Inne

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

12.04.2024

Wstęp

Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ramach uchwał kolejno w okresie wiosny i lata 2024 roku. Regulacje antysmogowe dotyczą, aż 14 województw w Polsce.

Korzystanie z niskiej klasy pieców grozi mandatem karnym w wysokości nawet do 5 000 zł. Zanieczyszczenie środowiska to wciąż aktualny problem w całym kraju. Najbardziej niebezpieczne są zmiany klimatyczne w tym także efekt cieplarniany, zmieszanie się warstwy ozonowej, wylesienie,  zanieczyszczenie wody, a także powietrza. Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, to również wymieranie różnorakich gatunków zarówno zwierząt, jak i roślin.

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Spis treści:
1. Jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza?
2. Komu zagraża zanieczyszczenie powietrza i jakie są kary?
3. Czy nieumyślnie można popełnić przestępstwo wbrew ochronie środowiska?
4. Jaki jest stan powietrza w polskich miastach i jakie rodzi to konsekwencje prawne?
5. Człowiek a zanieczyszczenie powietrza
6. Co grozi za zanieczyszczanie powietrza według Kodeksu Karnego?
7. Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza?
8. Temat jakości powietrza w kraju i na świecie
9. O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

 

 

Jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza?

Emisja zanieczyszczeń gazowych jest wszechobecna. Często to człowiek przyczynia się do zanieczyszczeń środowiska i jego działanie przekłada się na poziom zanieczyszczenia powietrza. Badanie wpływu zanieczyszczenia powietrza z perspektywy Ustawodawcy krajowego jest istotne, ponieważ zanieczyszczenie powietrza w znaczącym rozmiarze jest przestępstwem, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

PASTERNAK LEGAL doradza przedsiębiorcom działającym w branży odpadów, ale również podmiotom, którym zjawisko wytwarzania odpadów nie jest obce jak np. sektor budowlany.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Komu zagraża zanieczyszczenie powietrza i jakie są kary?

Wysoki poziom zanieczyszczenia zagraża najbardziej dzieciom, osobom w podeszłym wieku, jak i przewlekle chorym. Za skażenie powietrza grozi surowa kara. To człowiek wpływa na zanieczyszczenie powietrza w dużej mierze. Zgodnie z art. 7  § 1 i 2 Ustawy o prawie ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. z późn. zm., kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia, zaś podmiot, który może spowodować zanieczyszczenie środowiska obowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z zapobiegnięciem takiemu zanieczyszczeniu.

Czy nieumyślnie można popełnić przestępstwo wbrew ochronie środowiska?

Miejmy na uwadze, że w myśl art. 163   §  1 – 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny podlega karze zarówno za przestępstwo nieumyślne, jak i nieumyślne, kto m.in. sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu albo zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach  mające postać rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących. Dla przykładu można podać tu benzo(a)piren w powietrzu, tlenek węgla czy też ozon, który przedostaje się wraz ze smogiem do powietrza oraz gleby. Ozon reaguje z tlenkami azotu, paliwami kopalnymi i innymi zanieczyszczeniami będącymi tworem człowieka. Charakteryzują się właściwościami trującymi i rakotwórczymi. Wzmagają efekt cieplarniany.

Jeżeli dopuściłeś się nieumyślnego przestępstwa o którym mowa w art. 163 § 2 k.k. musisz wiedzieć, że jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy, nawet do 5 lat.

Jaki jest stan powietrza w polskich miastach i jakie rodzi to konsekwencje prawne?

Aktualnie wysoki poziom zanieczyszczeń w Polsce odnotowuje się w kilku województwach. Powód to emisja zanieczyszczeń gazowych, np. emisja dwutlenku węgla.Natomiast Główny Inspektorat Środowiska alarmuje, iż znaczny wzrost z uwagi na zanieczyszczenie pyłem występuje w Chełmie (województwo lubelskie)  z uwagi na tlenek węgla i inne związki. Zaś w Sudetach co jakiś czas można zaobserwować kwaśny deszcz i jego wieloletnie konsekwencje. Kwaśne opady są, m.in. wynikiem zanieczyszczonego powietrza. Stacje monitorujące jakość powietrza alarmują, iż wzrost zanieczyszczenia pyłami odnotowano także w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Wiele do życzenia pozostawia jakość powietrza we Wrocławiu, która według danych Rockwoll stale spada. Smog w wielu dużych miasta spowodowany jest ruchem pojazdów spalinowych.

Ciekawostka

Czy wiesz, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 tej ustawy ,,pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.”

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza notuje się w trójmieście, tj. Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Dla tych miast problem zanieczyszczeń nie jest jednak wykluczony. A prognoza jakości powietrza w każdej chwili może ulec zmianie. Zanieczyszczenie komunikacyjne niezmiennie osiąga najwyższy poziom w Warszawie.

Na marginesie!

Zauważmy, że zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie środowiska polityki, strategie, plany lub programy regulujące przemysł energetyczny, transport drogowy, telekomunikację, gospodarkę wodną, odpadami oraz przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, turystykę i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

Szczególne przepisy regulujące emisję szkodliwych substancji zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Tak też zanieczyszczenie powietrza w komunikacji miejskiej poprzez niedostosowanie do warunków technicznych pojazdów stawianych przez ustawodawcę może spotkać surowa kara. W myśl art. 132 prawa o ruchu lądowym uprawniony podmiot może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań związanych z ochroną środowiska.

 

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczone powietrze jest nie tylko groźne dla zwierząt i roślin, ale dla samej istoty ludzkiej. Powodują efekt cieplarniany. Poziom zanieczyszczenia powietrza nasila wszelkie dysfunkcje układu oddechowego i krążeniowego. Zanieczyszczone powietrze, to powietrze szkodliwe dla zdrowia. Zła jakość powietrza wpływa na nasze samopoczucie, ale i może determinować niewydolność oddechową w każdym wieku.

Zwróćmy uwagę, że w największym stopniu zanieczyszczenie powietrza powodują tlenki azotu, tlenki węgla, tlenki siarki oraz pyły. Te z kolei wywołują zanieczyszczenia atmosferyczne. Jak widać źródło zanieczyszczeń atmosferycznych może być naprawdę różne. Zaś nieświadome zanieczyszczenie powietrza na dużą skalę może rodzić konsekwencje prawne. Ustawodawca reguluje w dość precyzyjny sposób możliwe sytuacje.

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest stale monitorowany, zaś ustawodawca dostosowuje normy prawne do rzeczywistych potrzeb obywateli. Często osoby fizyczne nieświadomie zanieczyszczają środowisko i podlegają karze, której zasadności nie rozumieją, np. składując odpady na prywatnej posesji.

Wobec tego już dziś dowiedz się jakie kary grożą za nielegalne składowanie, przetwarzanie i usuwanie odpadów. A także jak uniknąć popełnienia nieumyślnego przestępstwa oraz ewentualnych negatywnych skutków prawnych.

Jeżeli masz kłopoty prawne związane z odpadami – zapraszamy na konsultacje!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co grozi za zanieczyszczanie powietrza według Kodeksu Karnego?

Zgodnie z art. 182 Kodeksy karnego § 1 . kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie są główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza?

Zdaniem specjalistów w Polsce główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest system grzewczy gospodarstw domowych, komunikacja miejska oraz przemysł energetyczny. Wszystkie te prowadzą do powstawania smogu i ozonu, który jest jego głównym składnikiem zanieczyszczonego powietrza. Zauważmy, że zanieczyszczone powietrze może być wynikiem działania umyślnego, jak i nieumyślnego. Koszty zanieczyszczeń mogą przybrać różne rozmiary. Zanieczyszczenia atmosferyczne generuje korzystanie z maszyn i pojazdów spalinowych. Ważne jest by ograniczyć skutki zanieczyszczenia środowiska.

Często prowadzący gospodarstwa domowe nie decydują się na zmianę instalacji grzewczej z uwagi na zbyt duże koszty wymiany instalacji bądź potencjalnie zwiększone ryzyko ponoszonych kosztów za opał. A wygoda skłania użytkowników do korzystania z prywatnych aut emitujących różne związki bez względu na substancje zanieczyszczające powietrze. Należy jednak pamiętać, iż emitowane pyły zawierają trujące tlenki azotu, tlenki węgla, a nawet tlenki siarki. Poprawa jakości powietrza zależy w dużej mierze od emisji wyżej wymienionych.

Do innych przyczyn zanieczyszczenia powietrza można zaliczyć spalanie tworzyw sztucznych, które jest zagrożone mandatem do 500 zł, a nawet grzywną w wysokości sięgającej 5 000 zł, ponieważ w każdym przypadku wprowadza do obiegu substancje zanieczyszczające powietrze. Zauważmy, iż takie zachowanie może spowodować skierowanie postępowania na drogę sądową w zależności od indywidualnych okoliczności. Takie przypadki zazwyczaj mają miejsce w razie nieprzyjęcia mandatu w związku z zanieczyszczaniem powietrza.

 

https://pasternaklegal.pl/czlowiek-a-zanieczyszczenie-powietrza/

 

Temat jakości powietrza w kraju i na świecie

Zły stan jakości powietrza stale wzrasta. Dlatego badanie wypływu zanieczyszczenia powietrza jest niezbędne. Skutki zanieczyszczeń są przedmiotem wielu badań na płaszczyźnie ekologicznej, medycznej i prawnej. Powietrze szkodliwe dla zdrowia występuje wszędzie. Na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza mogą wpłynąć czynniki naturalne, jak też zachowanie człowieka polegające na wstrzymaniu się od określonych zachowań, czy też przeciwdziałanie określonym.

Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza odzwierciedla się w każdym zakamarku Ziemi. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, czy poprawa poprawa jakości powietrza wymaga współdziałania rządów państw na całym globie. W Polsce temat jakości powietrza co roku podejmuje Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Warszawie.

Specjaliści analizują  dane podstawowe zanieczyszczenia powietrza, spadek zanieczyszczenia powietrza lub wzrost zanieczyszczenia pyłami, źródło zanieczyszczeń atmosferycznych, a także prognozują przewidywane następstwa prawne określonych zależności. Badanie wpływu zanieczyszczenia ma różne zastosowanie, celem przeciwdziałania wykazanym negatywnym tendencjom. Bowiem nadmierne zanieczyszczenie powietrza determinuje w dużej mierze zanieczyszczenie pyłem i smog. Szczególnie niebezpieczny jest kwaśny smog. W Polsce odnotowano jego odmiany znane jako smog londyński oraz smog los angeles.  Cecha charakterystyczna każdego typu smogu to niebezpiecznie wysokie stężenie dwutlenku węgla. Trujące w powietrzu z zawartością smogu są również tlenki siarki i azotu z domieszką  sadzy, pyłów i innych czynników. Smog londyński stwarza poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, aktualnie dominuje w Krakowie.

Jeżeli chorujesz z powodu zanieczyszczenia powietrza zwróć uwagę kto za to odpowiada i jakie wiążą się z tym skutki prawne. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń to rola każdego obywatela kraju, dlatego warto znać środki ograniczające zanieczyszczenia powietrza,  wiedzieć co wypływa na zanieczyszczenie powietrza i znać przewidywane konsekwencje prawne.

 

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

4 stycznia 2024

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Seria Expercka Leki stanowią nieodzowny element opieki zdrowotnej, zapewniając leczenie i ulgę w różnych stanach zdrowia i chorobach. W związku z tym, ich bezpieczna i skuteczna dystrybucja ...

Czytaj dalej

Odsprzedaż leków – legalna czy jednak nie?

Inne

6 grudnia 2023

Produkcja bimbru na własny użytek

Wstęp Coraz większa popularność zyskuje produkcja różnego rodzaju alkoholu na własny użytek. Niemniej jednak warto zadać pytanie czy można produkować bimber w domu? Co należy wiedzieć z...

Czytaj dalej

Produkcja bimbru na własny użytek

Inne

6 grudnia 2023

Kontrola Celno-Skarbowa Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć

Wstęp Kontrole celno-skarbowe stanowią istotny element systemu podatkowego i celno-skarbowego. W tym artykule przyjrzymy się przebiegowi, rodzajom kontroli, wynikom oraz kluczowym aspektom związa...

Czytaj dalej

Kontrola Celno-Skarbowa Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1