Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochronę majątku rodziny z jednoczesnym realizowaniem świadczeń dla swoich beneficjentów.

Spis treści:
1. Cel działalności fundacji rodzinnej
2. Jak założyć fundację rodzinną?
3. Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?
4. Jak nazwać fundację rodzinną?
5. Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?
6. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?
7. Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?
8. Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?
9. Czy fundacja rodzinna płaci podatki?
10. Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?
11. Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?
12. Czy fundacja rodzinna płaci PCC?
13. Fundacja rodzinna a podatki – PIT
14. Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Cel działalności fundacji rodzinnej

Fundator fundacji rodzinnej określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować koszty utrzymania beneficjentów, koszty ich kształcenia czy też leczenia.

Jak założyć fundację rodzinną?

W celu założenia fundacji rodzinnej, w pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przez fundatora. Powyższe oświadczenie może być złożone w formie aktu założycielskiego lub testamentu. Drugim koniecznym elementem dla ustanowienia fundacji rodzinnej jest ustalenie statutu. Statut reguluje najważniejsze kwestie organizacyjne fundacji, dlatego jest kluczowym aktem dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kolejnym krokiem wymaganym do powstania fundacji rodzinnej jest sporządzenie spisu mienia. Fundacja rodzinna powinna posiadać tak zwany majątek przeznaczony, określony konkretnym limitem. Fundator fundacji rodzinnej musi wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie. Dla powstania fundacji rodzinnej i jej prawidłowego funkcjonowania, konieczne jest także powołanie organów fundacji. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów.

Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy doradztwo związane z zakładaniem:

Doradzamy również Klientom przy zakładaniu Spółek w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?

Fundacja rodzinna musi zostać wpisana do rejestru fundacji rodzinnych. Z momentem skutecznego wpisu, fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim i to właśnie tam należy zgłosić fundację rodzinną. Wpisanie fundacji rodzinnej do wymaganego rejestru jest czynnością wymaganą dla jej powstania.

Jak nazwać fundację rodzinną?

Nazwa fundacji rodzinnej może być obrana dowolnie i zawierać dodatkowe oznaczenie pod tytułem “Fundacja Rodzinna”.

Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?

Fundacja rodzinna w organizacji jest, jak sama nazwa wskazuje, instytucją w trakcie tworzenia. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego przez fundatora albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Nazwa fundacji rodzinnej, która jest w organizacji, różni się od finalnej nazwy tym, iż zawiera dodatkowe oznaczenie pod tytułem “w organizacji”.

Fundacja rodzinna w organizacji w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, staje się fundacją rodzinną i tym samym uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą dokonuje się tak zwane przekształcenie fundacji rodzinnej w organizacji w fundację rodzinną.

Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?

Ustanowienie statutu fundacji rodzinnej jest jedną z kilku wymaganych czynności dla skutecznego powołania fundacji rodzinnej do życia. Statut fundacji rodzinnej sporządzony powinien być w formie aktu notarialnego i określać najbardziej podstawowe kwestie dotyczące fundacji rodzinnej, takie jak:

·       Nazwę i siedzibę fundacji rodzinnej,

·       szczegółowy cel fundacji rodzinnej,

·       beneficjentów fundacji rodzinnej,

·       zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień,

·       zasady prowadzenia listy beneficjentów,

·       czas trwania fundacji rodzinnej,

·       wartość funduszu założycielskiego,

·       zasady dotyczące powoływania i odwoływania oraz wszelkie prawa i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej – zarządzanie fundacją rodzinną,

·       sposób reprezentacji fundacji rodzinnej,

·       zasady zmiany statutu.

Dodatkowo statut może określać także inne sprawy, przykładowo takie jak:

·       zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej,

·       szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej,

·       wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem w sporządzeniu statutu fundacji rodzinnej, przygotowaniu niezbędnych dokumentów w związku z fundacją rodzinną.

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?

Fundacja rodzinna posiada NIP – numer identyfikacji podatkowej, który jest obligatoryjnym elementem oświadczeń składanych przez fundację organom administracji publicznej bądź innym instytucjom państwowym.

Czy fundacja rodzinna płaci podatki?

Fundacja rodzinna w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji uzyskuje osobowość prawną. Fundacja rodzinna, będąc osobą prawną, może być podatnikiem podatków. Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a nadto może być podatnikiem innych podatków na przykład rolnego, leśnego, czy także podatku od nieruchomości. Poniżej zostanie przedstawiona kwestia fundacji rodzinnej i jej podmiotowości podatkowej.

Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej są rozłożone w polskim ustawodawstwie na wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowanie fundacji rodzinnej ma łagodniejszy wyraz. Fundacja rodzinna uzyskała bowiem zwolnienie podmiotowe od podatku. Należy jednak pamiętać, iż powyższe zwolnienie z podatku fundacji rodzinnej, a także tak zwana zwolnienie fundacji rodzinnej ze względu na jej podmiotowość podatkową, nie jest zwolnieniem bezwarunkowym. Oznacza to, iż istnieją wyjątki, które wpływają na konieczność opodatkowania fundacji rodzinnej w przypadku powstania konkretnego zdarzenia podatkowego.

Zwolnienie fundacji rodzinnej z podatku (podmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych), znajduje zastosowanie w przypadkach niewykraczających poza zakres prowadzonych działalności gospodarczych przez fundację rodzinną, określonych szczegółowo w ustawie o fundacji rodzinnej. Wśród zakresu powyższych czynności ustawa wymienia wykonywanie działalności gospodarczej na przykład tylko w zakresie:

·       zbywania mienia fundacji, o ile mienie fundacji nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (warto pamiętać, iż zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną, zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o vat fundacja rodzinna zostanie uznana za podatnika vat)

·       najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

·       przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,

·       nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

·       udzielania pożyczek określonym w ustawie podmiotom,

·       wykonywania obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej,

·       prowadzenia produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z pewnymi wyjątkami, a także prowadzenia gospodarki leśnej – jeżeli, powyżej opisywane, obie czynności wykonywane są wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności, która wykracza poza zakres ujęty powyższym zestawieniem, zgodnie z przepisami ustawowymi na temat zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ma charakter sankcyjny i wynosi 25%.

Warto nadto zaznaczyć, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych (fundacja rodzinna podatek cit) nie dotyczy zdarzeń:

·       przekazanego świadczenia fundacji – przeniesionego na beneficjenta albo oddanego beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną np. środków pieniężnych,

·       mienia przekazywanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

·       świadczenia w postaci ukrytych zysków.

Stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w powyższym zestawieniu wynosi 15%.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?

Fundacja rodzinna posiada obowiązek złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, powyższa deklaracja powinna być złożona w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Czy fundacja rodzinna płaci PCC?

PCC stanowi skrót od nazwy podatek od czynności cywilnoprawnych. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane. Posiada tak zwaną neutralność. W tym zakresie brak jest PCC.

Fundacja rodzinna a podatki – PIT

Osoby fizyczne, jako podatnicy PIT, będący jednocześnie beneficjentami, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do kręgu najbliższej rodziny.

Chodzi tu o fundatora oraz jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma lub macochę.

Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła zmiany w poszczególnych ustawach podatkowych. Ustawa, której brzmienie zostało zmienione, jest między innymi ustawa od spadków i darowizn. Zgodnie z przewidzianą nowelizacją, podatkowi od spadków i darowizn nie będą podlegać świadczenia fundacji (spełniane przez fundację na rzecz beneficjentów) zgodnie z zasadami działania fundacji, a także mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Zastosowano pewnego rodzaju wyłączenie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – opodatkowanie darowizn konkretnych świadczeń otrzymywanych od fundacji rodzinnej.

fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna podatek dochodowy | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna a podatki | fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna vat

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera


Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY – JDG

Spis treści:
1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?
2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości?
4. Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców
5. Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?
6. Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
7. Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?
8. Co to jest plan spłaty?
9. Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?
10. Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?
11. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?
12. Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?
13. Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?
14. Jaki jest główny cel upadłości?
15. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, zdolność upadłościową posiadają między innymi przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność upadłościową posiadają również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, a nadto także osoby fizyczne, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Co do ostatniej z wyżej wymienionych grup podmiotów, mają zastosowanie nieco inne zasady niż do pozostałych. Jak zatem będąc przedsiębiorcą wnioskować upadłość? Napisanie wniosku o upadłość wiąże się z wieloma formalizmami, dlatego lepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty w tym zakresie.

Czy osoba fizyczna może być w upadłości?

Przepisy regulujące upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanymi są przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. W świetle powyższego, upadłość konsumencka jest ograniczona tylko do podmiotów, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców

W sytuacji w której podmiot mający zdolność upadłościową jako przedsiębiorca (min. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z kodeksem cywilnym), zwróci się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd oddali taki wniosek. Adekwatna sytuacja ma również zastosowanie w przypadku odwrotnego biegu zdarzeń. Należy więc rozróżniać postępowanie upadłościowe konsumenckie od postępowania upadłościowego przedsiębiorcy, czyli postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych. Powyższe dwie drogi stanowią dwa osobne tryby i nie są prowadzone jednocześnie.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?

Zdolność upadłościową konsumencką mają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdecydowanie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą, jednak podkreślić należy, iż ma ona możliwość uzyskania statusu konsumenta.

Przedsiębiorca uzyskuje zdolność upadłościową konsumencką z chwilą wykreślania jego z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zdarza się jednak, iż nawet w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami tak zwanymi ogólnymi, mającymi zastosowanie do przedsiębiorców. Powyższa konieczność może być uzasadniona znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części ogólnej przysługuje jednak zażalenie.

Pasternak LEAGAl doradza Klientom w związku z upadłością przedsiębiorcy ale również upadłością konsumencką. Niejednokrotnie omawiamy z Klientami powody upadłości, warunki upadłości gospodarczej, omawiamy plany spłacenia wierzycieli, a spłata nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pasternak LEGAL świadczy pomoc w upadłości.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencką ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Z kolei pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa upadłościowego definiuje się jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W świetle powyższego sąd bada możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej poprzez weryfikację przesłanki, dotyczącej stanu niewypłacalności, a dodatkowo również status podmiotowy jednostki, czyli sprawdza czy osoba faktycznie posiada status konsumenta.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

W prawie upadłościowym nie znajdziemy jednoznacznego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Orzecznictwo w powyższym zakresie wyraża pozytywne tezy dla takich podmiotów. Judykatura powołała się na zasadę swobody działalności gospodarczej, która jest gwarantem konstytucyjnym. Nadto Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem o sygnaturze VIII Gz 215/18 wprost wskazał, iż nie można przyjąć, że w sytuacji, gdy wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość konsumencką, a osoba ta podjęła następczo działalność gospodarczą, konieczne jest umorzenie trwającego postępowania upadłościowego.

Co to jest plan spłaty?

Plan spłaty jest jedynym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Jest to postanowienie, w którym wymienia się wierzycieli w nim uczestniczących oraz dokonuje się podziału majątku/funduszy danej masy upadłości pomiędzy te podmioty.

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 roku, „odstąpienie od ustalenia planu spłaty, a zatem rezygnacja z istotnego stadium postępowania upadłościowego, powinno mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony w sposób obiektywny stanem zdrowia upadłego, jego niedołężnością i brakiem zdolności do pracy – w sytuacji, gdy dostępne źródła utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, a nie ma podstaw do uznania, aby stan ten mógł ulec zmianie w najdłuższym możliwym okresie wykonywania planu spłaty.

Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?

Do przesłanek upadłości przedsiębiorstwa zaliczamy przede wszystkim niewypłacalność, czyli trwałą utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Istotną przesłanką możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest również status przedsiębiorstwa. Jak wyżej wskazano, osoba posiadająca status konsumenta nie będzie posiadała legitymacji do bycia dłużnikiem wobec którego zastosuje się instytucję tzw. upadłości przedsiębiorstwa.

Ponad to, wskazać należy, iż prawo upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Kolejną przesłanką upoważniającą do pozytywnego finału w związku z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorstwa jest więc posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości w wypadku ustalenia, iż dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, wniosek taki oddali w oparciu o treść prawa upadłościowego.

Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?

Zgodnie z prawem upadłościowym, sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli gdy:

·       upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

·       w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

Powyższe nie znajduje jednak zastosowania w przypadkach uzasadnionych względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Często osoby będące w stanie niewypłacalności, zastanawiają się ile może trwać postępowanie upadłościowe, szczególnie w sytuacji w której nie dysponują żadnym majątkiem. Należy wyraźnie podkreślić, iż brak majątku nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Powyżej zostały już przytoczone dwie wymagane przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było, omawianą na gruncie niniejszego artykułu, instytucję zastosować.

Należy zauważyć, iż sam brak majątku nie stanowi różnicy w postępowaniu prowadzonym w zakresie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak sytuacja po ogłoszeniu powyższego statusu już ulega zmianie. Brak majątku wpływa bowiem na zwiększone tempo prowadzonego postępowania upadłościowego.

Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?

Jak wygląda upadłość przedsiębiorcy?

Mając na względzie prawo upadłościowe, przybliżony zostanie poniżej przebieg postępowania upadłościowego. Pierwszy etap postępowania upadłościowego, zobowiązuje dłużnika, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy zawrzeć wszystkie elementy konieczne, wymagane ustawą, w szczególności dane dłużnika. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 W sytuacji zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, powinien on we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

 Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Wysokość zaliczki, która nieodłącznie związana jest z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorcy, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ogłoszenie publikowane jest zwykle corocznie. W związku z powyższym, wysokość omawianej zaliczki zmienia się. W 2024 roku wysokość zaliczki na koszty związane z postępowaniem upadłościowym wyniosła 7462,25 zł.

Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?

 Ustawa wyróżnia kilka przypadków, kiedy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy, tj. kiedy może dojść do umorzenia postępowania upadłościowego.

Wśród nich wyróżniamy sytuacje, jeżeli:

·       majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

·       wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty,

·       wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z prawem upadłościowym, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Jaki jest główny cel upadłości?

Postępowanie uregulowane prawem upadłościowym, określając zarazem swój główny cel (prowadzonej upadłości), wskazuje, iż należy prowadzić omawiane postępowanie tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a nadto względy pozwolą – tak, aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało również zachowane.

W przypadku postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych – należy umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Kancelaria jest w stanie bezproblemowo udzielić pomocy w zakresie postępowania upadłościowego zarówno osób fizycznych, jak również przedsiębiorców, przybliżając jednocześnie wszelkie skutki prawne upadłości i funkcję syndyka, jaką spełni w omawianym postępowaniu.

wnioskować upadłość przedsiębiorcy| upadłość konsumencka przedsiębiorcy | wniosek o upadłość | przesłanki ogłoszenia upadłości | wniosek upadłości | postępowania upadłościowego firma | możliwość ogłoszenia upadłości | skutki prawne upadłości

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

Całość orzecznictwa, jaką w ostatnim czasie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odcisnęła ogromne piętno na umowach kredytowych zawieranych przez osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i zdaje się, być tajemnicą sukcesu frankowiczów.

Wyroki TSUE, interpretując przepisy w sposób korzystny dla konsumentów, otworzyły furtkę wygranej w sądzie dla kredytobiorców. Wzrósł jednocześnie poziom pewności kredytobiorców w zakresie wytaczania spraw przeciwko bankowi, a nadto banki zaczęły wycofywać pozwy o waloryzację. Sądy krajowe zaczęły masowo orzekać o nieważności umów kredytowych frankowych z uwagi na zastosowane klauzule abuzywne, które stanowią postanowienia niezgodne i niedozwolone, naruszające interesy konsumenta.

Spis treści:
1. SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?
2. STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM
3. ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL
4. ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT
5. WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?
6. ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE
7. DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO
8. Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

SPRAWY FRANKOWE W SĄDZIE – JAK WYGLĄDAJĄ STATYSTYKI?

Obecnie szacuje się, że w sądach toczyć się może ponad 200 tysięcy spraw frankowych, czyli spraw, które dotyczą sporów frankowych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż sprawy te będą coraz sprawniej rozpatrywane. Duża ilość wyroków, wydanych w ostatnim czasie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiała wątpliwości, które dotychczas wpływały na przedłużające się postępowanie.

Bardzo duża ilość kredytobiorców wciąż nie zdecydowała się na wytoczenie powództwa ani na zawarcie ugody. Warto mieć na względzie, iż umowa kredytu może zostać unieważniona również w przypadku spłaty całości należności. Sytuacja korzystna w judykaturze dla osób, które zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane we frankach szwajcarskich nie ogranicza się do podmiotów, które do dnia dzisiejszego ten kredyt spłacają. Szacuje się, iż ponad 350 tysięcy kredytobiorców wciąż spłaca raty kredytów, które posiadają klauzule abuzywne. Należy jednak pamiętać, iż zarówno osoby, które kredyt spłacają, jak również Ci, którzy już go spłacili, posiadają legitymację do wytoczenia powództwa w sprawie unieważnienia opisywanej umowy kredytu frankowego.

Orzeczenia Trybunału, które zagwarantowały wypłatę odsetek, ponownie przyczyniły się na wzrost zainteresowania w zakresie dochodzenia roszczeń.

 Rozważając zawarcie ugody z bankiem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się sprawami frankowymi.

Darmowa weryfikacja umowy frankowej

STATYSTYKI ORZECZEŃ W POLSKICH SĄDACH – POLSKIE SĄDY I SPRAWY FRANKOWE PRZECIWKO BANKOM

Szacuje się, że w ubiegłym roku w polskich sądach około 97% wszystkich zapadłych wyroków sądów w sprawach frankowych, były wyrokami sądów korzystnymi dla kredytobiorców. Jedynie w 2,5% spraw, wygrały banki. Pozostałe 0,5% to sprawy skierowane do ponownego rozstrzygnięcia. Należy jednak mieć na względzie, iż są to dane z 2023 roku, a sytuacja diametralnie nabrała biegu od drugiej połowy zeszłego roku i w 2024 roku jest na fali wznoszącej.

ABUZYWNOŚĆ KLAUZUL

Sądy krajowe masowo orzekają o nieważności umów kredytowych frankowych zawieranych przez konsumentów we frankach szwajcarskich w związku z posiadanymi w ich treści abuzywnymi klauzulami.

W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko judykatury i podkreślić, iż „sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od swobodnej decyzji banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili jego wypłaty, jak i przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych spłacanych rat, służy bowiem określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Takie uregulowanie umowne należy uznać za niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy – banku, w ustaleniu kursu jest pełna, czy też w jakiś sposób ograniczona, np. w razie wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów”, a nadto „Postanowienia umowy, określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych”.

Należy podkreślić, iż oceny postanowień umowy pod kątem ich abuzywności klauzul dokonuje się według stanu na dzień jej zawarcia.

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-287/22, istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu wydania prawomocnego wyroku sądu, unieważniającego umowę kredytu. Tym samym Trybunał potwierdził prawo do składania wniosków do sądu o zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu. 

WYGRANA FRANKOWICZA Z BANKIEM I CO DALEJ?

Dla wielu frankowiczów wygrana z bankiem oznacza pierwsze korzystne zapadłe orzeczenie w sprawie. Należy jednak pamiętać, iż w sądownictwie pojęcie wygranej wiązać należy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia, ze słowem prawomocność, a dokładniej ze zwrotem „orzeczenie prawomocne”.

Mając na względzie powyższe, prawomocny wyrok oznacza wyrok od którego nie przysługuje środek zaskarżenia. W przypadku orzeczenia sądu I instancji, bank zazwyczaj składa apelację do sądu II instancji. Po rozpatrzeniu sprawy przez sąd II instancji, wyrok zapadły w sprawie stanie się wyrokiem prawomocnym.

ROZLICZENIE Z BANKIEM PO WYGRANEJ W SĄDZIE

Jak rozliczyć się z bankiem po wygranej w sądzie?

W przypadku zapadłego rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia umowy kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich – wygranej z bankiem, strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenia, a mówiąc językiem potocznym –  powinno nastąpić rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie. Wiele osób powyżej wspominany wzajemny zwrot pieniędzy dla frankowiczów i świadczeń określa mianem rozliczenia się z bankiem bądź rozliczenia kredytu frankowego. Stanowi to trafne stwierdzenie, gdyż dokładnie to należy zrobić po wygranym sporze frankowym z bankiem.

Co jeśli rozliczenie się z bankiem po wygranej w sądzie jest utrudnione?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których bank nie chce dobrowolnie wypłacić kwoty, która jest kredytobiorcy należna i procedura zwrotu środków jest nie tak łatwa, jak mogło się początkowo wydawać. Wówczas koniecznym staje się wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jest to jednak rzadkość i większości przypadków, bank dobrowolnie wypłaca zasądzoną należność niezwłocznie po ustaleniu niezgodności z prawem, jakie widniały w unieważnionej umowie kredytu frankowego.

DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, czy twoja sytuacja jest adekwatna do tych, w których zapadają korzystne dla konsumentów orzeczenia w związku z zawartymi uprzednio umowami we frankach szwajcarskich, warto poddać twoją umowę odpowiedniej analizie.

Profesjonalny pełnomocnik dokona analizy umowy kredytu frankowego i ustali sytuację faktyczną oraz prawną. Pomoże Ci ustalić czy w umowie kredytu frankowego są zawarte jakiekolwiek niezgodności, które mogłyby wskazywać na istnienie klauzul niekorzystnych dla konsumenta.

Frankowicze

Czy możliwa jest darmowa analiza umowy kredytu frankowego?

Kancelarie frankowe nie są jedynym podmiotem, jaki może Ciebie wspomóc. Inne organizacje ochrony prawnej, ale również adwokat są w stanie udzielić Ci pomocy w zakresie twojej umowy kredytu zaciągniętej  we frankach szwajcarskich, jak również reprezentować Ciebie w dochodzeniu roszczeń, a nadto udzielić także wsparcia w zakresie przebiegu rozliczenia się  z bankiem ze wszelkich świadczeń, w tym także przybliżyć kwestię potrącenia po wygranej lub rozwiać wątpliwości w zakresie tzw. zeznawania w sprawie frankowej. Możliwa jest również darmowa analiza umowy, aby zweryfikować legalność umowy kredytu i jego spłaty.

Warto skorzystać z zamówienia bezpłatnej analizy umowy kredytowej w ramach doradztwa w zakresie prawa bankowego, by jak najsprawniej rozliczyć kredyt frankowy i uzyskać zwrot pieniędzy dla frankowiczów, a także zapoznać się z prawami klienta bankowego.

 PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

Bezpłatna weryfikacja umowy

wygrana bankiem | wygrana z bankiem i co dalej | rozliczenie z bankiem po wygranej | nieważność umowy kredytu frankowego | unieważnienie umowy kredytu frankowego | zamów bezpłatną analizę

 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.


Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ZMIANA NAZWY FIRMY

Zmiana nazwy firmy – jak zmienić nazwę działalności gospodarczej lub spółki?

Czy w przypadku prowadzenia działalności lub  spółki można zmienić nazwę działalności gospodarczej lub nazwę spółki? Czy zmianę nazwy firmy należy zgłosić?

Spis treści:
1. Zmiana nazwy spółki w KRS
2. Czy możesz zmienić nazwę swojej firmy?
3. Co może zawierać nazwa firmy?
4. Jak zgłosić zmianę nazwy firmy spółki w KRS?
5. Zmiana nazwy firmy spółki
6. Kiedy należy zmienić nazwę firmy?
7. Czy nowa nazwa Spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki?
8. Czy zmiana nazwy firmy (spółki) kosztuje?
9. Co ile można zmienić nazwę firmy?
10. Czy można zmienić nazwę firmy osoby fizycznej przez internet?
11. Czy przy zmianie nazwy firmy zmienia się NIP?
12. Jak zmienić nazwę firmy na fakturze?
13. Czy nowa nazwa firmy wymaga ujawnienia w CEIDG? Jak złożyć wniosek w CEIDG?
14. LEGAL
15. LEGAL
16. LEGAL
17. LEGAL
18. LEGAL
19. LEGAL
20. PODSUMOWANIE

Zmiana nazwy spółki w KRS

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zmienić nazwę nazwy spółki w KRS, a nie wiesz jak? Zastanawiasz się czy i kiedy zgłosić zmianę nazwy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej? Kiedy warto zmienić nazwę firmy? Przeczytaj koniecznie ten artykuł, aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania!

Czy możesz zmienić nazwę swojej firmy?

Tak, możliwe jest zmienienie nazwy spółki. Jest to dozwolone i często praktykowane w przypadku różnych zmian strategicznych, rebrandingu, fuzji lub przejęć. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zmiana nazwy spółki wymaga spełnienia pewnych formalności prawnych i rejestracyjnych.

Co może zawierać nazwa firmy? 

Nazwa firmy powinna spełniać pewne kryteria:

 1. Odróżnialność: Nazwa firmy powinna odróżniać przedsiębiorcę od innych, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku.
 2. Brak wprowadzania w błąd: Nazwa nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia.
 3. Zawartość nazwy dla jednoosobowej działalności gospodarczej: Musi zawierać w nazwie imię i nazwisko właściciela podane w formie mianownikowej.
 4. Zawartość nazwy dla spółki cywilnej: Powinna zawierać co najmniej nazwiska wszystkich wspólników oraz informacje o formie prawnej.
 5. Zawartość nazwy dla spółek zarejestrowanych: Zależy od rodzaju spółki, np. forma prawna na końcu nazwy może być podana w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej (na przykład spółka jawna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., S.A.).

Pamiętaj, że te zasady mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że nazwa firmy spełnia wszystkie wymogi prawne.

Jak zgłosić zmianę nazwy firmy spółki w KRS? 

Zmiana nazwy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wymaga podjęcia kilku kroków:

 1. Podjęcie uchwały o zmianie: Wspólnicy, partnerzy lub walne zgromadzenie muszą podjąć uchwałę o zmianie umowy lub statutu spółki.
 2. Złożenie wniosku: W ciągu 7 dni od przyjęcia uchwały należy złożyć tekst uchwały wraz z dowodami stosownych opłat i dokumentami uzupełniającymi w wydziale gospodarczym sądu rejestrowego. Wniosek o wpis zmian do KRS składa się za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.
 3. Elektroniczne postępowanie rejestrowe: Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.
 4. Zgłoszenie zmiany: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego każda dokonana zmiana musi być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj, że terminowe zgłaszanie zmian jest obowiązkiem każdej spółki. W przypadku gdy ten obowiązek nie będzie realizowany, sąd rejestrowy może nakładać na spółkę grzywny, bez limitowania ich liczby.

Zakładanie spółek czy zmiany ich dotyczące to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem. Na marginesie należy zauważyć, że ustawodawca przewidział możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zmiana nazwy spółki

Zmiana nazwy firmy spółki

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojej spółki musisz podjąć kilka kroków.

Pierwszym krokiem  jest podjęcie uchwały o zmianie nazwy spółki przez wszystkich wspólników. Ta uchwała musi być protokołowana przez notariusza. Przygotuj zatem prawidłową uchwałę, do notariusza.

Po podjęciu uchwały, w ciągu 7 dni od jej przyjęcia, musisz złożyć wniosek o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Następnie, musisz zaktualizować dane spółki w rejestrze. Zmiany wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Kiedy należy zmienić nazwę firmy?

Zmiana nazwy firmy może nastąpić w dowolnym momencie, ale najczęściej przedsiębiorcy decydują się na to w określonych sytuacjach:

 1. Zmiana profilu działalności: Jeśli firma zmienia swoją główną działalność, może być konieczne zmienienie nazwy, aby lepiej odzwierciedlała nowy zakres usług lub produktów.
 2. Wejście na nowe rynki: Jeśli firma planuje ekspansję na nowe rynki, zwłaszcza międzynarodowe, może być konieczne zmienienie nazwy na taką, która będzie łatwiejsza do wymówienia lub zrozumienia dla nowej grupy docelowej.
 3. Słabe wyniki sprzedażowe lub złe skojarzenia z nazwą: Jeśli obecna nazwa firmy jest kojarzona z negatywnymi opiniami lub słabymi wynikami, zmiana nazwy może pomóc w odświeżeniu wizerunku firmy.
 4. Unikanie konfliktów prawnych: Jeśli nazwa firmy jest zbyt podobna do innej zarejestrowanej marki, może to prowadzić do problemów prawnych. W takim przypadku zmiana nazwy firmy może być konieczna.

Pamiętaj, że zmiana nazwy firmy to poważna decyzja, która może mieć wpływ na wizerunek firmy, jej markę i relacje z klientami. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą biznesowym lub prawnikiem przed podjęciem takiej decyzji.

Czy nowa nazwa Spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki?

Tak, zmiana nazwy spółki wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Nazwa spółki jest integralnym elementem umowy, dlatego każda zmiana nazwy musi być odzwierciedlona w umowie spółki. Proces ten wymaga podjęcia uchwały o zmianie nazwy przez wspólników i zaprotokołowania jej przez notariusza. Następnie, zmianę tę musisz zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętaj, że każda zmiana w umowie spółki wymaga zgody wszystkich wspólników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym.

 Zmiana nazwy firmy

Czy zmiana nazwy firmy (spółki) kosztuje?

Zmiana nazwy firmy może wiązać się z pewnymi kosztami, takimi jak opłaty rejestracyjne i koszty związane z dostosowaniem dokumentów firmowych. Jednakże, wprowadzenie zmiany nazwy firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Natomiast zmiana nazwy firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wiąże się z pewnymi kosztami:

 1. Opłata sądowa: Opłata za zmianę danych w KRS wynosi 250 zł.
 2. Opłata za ogłoszenie w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”: Koszt ogłoszenia zmian wynosi 100 zł.
 3. Inne potencjalne koszty: Mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak honoraria notarialne za protokołowanie uchwały o zmianie nazwy, a także koszty związane z dostosowaniem dokumentów firmowych do nowej nazwy przedsiębiorstwa.

Co ile można zmienić nazwę firmy?

Zmiana nazwy firmy może nastąpić w dowolnym momencie. Nie ma określonego limitu czasowego, który musiałby upłynąć między kolejnymi zmianami nazwy. Najważniejsze jest, aby każda zmiana nazwy była prawidłowo zgłoszona do odpowiednich organów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w zależności od formy prawnej firmy.

Czy można zmienić nazwę firmy osoby fizycznej przez internet?

Tak, można zmiana nazwy firmy jest możliwa przez internet.

W przypadku zmiany nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej, zmianę nazwy firmy można zgłosić poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą formularza CEIDG-1. Zmiana nazwy firmy w CEIDG jest bezpłatna i można ją zrobić szybko i bezproblemowo.

Jeśli chodzi o spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), proces jest nieco bardziej skomplikowany i wiąże się z kosztami. Wymaga podjęcia uchwały o zmianie nazwy przez wspólników, a następnie złożenia wniosku o wpis zmian do KRS. Wniosek ten można złożyć za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Czy przy zmianie nazwy firmy zmienia się NIP?

Nie, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest przypisany do podatników i nie ulega zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji w nazwie firmy. Zmiana nazwy firmy nie ma wpływu na numer NIP.

 Jak zmienić nazwę firmy na fakturze?

Zmiana nazwy firmy na fakturze jest procesem, który wymaga podjęcia kilku kroków i jest ściśle związany z formalnościami prawnymi i administracyjnymi.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zmiany nazwy firmy w odpowiednich urzędach. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zmianę nazwy firmy zgłaszasz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pomocą formularza CEIDG-1. Jeżeli natomiast prowadzisz spółkę, zmianę nazwy zgłaszasz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Po zarejestrowaniu zmiany nazwy firmy, musisz zaktualizować dane na wszystkich fakturach. Faktura powinna zawierać zarówno starą, jak i nową nazwę firmy, aby uniknąć zamieszania.

Następnie, musisz poinformować swoich klientów o zmianie nazwy firmy. To jest bardzo ważne, ponieważ faktury są dokumentami prawnymi, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Klienci muszą być świadomi zmiany nazwy firmy, aby mogli odpowiednio zaktualizować swoje systemy księgowe i administracyjne.

Warto również pamiętać, że zmiana nazwy firmy może wiązać się z koniecznością aktualizacji innych dokumentów firmowych, takich jak umowy, cenniki, materiały marketingowe, strona internetowa, a także wszelkiego rodzaju korespondencja z klientami.

Czy nowa nazwa firmy wymaga ujawnienia w CEIDG? Jak złożyć wniosek w CEIDG?

Tak, nowa nazwa firmy musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgłoszenia tego dokonuje się na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Aby złożyć wniosek w CEIDG, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przygotowanie danych: Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane, takie jak numer NIP, REGON, data rejestracji firmy, nowa nazwa firmy oraz jej adres.
 2. Wypełnienie wniosku: Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć online przez internet na stronie głównej Biznes.gov.pl, wybierając usługę “Zarejestruj działalność gospodarczą”. Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód.
 3. Złożenie wniosku: Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy

Zmiana nazwy spółki

PODSUMOWANIE

Zmiana nazwy firmy to proces, który wiąże się z koniecznością podjęcia określonych kroków prawnych i faktycznych. w przypadku spółek proces ten wydaje się być nieco bardziej skomplikowany aniżeli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z tego też względu – często zdarza się, iż spółki korzystają z pomocy profesjonalnych podmiotów dążąc do sprawnego przeprowadzenia procesu zmian.

Pasternak LEGAL jako kancelaria dla biznesu na co dzień doradza przedsiębiorcą w zmianach związanych z ich organizacją czy funkcjonowaniem. Tworzymy wpisy w zakresie serii exsperckich dotyczących właśnie przedsiębiorcy w KRS czy też prawa dla biznesu.

 

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Wzory pism prawne

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – Dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera


Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ZAŁOŻENIE FUNDACJI RODZINNEJ

FUNDACJA RODZINNA

W Polsce, po długim okresie oczekiwania, przedsiębiorcy wreszcie doczekali się dedykowanego narzędzia sukcesyjnego – fundacji rodzinnej!

Od 22 maja 2023 roku polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu sukcesyjnego – fundacji rodzinnej, stanowiącego tzw. przechowalnie majątku. Ustawa o fundacji rodzinnej, podpisana przez Prezydenta RP, wprowadza innowacyjne rozwiązanie w polskim prawodawstwie, którego głównym celem jest stworzenie instytucji prawnej umożliwiającej kumulowania majątku rodzinnego, pozwalającej na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji.

W najnowszym artykule analizujemy wszystkie istotne aspekty związane z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej w Polsce, rozpoczynając od procesu jej utworzenia, poprzez korzyści podatkowe, aż po praktyczne zagadnienia związane z jej działalnością.

Spis treści:
1. Fundacja rodzinna
2. Na czym polega fundacja rodzinna?
3. Spółka a fundacja
4. Jak utworzyć fundację rodzinną?
5. Kto może założyć fundację?
6. Kto może być beneficjentem?
7. Kto pełni kierownictwo? Organizacja fundacji
8. Majątek fundacji
9. Fundacja rodzinna a podatki
10. Zachowek a fundacja rodzinna- prawo spadkowe
11. Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?
13. Sukcesja przedsiębiorstwa
14. Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom
15. Zalety podatkowe
16. Akumulacja inwestowania
17. Struktura fundacji
18. Wyzwania związane z fundacją rodzinną
19. Ograniczony zakres działalności gospodarczej
20. Podatek od likwidacji fundacji
21. Ukryte zyski
22. Koszty prowadzenia fundacji
23. Regularne audyty

Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne odgrywają istotną rolę w społecznościach, zapewniając wsparcie w różnych obszarach życia. Ich działalność może obejmować edukację, opiekę zdrowotną, pomoc socjalną oraz promocję kultury i sztuki. W dzisiejszych czasach, w których wiele rodzin boryka się z różnorodnymi wyzwaniami, takie instytucje są niezwykle istotne dla zapewnienia stabilności i rozwoju społecznego.

Rodzinne biznesy stanowią niezmiennie istotny segment gospodarki, charakteryzujący się specyficznymi cechami i dynamiką działania. Ich istota tkwi w przekazywaniu tradycji, wartości oraz wewnętrznej kultury organizacyjnej z pokolenia na pokolenie. Rodziny zaangażowane w prowadzenie biznesów często kładą nacisk na długofalowy rozwój, budowanie relacji opartych na zaufaniu oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów lub usług. Wiele rodzinnych przedsiębiorstw charakteryzuje się elastycznością i zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Decyzje podejmowane są często z uwzględnieniem długoterminowych perspektyw rozwoju oraz zachowania stabilności firmy na przestrzeni czasu. Dodatkowo, bliska więź rodzinna często sprzyja efektywnej komunikacji i współpracy w ramach zespołu, co może być kluczowym atutem w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Jednakże, prowadzenie rodzinnego biznesu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak przejście władzy i odpowiedzialności na kolejne pokolenia, zarządzanie relacjami rodzinno-biznesowymi oraz zachowanie równowagi między potrzebami rodziny a interesami firmy. W związku z tym, kluczowe jest stosowanie efektywnych strategii sukcesji oraz budowanie profesjonalnych struktur zarządzania, które umożliwią harmonijny rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni lat.

Na czym polega fundacja rodzinna?

Ustanowienie fundacji rodzinnej stanowi strategię umożliwiającą wytworzenie struktur organizacyjnych, które zapewniają kontynuację operacyjną przedsiębiorstwa oraz przechowanie majątku na dłuższy okres, przekraczający jedno pokolenie, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania sukcesorów prawnych. Dodatkowo, fundacja umożliwia realizację świadczeń dla swoich beneficjentów, zachowując integralność majątku rodzinnego oraz płynność finansową spółek, w których fundacja posiada udziały. Fundacja rodzinna została skonstruowana z myślą o zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa rodzinnego oraz stanowi zabezpieczenie finansowe dla wskazanej grupy osób, zazwyczaj dla członków rodziny. Takie rozwiązanie sprzyja efektywnej sukcesji działalności biznesowej w ramach struktur rodzinnych, umożliwiając zachowanie spójności operacyjnej i strategicznej w długoterminowej perspektywie.

Spółka a fundacja

Główną różnicą między spółką a fundacją jest to, że spadkobiercy nie automatycznie stają się uczestnikami fundacji, a ich prawa nie mogą być zbywane ani przenoszone na inne osoby. Jeśli celem rodziny nie jest kontynuowanie firmy w kolejnych pokoleniach, a przyszli dziedzice chcą mieć możliwość swobodnego wyjścia z biznesu rodzinnego i zbycia swoich udziałów, to fundacja rodzinna może nie być optymalnym wyborem.

Rozważając założenie fundacji rodzinnej warto skonsultować swoją decyzję z profesjonalnym pełnomocnikiem znających problematykę tworzenia fundacji rodzinnych, sukcesji w fundacjach rodzinnych czy zarządzaniem fundacją rodzinna.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Powstanie fundacji

Jak utworzyć fundację rodzinną?

Aby utworzyć fundację rodziną, należy przedstawić notariuszowi dokumenty w formie aktu założycielskiego lub testamentu zawierające oświadczenia o jej ustanowieniu. Następnie, należy sporządzić statut fundacji, określający zasady jej funkcjonowania, co wymaga udokumentowania w akcie notarialnym. Kolejnym istotnym krokiem jest przekazanie majątku o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych na rzecz fundacji rodzinnej. Ostatecznie, fundację rodziną należy zgłosić do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Kto może założyć fundację?

Osoba zakładająca fundację, znana również jako fundator, jest jednocześnie jej inicjatorem. Zgodnie z przepisami, fundatorem fundacji rodzinnej może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wskazanie fundatora następuje poprzez złożenie oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej, które może być zawarte w akcie założycielskim lub w testamencie. Istnieje również możliwość, że fundację rodzinna założy więcej niż jedna osoba, z wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja jest tworzona na podstawie testamentu.

Kto może być beneficjentem?

Beneficjent to osoba lub instytucja, której interesom służy zarządzanie majątkiem przez fundację rodzinna oraz której fundacja może świadczyć określone korzyści. Może to być sam fundator, osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Pod pojęciem “świadczenia” rozumie się wszelkie elementy majątkowe, włączając w to pieniądze, rzeczy lub prawa, które są przekazywane lub udostępniane beneficjentowi zgodnie ze statutem i ustaloną listą beneficjentów. Chociaż najczęściej beneficjentami są członkowie rodziny, fundator ma również możliwość wskazania osób trzecich lub organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów fundacji. 

Kto pełni kierownictwo? Organizacja fundacji

Kierownictwo nad fundacją rodzinną, analogicznie do innych podmiotów prawnych, sprawuje zarząd, a jej działalność może podlegać wewnętrznemu nadzorowi ze strony rady nadzorczej. Beneficjenci wskazani przez fundatora tworzą zgromadzenie beneficjentów, które ma określone kompetencje, np. decyduje o uzupełnianiu składu organów fundacji czy zatwierdza sprawozdania finansowe.  Taka struktura zapewnia rodzinie wpływ na kluczowe aspekty działalności fundacji rodzinnej na przestrzeni wielu lat. Dodatkowo, umożliwia to kontynuację wartości rodzinnych i dziedziczenie idei fundacyjnych przez kolejne pokolenia. Fundacja rodzinna funkcjonuje w oparciu o zasady określone przez fundatora, który ma znaczną swobodę w ustaleniu struktury zarządzania, celów działalności oraz sposobów funkcjonowania instytucji. Najczęstszym celem fundacji jest zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa oraz wsparcie materialne dla członków rodziny. Ponadto, fundacja w Polsce może być ustanowiona na czas ograniczony lub na czas nieokreślony, w zależności od preferencji fundatora i celów, jakie chce osiągnąć poprzez działalność fundacji.

Majątek fundacji

Jeśli chodzi o majątek fundacji rodzinnej, może on być zasilony różnorodnymi aktywami, w tym udziałami lub akcjami w spółkach. Fundator zobowiązany jest przekazać fundacji majątek o wartości co najmniej 100 000 zł, które stanowi tzw. fundusz założycielski. Jednak warto zauważyć, że kwota ta może być również większa, w zależności od preferencji fundatora oraz zakresu planowanych działań fundacji. Fundacja rodzinna nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej jako główny element swojej funkcjonowania. Jednakże istnieją wyjątkowe sytuacje, w których fundacja może angażować się w różnorodne działania związane z obracaniem majątkiem, w tym udziałami w spółkach, najmem nieruchomości, udzielaniem pożyczek spółkom, w których posiada udziały, oraz wykonywaniem określonych działań w zakresie gospodarstwa rolnego.

Fundacja rodzinna a podatki

Jeśli chodzi o podatki, fundacja rodzinna oraz beneficjenci zazwyczaj uwzględniają związki rodzinne z fundatorem. Nie ma opodatkowania w momencie założenia fundacji i przekazania do niej majątku (brak opodatkowania PCC i CIT). Fundacja płaci podatek CIT 15% w momencie przekazywania środków beneficjentom, a beneficjenci będący osobami fizycznymi zazwyczaj są zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) pod warunkiem przynależności do najbliższej rodziny fundatora. Natomiast beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi płacą CIT na standardowych zasadach. Dodatkowo, możliwe są różnice w opodatkowaniu w zależności od grupy podatkowej, do której należą beneficjenci PIT.

Pasternak LEGAL doradza w zakresie planowania podatkowego sukcesji majątku – nasz zespół ekspertów potrafi spojrzeć na dane zagadnienie prawne w sposób przekrojowy po to by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

Fundacja rodzinna Adwokat

Zachowek a fundacja rodzinna- prawo spadkowe

Zachowek to prawo osób bliskich spadkodawcy do zabezpieczenia swoich interesów w przypadku dziedziczenia. Osoby kwalifikujące się do zachowku (czyli te, które zostały pominięte w testamencie lub objęte nim, ale w niższej wartości niż przewiduje to prawo spadkowe) mają możliwość domagania się wyrównania swojego udziału. Oznacza to, że osoby, które zgodnie z przepisami prawa spadkowego powinny być spadkobiercami (a nie otrzymały należnego im udziału), mogą wystąpić przeciwko rzeczywistym spadkobiercom, domagając się wypłaty zachowku. Wysokość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego osoby uprawnionej, a w przypadku nieletnich może być nawet 2/3 tego udziału.

Przyjęcie ustawy fundacyjnej nie modyfikuje istniejących zasad prawa spadkowego, ale poszerza krąg podmiotów, wobec których można zgłaszać roszczenia z tytułu zachowku. Oprócz spadkobierców, roszczenia te można kierować także wobec fundacji rodzinnej i osób, które otrzymały majątek w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej i zostały doliczone do spadku. Oznacza to, że odpowiedzialność za wypłatę zachowku obejmuje nie tylko spadkobierców, ale także fundację rodzinną ustanowioną przez spadkodawcę oraz osoby, które po likwidacji fundacji rodzinnej otrzymały jej aktywa. To wymaga uwzględnienia nie tylko udziału spadkobiercy w spadku, odliczenia darowizn otrzymanych od spadkodawcy przez osoby uprawnione do zachowku, ale także uwzględnienia świadczeń z fundacji rodzinnej, które mogą być traktowane jako część należnego zachowku.  Takie rozwiązanie otwiera możliwość sytuacji, w której, w celu zabezpieczenia majątku rodzinnego, fundator przekazuje cały swój majątek do fundacji rodzinnej, która po jego śmierci musi sprostać roszczeniom spadkobierców, niezależnie od charakteru działalności biznesowej czy woli spadkodawcy/fundatora.  Może to prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak osłabienie lub nawet zniszczenie rodzinnego biznesu z powodu roszczeń spadkobierców.  Konkludując fundacja rodzinna, która miała chronić majątek rodzinny, może w praktyce doprowadzić do jego osłabienia z powodu zachowków.

Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna oferuje szereg korzyści i plusów dla rodzinnych biznesów oraz ich członków.

Poniżej prezentujemy korzyści fundacji rodzinnej:

Swoboda w określaniu zasad działania fundacji

Fundator fundacji rodzinnej ma szeroką swobodę w ustalaniu zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej, zarządzania, nadzoru i celu. Fundacja może być utworzona dla podtrzymania działalności firmy na długie lata lub przekazania majątku beneficjentom fundatora. Cele te można określić w dowolny sposób, a fundacja może istnieć przez określony lub nieokreślony czas. 

Dziedziczenie majątku

Fundacja rodzinna może być skuteczną przechowalnią majątku, może stanowić zapewnienie środków finansowych na przyszłość dla wybranych przez fundatora osób, niekoniecznie będących jego potomstwem.

Ochrona majątku

Wcześniejsze wniesienie majątku do fundacji rodzinnej może uchronić przed roszczeniami wierzycieli, gdyż staje się on niepodlegający egzekucji ani prywatnym majątkiem fundatora, ani majątkiem firmowym. To zapewnia bezpieczeństwo majątku nawet w przypadku problemów fundatora.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Przejście firm rodzinnych na kolejne pokolenia to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy planujący przejście na emeryturę. Brak precyzyjnych narzędzi sukcesji firmowej w polskim systemie prawnym stał się problemem. Fundacja rodzinna została stworzona w celu ułatwienia sukcesji, zapewnienia kontynuacji biznesów rodzinnych, umożliwiając przekazanie ich w ręce rodziny lub wybranych przez fundatora osób, bez ryzyka rozproszenia majątku lub zmiany strategii biznesowej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom

Bezpieczne ulokowanie aktywów w fundacji rodzinnej zapewnia beneficjentom gwarancję spokojnej przyszłości finansowej, nawet w przypadku problemów finansowych fundatora.

Zalety podatkowe

 Dochody fundacji rodzinnej są często zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek ten jest wymagany dopiero przy wypłacie świadczeń, a wypłaty na rzecz najbliższych członków rodziny mogą być zwolnione z dodatkowych podatków.

Akumulacja inwestowania

 Fundacja rodzinna pozwala na reinwestowanie 100% zysków bez płacenia podatku dochodowego, co stwarza możliwości efektywnej akumulacji majątku i inwestowania.

Struktura fundacji

Fundacja rodzinna jest zarządzana przez wybrany zarząd i może być poddana nadzorowi rady nadzorczej. Takie profesjonalne zarządzanie majątkiem pozwala efektywnie kierować instytucją, zachowując jednocześnie kontrolę fundatora.

Podejmując decyzję o tym czy stworzyć fundację należy zebrać wszelkie informacje o fundacji przeanalizować jej wady i zalety by decyzja była świadoma i przemyślana. Pasternak LEGAL doradza w sprawach związanych z planowaniem sukcesji a dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi potrafimy spojrzeć na dane zagadnienia zarówno pod kątem przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, karnego ale również podatkowego.

Fundacja rodzinna korzyści

Wyzwania związane z fundacją rodzinną

Mimo licznych korzyści i możliwości, fundacja rodzinna niesie ze sobą pewne wyzwania, którymi warto się zająć przed zdecydowaniem się na to rozwiązanie.

Ograniczony zakres działalności gospodarczej

Ustawa fundacyjna przewiduje ograniczony zakres działalności.

Podatek od likwidacji fundacji

Likwidacja fundacji rodzinnej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku CIT w wysokości 15% od wartości mienia likwidowanej fundacji pomniejszonej o wartość mienia wniesionego do niej. Ponadto, w przypadku podatku PIT, powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z mienia po likwidowanej fundacji, opodatkowany stawką 15%.

Ukryte zyski

Podatek od ukrytych zysków dotyczy fundacji rodzinnych i ma na celu wymuszenie zgodnego z prawem korzystania z tej instytucji. Zgodnie z przepisami, świadczenia takie jak odsetki, prowizje, darowizny czy nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu stawką 15%.

Koszty prowadzenia fundacji

Założenie i prowadzenie fundacji rodzinnej wiążą się z pewnymi kosztami, w tym kosztem założenia fundacji oraz kosztami bieżącego funkcjonowania. Koszty te obejmują m.in. koszty księgowości, wynagrodzenie dla Zarządu i ewentualnej Rady Nadzorczej, koszty audytów oraz inne związane z funkcjonowaniem fundacji.

Regularne audyty

Ustawa fundacyjna nakłada obowiązek przeprowadzenia audytu w fundacji rodzinnej co najmniej raz na cztery lata. W przypadku fundacji, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, audyt musi być przeprowadzony rocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Prywatne fundacje rodzinne mają swoje wady i zalety a decyzja o ich utworzeniu jest decyzją na wiele lat z tego względu warto założyć ją przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który sporzy na zagadnienie założenia fundacji rodzinnej w sposób kompleksowy.

Pasternak Legal – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

BIZNES BEZ TAJEMNIC– Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dokumenty prawne

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

udziały fundacji rodzinnej | fundacja w polsce | korzyści fundacji | sukcesja firmowa | korzyści podatkowe | zarządzanie fundacją rodzinną | prywatne fundacje rodzinne|

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera


Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, transakcjach handlowych oraz w funkcjonowaniu instytucji. Manipulacja nimi, w celu osiągnięcia korzyści nielegalnych, narusza nie tylko zaufanie społeczne, ale także integralność systemów administracyjnych i prawnych. Przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów obejmują podrabianie, przerabianie oraz używanie dokumentów w sposób niezgodny z ich rzeczywistym przeznaczeniem. Zgodnie z Kodeksem Karnym, za takie działania przewidziane są surowe kary, które mają zapobiegać tego rodzaju przestępstwom i ich negatywnym skutkom. Współczesne technologie stwarzają zarówno nowe możliwości fałszerstw, jak i narzędzia do ich zwalczania. Jednakże, w obliczu rosnących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, konieczne jest ciągłe doskonalenie procedur identyfikacji, weryfikacji oraz zabezpieczeń dokumentów. Edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania fałszywych dokumentów, świadomość prawna oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i instytucjami administracyjnymi są kluczowe dla skutecznego zwalczania tego zjawiska. Tylko poprzez wspólną determinację społeczeństwa i władz możliwe będzie skuteczne ograniczenie fałszowania dokumentów i ochrona integralności systemów prawnych oraz administracyjnych.

Spis treści:
1. Kto może popełnić przestępstwo fałszowania dokumentów?
2. Co to jest dokument?
3. Podrobienie dokumentu
4. Posłużenie się dokumentem podrobionym
5. Jak zweryfikować wiarygodność dokumentu?
6. Gdzie zgłosić sfałszowanie dokumentu?
7. Jaki wymiar kary za fałszowanie dokumentów?
8. PODSUMOWANIE

Przestępstwo fałszu materialnego oraz wszelkie przestępstwa związane z tym działaniem zostały uregulowane w artykule 270 Kodeksu Karnego. Przedmiotem czynności przestępstwa wynikającego z przepisu art. 270 jest Kodeksu karnego jest dokument. 

Jak zauważa Sąd Najwyższy w wyroku z 3.06.1996 r., II KKN 24/96, Prok. i Pr.-wkł. 1997/2, poz. 5, „dobrem chronionym w przypadku przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jest pewność obrotu prawnego, opierająca się na zaufaniu do dokumentu, czy też – jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24.05.2011 r., II KK 13/11, LEX nr 847132: „dobro prawne ogólnej natury, jakim jest wiarygodność dokumentu”. Natomiast w postanowieniu z dnia 24.08.2016 r., I KZP 5/16, OSNKW 2016/10, poz. 66, Sąd Najwyższy doprecyzował, że: „Bezpośrednim przedmiotem ochrony unormowania art. 270 § 1 k.k. jest zaufanie do dokumentu – jako formalnego sposobu stwierdzenia istnienia prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne, nie zaś samo to prawo czy stosunek prawny, z którym konkretny podmiot łączy swój własny interes. Interes ten więc – o ile w ogóle – ulega naruszeniu lub zagrożeniu tylko w sposób pośredni, nieokreślony wprost znamionami rozważanego typu czynu”.

Kto może popełnić przestępstwo fałszowania dokumentów?

Co do strony podmiotowej przestępstwa, warto zaznaczyć, że ma ono charakter powszechny, co oznacza, że może być popełnione przez każdą osobę jedynie w zamiarze bezpośrednim. W przypadku przerobienia lub podrobienia dokumentu, a także w przypadku jego używania, wymagana jest umyślność.

Co to jest dokument?

Pojęcie dokumentu definiuje art. 115 § 14. Zgodnie z przepisem art. 115 § 14 Kodeksu karnego dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Znamiona czasownikowe przestępstwa określonego w § 1 (zwanego fałszem materialnym dokumentu) wyrażono określeniami: „podrabia”, „przerabia”, „używa”.

Podrobienie dokumentu

Podrobienie dokumentu występuje, gdy zostaje on stworzony przez osobę nieuprawnioną, przy jednoczesnym zachowaniu pozorów, że pochodzi on od rzekomego wystawcy dokumentu.

Dla przypisania występku z art. 270 § 1 k.k. nie jest wystarczające samo stwierdzenie, że sprawca podrobił dokument. Konieczne jest również ustalenie, że dokument został podrobiony w celu użycia za autentyczny. (Wyrok SA w Białymstoku z 4.01.2022 r., II AKa 34/21)

Jak zasygnalizował Sąd Najwyższy w wyroku z 4.12.2002 r., III KKN 370/00, „Z punktu widzenia przedmiotu ochrony przestępstwa z art. 270 kk obojętne jest, czy podrobiony został oryginał dokumentu, jego kopia czy kserokopia. Przestępstwo w swojej istocie skierowane jest przeciwko wiarygodności dokumentu, a to może być zachwiane w sytuacji, gdy w obrocie prawnym znajdzie się kserokopia dokumentu nie odpowiadająca treści oryginalnego dokumentu lub stanowiąca jedyny dokument”.

Przerobienie dokumentu

Przerobienie dokumentu polega na modyfikacji w dokumencie autentycznym przez osobę nieuprawnioną, w tym również dopisaniu dodatkowej treści

 Przerobienie dokumentu może polegać na dokonaniu skreśleń, wymazaniu, uczynieniu dopisków, wywabieniu. Może także polegać na zniszczeniu części dokumentu w celu nadania mu innej treści. Także w przypadku przerobienia dokumentu istotne jest czy dotyczy ono takiego fragmentu, który ma znaczenie prawne. Niekiedy zmiany dokonane w dokumencie autentycznym dotyczą takich jego części, które nie mają znaczenia w perspektywie definicji normatywnej dokumentu.

Wyrok SA w Krakowie z 16.02.2021 r., II AKa 255/20, LEX nr 3358269.

Posłużenie się dokumentem podrobionym

Trzecim ze znamion przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. jest posłużenie się dokumentem podrobionym lub przerobionym we wskazany wyżej sposób tak, jak gdyby był to dokument autentyczny. „Użycie” w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. oznacza przedłożenie dokumentu innej osobie, organowi, instytucji, organizacji lub wykorzystanie go w związku z działaniem urządzenia (np. dla weryfikacji swojej tożsamości). Nie musi być to użycie przez sprawcę, ale może to być także użycie przez inną osobę, np. organ procesowy wykorzystujący sfałszowany dokument (uchwała SN z 17.03.2005 r., I KZP 2/05; wyrok SN z 20.04.2005 r., III KK 190/04, LEX nr 167315). Chodzi tu o spełnienie przez dokument roli dowodu prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne (postanowienie SN z 17.04.2019 r., III KK 64/18, LEX nr 2650776)

Pasternak LEGAL reprezentuje Klientów w postępowaniach karno-skarbowych jak również szkoli i prowadzi działania prewencyjne związane z zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców przed nierzetelnymi praktykami. Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobom.

Przestępstwo fałszowania dokumentów może także obejmować:

 – Potwierdzanie nieprawdy.

– Pozyskiwanie fałszywego potwierdzenia.

– Uszkodzenie dokumentu.

– Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości.

– Uszkodzenie granicznego oznakowania.

Sfałszowane mogą być różnego rodzaju dokumenty, takie jak weksel, faktura, dowód tożsamości, dyplom ukończenia studiów, oświadczenie majątkowe, zaświadczenie o zarobkach czy akt urodzenia.

kancelaria adwokacka pasternak

Mogą Cię zainteresować:

Odkryj Ukryte Zagrożenia Biznesowe! Przeczytaj wpis na Blog: “Przestępstwa Białych Kołnierzyków – Dowiedz się, jak uniknąć pułapek, czym są przestępstwa białych kołnierzyków i zabezpieczyć swoją firmę!

Zabezpiecz Swój Biznes przed Nieuczciwą Konkurencją! Dowiedz się, jak obronić swoje interesy i utrzymać przewagę na rynku.

Jak zweryfikować wiarygodność dokumentu?

Rozpoznanie sfałszowanego dokumentu może być trudne, ale istnieją pewne wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę:

Pamiętaj, że wykrycie sfabrykowanego dokumentu może być trudne, ale staranność i uwaga przy analizie szczegółów mogą pomóc w wykryciu potencjalnych nieprawidłowości.

Na stronie rządowej można zweryfikować autentyczność dokumentów, gdzie udostępnione są informacje dotyczące wzorców polskich dokumentów publicznych, środków zabezpieczających przed fałszerstwem oraz metod weryfikacji ich prawdziwości (https://www.gov.pl/app/rdp/web/rdp/o-rejestrze). W ramach propagowania wiedzy i edukacji w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych został uruchomiony Rejestr Dokumentów Publicznych. W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje na temat wzorców dokumentów publicznych oraz środków zabezpieczających je przed fałszowaniem, wraz z opisem metod weryfikacji ich autentyczności. Dostępne są podstawowe informacje dotyczące wzorców dokumentów publicznych,

Gdzie zgłosić sfałszowanie dokumentu?

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, należy zgłosić to odpowiednim organom ścigania, na przykład w dowolnej jednostce policji. Jeśli doniesienie zostanie złożone w jednostce nieprawidłowej dla miejsca popełnienia przestępstwa, zostanie przekazane właściwej jednostce policji.

Przestępstwa wymienione w artykule 270 § 1–3 Kodeksu Karnego są ścigane z urzędu. Jedynie pokrzywdzony ma prawo do zgłoszenia skargi.

Zbieg przestępstw:  Artykuł 270 k.k. może pozostawać w zbiegu z wieloma innymi przepisami karnymi. W szczególności należy wskazać na możliwy zbieg z art. 286 § 1 k.k. 

Przestępstwo związane z podrabianiem czy przerobieniem dokumentu może wiązać się również z odpowiedzialnością za podrabianie lub posługiwanie się nierzetelnym dokumentem jakim jest np. faktura VAT.

Jaki wymiar kary za fałszowanie dokumentów?

Przepis art. 270 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż za sfałszowanie dokumentów grożą następujące kary, tj.:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa. Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych. Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

użycie podrobionego dokumentu  | przestępstwo fałszerstwa materialnego | podrabianie dokumentu | art. 270 k.k | kara za fałszerstwo dokumentu | zarzut podrobienia

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Newsletter PasternakLegal

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

PROCESY FRANKOWICZÓW Z BANKAMI

PROCESY FRANKOWICZÓW Z BANKAMI

Kredyty frankowe stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w polskim systemie finansowym. W latach 2000-2010 wielu Polaków zdecydowało się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, skuszeni niskimi stopami procentowymi i korzystnym kursem walutowym. Niestety, po gwałtownym wzroście kursu franka wobec złotego, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Dziś, po latach walki z bankami, coraz więcej frankowiczów wygrywa w sądach, odzyskując swoje pieniądze i przywracając sprawiedliwość.

Spis treści:

1. Procesy frankowiczów z bankami – od czego zacząć walkę z bankiem?
2. Od czego zacząć walkę z bankiem?
3. Proces sądowy
4. Właściwość rzeczowa sądu w sprawie kredytu frankowego
5. Miejsce sądu a pozew frankowy
6. Argumentacja banku
7. Czego może domagać się frankowicz?
8. Sprawa o unieważnienie
9. Ugody
10. Kto przegrywa sprawy?
11. Zmiany w 2024 r. kredyty frankowe
12. Nowa uchwała
13. PODSUMOWANIE

 

Procesy frankowiczów z bankami – od czego zacząć walkę z bankiem?

Kredyty we frankach szwajcarskich były w latach 2002-2010 często wybieranym produktem bankowym nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach szwajcarskich, twierdząc, że spłaty kredytów we frankach. Bank oferujące kredyty frankowe zachęcał klientów twierdząc, są tańsze niż w złotych ze względu na niższe oprocentowanie. Ponadto pożyczki tego typu gwarantowały wyższą zdolność kredytową i umożliwiały uzyskanie wyższego finansowania niż kredyty złotowe. Dla wielu Polaków był to jedyny sposób na uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank oferował dwa rodzaje kredytów hipotecznych: kredyty we frankach szwajcarskich i kredyty indeksowe. W wielu przypadkach kredytobiorcy decydują się na walkę z bankami w sądzie, starając się uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcia. W ramach tych sporów często podejmowane są próby odfrankowienia kredytów lub unieważnienie umowy kredytowej.  Pozwanie banku może być trudną i długotrwałą drogą, jednak dla wielu kredytobiorców stanowi jedyną szansę na złagodzenie skutków nagłego wzrostu kursu franka. Decyzje sądowe w tych sprawach mogą mieć znaczący wpływ na sytuację finansową tysięcy osób posiadających kredyty w walucie obcej.

Od czego zacząć walkę z bankiem?

Najczęstszym pytaniem frankowiczów jest od czego zacząć walkę z bankiem?

Rozpocznij od solidnego przygotowania, polegającego na zebraniu niezbędnych dokumentów.

Pierwszym krokiem rozpoczynając proces frankowiczów z bankami będzie skierowanie się do banku i uzyskanie historii swojego kredytu. Dzięki temu będziesz mieć pełny obraz dotyczący rat kredytowych oraz ich rozliczenia – co było zaliczane na kapitał, a co na odsetki i prowizje.  Pozwoli to dokonać dokładnej analizy umowy kredytowej.  Analizę warto rozpocząć od sprawdzenia, czy umowa zawiera postanowienia niedozwolone, czyli   tzw. klauzule abuzywne.  Większość umów kredytowych we frankach szwajcarskich, zawartych między rokiem 2004 a 2010, zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Przede wszystkim dotyczą one klauzul indeksacyjnych, denominacyjnych lub waloryzacyjnych, które umożliwiały kredytodawcom swobodne przeliczanie złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie, co umożliwiało dowolne kształtowanie zobowiązań frankowiczów. Masz wątpliwości? W tej analizie pomoże Ci doświadczony radca prawny.  Po ustaleniu wady umowy i stwierdzeniu podstaw do wniesienia pozwu, należy zwrócić się do Banku z prośbą o wydanie zaświadczeń. Wymagane zaświadczenia powinny zawierać następujące informacje: datę wypłaty kredytu, kwotę kredytu, zastosowany kurs przy wypłacie kredytu, wszelkie pobrane opłaty dodatkowe (takie jak prowizje, ubezpieczenia, opłaty), oraz pełną historię spłaty kredytu, obejmującą wykaz rat wraz z datami pobrania raty, zastosowanym kursem, podziałem na część odsetkową i kapitałową, oraz informację czy rata została pobrana w złotówkach czy też we frankach szwajcarskich.

Gdy otrzymasz zaświadczenia, można przejść do kolejnego kroku, jakim jest wysłanie do Banku reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.  Gdy już otrzymamy z Banku odpowiedź na reklamację, można zainicjować proces sądowy.

Proces sądowy

Gdzie wytoczyć pozew frankowy? Jak wygląda proces w sprawie frankowiczów?

Właściwość rzeczowa sądu w sprawie kredytu frankowego

Właściwość rzeczowa sądu zależy od wartości spornego przedmiotu, czyli od kwoty naszego roszczenia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości rzeczowej sądów:

– dla roszczeń poniżej 100 tysięcy złotych, właściwy do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Rejonowy,

– dla roszczeń powyżej 100 tysięcy złotych, właściwy do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Okręgowy.

Obecnie większość pozwów dotyczących kredytów frankowych kierowana jest do sądów okręgowych. Jednak dla konsumenta problemem może być ustalenie wartości roszczenia.

Miejsce sądu a pozew frankowy

Obecnie konsument posiadający kredyt frankowy może pozwać bank jedynie przed sądem w swoim miejscu zamieszkania. Taka regulacja została wprowadzona przez art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2023 roku i będzie obowiązywać przez 5 lat od wejścia przepisu w życie. Przed tą nowelizacją, czyli przed 15 kwietnia 2023 roku, konsument miał możliwość wyboru sądu i mógł skierować pozew frankowy także do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku. Obecnie konsument nie ma już takiej możliwości, a sprawy kredytów frankowych trafiają do sądów w całej Polsce.

Odzyskaj pieniądze z banku

Argumentacja banku

Należy spodziewać się, że bank nie będzie nam ułatwiać naszej sprawy i  będzie próbował uzasadnić swoje działania w kontekście podpisanej umowy frankowej, argumentując, że roszczenie dotyczące nieważności umowy kredytowej ze względu na klauzule abuzywne nie jest uzasadnione.

Jednym z najczęstszych argumentów, którymi banki posługują się w trakcie procesu, jest próba przedstawienia frankowicza jako osoby świadomej swoich działań i decyzji. Banki twierdzą, że informacja o ryzyku kursowym została przekazana, a mimo to kredytobiorca zdecydował się na zawarcie umowy kredytowej w frankach.  Jednakże Frankowicze często otrzymywali informacje o całkowitym bezpieczeństwie kredytów frankowych i stabilności kursu franka, ale brakowało im ­­informacji o ryzyku związanym ze zmianą kursu, co mogło prowadzić do konieczności spłaty znacznie większej kwoty niż pierwotnie pożyczono. Dodatkowo, nie byli oni informowani, że wraz ze wzrostem kursu franka wzrośnie także kwota zadłużenia. Banki także próbują przekonać, że klienci mieli możliwość negocjacji, obejmującej m.in. prowizje, marże czy warunki wypłaty kredytu. Jednakże zazwyczaj było to przedstawienie idealnego scenariusza, który nie miał zastosowania w praktyce. Banki operowały według ustalonego wzorca umownego, a indywidualne negocjacje były niemal niemożliwe. Konsument nie miał praktycznie żadnego wpływu na tabelki bankowe, które służyły do przeliczania waluty.

Czego może domagać się frankowicz?

­­­­

Frankowicz może wystąpić do sądu z kilkoma rodzajami pozwów przeciwko bankowi.

Może złożyć powództwo o unieważnienie umowy kredytowej ex tunc oraz żądać zwrotu środków.

 Może wystąpić z powództwem o przewalutowanie, czyli zmianę waluty umowy kredytowej z franka na złotówki. Może złożyć powództwo o zapłatę, zwłaszcza jeśli umowa została uznana za nieważną oraz wystąpić z powództwem opozycyjnym po wypowiedzeniu umowy przez bank.

Sprawa o unieważnienie

Co się dzieje w przypadku unieważnienia umowy kredytowej? Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3 października 2018 roku (sygn. C-260/18), przedawnienie roszczenia o unieważnienie umowy kredytowej zaczyna biec od momentu złożenia pierwszego oświadczenia przez kredytobiorcę, wzywającego do unieważnienia umowy.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego zastosowanie ma tzw. teoria dwóch kondykcji, co oznacza, że bank może żądać zwrotu kapitału, który przedawnił się w ciągu trzech lat od uruchomienia kredytu, a kredytobiorca może żądać zwrotu wpłaconych kwot przez ostatnie 10 lat przed wniesieniem powództwa.

Ugody

W ostatnich miesiącach banki coraz częściej proponują kredytobiorcom, którzy spłacają kredyty frankowe, zawarcie ugody. Ten trend szczególnie nasilił się po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, w którym Trybunał orzekł, że w przypadku nieważności umowy kredytowej bankowi nie przysługuje tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. To skłoniło znaczną część banków, które udzieliły tego rodzaju kredytów, do proponowania kredytobiorcom zawarcia ugody, popularnie nazywanej ugoda frankowa. Ugoda frankowa to praktyka, która polega na uzgodnieniu między bankiem a kredytobiorcą, że umowa kredytu we frankach szwajcarskich pozostaje ważna, ale kredyt zostaje przekształcony na kredyt w złotówkach. Banki nie godzą się na stwierdzenie, że umowa kredytu jest nieważna – jest to po prostu niemożliwe. W treści ugody banki wyraźnie oświadczają, że umowa kredytu pozostaje ważna i obowiązująca.

Propozycje ugody bankowej można podzielić na dwa warianty.

W pierwszym przypadku rozliczenie polega na przeliczeniu kwoty udzielonego kredytu we frankach szwajcarskich na złote polskie i przeliczeniu odsetek od dnia udzielenia kredytu według stawki WIBOR tak, jakby pożyczka była wyrażona w złotych polskich.

 Obliczona kwota jest porównywana z rzeczywistą kwotą spłaty kredytu i w zależności od wyniku może się zdarzyć, że kredytobiorca będzie musiał dopłacić bankowi dodatkową kwotę lub spłacić całość kredytu

 W niektórych przypadkach możesz otrzymać zwrot pieniędzy od swojego banku

W drugim przypadku bieżące saldo kredytu wyrażone we frankach szwajcarskich przeliczane jest na złote według średniego kursu NBP W zależności od sumy spłat kredytobiorcy, bank może zmniejszyć saldo złotowe lub całkowicie je zresetować

Adwokat dla frankowiczów

Kto przegrywa sprawy?

Najczęstsze przyczyny niepowodzeń:

 1.   Brak klauzul abuzywnych umowie; Zanim sprawa trafi do sądu, należy sprawdzić czy faktycznie umowa z bankiem  zawiera niedozwoloną klauzulę i ocenić prawdopodobieństwo wygrania sprawy
 2.   Brak statusu konsumenta; Bank wykazał brak statusu konsumenta
 3.  Niewłaściwe sformułowanie roszczeń  Zawarcie w roszczeniu tylko jednego roszczenia jest poważnym błędem.  Pozew musi obejmować główne roszczenie np.  Unieważnienie umowy i roszczenie dodatkowa
 4.  Spłata kredytu we frankach szwajcarskich

Niektóre banki zawarły z klientami umowy dające im możliwość spłaty kredytów we frankach szwajcarskich. W takich przypadkach banki mogłyby zyskać na przewalutowaniu kwot i rat kredytu z jednej waluty na inną, biorąc pod uwagę zarówno kursy kupna, jak i sprzedaży jakie sytuacje miały miejsce przed 2011r, zanim weszła w życie ustawa antyspredowa.

 W ramach świadczonej przez naszą Kancelarię frankową pomocy oceniamy zapisy umowy celem sprawdzenia, czy mogą one zostać uznane za nieważne w całości. Reprezentujemy w sporach frankowiczów przeciwko bankowi. Jeżeli interesuje Państwa rzetelna pomoc frankowiczom, prawnicy Pasternak Legal – dedykowany zespół z naszej kancelarii frankowej – są do Państwa dyspozycji, także w dziedzinie analizowania zapisów umowy kredytowej.

Bezpłatna weryfikacja wstępna umowy kredytowej

Odzyskaj pieniądze z banku

Zmiany w 2024 r. kredyty frankowe

Rozprawy zdalne

Jedną z pozytywnych i pewnych zmian, jakie czekają Frankowiczów w sądach w 2024 roku, jest to, że 14 marca 2024 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące rozpraw na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną

Będzie to rozwiązanie trwałe, a nie tymczasowe (ten format pojawił się w czasie pandemii)

 Przewodniczący trybunału może zarządzić zdalne rozprawy w sprawach dotyczących franka szwajcarskiego, co prawdopodobnie skróci termin rozprawy

Jest to korzystne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy, gdyż pozwala uniknąć straty czasu na dojazdy do sądu oraz pozwala uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie

Nowa uchwała

W czwartek 25-04-2024 r.  Izba Cywilna Sądu Najwyższego udzieliła odpowiedzi na pytania pierwszej prezes SN dotyczące kredytów frankowych. Wbrew obawom sędziów sądów powszechnych i frankowiczów, uchwała ta nie przynosi rewolucyjnych zmian. Sąd Najwyższy, w kwestii zasadniczej, opowiedział się zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dotychczasową praktyką orzeczniczą sądów polskich. Celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa, ponieważ nadal część frankowiczów przegrywa w drugiej instancji.

W uchwale zawarto pięć punktów:

1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.

3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

Uchwała zapadła większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Sądu Najwyższego: Joanna Misztal-Konecka (pkt 2), Beata Janiszewska (pkt 2, 3), Marcin Krajewski (pkt 2), Dariusz Pawłyszcze (pkt 1-4), Krzysztof Wesołowski (pkt 2) i Kamil Zaradkiewicz (pkt 2).

PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

Bezpłatna analiza umowy frankowej

 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

pozew przeciwko bankowi | odfrankowienie kredytu | proces w sprawie frankowiczów | kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego | kredyt denominowany do franka szwajcarskiego | obrona frankowiczów

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Newsletter PasternakLegal

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Czy fundacja może być działalnoscią gospodarczą?

Wstęp

Zastanawiasz się czy fundacja bądź inna instytucja pożytku publicznego (np. stowarzyszenie), która posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą? A może czy fundator może zarabiać prowadząc działalność w formie fundacji? Czy fundator może zarobić na prowadzeniu fundacji? Czy fundacja może zarabiać? I czy w momencie otrzymania dotacji w ramach finansowania fundacji należy powstaje obowiązek podatkowy? Czy w końcu jak wygląda działalność gospodarcza fundacji? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł! 

 

Spis treści:
1. Jak zdobyć pieniądze na fundację?
2. Czy opłaca się zakładać fundację?
3. Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?
4. Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?
5. Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowania fundacji?
6. Ile zarabia prezes fundacji?
7. Czy fundacja płaci składki ZUS?
8. Czy fundacja przynosi zyski?
9. Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?
10. Czy fundator może być w zarządzie fundacji?
11. Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?
12. Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?
13. W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?
14. Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?
15. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
16. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
17. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

 

 

Jak zdobyć pieniądze na fundację?

Skąd fundacja czerpie pieniądze na wynagrodzenia oraz własną działalność ? Zdobycie funduszy na działalność fundacji może być wyzwaniem, ale istnieje wiele sprawdzonych strategii, które mogą pomóc. Są to m.in.:

 1. Utwórz stronę z możliwością dokonywania darowizn: Twoja strona powinna być bezpieczna, aktualna i zgodna z wizerunkiem Twojej organizacji. Możesz skorzystać z oprogramowania do zbierania funduszy, które oferuje kompleksowe rozwiązanie dla strony z darowiznami.
 2. Zaoferuj możliwość przekazywania darowizn przez SMS: Jest to wygodna opcja dla darczyńców, którzy chcą przekazać darowiznę szybko i łatwo.
 3. Rozpocznij kampanię crowdfundingową: Crowdfunding, czyli zbieranie funduszy od dużej liczby osób, jest skutecznym sposobem na zebranie potrzebnych środków.
 4. Organizuj wydarzenia do zbierania funduszy: Wydarzenia, takie jak biegi charytatywne, koncerty czy aukcje, mogą przyciągnąć dużą liczbę darczyńców.
 5. Zachęcaj do darowizn odpowiadających: Wiele firm oferuje programy darowizn odpowiadających, które mogą podwoić (a czasem nawet potroić) darowizny dokonane przez ich pracowników.
 6. Zachęcaj do regularnych darowizn: Regularne darowizny mogą zapewnić stabilne źródło dochodów dla Twojej organizacji.

Pamiętaj, że każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja jest inna, więc to, co działa dla jednej fundacji, może nie działać dla innej. Najważniejsze jest, aby dostosować swoje strategie do specyfiki Twojej organizacji i potrzeb Twojej społeczności.

Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą. Fundacja w ramach realizacji założonych celów ma możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej i pozyskiwania środków pieniężnych, w tym uprawniona jest do pobierania opłat za świadczone usługi lub produkty.

Czy opłaca się zakładać fundację?

Decyzja o założeniu fundacji jako organizacji, do której zadań należą cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, zależy od wielu czynników i jest to decyzja bardzo indywidualna. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć:

 1. Cel: Fundacje w Polsce tworzone są w określonym celu. Mogą zbierać pieniądze od darczyńców, kupować i sprzedawać towary i usługi, zlecać prace budowlane, kupować nieruchomości (pod dodatkowymi warunkami).
 2. Zakładanie fundacji: Fundację może powołać obywatel polski lub obcokrajowiec, osoba prawna z siedzibą w Polsce lub za granicą. Fundacja może być założona przez jedną osobę lub grupę osób.
 3. Prawo: Fundacje są regulowane przez prawo i muszą spełniać określone wymogi prawne, takie jak sporządzenie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, sporządzenie statutu fundacji i rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Finansowanie: Fundacje muszą mieć pewne środki na początek. Wartość przedsiębiorstw rodzinnych przekracza zwykle wiele razy wartość minimalnego kapitału początkowego.
 5. Zarządzanie: Założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Pamiętaj, że założenie fundacji to poważne zobowiązanie, które wymaga czasu, energii i zasobów. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą prawnym lub finansowym

Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?

Średnia pensja dla osoby pracującej w fundacji w Polsce może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stanowisko, doświadczenie i rodzaj organizacji. Według dostępnych danych, średnia pensja w Polsce wynosi około 7,560 PLN miesięcznie. Zarobki w organizacjach non profit często jednak różnią się i wiele osób współpracujących z fundacjami pracuje w charakterze wolontariusza.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?

Tak, fundacja jako organizacja pożytku publicznego w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku planowania prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja musi przeznaczyć na te cele co najmniej 1,000 złotych.

Jeśli chodzi o założenie fundacji z działalnością gospodarczą, proces jest następujący:

 1. Utworzenie Aktu Fundacyjnego: Akt Fundacyjny to deklaracja woli założyciela, w której założyciel tworzy fundację, określa cel fundacji i określa fundusz fundacyjny (majątek przeznaczony na cel fundacji). Akt Fundacyjny musi mieć formę aktu notarialnego.
 2. Utworzenie Statutu Fundacji: Statut Fundacji to dokument określający organizację i działanie fundacji, w tym także organów fundacji.
 3. Powierzenie Zarządu: Zarząd fundacji jest odpowiedzialny za jej codzienne działanie.
 4. Rejestracja Fundacji: Fundacja musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Polsce.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowanie fundacji?

Tak, fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w ramach realizacji celów statutowych fundacji.

Założyciele muszą wyposażyć fundację w aktywa o wartości co najmniej 1 000 PLN, a fundacja może prowadzić działalność tylko w tych obszarach, które są dozwolone przez prawo i statut. Te obszary obejmują między innymi: zbywanie aktywów, wynajem, leasing; przystępowanie do spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i podobnych podmiotów z siedzibą w Polsce lub za granicą, i uczestniczenie w takich spółkach, funduszach i spółdzielniach; nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i innych praw o podobnym charakterze; udzielanie pożyczek pewnym podmiotom określonym przez prawo; oraz handel walutą obcą należącą do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Ile zarabia prezes fundacji?

Zarobki prezesa fundacji mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego prezesa. W Polsce, średnia pensja dla osoby zatrudnionej do prowadzenia działalności na rzecz dobra publicznego wynosi trzykrotność średniej pensji w sektorze przemysłowym. Warto jednak pamiętać, że te liczby są tylko średnimi wartościami i mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Zawsze warto sprawdzić najnowsze dane i porównać oferty pracy w różnych organizacjach

Czy fundacja płaci składki ZUS?

Tak, fundacja w Polsce jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) za swoich pracowników. Składki te są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazywane do odpowiednich instytucji publicznych, takich jak ZUS. W przypadku pracowników zatrudnionych za granicą, zagraniczny pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Czy fundacja przynosi zyski?

Fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej działalnością statutową i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody pozyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji W praktyce, większość polskich fundacji jest operacyjna, co oznacza, że nie posiada znaczącego kapitału i musi zbierać fundusze, często konkurując o nie z innymi organizacjami.

Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?

Tak, członkowie zarządu fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Wielkość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego członka zarządu. Warto jednak zauważyć, że wynagrodzenie członków zarządu musi być zgodne z celami fundacji i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków.

Czy fundator może być w zarządzie fundacji?

Tak, fundator fundacji w Polsce może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?

Tak, podobnie jak w poprzednim punkcie, fundator fundacji w Polsce może być zatrudniony w fundacji, ale tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji

Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?

Fundator fundacji w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania fundacji. Jednakże, fundacja jest solidarnie odpowiedzialna wobec fundatora za jego osobiste długi zaciągnięte przed założeniem fundacji.

W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?

W świetle nowych przepisów o Fundacjach rodzinnych warto również przyjrzeć się nieco fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna w Polsce może pozyskiwać środki majątkowe na wiele sposobów:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji.
 2. Bycie partnerem w innych firmach.
 3. Inwestowanie w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze.
 4. Wynajem i leasing nieruchomości ruchomych i nieruchomości.
 5. Udzielanie pożyczek beneficjentom i „ich” firmom.
 6. Otrzymywanie darowizn: Fundacja rodzinna może otrzymywać darowizny od osób prywatnych, firm i innych organizacji.
 7. Zbieranie funduszy: Fundacje często organizują kampanie fundraisingowe i crowdfundingowe, aby zebrać pieniądze na swoje działania.

Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?

Tak, fundacja w Polsce może być zobowiązana do odprowadzania podatków od uzyskanych dochodów. Zasady są następujące:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): Zasada jest taka, że fundacja jest zwolniona z CIT, chyba że prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest dozwolona. W takim przypadku zysk podlega opodatkowaniu CIT na poziomie 25%. Ta stawka jest znacznie wyższa niż podstawowe stawki podatku dochodowego (9%/19%), co jednoznacznie potwierdza jej karalny charakter.
 2. Podatek od dystrybucji: Fundacja płaci podatek dochodowy tylko w odniesieniu do dystrybucji do beneficjentów. Do momentu dystrybucji, jeżeli aktywa są zarządzane i nie ma dystrybucji, nie ma podatku. Dystrybucja powoduje naliczenie 15% CIT na wartość rynkową dystrybucji, która może być w gotówce lub w naturze.
 3. Podatek od nieruchomości: Fundacja podlega podatkowi od majątku w wysokości 0,035% nałożonym na budynki o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów PLN (około 2,4 miliona dolarów), jeżeli są one wynajmowane przez fundację.

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez ujawnianie tożsamości beneficjentów. Prawo wyróżnia instytucje obowiązane do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych – są to m. in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia czy chociażby spółki europejskie.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

Spis treści:
1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
2. Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?
3. Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?
4. Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?
5. PODSUMOWANIE
6. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

To zagadnienie zostało szczegółowo omówione we wpisie Kim jest Beneficjent rzeczywisty? w jednym z poprzednich wpisów – kliknij tutaj

W skrócie, według definicji, jest to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dysponują takimi uprawnieniami, które pozwalają im w sposób faktyczny sprawować kontrolę nad sprawami podmiotu i wywierać wpływ na jego funkcjonowanie. Mogą być to osoby na stanowiskach kierowniczych lub takie, które posiadają więcej niż 25% udziałów lub akcji (w przypadku spółki akcyjnej) w spółce.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego? Kto ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta?

Pierwszym krokiem, poprzedzającym zgłoszenie, należy zidentyfikować kto jest beneficjentem rzeczywistym danego podmiotu. Musi się to odbyć z zachowaniem należytej staranności, aby uniknąć wysokich kar związanych z nienależytym wykonaniem ustawy AML.

Ustalenie beneficjenta wymaga szczegółowej analizy wszelkich dokumentów podmiotu m.in. statutu czy umowy. Dopiero po takiej weryfikacji, gdy okaże się, że istnieją osoby spełniające przesłanki z ustawy AML – należy dokonać zgłoszenia.

Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo zweryfikować beneficjenta rzeczywistego ? a może chcesz ustalić beneficjenta rzeczywistego fundacji, beneficjenta rzeczywistego stowarzyszenia ? beneficjenta rzeczywistego spółki ? a może jesteś instytucją obowiązaną?

Kancelaria Adwokacka spółki

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest szybkie o ile dysponujesz odpowiednią wiedzą. Dokonuje się go przez Internet.

·        Wejdź na stronę CRBR i kliknij w zakładkę „rejestr CRBR”

·        Stwórz nowe zgłoszenie lub zaktualizuj już uprzednio dokonane.

·        Podaj wymagane informacje podlegające zgłoszeniu i uzupełnij formularz w sposób prawidłowy

·        Podpisz zgłoszenie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

– zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione. System nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika, a jedynie przez prokurenta.

Po wysłaniu podpisanego dokumentu na ekranie pojawi się komunikat z kodem, który należy skopiować i zapisać. Będzie on potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru należy wrócić do strony głównej CRBR i kliknąć w zakładkę „sprawdź status”. Po wklejeniu wcześniej skopiowanego kodu, Kto możliwe jest pobranie potwierdzenia wysłania formularza w formacie XLM oraz PDF.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu?

 • Dane samego podmiotu
 • Dane beneficjenta rzeczywistego
 • Dane zgłaszającego.
 • konieczne jest również wskazanie prawidłowej daty zgłoszenia.

Bardzo ważne jest, aby w formularzu odpowiednio określić podstawę wpisu. Może się okazać, że jedna osoba więcej niż jedną podstawę – wówczas należy wskazać je wszystkie.

Podstawy wpisu to:

·        Reprezentant – dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek osobowych. W prostych spółkach akcyjnych, w których zamiast zarządu funkcjonuje rada dyrektorów, jako reprezentantów należy wskazać wyłącznie dyrektorów wykonawczych. Co ważne, wpisowi do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych nie podlegają prokurenci, mimo posiadanych praw do reprezentacji spółki.

·        Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy tych osób, które osobiście posiadają ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy podać wartość udziałów/akcji, a także ewentualnie opisać czy i jak udziały są uprzywilejowane.

·        Pośrednie uprawnienia właścicielskie – dotyczy osób kontrolujących podmioty posiadające łącznie ponad 25% udziałów/akcji lub głosów na zgromadzeniu wspólników. W tym miejscu, należy słownie opisać zależności, z których wynika zakwalifikowanie danej osoby jako pośredniego beneficjenta rzeczywistego.

·        Inne uprawnienia – dotyczy wszystkich tych osób, które zostały zakwalifikowane w danym podmiocie jako beneficjenci rzeczywiści, a nie mieszczą się w ramach żadnej z powyższych podstaw. Chodzi tu o sytuacje, w których osoby dysponują specjalnymi uprawnieniami wynikającymi chociażby ze statutu czy umowy podmiotu. W formularzu należy słownie opisać podstawę wpisu.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego musi nastąpić w przeciągu 7 dni od dnia wpisania podmiotu do KRS. Wpis w CRBR zostaje ujawniony niemal natychmiastowo po dokonaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie tych informacji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia może skutkować dotkliwą karą pieniężną w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS, wszelkie zmiany muszą być aktualizowane w CRBR w terminie 14 dni od ich zmiany w KRS.

 

https://pasternaklegal.pl/crbr-co-to-wlasciwie-jest/

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty w fundacji i stowarzyszeniu?

Zwyczajowo przyjmuje się, że beneficjentami rzeczywistymi w fundacjach są fundatorzy lub inne osoby, które w sposób rzeczywisty sprawują kontrolę nad fundacją. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, czyli członkowie zarządu.

 

PODSUMOWANIE

Czy posiadasz wiedzę czy twoja firma, działalność lub przedsiębiorstwo jest instytucją obowiązaną ?

Czy potrafisz prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki kapitałowej, spółki osobowej osoby fizycznej lub osoby prawnej?

Czy wiesz jak dokonać zgłoszenia do rejestru?

Czy wiesz jakie sankcje wiążą się z brakiem realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane lub samych przedsiębiorców?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania – zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarcze, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1