie zgody oraz jej stopień pokrewieństwa z osobą tymczasowo aresztowaną.

Najprostszym sposobem na przygotowanie wniosku o kontakt telefoniczny z osobą która pozostaje tymczasowo aresztowana jest wypełnienie gotowego wzoru wniosku o zezwolenie na kontakt za pomocą samoinkasującego aparatu telefonicznego, który można pobrać z naszej strony.

WZÓR WNIOSKU O KONTAKT TELEFONICZNY Z OSOBĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANĄ – WNIOSEK O KONTAKT TELEFONICZNY Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM WZÓR WNIOSKU

Jak już wyżej zostało wspomniane, składanie wniosku następuje do organu aktualnie nadzorującego śledztwo, lub do organu aktualnie prowadzącego postępowanie – czyli w pierwszej fazie do właściwej prokuratury, do której dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, a po przekazaniu aktu oskarżenia – do właściwego sądu. .Z reguły prokurator lub sąd rozpozna wniosek tymczasowo aresztowanego w terminie do dwóch tygodni. Należy pamiętać, że kontakt za pomocą samoinkasującego aparatu telefonicznego nie jest jedynym sposobem na zachowanie relacji i więzi z osobą tymczasowo aresztowaną. Tymczasowe aresztowanie jest niezwykle trudną sytuacją, nie tylko dla osoby aresztowanej, ale także dla jej rodziny. Dlatego osobom najbliższym przysługuje również prawo do spotkań, co najmniej raz w miesiącu, na terenie aresztów śledczych, w których osoby tymczasowo aresztowane przebywają. Jednak, aby móc skorzystać z prawa widzeń, podobnie jak w przypadku kontaktów telefonicznych, należy również złożyć odpowiedni wniosek – wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu przez organ dyspozycyjny i wyrażeniu zgody na widzenie, osoba najbliższa, po wcześniejszym umówieniu się, od momentu udzielenia zgody, może udać się na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną do aresztu śledczego.

Widzenia z osobą tymczasowo aresztowaną

Należy pamiętać, iż rozmowy telefoniczne nie są jedynym sposobem na utrzymanie kontaktu i więzi z osobami tymczasowo aresztowanymi, możliwe są również widzenia z takimi osobami na terenie aresztów śledczych. Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osoba należącą do kręgu osób najbliższych. Jednak, aby uzyskać zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną należy również w pierwszej kolejności wystosować odpowiedni wniosek do organu, do którego dyspozycji pozostaje dany tymczasowo aresztowany. Jeśli nie zachodzą przesłanki do odmowy widzenia tymczasowo aresztowanego z bliską osobą na terenie aresztu śledczego, to nie istnieją także przesłanki do odmowy kontaktu telefonicznego tych osób.. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób który umożliwia bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. W praktyce ilość widzeń w miesiącu zależy od organu, do dyspozycji którego pozostaje tymczasowo aresztowany.

Zapraszamy do pobrania wzoru wniosku o widzenie z osobą aresztowaną tymczasowo

Podsumowanie

Tak jak w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na kontakt za pomocą samoinkasującego aparatu telefonicznego, tak i wniosek o wyrażenie zgody na widzenie musi spełniać pewne wymogi, aby mógł zostać rozpoznany. Podobnie należy również podać m.in. imię i nazwisko osoby tymczasowo aresztowanej do której ubiegamy się o zgodę na widzenie, sygnaturę prowadzonej przeciwko niej sprawy, a także numer PESEL osoby wnioskującej, numer jej dokumentu tożsamości lub paszportu oraz jej stopień pokrewieństwa z osobą tymczasowo aresztowaną. Podanie powyższych danych jest konieczne, gdyż po uzyskaniu zgody na widzenie, osoba najbliższa może dostać się na teren aresztu śledczego dopiero po okazaniu dokumentu wskazanego we wniosku. Dlatego też zawsze należy pamiętać o zabraniu z sobą odpowiedniego dokumentu.

Zgodę na kontakt telefoniczny lub widzenie może uzyskać tylko osoba najbliższa dla tymczasowo aresztowanego. Dla ustalenia kręgu osób najbliższych pomocny jest przede wszystkim art. 115 § 11 Kodeksu karnego, zgodnie z którym osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Zdarza się jednak, iż nawet osoba najbliższa nie uzyska zgody na kontakt telefoniczny czy widzenie. Takie odmowy wyrażenia zgody na złożony wniosek następuje dosyć rzadko i może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie czy kontakt telefoniczny zostaną wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego bądź też do popełnienia przestępstwa, w szczególności – podżegania do przestępstwa. Na postanowienie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym przysługuje zażalenie, które należy wnieść do właściwego organu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie w terminie 7 dni.  

Chcąc skontaktować się telefonicznie z tymczasowo aresztowanym wniosek musi spełniać wszystkie formalne wymagania,dlatego polecamy użyć przygotowany  przez nas wzór wniosku poniżej.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszym bloku o podobnej tematyce :

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK O WSTRZYMANIE KARY- PO CO?

WNIOSEK O ZMIANĘ LUB UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANA

PORĘCZENIE MAJĄTKOWE ZAMIAST TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

ODROCZENIE WYKONANIA KARY

DOZÓR ELEKTRONICZNY ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2023

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

WNIOSEK O KONTAKT TELEFONICZNY WZÓR

 

WYCZERPANIE PRAWA AUTORSKIEGO

Wyczerpanie prawa autorskiego – wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu.

Kwestię wyczerpania autorskich praw reguluje ustawa – Prawo autorskie i prawa pokrewne i odnosi się ona do jednego przypadku.

Aktualnie obowiązujące przepisy art 51 dotyczą wyczerpanie prawa autorskiego dotyczy wprowadzenia utworu do obrotu na terytorium EOG.

Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia.

 

Czym jest utwór?

Utwór jako przedmiot ochrony praw autorskich, jest to – zgodnie z przepisami art 1 wspomnianej ustawy – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności mowa o utworach:

 • wyrażonych słowem lub znakami graficznymi – np. utwory literackie, naukowe itp.
 • plastyczne
 • fotograficzne
 • lutnicze
 • wzornictwa przemysłowego
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
 • muzyczne i słowno-muzyczne
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne
 • audiowizualne

Więcej o utworze jako przedmiocie ochrony praw autorskich kliknij tutaj.

 

Co oznacza wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu?

Przepisy art 6 ustawy o Prawie autorskim wyjaśniają z kolei pojęcie wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu. Dotyczy ono przeniesienia prawa własności.

Wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Korzystanie z utworu bez zgody autora – kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Pojęcie uprawnionego w powyższym przepisie odnosi się do podmiotów praw autorskich. Co do zasady – twórcom utworu prawo autorskie przysługuje zawsze, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

Skutek wprowadzenia utworu do obrotu

Podmiot praw autorskich wyrażając zgodę aby w drodze przeniesienia własności wprowadzić utwór w obrót, tym samym traci możliwość ingerencji, na zasadzie wyrażenia braku zgody w każdych kolejnych odsprzedażach utworu.

 

 

 

 

Na czym polega wyczerpanie prawa autorskiego?

Zgodnie z przepisem ustawy, przytoczonym na początku artykułu – wprowadzenie do obrotu utworu na terytorium EOG, równa się z tym, że prawo nie zezwala na dalszy obrót tego utworu na terytorium Polski.

Mówiąc jasno wyczerpanie prawa – definicja dotycząca prawa autorskiego wskazuje nam , że prawo do wprowadzania do obrotu wygasło i nie mamy już możliwości z niego dalej korzystać.

Charakter prawny wyczerpania prawa, sprowadza się do tego, że podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, na skutek pierwszego wprowadzenia tego utworu do obrotu traci uprawnienia składające się na chronioną prawem wyłączność rozporządzania

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione by mogło dojść do wyczerpania praw autorskich tj. wyczerpanie praw własności?

Aby doszło do wyczerpania autorskich praw, muszą zaistnieć trzy następujące przesłanki:

 • egzemplarz został już wprowadzony do obrotu
 • podmiot praw autorskich zadecydował o miejscu wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu
 • doszło do przeniesienia prawa własności utworu

Nielegalne wprowadzenie do obrotu ma miejsce, kiedy podmiot który nie posiada licencji na korzystanie z dane utworu na polu eksploatacji wprowadzenie do obrotu, po prostu wprowadza do obrotu egzemplarze utworu, dotyczy to aspektów praw autorskich.

Co zrobić gdy zasada wyczerpania prawa zostanie złamana? Osoba, która uprawniona jest do dochodzenia roszczeń z tytułu wprowadzenie do obrotu prawo autorskie jest posiadacz praw autorskich do określonych pól eksploatacji.

Jednakże prawo autorskie mówi, że takim podmiotem jest ten też, kto posiada licencję wyłączną w zakresie wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu i tego również wyczerpanie prawa dotyczy.

 

Naruszenie praw autorskich

Z naruszeniem praw własności mamy do czynienia, gdy wykorzystywany jest utwór poza zakresem dozwolonego użytku bez uzyskania wymaganego zezwolenia, np. w postaci licencji bądź przeniesienia praw.

Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

Znaki towarowe a norma dotycząca wyczerpania prawa

Kiedy po raz pierwszy zostaje wprowadzony do obrotu produkt, który korzystał z ochrony która wynikała ze znaku towarowego, prawo do dalszego obrotu ulega wyczerpaniu. Tym samym osoba która jest uprawniona z prawa do znaku towarowego nie może następnie sprzeciwić się dalszej sprzedaży egzemplarza takiego produktu. Należy podkreślić, że w tym przypadku wyczerpanie prawa do znaku towarowego stanowi konsekwencję wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego określonego towaru wytworzonego za pomocą dobra nie-

materialnego, który objęty jest ochroną prawną.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INNYMI WPISAMI DOTYCZĄCYMI PRAWA AUTORSKIEGO:

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

 

Download file
1