Prawo gospodarcze

KRS Sprawozdanie finansowe 2023

27.12.2023

SERIA EXPERCKA – Przedsiębiorca w KRS

Złożenie sprawozdania finansowego to powinność, która wynika z obowiązujących przepisów prawa, zaś brak złożenia sprawozdania finansowego może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu obowiązanego do jego złożenia.

Zapraszamy do lektury kolejnej wpisu w naszej serii Experckiej.

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

 

KRS Sprawozdanie finansowe 2023

Spis treści:
1. Kto wysyła do KRS sprawozdanie finansowe?
2. Jakie podmioty nie muszą składać sprawozdania finansowego?
3. Jak przygotować sprawozdanie finansowe?
4. W jakim formacie sprawozdanie w KRS?
5. Jak przygotować dokumenty dołączane do sprawozdania?
6. Jak wysłać sprawozdanie do KRS?
7. Ile kosztuje złożenie sprawozdania finansowego do KRS?
8. Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego
9. Co w sytuacji gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone lub złożone w terminie?
10. Brak obowiązku złożenia sprawozdania finansowego
11. Jak pobrać sprawozdanie z KRS?
12. Jak założyć korektę sprawozdania do KRS?
13. Podsumowanie
14. SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

 

Kto wysyła do KRS sprawozdanie finansowe?

Co do zasady Przedsiębiorca zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach podlegających ujawnieniu w KRS a dotyczących prowadzonej działalności, jak również w zakresie jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest do przekazywania dokumentów.

Szerzej na temat zmian w KRS pisaliśmy tutaj – Jak dokonać zmiany w KRS

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego nie ciąży jedynie na przedsiębiorcach zarejestrowanych w KRS. Oprócz przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym taki obowiązek składania sprawozdań i obowiązek przekazywania dokumentów, mają m.in. również Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, czy Fundacje.

Jakie podmioty nie muszą składać sprawozdania finansowego?

Wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich są zwolnieni z obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego jeśli:

 • przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są poniżej 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki) i
 • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Jeśli to twoja sytuacja złóż drogą elektroniczną tylko oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składane do KRS musi być przygotowane w postaci elektronicznej, czyli być:

 • zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku;
 • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym prze uprawnioną osobę

W jakim formacie sprawozdanie w KRS?

Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż sprawozdania podmiotów, które winny być złożone we właściwym rejestrze sądowym powinny być utworzone w formacie .xml. Podmiot, który sprawozdanie wysyła musi mieć tego świadomość. Warto zapoznać się z wymaganymi dokumentami i formalnościami. Gdy w/w zostały sporządzone w innym formacie należy je przekonwertować za pomocą odpowiedniego programu. Plik ten powinien być dodatkowo zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu.

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

Jak przygotować dokumenty dołączane do sprawozdania?

Pozostałe dokumenty finansowe, składane do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym, nie mają narzuconego formatu, ale dla większości obowiązkowa jest postać elektroniczna.

Podmiot obowiązany do złożenia sprawozdania powinien przygotować w postaci elektronicznej, w dowolnym formacie:

 • sprawozdanie z działalności;
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • opinię biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (o ile jest to wymagane przepisami prawa);

Załączniki powinny zostać sporządzone w takim formacie, który umożliwia zapisanie i odczytanie za pomocą programu komputerowego, a następnie powinien zostać podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ponadto do zgłoszenia powinny zostać dołączone:

 • uchwała lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, które mogą zostać sporządzone w formie papierowej a następnie zeskanowane;
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu strat, która może zostać sporządzona w formie papierowej a następnie zeskanowane;

Wniosek jest uwierzytelniany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, który jest równoznaczny z podpisem osobistym.

Dokumenty finansowe przekazywane są do KRS drogą elektroniczną.

Jak wysłać sprawozdanie do KRS?

Gdy skompletowałeś dokumenty finansowe należy założyć konto na elektronicznym portalu Krajowego Rejestru Sadowego. Procedura składania rocznego sprawozdania finansowego, jak również przy skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i innych dokumentów jest podobna.

Po założeniu konta w stosownym portalu, dokumenty finansowe możesz złożyć:

 • co do zasady bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów finansowych;
 • w niektórych wypadkach odpłatnie do KRS przez system S24.

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS pod warunkiem, że zgłoszenia dokona osoba uprawniona do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Jeśli brak takiej osoby, zgłoszenia możesz dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach opisanych niżej.

Złożenie sprawozdania w sposób szybki i skuteczny pozwala uniknąć niekiedy dotkliwych konsekwencji związanych z brakiem złożenia wniosku czy tez stratą czasu związanego z komicznością powzięcia wiedzy co do meandrów jego zgłoszenia.

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą przedsiębiorców, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną złożenia wniosku do KRS to skontaktuj się z nami, tak byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Płatne złożenie sprawozdania finansowego oznacza złożenie płatnego (140 zł), elektronicznego wniosku na formularzu KRS-Z30, o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych. Ten tryb będzie cię dotyczył, podmiotów co do których:

 • nie ujawniono numeru PESEL W KRS osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu;

W praktyce, ten tryb może dotyczyć na przykład spółek, których zarząd składa się wyłącznie z cudzoziemców, którzy nie mają numeru PESEL.

Ile kosztuje złożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych jest wolne od opłat. Płatne złożenia sprawozdania finansowego występuje w przypadku zgłoszenia dokumentów jako formularz KRS Z30, który dotyczy wpisu w rejestrze o złożeniu dokumentów finansowych sprawozdania.  Uiszczenie opłaty jest wymagane od osób fizycznych, które figurują jako pełnomocnicy, których PESEL nie został ujawniony w KRS lub podobnie w przypadku likwidatorów, zarządców restrukturyzacyjnych, syndyków, czy prokurentów – których PESEL nie został ujawniony.

Termin złożenia rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe po jego sporządzeniu i podpisaniu powinno zostać zatwierdzone przez uprawnione organy. Zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy.

Następnie sprawozdanie należy złożyć do rejestru sądowego. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, to sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca i złożone w rejestrze sądowym do 15 lipca danego roku.

Co w sytuacji gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone lub złożone w terminie?

Sprawozdanie, które nie zostało terminowo zatwierdzone warto złożyć mimo to, w ciągu 15 dni od upływu 6 miesięcy po zamknięciu roku obrotowego – czyli do 15 lipca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Następnie po jego zatwierdzeniu powinno zostać złożone ponownie, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi zatwierdzenie.

Jeżeli natomiast sprawozdanie nie zostało złożone w ogóle warto złożyć je jak najszybciej, co może stanowić istotną kwestię w przypadku wszczętych ewentualnych postępowań.

Warto na marginesie zauważyć, że brak złożenia sprawozdania finansowego może wiązać się z odpowiedzialnością nie tylko na gruncie przepisów prawa cywilnego, czy gospodarczego, ale również może rodzić odpowiedzialność karną podmiotów osób odpowiedzialnych za złożenie sprawozdania do KRS.

Jeżeli podmiot nie posiada możliwości złożenia sprawozdania samodzielnie warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Brak obowiązku złożenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego złóż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W praktyce, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin przypadnie na 30 czerwca kolejnego roku.

Jak pobrać sprawozdanie z KRS?

Krajowy Rejestr Sadowy jest jawny. Dzięki temu bezpłatnie bez zbędnej zwłoki każdy użytkownik może wyszukiwać danych informacji i poznawać podmioty wpisane. Podobnie możliwe jest pobranie sprawozdania finansowego organizacji, jak też przedsiębiorców. Nie ma obowiązku sporządzania specjalnych wniosków w sprawie uzyskania dostępu. Wystarczy wejść na portal KRS i wyszukać zakładki zatytułowanej ,,Przeglądarka dokumentów finansowych”.

W przeglądarce dokumentów finansowych możemy, m.in. zapoznać sprawozdanie finansowe bilans, rachunki zysków i star. Publikowane zostają również informacje o kapitale, uchwały, czy sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowany. Dlatego tak ważne zdaje się dopełnienie obowiązku sporządzenia stosownej dokumentacji.

 

https://pasternaklegal.pl/krs-sprawozdanie-finansowe-2023/

 

Jak założyć korektę sprawozdania do KRS?

Korekta sprawozdania finansowego za poprzedni rok jest możliwa tylko wówczas, gdy nie doszło jeszcze do jego zatwierdzenia. Gdy dokument zostały sporządzone i zatwierdzone nie ma takiej możliwości.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy aspekty związane ze sprawozdaniami finansowymi. Dowiedzieliśmy się, jak złożyć sprawozdanie finansowe, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe, jaki jest termin jego złożenia , jak go pozyskać.

Warto pamiętać, że nie złożenie sprawozdania finansowego może rodzić odpowiedzialność na polu prawno karnym, niemniej jednak wydaje się iż tematyka ta wymaga osobnego opracowania.

 

Mogą Cię również zainteresować:

Jak pozyskać odpisy z KRS

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

Jak dokonać zmian w KRS

Przestępstwa białych kołnierzyków

Miejsce przechowywania dokumentów księgowych

 

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Doradzając i szkoląc naszych Klientów zapewniamy:

 • Efektywne rozwiązania prawne
 • Bieżące wsparcie
 • Usługi „szyte na miarę”

Usługi w ramach naszych Serii Experckich niejednokrotnie adresowane są do specjalistów z innych dziedzin biznesu, którzy wykorzystują wiedzę prawną w bieżącej działalności lub świadcząc usługi na rzecz swoich Klientów. Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie Nasze wpisy:

Spółka Z O.O. a ZUS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Połączenie spółek handlowych

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? W tym artykule dowiesz się, w jaki spo...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1