PRAWO KARNE GOSPODARCZE / PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych.

Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Oferujemy wsparcie na różnych etapach, zatrzymania, przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia, stosowania tymczasowego aresztowania, na etapie postępowania przed organami ścigania, czy sądem.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Świadczymy usługi prawne w zakresie pomocy prawnej w aspektach prawa karnego zarówno w sprawach dotyczących tzw. przestępstw pospolitych, przestępczości zorganizowanej, jak i przestępstw karno-skarbowych, przestępstw gospodarczych, cyber przestępczości.

Nasz zespół tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych, autorzy publikacji naukowych z zakresu prawa w tym prawa karnego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

 • karnego,
 • prawa handlowego
 • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

ZMOWY PRZETARGOWE / PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

W ramach specjalizacji zorientowanej na regulacje prawa karnego gospodarczego Kancelaria PASTERNAK LEGAL zajmuje się obroną w tzw. zmów przetargowych czy przestępstw korupcyjnych.
Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in. ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in. na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność karna za zakłócanie przetargu publicznego została uregulowana w art. 305 § 1 i 2 kodeksu karnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Artykuł 305 § 3 k.k. wskazuje natomiast na tryb ścigania sprawcy w/w czynu, i tak jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedzialność za zawarcie zmowy przetargowej może ponieść zarówno osoba występująca po stronie zamawiającego jak i wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi publikacjami:

1. Korupcja w systemie zamówień publicznych Jurysta Nr 11 Warszawa 2012 r.
2. Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce Jurysta Nr 2 Warszawa 2013
3. Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. II) Jurysta Nr 3 Warszawa 2013
4. o przestępstwie płatnej protekcji uwag kilka Jurysta Nr 2 Warszawa 2015,
5. Ingerencja prawa karnego w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w kontekście dyrektyw stosowania prawa karnego Jurysta Nr 6 Warszawa 2015
6. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce Państwo i Prawo Warszawa 2016, zeszyt 9
7. Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Nr 4 Warszawa 2015, s.110-126
8. O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce Jurysta Nr 7-8 Warszawa, s.43-52.
9. Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 8         Warszawa, 8/2016

 

Oraz chyba 12/2015

10. Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przegląd Sądowy Nr 7-8 Warszawa, 2016
11. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Studia Administracyjne         8/2016

 

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

Pasternak LEGAL jako obrońca zajmuję się obroną w postępowaniach związanych w szczególności z następującymi przestępstwami:

 • korupcja bierna (art. 228 k.k.)
 • korupcja czynna (art. 229 k.k.)
 • płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)
 • płatna protekcja czynna (art. 230a k.k.)
 • niedopełnieni obowiązków lub przekroczenie uprawnień (art. 231 k.k.)
 • poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.)
 • korupcja menadżerska (art. 296a k.k.)
 • korupcja wyborcza (art. 250a k.k.)
 • korupcja farmaceutyczna (art. 128 prawa farmaceutycznego)
 • korupcja dotycząca refundacji leków (art. 54 ustawy o refundacji leków)
 • korupcja sportowa (art. 46 ustawy o sporcie)
 • korupcja wierzycieli (art. 302 § 2 i 3 k.k.)
 • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 k.k.)

 

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

System gospodarowania środkami publicznymi został zbudowany w taki sposób, aby był on zgodny pod względem formalnym i materialnym z ustawą o finansach publicznych nazywa się dyscypliną finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponosić nie tylko

 • osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, który ma do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, bądź zarządca mieniem tych jednostek lub podmiotów;
 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, a ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

ale również

 • osoby gospodarujące środkami publicznymi, które zostały przekazane podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Nieprzestrzeganie ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych w zakresie gospodarki finansowej może doprowadzić do naruszenia tej dyscypliny i pociągnięciem do odpowiedzialności. A tę ponosi zarówno osoba, która dokonała tego czynu, jak i osoba, która wydała polecenie, aby dokonać takiego czynu.

 

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Zadzwoń i Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Doświadczenie

PRAWO KARNE GOSPODARCZE / PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

★★★

Kancelaria obrońcą Klienta w sprawie Karnej gospodarczej dot. uszczuplenia podatku przekraczającej kwotę 100 milionów zł.

Czytaj dalej

Kancelaria obrońcą Klienta w sprawie Karnej gospodarczej dot. uszczuplenia podatku przekraczającej kwotę 100 milionów zł.
★★★

Uniewinnienie Klienta Kancelarii od zarzutu porwania dla okupu

Czytaj dalej

Uniewinnienie Klienta Kancelarii od zarzutu porwania dla okupu
★★★

Umorzenie postępowania w sprawie prania brudnych pieniędzy - kilkaset tysięcy euro

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania w sprawie prania brudnych pieniędzy - kilkaset tysięcy euro
Wszystkie case studies

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

26 maja 2022

JAK WNIEŚĆ PRYWATNY AKT OSKARŻENIA?

Na gruncie polskiego prawa karnego wyróżniono kategorię tzw. przestępstw prywatnoskargowych, czyli ściganych z oskarżenia prywatnego. Postępowanie prywatnoskargowe jest jednym ze szczególnych ...

Czytaj dalej

JAK WNIEŚĆ PRYWATNY AKT OSKARŻENIA?

Prawo gospodarcze

24 maja 2022

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

OBOWIĄZKI LIKWIDATORÓW W SPÓŁCE Z O.O. W LIKWIDACJI

Prawo gospodarcze

24 listopada 2021

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

Spółki prawa handlowego mają obowiązek przekazania do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, wraz z innymi wymaganymi przez przepisy prawa dokumentami. Przepisy ok...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje