Prawo karne

Odroczenie wykonania kary

20.11.2023

Odroczenie wykonania kary

Prawo daje skazanym narzędzia, dzięki którym mogą oni uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Jednym z nich jest np. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o którym można przeczytać w naszych poprzednich artykułach:

Dozór elektroniczny od stycznia 2023 r. – kliknij TUTAJ

System dozoru elektronicznego – SDE – kliknij TUTAJ

Nie zawsze istnieje jednak możliwość, aby skazany odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego. Na przeszkodzie mogą stać chociażby warunki techniczne. Wobec tego, z pomocą przychodzi kodeks karny wykonawczy, który reguluje instytucję odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

 

Spis treści:
1. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?
2. Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?
3. Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?
4. Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?
5. Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

 

Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? – obligatoryjne i fakultatywne odroczenie wykonania kary

Co do zasady, orzeczona kara pozbawienia wolności musi zostać wykonana niezwłocznie. Istnieją jednak przypadki, kiedy odroczenie kary pozbawienia wolności jest możliwe, a nawet takie, w których sąd musi odroczyć wykonanie kary.

Obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skazanym, który cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia wykonanie orzeczonej kary. Chodzi tutaj o przypadki, w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby w sposób negatywny wpłynąć na stan zdrowia skazanego lub zagrażać jego życiu. Jeżeli choroba skazanego może być skutecznie leczona w zakładzie karnym, nie można uznać jej za przesłankę obligatoryjnego odroczenia kary pozbawienia wolności. Gwarantowane odroczenie kary musi być, mimo wszystko, poparte wnioskiem, do którego musi być dołączona pełna dokumentacja medyczna. Wniosek może sporządzić skazany lub jego pełnomocnik. Należy również pamiętać, że sąd ma na uwadze opinie biegłych, którzy oceniają również jak długo powinno trwać odroczenie, bowiem zasadą jest, że trwa ono „do czasu ustania przeszkody”.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, w których:

·        Natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Każdy taki przypadek sąd rozpatruje indywidualnie, gdyż tak naprawdę, oderwanie skazanego od rodziny czy pozbawienie rodziny dochodów skazanego, są normalnymi następstwami tego, że skazany ma do odbycia karę. Sąd musi zatem szczegółowo zweryfikować, czy dana sytuacja będzie rzeczywiście ponadprzeciętnie dolegliwa. Dobrym uzasadnieniem odroczenia wykonania kary będzie w takich przypadkach okoliczność, że skazany jest jedynym żywicielem rodziny, jedynym opiekunem dziecka lub osoby starszej niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania czy fakt, że wystąpiła konieczność pilnego wykonania przez skazanego jakiejś pracy zarobkowej. Chodzi tu o wszelkie sytuacje, które bezsprzecznie stanowią o tym, że skazany musi pozostać na wolności.

·        Występuje przeludnienie zakładów karnych. Mowa tu o przypadku, kiedy zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności jest nadmiernie przeludniony, czyli gdy powierzchnia celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 metry kwadratowe.

Wstrzymanie wykonania kary i odroczenie wykonania kary nie są pojęciami tożsamymi. O różnicach między tymi instytucjami można przeczytać w jednym z poprzednich wpisów kliknij TUTAJ

Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?

Przepisy nie precyzują wprost jakie orzeczone wobec skazanych kary pozbawienia wolności, dają możliwość skazanym, aby mogli starać się o odroczenie wykonania kary. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim, skazany nie może skorzystać z odroczenia wykonania kary, jeżeli został skazany na warunkach recydywy specjalnej podstawowej lub wielokrotnej z art. 64 i 65 kodeku karnego. Skazany traci także szanse na odroczenie wykonania kary, jeżeli dopuścił się przestępstwa seksualnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, czyli m. in. zgwałcenia, wykorzystania małoletniego, kazirodztwa czy zmuszania do prostytucji.

Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?

Trzeba zaznaczyć, że odroczenie kary pozbawienia wolności, nie powoduje, że zmniejsza się jej długość. Oznacza to wyłącznie tyle, że opóźnia się jej wykonanie. Co więcej, sam fakt wniesienia wniosku o odroczenie wykonania kary nie skutkuje automatycznie wstrzymaniem jej wykonania. Mimo procedowania wniosku przez sąd, w dalszym ciągu skazany może zostać wezwany do stawienia się w zakładzie karnym. W związku z powyższym, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, powinien zostać złożony jak najszybciej.

Zgodę na odroczenie wyroku wydaje ten sąd, który orzekł karę w I instancji. Nawet w razie, gdy od wyroku sądu I instancji wniesiona została apelacja do sądu wyższej instancji – w dalszym ciągu właściwym pozostaje sąd I instancji. Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł. Jeżeli skazany nie dysponuje tą kwotą, może zwrócić się do sądu także z wnioskiem o zwolnienie go z jej uiszczenia, wskazując, że poniesienie tego kosztu spowoduje uszczerbek dla koniecznego utrzymania skazanego.

Jeżeli chodzi o czas, po jakim skazany może spodziewać się rozpatrzenia przez sąd wniosku o odroczenie wykonania kary – przepisy nie wskazują wprost terminu na rozpatrzenie takiego wniosku. Sąd nie jest związany żadnym terminem, dlatego procedowanie wniosku i badanie sytuacji skazanego może potrwać. Przesadna zwłoka z rozpatrzeniem wniosku, do czasu, w którym skazany powinien zacząć odbywać karę, może powodować komplikacje, stąd praktyka pokazuje, że wnioski zwyczajowo rozpatrywane są przed upływem tego czasu.

Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?

Jak zostało wspomniane wyżej – w przypadku obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli sytuacji, gdy mamy do czynienia z ciężką chorobą skazanego, odroczenie następuje „do czasu ustania przeszkody”.

W przypadku fakultatywnego odroczenia kary, okres odroczenia może wynosić do 6 miesięcy.

UWAGA: od 14 lutego 2024 r. okres odroczenia będzie wynosił maksymalnie rok, co stanowi korzystną zmianę dla skazanych po wejściu w życie nowelizacji.

Należy jednak pamiętać, że sąd w każdym przypadku może odwołać orzeczone odroczenie wykonywania kary, jeżeli skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem, dla którego zostało udzielone, a także jeżeli rażąco narusza porządek prawny, pozostając na wolności.

Odroczenie może mieć miejsce także, jeżeli skazaną jest kobieta w ciąży. W takim przypadku, kara może zostać odroczona maksymalnie do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat.

Odroczenie wykonania kary może być udzielone skazanemu kilkakrotnie – przepisy nie precyzują ile dokładnie razy. Trzeba mieć natomiast na względzie fakt, że łącznie okresy odroczenia nie mogą przekraczać (od 2024 r.) 1 roku lub 3 lat po urodzeniu dziecka – w przypadku skazanych ciężarnych. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w przedmiocie odroczenia wykonywania kary.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

Prawidłowe sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary wymaga nie tylko spełnienia określonych warunków formalnych wniosku, skierowania wniosku do sądu właściwego ale również wymaga właściwego uzasadnienia popartego określonym stanem faktycznym oraz odpowiednią dokumentacją. Pomimo fakt, iż sama konstrukcja wniosku może wydawać się nie skomplikowana prawidłowe skonstruowanie wniosku jawi się jako istotne albowiem przykładowo braki formalne wniosku mogą skutkować opóźnieniem w jego rozpoznaniu co z kolei może mieć dla skazanego negatywne konsekwencje. Składając wniosek o odroczenie wykonania kary warto również rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary albowiem samo złożenie wniosku o jej odroczenie nie wstrzymuje jej wykonania o czym jak się wydaje wielu zapomina.

Prawnicy Kancelarii Pasternak LEGAL wielokrotnie reprezentowali klientów w postępowaniach wykonawczych, których przedmiotem było rozpoznanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami już dziś! Razem możemy opracować skuteczną strategię, która pomoże Ci starać się o by skutecznie uzyskać odroczenie wykonania kary i spojrzeć w przyszłość z nadzieją.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie nasze wpisy:

KIEDY NASTĘPUJE USTANIE KARALNOŚCI (PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI) PRZESTĘPSTWA?

PRZEDAWNIENIE PRZESTĘPSTWA

 

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1