Podatek od Bitcoina

Podatek od Bitcoina

Obrót walutami wirtualnymi jest, co do zasady, opodatkowany w państwach Europy. Rozwiązania są jednak różne. W niektórych państwach są dość wysokie kwoty wolne od podatku i niskie stawki. Jak wypada Polska i gdzie jest najkorzystniej?

https://pasternaklegal.pl/podatek-od-bitcoina/

 

Spis treści:
1. Podatki w Polsce
2. Nie ma kwoty wolnej od podatku<
3. Niemcy: sprzedaż po roku bez podatku
4. Austria – wysoka stawka
5. Wielka Brytania – kwota wolna i niska stawka
6. Portugalia – od braku reguł do stawki 28% a nawet 53%
7. O czym należy pamiętać
8. Sprzedaż Kryptowalut
9. Jak możemy pomóc?

Podatki w Polsce

W Polsce obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu od 1 stycznia 2019 r. Obrót opodatkowany jest podatkiem dochodowym. Stawka podatku wynosi 19% i jest naliczana jeśli przychody z tytułu sprzedaży kryptowaluty przekroczyły koszty jej nabycia. Należy zapłacić podatek w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpił obrót kryptowalutami. Przez obrót rozumie się wymianę kryptowalut na inny środek płatniczy, zakup produktu lub usługi za kryptowaluty oraz wymianę na inne prawo majątkowe. Nie ma znaczenia, na jakiej giełdzie walut jest dokonywany obrót.

Podatek rozlicza się w rocznej deklaracji podatkowej PIT-38. Należy wykazać przychody i koszty poniesione z tytułu obrotu kryptowalutami jako kapitały pieniężne. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie kryptowalut oraz koszty związane z ich zbyciem. Kosztem uzyskania przychodów może zatem być koszt nabycia kryptowalut, zakupu urządzenia do kopania kryptowalut czy koszt poniesiony na rzecz podmiotu pośredniczącego w transakcji. Koszty te powinny być odpowiednio udokumentowane.

Nie ma kwoty wolnej od podatku

Ponadto strata, czyli nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodem ze sprzedaży kryptowalut nie podlega odliczeniu. Można jednak nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad przychodami ze sprzedaży walut wirtualnych uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w kolejnym roku podatkowym.

W innych państwach Europy występują różne rozwiązania. Popularne jest zwolnienie z opodatkowania w przypadku sprzedaży po upływie roku od nabycia kryptowalut. W kilku państwach jest ponadto stosowane opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych. Stawki są różne i zawierają się w przedziale od ok. 10% do ponad 50%. Na tym tle polskie rozwiązania wydają się dość atrakcyjne. Poniżej znajdują się skrótowe opisy rozwiązań w kilku państwach Europy.

Niemcy: sprzedaż po roku bez podatku

W Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega sprzedaż kryptowalut oraz zamiana jednej kryptowaluty na inną. Opodatkowane są również zakupy dóbr i usług, jeśli płatność uiszcza się poprzez kryptowaluty. Główne stawki podatku to 14%, 42% i 45%. Ich wysokość zależy od osiąganego dochodu. Im wyższy jest dochód, tym wyższą stawkę podatku należy zastosować.

 W Niemczech występują zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych z tytułu obrotu kryptowalutami dla osób fizycznych. Zwolnienie przysługuje jeśli wartość zysku ze sprzedaży kryptowalut nie przekroczy 600 euro. Zwolnienie przysługuje również jeśli osoba fizyczna dokonała sprzedaży walut wirtualnych po ponad roku od ich nabycia. Przesłanki te nie muszą być spełnione łącznie. Zwolnienie z opodatkowania wystąpi zatem, na przykład, w następujących sytuacjach:

1.     Osoba fizyczna nabyła walutę wirtualną za 150 euro, zaś sprzedała za 550 euro. Zysk z tej transakcji w wysokości 400 euro nie będzie opodatkowany.

2.     Osoba fizyczna nabyła w 2021 r. walutę wirtualną za 500 euro. W 2023 r. wartość waluty znacząco wzrosła i dana osoba sprzedała ją za 5500 euro. Zysk z tej transakcji w wysokości 5000 euro nie będzie opodatkowany.

3.     Osoba fizyczna nabyła w 2021 r. walutę wirtualną za 1000 euro. W 2023 r. postanowiła kupić wycieczkę za kryptowalutę, której wartość wzrosła do 2000 euro. Nadwyżka 1000 euro nie będzie opodatkowana.

Przedmiotowe zwolnienia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw.

 W przypadku wystąpienia strat na transakcjach obrotu kryptowalutami, nie można ich w Niemczech rozliczyć w tym samym roku, w którym straty wystąpiły. Mogą one jednak być wykorzystane do zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach. Jest to analogiczne rozwiązanie jak stosowane w Polsce.

Austria – wysoka stawka

Transakcje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi podlegają podatkowi dochodowemu w Austrii.

Austria nakłada podatek od obrotu kryptowalutami. Stawka tego podatku jest wysoka i wynosi 27,5%. Uiszcza się go z tytułu:

– sprzedaży kryptowaluty za euro,

– wymiany jednej kryptowaluty na inną,

– płacenia kryptowalutami za dobra i usługi oraz

– kopania kryptowalut.

Nie ma natomiast opodatkowania transakcji kryptowalutowych podatkiem dochodowym. Oznacza to, że inaczej niż np. w przypadku Polski, podatek naliczany jest od każdej transakcji związanej z obrotem kryptowalutami, nie zaś jednorazowo w zeznaniu rocznym.

Należy zaznaczyć, że Austria traktuje wirtualne waluty podobnie jak akcje czy obligacje. Zatem ewentualne straty wygenerowane na obrocie kryptowalutami mogą pomóc legalnie obniżyć podstawę opodatkowania z innych instrumentów finansowych.

Wielka Brytania – kwota wolna i niska stawka

 W Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do obrotu wirtualnymi walutami należy uiścić podatek od zysków kapitałowych jeżeli posiadane waluty stanowią inwestycję przynoszącą zysk. Stawki podatku to 10% albo 20%, w zależności od wysokości osiąganego w danym roku dochodu. Wyższa stawka obowiązuje jeśli dochód przekroczy £ 50 271.

Jednocześnie, jeżeli wchodzi się w posiadanie kryptowalut poprzez ich kopanie lub wskutek płatności za usługi, należy uiścić z tego tytułu podatek dochodowy.

Podatki podlegają jednak zapłacie dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, określanej dla każdego roku podatkowego. W przypadku roku 2023/2024 próg wynosi £ 6 000. Oznacza to, że jeśli obrót w tym okresie był niższy, nie uiszcza się podatków z tytułu obrotu kryptowalutami. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład, podatnik, którego dochód za rok wynosi £ 20 000, sprzedał kryptowalutę za £ 6 500. Po uwzględnieniu kwoty wolnej, pozostało mu £ 500. Kwota ta podlega opodatkowaniu stawką 10%.

Portugalia – od braku reguł do stawki 28% a nawet 53%

Kryptowaluty nie były do niedawna przedmiotem opodatkowania w Portugalii. Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku. Zgodnie z nowymi regułami obrót wirtualnymi walutami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od zysków kapitałowych. Istnieją również odrębne stawki dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Maksymalnie stawka podatku może wynieść 53%.

Podstawowa stawka wynosi 28%. Transakcja może być dodatkowo opodatkowana stawką z przedziału 14,5%-53% w przypadku wyższego dochodu (co najmniej 78 834 euro). Jeżeli zatem portugalski podatnik zarabiający 150 000 euro dokona zakupu walut wirtualnych na kwotę 10 000 euro a następnie sprzeda je za 15 000 euro, to 5000 euro będzie podlegać najpierw stawce 28% a następnie stawce z przedziału 14,5%-53%. Transakcje podlegające opodatkowaniu to sprzedaż kryptowalut za inne środki płatnicze oraz zakup towarów lub usług za kryptowaluty.

W Portugalii występuje zwolnienie z opodatkowania jeżeli sprzedaż kryptowalut następuje później niż po roku od ich nabycia.

O czym należy pamiętać

W Polsce kryptowaluty wciąż pozostają nowym i nie do końca uregulowanym zagadnieniem, zatem należy zachować wyjątkową staranność w gromadzeniu dokumentacji potwierdzającej dokonane transakcje. Przepisy nie zawierają katalogu niezbędnych dokumentów jednak można przyjąć, że pomocne będą:

– faktury dokumentujące transakcje,

– potwierdzenia transakcji na giełdach walut, kantorach i innych miejscach (np. w pdf lub poprzez wykonanie zrzutów z ekranu),

– korespondencja (elektroniczna lub tradycyjna) dotycząca transakcji.

Dokumenty te należy przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z danej transakcji (5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

 Należy też pamiętać, że podmioty, poprzez które podatnicy dokonują obrotu walutami wirtualnymi nie są zobowiązane przez prawo do sporządzania informacji PIT-8C czy PIT-11.

Sprzedaż Kryptowalut

Rozważając działalność związaną z zarobkowym nabywaniem kryptowalut w celu ich późniejszej odsprzedaży z uwagi na zawiłości natury prawa podatkowego, a także regulacje prawa gospodarczego, warto skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się doradztwem prawnym w zakresie walut wirtualnych. Mając na uwadze rodzaj dóbr jakimi są kryptowaluty warto również rozważyć możliwosć rozpoczęcia działalnosci gospodarczej w zakresie walut wirtualnych w innych destynacjach, w których opodatkowanie będzie korzystniejsze niż w Polsce.

Jak możemy pomóc?

Rozliczenia podatkowe są tematem trudnym, zaś rozliczenia kryptowalut to nowy poziom wyzwania stawianego podatnikom. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w stawieniu czoła temu wyzwaniu.

Jeśli są Państwo zainteresowani bezpiecznym i legalnym obniżeniem, a może nawet wyeliminowaniem, obowiązku podatkowego dotyczącego kryptowalut, zapraszamy do kancelarii Pasternak Legal.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

 

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

NFT – Czy to CYFROWY PICASSO

Czy Tokeny NFT to wciąż nowy i atrakcyjny sposób na zarabianie pieniędzy? Jednak tam, gdzie pojawiają się możliwości pomnażania kapitału, pojawiają się też ryzyka. O czym należy pamiętać tworząc i obracając NFT?

A może zastanawiałeś się nad biznesem opartym lub nawiązującym do NFT?

NFT niesienie ze sobą wiele możliwości nie tylko w wykorzystaniu biznesowym, ale również jawi się jako ciekawy element sztuki cyfrowej. Popularność tokenów nft najprężniej rozwijały się na rynku cyfrowej sztuki cyfrowej. Dziś, wirtualne dzieła sztuki  posiadające certyfikaty NFT oferują najbardziej prestiżowe domy aukcyjne takie jak wspomniany już Christie’s czy DESA Unicum, a zawrotne kwoty transakcji już nie szokują tak, jak choćby rok temu. Czy obecnie jednak niezamienne tokeny (non Fungible Token) dalej przeżywa renesans czy raczej chyli się ku końcowi?

Zacznijmy jednak od początku.

Spis treści:
1. Czym jest NFT?
2. Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?
3. Ile warte jest NFT?
4. Czy można zarobić na NFT?
5. Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?
6. Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”
7. Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?
8. Jak możemy pomóc?

 

Czym jest NFT?

Mimo że pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się już w 2012 roku, tokeny NFT zyskały swoją popularność w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties, polegającą na adoptowaniu i handlu wirtualnymi kotami.

W mediach pojawia się wiele publikacji dotyczących tokenów NFT (non fungible token), jednak część odbiorców nie rozumie, czym one są. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że token NFT jest jak cyfrowa wersja obrazu wybitnego malarza, np. Picasso, lub innego dzieła sztuki. Po pierwsze, jest to pewnego rodzaju niepowtarzalne dzieło, który często powiązany jest z innym elementem pracy twórczej autora i występuje tylko w jednym egzemplarzu. Może być powiązany np ze zdjęciem, plikiem graficznym, plikiem video lub tekstem. Po drugie, jego wartość nie jest odgórnie narzucona, a zależy od autora. Po trzecie, token NFT nie ma odpowiednika w innych przedmiotach. Jest on niewymienialny.   Posiadanie NFT nie koniecznie wiąże się z posiadaniem prawa do oryginalnego dzieła.

Technologia NFT sprawia, że niemożliwym jest podrobienie zakupionego aktywa, zatem stając się posiadaczem jakiegoś przedmiotu opartym na NFT mamy pewność, że jesteśmy jego jedynymi właścicielami.  Unikalny token nft to swoisty kod reprezentujący ciąg danych. Warto zauważyć, że nie ma dwóch tokenów NFT reprezentujących ten sam ciąg danych, ani nie da się ich przedstawić jako ułamka pełnej liczby. Każdy token ma unikalną wartość, nie jest równy innemu tokenowi i nie można go skopiować.

Co warto wiedzieć rozmawiając o tokenach?

Tokeny NFT są oparte na technologii blockchain – tej samej, dzięki której funkcjonują kryptowaluty.

Tokeny nie są jednak kryptowalutą. Tym co łączy tokeny i kryptowaluty jest, oprócz technologii na której są oparte, fakt że wymagają portfela kryptograficznego. Umożliwia on przechowywanie, kupno i sprzedaż tokenów NFT.

Ponadto, NFT i kryptowaluty stanowią istotny element tzw. metawersum czyli świata wielkiej symulacji, w której treści cyfrowe przenikają się z rzeczywistymi: elementy świata realnego można znaleźć w świecie cyfrowym, a elementy świata cyfrowego – w świecie realnym. Jaka ma być rola wirtualnego świata w nowej odsłonie? Metawersum docelowo ma umożliwiać robienie w świecie cyfrowym tego, co w rzeczywistym: spotykanie się z innymi, zabawę i dokonywanie różnych transakcji. Obecnie istnieje już kilka metawersów.

Tokeny są swego rodzaju reprezentantem sfery nowych technologii, które to technologie w dobie powszechnej cyfryzacji nabierają dużego znaczenia również w biznesie. Wykorzystanie nowych technologii w biznesie może mieć wiele zastosować, może stanowić swoisty świetny pomysł na nowy biznes, czy rozwój już istniejących biznesów lub też stanowić narzędzie spekulacyjne, czy też środek inwestycyjny.

Planowanie działań w oparciu o wykorzystanie nowych technologii niejednokrotnie wymaga poznania nowatorskich rozwiązań, innowacyjnych sposobów czy też szczegółowej wąskiej specjalizacji. Z tego względu szukając doradztwa w zakresie prawa nowych technologii warto korzystać z usług osób, które posiadają doświadczenie oraz rozumieją problematykę w której mają doradzać. Niejednokrotnie zastosowanie nowych technologii może bowiem rodzić wątpliwości na gruncie przepisów prawa cywilnego, podatków a także może rodzić pytania w zakresie regulacji prawnokarnych.

Wydaje się, iż dbałość o kwestie prawne związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy m.in . usługi związane z prawem umów, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, rejestracją i ochroną znaków towarowych a także własności przemysłowej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym kryptowaluty.

Adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej dotyczącej tematyki kryptowaluty.

Dowiedz się więcej o legalności kryptowalut, o której pisaliśmy tutaj

Ile warte jest NFT?

Ceny tokenów NFT nie są narzucone. Niektóre NFT są sprzedawane nawet za miliony dolarów. Kto jest rekordzistą? Cyfrowy twórca Beeple stworzył w formie NFT obraz „Everydays: the First 5000 Days”, zlicytowany na 69,4 mln dolarów. To jednak nie jest rekordowa cena. Za 91,8 mln dolarów swoją grafikę „The Merge” sprzedał artysta Pak. Jego dzieło było podzielone na ponad 312 tys. części, które kupiło blisko 29 tys. nabywców. Transakcje o rekordowej wartości miały miejsce w 2021 i 2022 r., zatem można się spodziewać, że w najbliższych latach również zostaną zawarte transakcje o dużej wartości. Nie można jednak zapominać, że udana sprzedaż z wysokim zyskiem to wypadkowa różnych zmiennych. Jedną z nich jest gotowość nabywcy to zapłaty wskazanej ceny lub wzięcia udziału w licytacji. Ostatecznie odbiorca może pośrednio wpływać na cenę tokenów NFT.

Czy można zarobić na NFT?

Specyfika tokenów NFT sprawia, że zarobić na nich można na kilka sposobów. Jakie są najpopularniejsze z nich? Można w NFT zainwestować jak w cyfrowe dzieło sztuki, nabywając je od innej osoby, licząc na wzrost jego wartości w czasie, by następnie odsprzedać z zyskiem. Można również stać się twórcą tokenów NFT i sprzedawać je na platformie do sprzedaży tokenów NFT. Przedsiębiorstwa mogą z tokenów NFT tworzyć swoje znaki towarowe, by reklamować swoje produkty w metawersum.

Tokeny NFT mogą stanowić również elementy gier, które można nabywać za realne środki pieniężne. Tokeny NFT stanowią również sposób na promocję danego artysty, który może tworzyć swoje dzieła jako NFT. Graficy, muzycy czy projektanci mogą pokazywać i sprzedawać swoje utwory w metawersum. Jak widać, tokeny NFT dają wiele możliwości zarobku. Czy jednak nie kryje się w tym wszystkim jakiś „haczyk”?

Może myślałeś o stworzeniu cyfrowej galerii sztuki cyfrowej?

Kancelaria Pasternak LEGAL w swoim portfolio może pochwalić się doradztwem również na rzecz podmiotów działających na rynku sztuki cyfrowej.

Potrzebujesz konsultacji prawnej dotyczącej NFT ? – Kliknij tutaj

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak wydać NFT?

Aby stworzyć NFT (proces ten jest określony jako wydawanie), należy opracować treść cyfrową, która ma się później zmienić w token, np. plik graficzny (proces przemiany jest określony jako mintowanie). Należy też wybrać platformę blockchain, na której będzie funkcjonować stworzony token NFT. Obecnie najpopularniejsza platforma to Ethereum. Następnie należy kupić kryptowalutę, którą uiści się niezbędne opłaty. Wysokość opłat związanych z tworzeniem NFT różni się w zależności od platformy. Oprócz podstawowej opłaty, platformy mogą naliczać opłaty za korzystanie z konta i za wystawienie na sprzedaż NFT.

Czy da się stworzyć tokeny NFT za darmo? Raczej nie, ale można uiszczać opłaty później, ponieważ niektóre platformy blockchain pobierają opłatę dopiero w momencie sprzedaży NFT.

Gdzie można sprzedawać powstałe NFT? Do obrotu tokenami służą specjalne giełdy, np. OpenSea, Rarible i Nifty Gateway. Na pierwszej z nich co najmniej 1,4 mln użytkowników dokonało co najmniej jednej transakcji dotyczącej tokenów NFT. Giełdy oferują możliwość obrotu cyfrowymi dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz plikami audio i video. Aby móc korzystać z giełd, należy mieć portfel kryptowalut. Po jego założeniu i zasileniu można uczestniczyć w transakcjach zakupu w drodze licytacji lub opcji „kup teraz”.

Tokeny NFT jako własność intelektualna czyli pierwszy „haczyk”

Od strony prawnej tokeny NFT stanowią własność intelektualną oraz przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Nie posiadają odrębnej definicji prawnej i wpisują się w definicję utworu z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: Ustawa o prawie autorskim). Przepis ten uznaje za utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Token NFT czyli cyfrowy zapis pewnej treści również wpisuje się w tę definicję.

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim token NFT stanowi egzemplarz utworu. Osoba, która kupuje token NFT, nie nabywa automatycznie praw autorskich czy majątkowych do treści NFT. Aby mówić o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, sprzedawca i nabywca powinni zawrzeć umowę pisemną sprzedaży. Bez niej nabywca nie będzie uprawniony do wyświetlania, tworzenia oraz rozpowszechniania kopii i utworów zależnych odnoszących się do zakupionego NFT. Strony mogą się też zdecydować na zawarcie umowy licencyjnej – ich zakres zależy od woli stron. Czy uczestnicy rynku NFT są tego świadomi?

Masz pytania dotyczącego tego jak powinna wyglądać transakcja w przypadku NFT ? A może rozważasz dokonanie transakcji na dowolnym rynku NFT ? – Sprawdź z czym wiąże się taka transakcja lub jak jej skutecznie i bezpiecznie dokonać!

Kolejne pułapki związane z NFT – czy da się ich uniknąć?

NFT wciąż pozostaje zjawiskiem nowym. W związku z tym, rynek NFT nie doczekał się jeszcze szczegółowych uregulowań prawnych i funkcjonuje w oparciu o istniejące rozwiązania. Należy pamiętać, że mimo potencjału rynku NFT, niesie on zagrożenia dla wszystkich jego uczestników.

Obrót tokenami wiąże się z ryzykiem porażki dla inwestora. Może on nie znaleźć nabywcy dla swoich tokenów lub nie uzyskać satysfakcjonującej ceny gdy np. popularność tokenów NFT nie jest znacząca. Są tacy, którzy wieszczą rychły upadek NFT przekonując, że obecnie około 95% posiada tokeny NFT, które nie przedstawiają żadnej wartości, a 80% kolekcji tokenów pozostaje niesprzedanych. Występuje tu również ryzyko związane z płynnością. Ktoś kto zainwestował w niezbyt popularne tokeny NFT może nie być w stanie szybko odzyskać zainwestowanych środków a zostanie mu wyłącznie zapis na platformie blockchain. Należy dodatkowo zauważyć, że podaż tokenów znacząco przeważa popyt na nie na rynku NFT, co również stanowi niekorzystne zjawisko dla inwestorów.

Na ryzyko narażony jest twórca NFT lub osoba, która chce zarobić na sprzedaży NFT. Ryzyka wiążą się np ze spekulacją. Token NFT, jak każde aktywo, może zostać skradzione. Jak można stracić tokeny NFT? Na przykład wskutek phisingu.

O phishingu pisaliśmy tutaj.

Warto pamiętać, że kradzież tokenów NFT jest penalizowana analogiczne jak innych dóbr. Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego: „ kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” . W art. 278 § 2 Kodeksu karnego ustalono, że „ tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ”. Token NFT trudno uznać za rzecz ruchomą, ale jego konstrukcja bliska jest definicji programu komputerowego. Właściciel skradzionego NFT może się domagać ścigania sprawcy a następnie zwrotu skradzionego tokenu NFT lub jego równowartości.

Tokeny NFT mogą również być bezprawnie rozpowszechniane, utrwalane i zwielokrotniane.

Nie można również wykluczyć, że autorzy posiadający pełnię praw do tokenów NFT, będą wprowadzać nabywców w błąd w zakresie możliwości dalszej sprzedaży tokenów NFT. Możliwe jest również, że cyberprzestępcy przerobią treści cyfrowe danego twórcy i stworzą na ich podstawie tokeny NFT, które następnie sprzedadzą. Ogólnie można przyjąć, że katalog oszustw, których można stać się ofiarą na rynku NFT jest szeroki.

Czy zatem warto wchodzić w świat NFT bez ochrony prawnej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, albowiem niekiedy dla dokonania transakcji wystarczy doświadczenie samego użytkownika niekiedy jednak wsparcie doradców prawnych może okazać się niezbędne.

Prawo nowych technologii odgrywa coraz większą rolę zarówno w życiu prywatnym jak i w obrocie gospodarczym. Nowe technologie często umożliwiają przedsiębiorcy utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Wydaje się, iż dbałość o kwestie związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest niezbędna.

Pasternak LEGAL – dla posiada zespół prawników doradzającym przy transakcjach dotyczących nowych technologii – zobacz więcej.

Jak możemy pomóc?

Tokeny NFT oferują wiele szans na pomnożenie kapitału jednak, jak przedstawiliśmy powyżej, obrót nimi wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Posiadamy i aktualizujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie nowych technologii, co sprawia, że potrafimy na te ryzyka odpowiedzieć.

Pomożemy w szczególności w opracowaniu umów dotyczących obrotu NFT, zabezpieczających Państwa interesy, w sporach i dochodzeniu roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji jak również w ściganiu przestępstw, których przedmiotem są tokeny NFT.

Zapraszamy do kontaktu!   – Kliknij tutaj

Czy według Was tokeny NFT mają przyszłość? – zapraszamy do przesyłania waszych opinii na nasz adres email: info@pasternaklegal.pl

 

 Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

CZY KRYPTOWALUTY SĄ LEGALNE?

W ostatnich latach popularność zdobywają wirtualne waluty, które coraz częściej pojawiają się nie tylko w opracowaniach naukowych (przeważnie w ekonomii), publikacjach prasowych czy informacyjnych, ale również zyskują coraz większą popularność w obrocie gospodarczym, niekiedy zastępując wręcz pieniądz w rozumieniu tradycyjnym.

Wirtualne waluty, a w tym kryptowaluty używane są w wielu „zakątkach świata” jako środki płatnicze czy wręcz jako forma inwestycji. Warto zaznaczyć, iż stale rośnie liczba transakcji dokonywanych przy pomocy kryptowaluty oraz liczba miejsc, gdzie sposób zapłaty np. Bitcoinem jest dopuszczalny. Przykładowo można wskazać, na coraz większą liczbę sklepów internetowych, portali społecznościowych, portali gier, gdzie płatności Bitcoinem są dopuszczalne, tworzone są również giełdy Bitcoin.

Dynamiczny rozwój wirtualnych walut stawia nas, uczestników obrotu, gospodarczego przed coraz to bardziej realną szansą stworzenia zupełnie nowego modelu pieniądza i płatności. Wirtualne waluty pozwalają bowiem na dokonywanie błyskawicznych płatności ponad granicami państw i poza ramami oficjalnych systemów płatniczych.

Status prawny krypto waluty jest raczej skomplikowany. W większości krajów na świecie nie ma konkretnych przepisów zakazujących wydobywania, kupowania lub handlu krypto walutami. Jednak nawet jeśli krypto waluty są legalne w posiadaniu, niekoniecznie mogą być akceptowane jako legalny środek płatniczy. Niektóre kraje wprowadziły nowe przepisy, które wyraźnie zezwalają na używanie i handel kryptowalutami, podczas gdy w innych krajach kryptowaluty zostały uznane za nielegalne z powodu możliwości prania pieniędzy przy użyciu tych walut.

Niezależnie jednak od powyższego popularyzacja wirtualnej waluty niesie ze sobą szereg zagadnień rewolucyjnych, nowych nie tylko dla systemów płatniczych, ale również dla prawa. Wirtualne waluty stwarzają bowiem szereg nowych zagadnień prawnych, których istnienia często nie byliśmy dotąd świadomi.

 

 

 

Jaki status prawny mają dziś kryptowaluty w Polsce?

Na dzień dzisiejszy wydaje się, że brak jest jednego aktu prawnego, który w sposób szczegółowy regulowałby w sposób całościowy i kompleksowy zagadnienia dotyczące kryptowalut. Wydaje się, iż zagadnienia związane z krypto walutami regulowane są przez różne ustawy, które mają zastosowanie z różnych przyczyn właśnie do krypto walut.

Mówiąc o statusie prawnym kryptowalut warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Według w/w ustawy wirtualna waluta została określona poprzez opis tego czym nie jest, i tak ustawa AML (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) wprowadza definicję waluty wirtualnej – według tej ustawy waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym;
 • wekslem ani czekiem.

Waluty wirtualne zaliczamy dziś do wartości majątkowych jednak nie posiadają one statusu pieniądza, czy prawnego środka płatniczego. Na chwilę obecną w Polsce użycie Bitcoina jako innego środka płatniczego niewątpliwie wymaga umowy społeczności, która go akceptuje. Bitcoin nie jest więc powszechnie uznawanym środkiem płatniczym pozwalającym na zapłatę nim w każdym miejscu i w każdym czasie. Bitcoin wciąż pozostaje nowym środkiem płatniczym, coraz powszechniej używanym w obrocie gospodarczym, niemniej jednak nie jest on jeszcze powszechnym środkiem płatniczym, którym mógłby zostać użyty w sposób nieograniczony jako surogat pieniądza.

Oznacza to mniej więcej tyle, że Polska, tak jak wiele innych państw, nie uznaje wirtualnych walut za ogólnoakceptowalny środek płatniczy czy też pieniądz elektroniczny, ale rozpatruje je w zakresie majątkowym. Przez co ich użycie jest prawnie dopuszczalne.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowych dotyczących m.in. waluty wirtualnej. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w/w autora “Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.” opublikowanej na łamach czasopisma Prokuratura i Prawo.

 

 

 

Rodzaje walut wirtualnych

Komisja Nadzoru Finansowego publikowała w 2020 roku stanowisko w którym podzieliła kryptowaluty na kilka kategorii:

 1. niestabilne tokeny płatnicze (Bitcoin, BTC. czy Ether ETH.) Są to aktywa, których nie emituje ani nie gwarantuje żaden bank centralny. Nie są one także prawnym środkiem płatniczym ani walutą fiducjarną. Ponadto niestabilne tokeny płatnicze nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności, np. w punktach usługowo – handlowych.
 2. Stabilne tokeny płatnicze  (stablecoiny). Są to tokeny, których wartość trwale związana jest z wartością „tradycyjnego” dobra pozostającego w obrocie, np. złota lub waluty oficjalnej (FIAT). Mogą one, przy zachowaniu dodatkowych wymogów przewidzianych w ustawie o usługach płatniczych, spełniać definicję pieniądza elektronicznego.
 3. Tokeny inwestycyjne. Aktualnie dużą popularnością cieszą się szeroko rozumiane kryptoaktywa, w tym właśnie tokeny inwestycyjne. Aktywa te przybierają cechy zbliżone do instrumentów finansowych i mogą charakteryzować się wysokim ryzykiem oraz wysoką zmiennością wartości m.in. z uwagi na fakt, że nie podlegają one regulacjom prawa krajowego ani unijnego. Przekazywanie inwestorom w trakcie nabywania tokenów jedynie wybranych informacji stanowi duży problem, ograniczać może bowiem świadome podejmowanie decyzji oraz ocenę ryzyka.
 4. Tokeny użytkowe. Tego typu aktywa są wydawane przez ich emitentów najczęściej w celu pozyskania finansowania na rozwój projektu. Inwestorzy otrzymują wówczas tokeny, które uprawniają ich do skorzystania z konkretnej usługi, towaru lub też rabatu.

Na rynku pojawiają się również tokeny łączące w sobie cechy wyżej opisanych tokenów (tzw. tokeny hybrydowe). Inwestorzy chcący ulokować swoje środki w takich tokenach powinni szczegółowo przeanalizować wszystkie potencjalne ryzyka związane z każdym z rodzajów hybrydowego tokenu.

 

Rodzaje portfeli na kryptoaktywa

Do najpopularniejszych zaliczyć można aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe, portfele przeglądarkowe, portfele USB. Różnią się one od siebie przede wszystkim zasadami funkcjonowania oraz dostępnością.

 

Przyjazne kryptowalucie systemy prawne

Obecnie coraz więcej państw dopuszcza posługiwanie się kryptowalutą, jako instrumentem finansowym, biznesowym oraz zwykłym środkiem płatniczym. Mowa m.in. o takich Państwach jak : USA, Rosja, Chiny, Japonia, Kanada, czy Niemcy. W tych krajach za bitcoiny można kupić zarówno nieruchomość, jak i kawę w barze. Niektóre amerykańskie stany ułatwiają obrót wirtualnym pieniądzem, Salwador uznał bitcoiny za pełnoprawny środek płatniczy, a w Europie choćby Malta nie rzuca kłód pod nogi ludziom z kryptowalutą na koncie.

Pasternak LEGAL oferuje wsparcie prawne związane z założeniem Spółki czy Fundacji zarówno w Polsce jak i za granicą.

Rozważając możliwość rozpoczęcia biznesu związanego z kryptowalutami warto poznać nie tylko polskie ale również inne regulacje prawne, które mogą być przyjazne kryptowalutom.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – PASTERNAK LEGAL SPÓŁKI W POLSCE I ZA GRANICĄ

 

KNF i giełdy kryptowalut

W polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut (kantory walut wirtualnych), czy też handlu wirtualnymi walutami. Prowadzenie działalności związanej z wirtualnymi walutami nie zostało zakazane co oznacza, że jest legalne, niemniej jednak nie oznacza to całkowitej swobody w prowadzeniu określonej działalności w zakresie walut wirtualnych. Nie zostało również zakazane prowadzenie działalności w zakresie kopania waluty wirtualnej. Wykopanie wirtualnej waluty podobnie jak prowadzenie działalności w zakresie kryptowalut może podlegać nie tylko regulacjom na gruncie przepisów prawa gospodarczego czy cywilnego, jak i karnego, ale także przepisów prawa podatkowego. Status prawny kryptowaluty z uwagi na rozproszenie przepisów, które mogą odnosić się do regulacji tej sfery życia gospodarczego może wydawać się skomplikowany.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność w zakresie walut wirtualnych jest jak wskazano powyżej ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Od 31 października 2021 r. działalność gospodarcza w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną. 

Tytułem przykładu zauważyć należy, że podmioty zajmujące się:

 • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi,
 • pośrednictwem w tego typu wymianie,
 • prowadzeniem rachunków instrumentów pochodnych (derywatów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

-mają obowiązek zarejestrowania się w specjalnym rejestrze.

Podmioty zajmujące się zbyciem walut wirtualnych w sposób zawodowy, a w szczególności prowadzące giełdę krypto walut czy też kantory wymiany walut należą do podmiotów będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na marginesie zauważyć należy, że nie tylko te podmioty zostały obowiązane do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Do podstawowych obowiązków instytucji obowiązanych należy:

 1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,
 2. sporządzenie „wewnętrznej” oceny ryzyka i jej aktualizacja,
 3. analiza i ocena ryzyka generowanego przez klienta oraz stosowanie wobec niego środków bezpieczeństwa finansowego, co powinno zostać udokumentowane,
 4. wprowadzenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 5. wypełnianie obowiązku szkoleniowego,
 6. informowanie GIIF o przeprowadzanych transakcjach.

Należy pamiętać, iż za niedopełnienie tych obowiązków dostawcy usług związanych z krypto walutami jest zagrożone karą administracyjną m.in. karą pieniężną.

Dodatkowo prowadzenie działalności związanej z kryptowalutami, w opinii KNF, wiązać się może z wykonywaniem czynności będących przedmiotem regulacji prawnych, a to m.in. wiązać się może z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń lub wpisów do rejestrów, np. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

W rezultacie działalność w zakresie walut wirtualnych, tak samo jak każdy inny przejaw działalności gospodarczej, musi się odbywać w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

KNF zwraca uwagę, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF, co stanowi naruszenie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa – doradzamy Klientom z wielu branż w tym z branży nowych technologii, oraz branż innowacyjnych, rozwijających się – kliknij i zobacz więcej.

 

Giełdy kryptowalut

Giełdy Kryptowalut w Polsce nie posiadają jednej specjalnej regulacji, która by regulowała ich działalność.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami w celu realizacji działań przestępczych, między innymi na proceder prania pieniędzy. O ile prowadzenie działalności w zakresie giełdy kryptowalut pozostaje legalne o tyle działalność dot. wymiany waluty wirtualnej w ramach giełdy winna odbywać się na określonych zasadach, w celu zapewnienia legalności tej działalności.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, ze działalność giełd kryptowalut, podlega przede wszystkim regulacji ustawy o AML – z dnia 13 lipca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w związku z tym muszą wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane. Ponadto działalność giełd może podlegać pod regulacje związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, czy też regulacje prawa podatkowego.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż w Polsce rynek kryptowalut został poddany już swoistym regulacjom, a zatem podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory wymiany walut cyfrowych podlegają obecnie pewnym regulacjom prawnym. Polska tym samym dołączyła do grona państw, które zaczęły regulować sytuację prawną wirtualnej waluty.

 

Obrót walutami wirtualnymi – sprzedaż walut wirtualnych

Obrót walutą cyfrową, tudzież sprzedaż kryptowaluty może odbywać się w ramach kantoru walut wirtualnych, a także w ramach nie profesjonalnego obrotu.

Przychód ze sprzedaży walut wirtualnych podlega w Polsce opodatkowaniu. Ciekawym w tym miejscu zagadnieniem wydaje się być uzyskanie dochodu z tytułu sprzedaż wirtualnej waluty przez zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydenta, którzy jak się wydaje mogą nie zapłacić podatku w Polsce, niemniej jednak to zagadnienie wymaga szczegółowego odrębnego omówienia.

 

Sprzedaż walut wirtualnych a VAT

Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii Europejskiej. W obecnych regulacjach prawnych Polskie organy podatkowe również wypowiedziały się co do transakcji krypto walutami.

 

Podatek dochodowy od zbycia walut wirtualnych

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewątpliwie problematyczne zagadnienie.

Nikogo pewnie nie zaskoczy fakt, że obecne regulacje prawne nakazują zapłaty podatku dochodowego. Konsekwencje dotyczące zbycia waluty na tzw. FIATy oraz zamiany jednej waluty na inną mogą być inne dlatego też warto zweryfikować swoje działania prawne również z perspektywy podatku dochodowego.