Co grozi za podrobienie podpisu na dokumencie? Art. 270 k.k. pytania i odpowiedzi

Wstęp

Co grozi za podrobienie podpisu na dokumencie? Podpisanie się za kogoś, a przestępstwo z art. 270 k.k. Jaka kara grozi za sfałszowanie podpisu w przypadku jego zgody?

 

Spis treści:
1. Czy podrobienie podpisu jest przestępstwem zgodnie z art. 270 k.k.? Jaka kara za sfałszowanie podpisu na dokumencie?
2. Czym jest dokument w rozumieniu art. 270 kk?
3. Czy sfałszowanie podpisu jest ścigane z urzędu?
4. Jak sprawdzić czy podpis jest podrobiony?
5. Jaka jest kara za podrobienie podpisu w szkole?
6. Co grozi za podrobienie podpisu żony?
7. Czy podrobienie podpisu się przedawnia?
8. Kto może zgłosić podrobienie podpisu?
9. Co grozi za podpisanie się nie swoim nazwiskiem?
10. Co grozi za podrobienie podpisu darowizny?
11. Co grozi za podrobienie podpisu przez kuriera?
12. Podpisanie się za kogoś, a zgoda tej osoby – czy to również podrobienie dokumentu?
13. Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu to przygotowanie do fałszerstwa dokumentów?
14. Jakie odszkodowanie za podrobienie podpisu?
15. Pomoc adwokata w sprawach związanych ze sfałszowaniem dokumentu
16. PODSUMOWANIE

 

 

Czy podrobienie podpisu jest przestępstwem zgodnie z art. 270 k.k.? Jaka kara za sfałszowanie podpisu na dokumencie?

Tak, podrobienie podpisu jest przestępstwem. Zgodnie z art. 270 § 1 kk w Polsce, podrobienie lub przerobienie dokumentu, a także użycie takiego dokumentu jako autentycznego, jest przestępstwem karalnym.

Za takie przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Podrobienie podpisu jest jedną z najczęściej występujących form fałszowania dokumentów. Warto zauważyć, że odpowiedzialność karna za podrobienie podpisu aktualizuje się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego.

Czym jest dokument w rozumieniu art. 270 kk?

Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne 3.

W praktyce pojęciu dokumentu przypisuje się bardzo szerokie znaczenie, ponieważ może on zaświadczać istnienie prawa lub obowiązku dowolnej osoby, a także mieć charakter publiczny lub prywatny.

Czy sfałszowanie podpisu jest ścigane z urzędu?

Tak, przestępstwo z art. 270 kk, które dotyczy fałszowania dokumentów, jest ścigane z urzędu.

Zgodnie z tym artykułem, odpowiedzialność karną ponosi osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. Wszystkie typy czynów zabronionych w myśl art. 270 k.k. mają charakter powszechny, co oznacza, że sprawcą może być potencjalnie każda osoba.

W przypadku przerobienia lub podrobienia dokumentu, sprawca musi działać w celu użycia go za autentyczny. Innymi słowy, fałszerz dokonuje bezprawnych zmian w dokumencie w zamiarze posłużenia się nim w obrocie prawnym jako prawdziwym.

W razie użycia sfałszowanego dokumentu, sprawca musi być świadomy, że dokument ten jest podrobiony lub przerobiony.

Jak sprawdzić czy podpis jest podrobiony?

Sprawdzenie, czy podpis jest podrobiony, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Zgłoszenie do specjalisty: Jeżeli podejrzewasz, że podpis został podrobiony, powinieneś zgłosić to do doświadczonego grafologa.
 2. Analiza graficzno-porównawcza: Najlepszym sposobem na udowodnienie, czy podpis został podrobiony, jest poddanie go analizie graficzno-porównawczej. W tej analizie uwzględnione są następujące cechy:
  • topograficzne,
  • konstrukcyjne,
  • mierzalne,
  • motoryczne,
  • syntetyczne.
 3. Porównanie z materiałem referencyjnym: W procesie analizy, grafolog porównuje podejrzany podpis z autentycznymi podpisami tej samej osoby.
 4. Szczegółowa analiza: Grafolog bada tekst pod różnym światłem, co pozwala mu na określenie sposobu, w jaki autor tekstu przyciskał do kartki narzędzie piszące.
 5. Opinia grafologa: Na podstawie tych analiz, grafolog może sporządzić opinię, która przed sądem może stanowić dowód w sprawie.

Jaka jest kara za podrobienie podpisu w szkole?

Podrobienie podpisu, w tym kontekście w szkole, jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wysokość nałożonej kary zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przestępstwa. Sądy mają możliwość orzekania kar grzywny, które wynoszą od 10 do 540 stawek dziennych.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności przestępstwa, jego skutki, a także wcześniejsza historia prawna osoby oskarżonej.

Co grozi za podrobienie podpisu żony?

Podrobienie podpisu, w tym kontekście podpisu żony, jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 kk. Wysokość nałożonej kary zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przestępstwa. Warto i w tym wypadku pamiętać, że każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności przestępstwa, jego skutki, a także wcześniejsza historia prawna osoby oskarżonej.

Czy podrobienie podpisu się przedawnia?

Tak, podrobienie podpisu ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 101 Kodeksu karnego, przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności ulegają przedawnieniu po upływie 15 lat.

Jeżeli w okresie przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa powyższy okres wydłuża się o kolejne 10 lat.

Kto może zgłosić podrobienie podpisu?

Podrobienie podpisu jest przestępstwem, które może zgłosić każda osoba, która ma podejrzenia lub dowody na jego popełnienie.

Jeżeli podejrzewasz, że twój podpis został podrobiony, powinieneś zgłosić to na policję. Możesz również skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa i możliwości w przypadku podrobienia podpisu.

Co grozi za podpisanie się nie swoim nazwiskiem?

Podpisanie się nie swoim nazwiskiem jest traktowane jako podrobienie dokumentu, co jest przestępstwem zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co grozi za podrobienie podpisu darowizny?

Podrobienie podpisu na umowie darowizny jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co grozi za podrobienie podpisu przez kuriera?

Podrobienie podpisu przez kuriera jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Podpisanie się za kogoś, a zgoda tej osoby – czy to również podrobienie dokumentu?

Tak, podpisanie się za kogoś na dokumencie, nawet za zgodą tej osoby, jest traktowane jako podrobienie dokumentu i jest przestępstwem zgodnie z art. 270 § 1 k.k.  Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony.

Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu to przygotowanie do fałszerstwa dokumentów?

Tak, ćwiczenie czyjegoś podpisu może być uznane za przygotowanie do przestępstwa fałszerstwa dokumentów. W polskim prawie, zgodnie z art. 270 § 3 Kodeksu karnego, samo przygotowanie do podrobienia lub przerobienia dokumentu, co obejmuje ćwiczenie czyjegoś podpisu, jest czynem karalnym. Za takie przygotowanie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakie odszkodowanie za podrobienie podpisu?

Odszkodowanie za podrobienie podpisu zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i skali szkody spowodowanej przez fałszywy podpis.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie szkody wynikłe z fałszerstwa podpisu, zarówno materialne, jak i niematerialne. Sądy cywilne mogą przyznać odszkodowanie na podstawie rozpatrzenia sprawy i udowodnienia szkód oraz winy osoby podrabiającej podpis.

Jeśli sprawa jest drobna, a szkoda niewielka lub nie ma jej wcale, sąd nie przyzna odszkodowania za podrobienie podpisu. Ale gdy chodzi o spore sumy, których stratę da się udowodnić, walka na sali sądowej jest konieczna.

Pomoc adwokata w sprawach związanych ze sfałszowaniem dokumentu

Jeśli podejrzewasz, że doszło do sfałszowania dokumentu, pomoc adwokata może być nieoceniona. Adwokat może pomóc Ci w następujących kwestiach:

 1. Zgromadzenie dowodów: Adwokat może pomóc Ci zgromadzić niezbędne dowody, które mogą potwierdzić sfałszowanie dokumentu.
 2. Przygotowanie wniosku o naprawienie szkody: Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku sfałszowania dokumentu, adwokat może pomóc Ci przygotować wniosek o naprawienie szkody.
 3. Negocjacje z instytucją: Jeśli sfałszowany dokument dotyczy instytucji, takiej jak bank czy szpital, adwokat może prowadzić w Twoim imieniu negocjacje.
 4. Wniesienie pozwu do sądu: Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, adwokat może pomóc Ci wnieść pozew do sądu.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tej kwestii.

PODSUMOWANIE

Niewątpliwie charakter przestępstw gospodarczych sprawia, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Mogą Cię zainteresować:

Konsekwencje podrobienia | podrobienie czyjegoś podpisu | zarzut podrobienia | kara za podrobienie dokumentu | kary za podrobienie podpisu

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

 

Newsletter PasternakLegal

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Czy fundacja może być działalnoscią gospodarczą?

Wstęp

Zastanawiasz się czy fundacja bądź inna instytucja pożytku publicznego (np. stowarzyszenie), która posiada osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą? A może czy fundator może zarabiać prowadząc działalność w formie fundacji? Czy fundator może zarobić na prowadzeniu fundacji? Czy fundacja może zarabiać? I czy w momencie otrzymania dotacji w ramach finansowania fundacji należy powstaje obowiązek podatkowy? Czy w końcu jak wygląda działalność gospodarcza fundacji? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł! 

 

Spis treści:
1. Jak zdobyć pieniądze na fundację?
2. Czy opłaca się zakładać fundację?
3. Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?
4. Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?
5. Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowania fundacji?
6. Ile zarabia prezes fundacji?
7. Czy fundacja płaci składki ZUS?
8. Czy fundacja przynosi zyski?
9. Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?
10. Czy fundator może być w zarządzie fundacji?
11. Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?
12. Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?
13. W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?
14. Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?
15. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
16. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
17. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

 

 

Jak zdobyć pieniądze na fundację?

Skąd fundacja czerpie pieniądze na wynagrodzenia oraz własną działalność ? Zdobycie funduszy na działalność fundacji może być wyzwaniem, ale istnieje wiele sprawdzonych strategii, które mogą pomóc. Są to m.in.:

 1. Utwórz stronę z możliwością dokonywania darowizn: Twoja strona powinna być bezpieczna, aktualna i zgodna z wizerunkiem Twojej organizacji. Możesz skorzystać z oprogramowania do zbierania funduszy, które oferuje kompleksowe rozwiązanie dla strony z darowiznami.
 2. Zaoferuj możliwość przekazywania darowizn przez SMS: Jest to wygodna opcja dla darczyńców, którzy chcą przekazać darowiznę szybko i łatwo.
 3. Rozpocznij kampanię crowdfundingową: Crowdfunding, czyli zbieranie funduszy od dużej liczby osób, jest skutecznym sposobem na zebranie potrzebnych środków.
 4. Organizuj wydarzenia do zbierania funduszy: Wydarzenia, takie jak biegi charytatywne, koncerty czy aukcje, mogą przyciągnąć dużą liczbę darczyńców.
 5. Zachęcaj do darowizn odpowiadających: Wiele firm oferuje programy darowizn odpowiadających, które mogą podwoić (a czasem nawet potroić) darowizny dokonane przez ich pracowników.
 6. Zachęcaj do regularnych darowizn: Regularne darowizny mogą zapewnić stabilne źródło dochodów dla Twojej organizacji.

Pamiętaj, że każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja jest inna, więc to, co działa dla jednej fundacji, może nie działać dla innej. Najważniejsze jest, aby dostosować swoje strategie do specyfiki Twojej organizacji i potrzeb Twojej społeczności.

Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą. Fundacja w ramach realizacji założonych celów ma możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej i pozyskiwania środków pieniężnych, w tym uprawniona jest do pobierania opłat za świadczone usługi lub produkty.

Czy opłaca się zakładać fundację?

Decyzja o założeniu fundacji jako organizacji, do której zadań należą cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, zależy od wielu czynników i jest to decyzja bardzo indywidualna. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć:

 1. Cel: Fundacje w Polsce tworzone są w określonym celu. Mogą zbierać pieniądze od darczyńców, kupować i sprzedawać towary i usługi, zlecać prace budowlane, kupować nieruchomości (pod dodatkowymi warunkami).
 2. Zakładanie fundacji: Fundację może powołać obywatel polski lub obcokrajowiec, osoba prawna z siedzibą w Polsce lub za granicą. Fundacja może być założona przez jedną osobę lub grupę osób.
 3. Prawo: Fundacje są regulowane przez prawo i muszą spełniać określone wymogi prawne, takie jak sporządzenie aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, sporządzenie statutu fundacji i rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. Finansowanie: Fundacje muszą mieć pewne środki na początek. Wartość przedsiębiorstw rodzinnych przekracza zwykle wiele razy wartość minimalnego kapitału początkowego.
 5. Zarządzanie: Założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Pamiętaj, że założenie fundacji to poważne zobowiązanie, które wymaga czasu, energii i zasobów. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą prawnym lub finansowym

Ile zarabia osoba pracująca w fundacji jako organizacji non-profit?

Średnia pensja dla osoby pracującej w fundacji w Polsce może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stanowisko, doświadczenie i rodzaj organizacji. Według dostępnych danych, średnia pensja w Polsce wynosi około 7,560 PLN miesięcznie. Zarobki w organizacjach non profit często jednak różnią się i wiele osób współpracujących z fundacjami pracuje w charakterze wolontariusza.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? Jak założyć fundację z działalnością gospodarczą?

Tak, fundacja jako organizacja pożytku publicznego w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku planowania prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja musi przeznaczyć na te cele co najmniej 1,000 złotych.

Jeśli chodzi o założenie fundacji z działalnością gospodarczą, proces jest następujący:

 1. Utworzenie Aktu Fundacyjnego: Akt Fundacyjny to deklaracja woli założyciela, w której założyciel tworzy fundację, określa cel fundacji i określa fundusz fundacyjny (majątek przeznaczony na cel fundacji). Akt Fundacyjny musi mieć formę aktu notarialnego.
 2. Utworzenie Statutu Fundacji: Statut Fundacji to dokument określający organizację i działanie fundacji, w tym także organów fundacji.
 3. Powierzenie Zarządu: Zarząd fundacji jest odpowiedzialny za jej codzienne działanie.
 4. Rejestracja Fundacji: Fundacja musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Polsce.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy z własnej fundacji można zarobić? Jakie są źródła finansowanie fundacji?

Tak, fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w ramach realizacji celów statutowych fundacji.

Założyciele muszą wyposażyć fundację w aktywa o wartości co najmniej 1 000 PLN, a fundacja może prowadzić działalność tylko w tych obszarach, które są dozwolone przez prawo i statut. Te obszary obejmują między innymi: zbywanie aktywów, wynajem, leasing; przystępowanie do spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i podobnych podmiotów z siedzibą w Polsce lub za granicą, i uczestniczenie w takich spółkach, funduszach i spółdzielniach; nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i innych praw o podobnym charakterze; udzielanie pożyczek pewnym podmiotom określonym przez prawo; oraz handel walutą obcą należącą do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji.

Pamiętaj, że założyciel fundacji nie jest zobowiązany do udziału w dalszej działalności fundacji. Założyciel może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu, tylko jeżeli statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Ile zarabia prezes fundacji?

Zarobki prezesa fundacji mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego prezesa. W Polsce, średnia pensja dla osoby zatrudnionej do prowadzenia działalności na rzecz dobra publicznego wynosi trzykrotność średniej pensji w sektorze przemysłowym. Warto jednak pamiętać, że te liczby są tylko średnimi wartościami i mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności. Zawsze warto sprawdzić najnowsze dane i porównać oferty pracy w różnych organizacjach

Czy fundacja płaci składki ZUS?

Tak, fundacja w Polsce jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) za swoich pracowników. Składki te są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazywane do odpowiednich instytucji publicznych, takich jak ZUS. W przypadku pracowników zatrudnionych za granicą, zagraniczny pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Czy fundacja przynosi zyski?

Fundacja w Polsce może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej działalnością statutową i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków. Wszystkie dochody pozyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji W praktyce, większość polskich fundacji jest operacyjna, co oznacza, że nie posiada znaczącego kapitału i musi zbierać fundusze, często konkurując o nie z innymi organizacjami.

Czy zarząd fundacji otrzymuje wynagrodzenie?

Tak, członkowie zarządu fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Wielkość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj fundacji, jej lokalizacja, a także doświadczenie i umiejętności samego członka zarządu. Warto jednak zauważyć, że wynagrodzenie członków zarządu musi być zgodne z celami fundacji i nie może prowadzić do dystrybucji zysków wśród założycieli czy członków.

Czy fundator może być w zarządzie fundacji?

Tak, fundator fundacji w Polsce może dołączyć do jej działalności, na przykład zostając członkiem zarządu. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji.

Czy fundator może być zatrudniony w fundacji?

Tak, podobnie jak w poprzednim punkcie, fundator fundacji w Polsce może być zatrudniony w fundacji, ale tylko wtedy, gdy statut fundacji zawiera odpowiednie postanowienia umożliwiające założycielowi pełnienie tej funkcji

Czy fundator ponosi odpowiedzialność za działalność fundacji?

Fundator fundacji w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania fundacji. Jednakże, fundacja jest solidarnie odpowiedzialna wobec fundatora za jego osobiste długi zaciągnięte przed założeniem fundacji.

W jaki sposób pozyskiwać środki majątkowe będąc fundacją rodzinną?

W świetle nowych przepisów o Fundacjach rodzinnych warto również przyjrzeć się nieco fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna w Polsce może pozyskiwać środki majątkowe na wiele sposobów:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale musi to być zgodne z jej celem statutowym. Wszystkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą być reinwestowane w cel fundacji.
 2. Bycie partnerem w innych firmach.
 3. Inwestowanie w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze.
 4. Wynajem i leasing nieruchomości ruchomych i nieruchomości.
 5. Udzielanie pożyczek beneficjentom i „ich” firmom.
 6. Otrzymywanie darowizn: Fundacja rodzinna może otrzymywać darowizny od osób prywatnych, firm i innych organizacji.
 7. Zbieranie funduszy: Fundacje często organizują kampanie fundraisingowe i crowdfundingowe, aby zebrać pieniądze na swoje działania.

Czy fundacja musi odprowadzać podatki od uzyskanych dochodów?

Tak, fundacja w Polsce może być zobowiązana do odprowadzania podatków od uzyskanych dochodów. Zasady są następujące:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): Zasada jest taka, że fundacja jest zwolniona z CIT, chyba że prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest dozwolona. W takim przypadku zysk podlega opodatkowaniu CIT na poziomie 25%. Ta stawka jest znacznie wyższa niż podstawowe stawki podatku dochodowego (9%/19%), co jednoznacznie potwierdza jej karalny charakter.
 2. Podatek od dystrybucji: Fundacja płaci podatek dochodowy tylko w odniesieniu do dystrybucji do beneficjentów. Do momentu dystrybucji, jeżeli aktywa są zarządzane i nie ma dystrybucji, nie ma podatku. Dystrybucja powoduje naliczenie 15% CIT na wartość rynkową dystrybucji, która może być w gotówce lub w naturze.
 3. Podatek od nieruchomości: Fundacja podlega podatkowi od majątku w wysokości 0,035% nałożonym na budynki o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów PLN (około 2,4 miliona dolarów), jeżeli są one wynajmowane przez fundację.

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności spółki?

Wstęp

Złożenie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami (w tym obowiązek złożenia sprawozdania z działalności) to powinność, która wynika z obowiązujących przepisów prawa, zaś brak złożenia sprawozdania finansowego może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla podmiotu obowiązanego do jego złożenia.

 

Spis treści:
1. Sprawozdanie z działalności – co to jest? – zasady sporządzania
2. Czym jest sprawozdanie z działalności?
3. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności?
4. Jak napisać i gdzie złożyć sprawozdanie z działalności zarządu?
5. Jaki jest termin składania sprawozdań? Jaki jest termin na złożenie sprawozdania do KRS i US?
6. Jaki jest termin na przygotowanie sprawozdania wraz z załącznikami
7. Kto musi składać sprawozdania? Kto ma obowiązek składania?
8. Kto składa podpisy pod sprawozdaniem z działalności?
9. Sprawozdanie finansowe cudzoziemców
10. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
11. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
12. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – Dla osób fizycznych

 

 

Sprawozdanie z działalności – co to jest? – zasady sporządzania

Sprawozdanie z działalności to kluczowy dokument, który stanowi syntetyczne podsumowanie najistotniejszych aspektów funkcjonowania jednostki w danym okresie sprawozdawczym. Jego głównym celem jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz osiągniętych wyników, a także zidentyfikowanie potencjalnych szans i zagrożeń, które mogą wpływać na przyszłe rezultaty. Sprawozdanie z działalności pełni istotną rolę informacyjną zarówno dla samej jednostki, jak i dla szerokiego grona odbiorców zewnętrznych, takich jak inwestorzy, kontrahenci czy instytucje finansowe. Dokument ten pozwala na ocenę efektywności podejmowanych działań, a także umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju jednostki. W niniejszym artykule przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdania z działalności, w tym wymogi prawne, porady jak sporządzić sprawozdanie z działalności, kluczowe elementy jego treści oraz znaczenie tego dokumentu w procesie zarządzania jednostką. Jak zatem napisać sprawozdanie z działalności spółki? Czy trzeba składać sprawozdanie ? Kto musi podpisać sprawozdanie? Jakie są elementy sprawozdania ? Kto musi złożyć sprawozdanie z działalności? Na tenpytania postaramy się odpisać w dalszej części niniejszego wpisu.

Czym jest sprawozdanie z działalności?

Sprawozdanie z działalności spółki to podsumowanie najistotniejszych wydarzeń i dokonań, jakie nastąpiły w spółce z o.o. w trakcie ubiegłego roku. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to ważny dokument, który często musi zostać przygotowany przez zarząd samodzielnie. Ważnym jest by dokument ten stanowił załącznik sprawozdania finansowego bilansu. Sprawozdanie z działalności to dokument, który charakteryzuje się tym, iż musi być składany cyklicznie razem ze sprawozdaniem finansowym. Dlatego warto wiedzieć kto jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności spółek? Kto podpisuje sprawozdanie. Czym w końcu jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki jest opisowym przedstawieniem sytuacji spółki w szerszym zakresie.

Na marginesie – jeżeli szukasz informacji czym jest i kto składa sprawozdanie finansowe oraz jego negatywne konsekwencje mogą płynąc z braku jego złożenia zobacz więcej na naszym blogu:

Jeżeli natomiast spotkały Cię negatywne konsekwencje wynikające z niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych zarówno w sprawach gospodarczych a także karno gospodarczych czy karno-skabowych.

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności?

Jak zatem przygotować sprawozdanie? Sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające dokładną ocenę sytuacji finansowej i stanu majątkowego spółki. Obejmuje to analizę wyników jej działalności oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka. Ponadto, raport powinien uwzględniać kluczowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, o ile są one istotne dla oceny sytuacji spółki, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wartości prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Nie można również pominąć kwestii związanych z ochroną środowiska i polityką zatrudnienia. Oprócz danych finansowych, pisemny raport zarządu powinien zawierać podstawowe informacje o działalności, takie jak siedziba i adres spółki, lokalizacja zakładów produkcyjnych lub oddziałów, forma prawna podmiotu gospodarczego, zakres prowadzonej działalności oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Zasady sporządzania sprawozdania z działalności reguluje treść art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości

Zgodnie z którym:

art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości

Aby dowiedzieć się co zdaniem ustawodawcy powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Jak napisać i gdzie złożyć sprawozdanie z działalności zarządu?

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie z działalności powinno zawierać kluczowe informacje dotyczące stanu majątkowego i sytuacji finansowej jednostki, jednak przepisy nie precyzują szczegółowo, jakie dane należy w nim ująć. Ustawodawca pozostawił w tym zakresie pewną swobodę. Tym samym, jednostka sporządzająca sprawozdanie z działalności ma możliwość dostosowania jego treści do specyfiki swojej działalności i indywidualnych uwarunkowań, koncentrując się na najistotniejszych aspektach wpływających na jej funkcjonowanie i perspektywy rozwoju. Należy jednak pamiętać, że pomimo braku sztywnych wytycznych co do zawartości sprawozdania, powinno ono przedstawiać rzetelny i kompleksowy obraz sytuacji jednostki, umożliwiający odbiorcom tego dokumentu zrozumienie kluczowych kwestii związanych z jej działalnością.

Sprawozdanie z działalności powinno zostać przekazane odpowiednim organom, najczęściej do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokument ten należy sporządzić w formie elektronicznej i opatrzyć podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP. Warto wcześniej zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia informatyczne, które znacznie ułatwiają dopełnienie formalności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić sprawozdanie z działalności zapraszamy do odwiedzenia naszej bazy wzorów dokumentów, w której to eksperci Kancelarii Pasternak LEGAL przygotowali szablony dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu działalności. Produkty w Akademii Pasternak LEGAL zawierającej szereg dokumentów i szkoleń mają na celu bardzie efektywne, elastyczne oraz zyskowne prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy wiedzę, iż nie kiedy brak jest potrzeby korzystania z konsultacji prawnej, a remedium na rozwiązanie problemu może być szablon dokumentu do szybkiego i sprawnego wypełnienia.

Zobacz nasz szablon – Sprawozdania z zarządu z działalności spółki gotowy do pobrania już teraz.

Pamiętaj, że terminowe złożenie sprawozdania finansowego jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania Twojej firmy i uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych. Skorzystaj z możliwości, jakie daje eKRS i złóż sprawozdanie z działalności bez zbędnych komplikacji!

Wybór metody złożenia sprawozdania finansowego zależy od tego, czy osoby uprawnione do reprezentowania firmy mają swój numer PESEL widniejący w KRS. Jeśli tak, można skorzystać z bezpłatnej opcji składania sprawozdania przez eKRS. W przeciwnym razie, konieczne jest złożenie raportu przez portal S24 wraz z uiszczeniem stosownej opłaty. Przestrzeganie tych terminów jest kluczowe dla prawidłowego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przez spółki. Warto zaplanować proces sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdania finansowego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnych opóźnień i konsekwencji z nimi związanych.

Jaki jest termin składania sprawozdań? Jaki jest termin na złożenie sprawozdania do KRS i US?

Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy musi zostać sporządzone, podpisane i przesłane w ciągu 15 dni od momentu jego zatwierdzenia. Samo zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia sprawozdania finansowego upływa 15 lipca.

Ważne jest, aby pamiętać, że sprawozdanie finansowe musi zostać złożone w wyznaczonym terminie, nawet jeśli nie zostało jeszcze zatwierdzone. Po zatwierdzeniu raportu, należy go ponownie złożyć w ciągu 15 dni.

Jaki jest termin na przygotowanie sprawozdania wraz z załącznikami?

Dla spółek, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostateczne terminy sprawozdawcze za 2023 rok przedstawiają się następująco:

1. Do 31 marca 2024 roku – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego.

2. Do 30 czerwca 2024 roku – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

3. Do 15 lipca 2024 roku – termin na złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Kto musi składać sprawozdania? Kto ma obowiązek składania?

Najistotniejszym przepisem regulującym kwestię składania sprawozdań z działalności jest art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zgodnie z tym artykułem, kierownik jednostki ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w przypadku następujących podmiotów:

1. Spółek kapitałowych

2. Spółek komandytowo-akcyjnych

3. Towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

4. Towarzystw reasekuracji wzajemnej

5. Spółdzielni

6. Przedsiębiorstw państwowych

7. Spółek jawnych i komandytowych, w których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej formie prawnej

8. Specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych

Przywołany przepis stanowi kluczową regulację w zakresie obowiązku składania sprawozdań z działalności przez wymienione podmioty.

Innymi słowy, nie wszystkie przedsiębiorstwa, które są zobligowane do przedkładania sprawozdań finansowych, muszą jednocześnie przygotowywać i składać sprawozdania z działalności.

W określonych sytuacjach, ustawa o rachunkowości zwalnia jednostki mikro i małe z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Niewątpliwie jest to istotne ułatwienie dla tych podmiotów, jednak przed skorzystaniem z tego zwolnienia, należy dokładnie przeanalizować daną sytuację i upewnić się, czy w konkretnych okolicznościach faktycznie istnieje możliwość odstąpienia od złożenia sprawozdania.

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych zarówno w sprawach gospodarczych a także karno gospodarczych czy karno-skarbowych.

Kto składa podpisy pod sprawozdaniem z działalności?

Każdy z członków zarządu ma obowiązek złożenia podpisu pod sprawozdaniem z działalności spółki. Nie dotyczy to osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa (np. głównej księgowej), mimo że zazwyczaj bierze ona udział w przygotowywaniu tego dokumentu.

W przypadku, gdy obecny zarząd nie dysponuje rzetelnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania spółki w okresie, gdy skład zarządu był inny, istnieje możliwość powołania się na art. 203 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, na wniosek aktualnego zarządu, odwołany członek zarządu ma obowiązek udzielenia wyjaśnień podczas przygotowywania sprawozdania z działalności spółki, obejmującego okres sprawowania przez niego funkcji członka zarządu.

Sprawozdanie finansowe cudzoziemców

Składanie sprawozdania finansowego w 2024 roku przez cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL, może stanowić pewne wyzwanie. Ze względu na brak numeru PESEL, obcokrajowcy nie mają możliwości skorzystania z Profilu Zaufanego ani podpisu osobistego, które są powszechnie stosowane przez obywateli polskich.

Jednak istnieje rozwiązanie tego problemu, szczególnie dla członków zarządu bez polskiego obywatelstwa. W takich przypadkach, cudzoziemcy mogą posłużyć się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ten rodzaj podpisu jest uznawany za równoważny podpisowi własnoręcznemu i pozwala na skuteczne złożenie sprawozdania finansowego drogą elektroniczną.

Pomagamy w sprawach związanych ze złożeniem sprawozdania finansowego przez cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL.

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

 

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)?

Wstęp

Zależy Ci, żeby proces zakładania spółki przebiegł szybko i tanio albo może chcesz wpisać do umowy spółki szczegółowe zasady i zastanawiasz się jak to zrobić? Chciałbyś wiedzieć jak założyć spółke zoo – krok po kroku ? zapraszamy do dalszego czytania.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jednym z najpopularniejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to forma prawna, która zapewnia wspólnikom ograniczenie odpowiedzialności do wniesionego kapitału, co jest istotne w kontekście ryzyka prowadzenia biznesu. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy do dalszego czytania.

Spółka z z ograniczoną odpowiedzialnością spółka która ma wiele zalet. O tym jakie korzyści mogą płynąć z założenia spółki z o.o. pisaliśmy w artykule:

Ponadto wady i zalety spółki zoo zostały przedstawione w niniejszym wpisie:

Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wato zauważyć, że zarejestrowano w Polsce kilka tysięcy spółek z o.o. a Pasternak LEGAL posiada duże doświadczenie w rejestracji spółek z o.o. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy doradztwo związane z zakładaniem również innych spółek takich jak np.:

Doradzamy również Fundacjom w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Spis treści:
1. Co to jest spółka zoo?
2. Kto może być założycielem i wspólnikiem spółki z o.o.?
3. Czy cudzoziemiec może założyć spółkę z o.o.?
4. Wspólnicy spółki z o.o.
5. Czy spółka cywilna może być wspólnikiem?
6. Jednoosobowa spółka z o.o.
7. Proces założenia spółki z o.o.
8. Chcesz założyć spółkę? Zapraszamy do dalszego czytania
9. Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2024?
10. Zmiana umowy sp. z o.o.
11. Podatek dochodowy w spółce z o.o.
12. Wady i zalety spółki z o.o – w pigułce
13. Dla kogo spółka zoo jest idealnym rozwiązaniem?
14. Potrzebujesz pomocy?
15. Na czym polega usługa zakładania spółek?
16. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
17. “BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL
18. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
19. AKADEMIA PASTERNAK LEGLA – Dla osób fizycznych

 

 

Co to jest spółka zoo?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w odróżnieniu od spółki cywilnej oraz innych spółek osobowych, takich jak spółka jawna, posiada osobowość prawną oraz funkcjonuje za pośrednictwem organów: zarządu i zgromadzenia wspólników. To oznacza, że funkcjonowanie tego rodzaju spółki jest bardziej uregulowane formalnie niż działalność innych spółek.

Na marginesie warto wspomnieć, że również spółka akcyjna czy prosta spółka akcyjna, o której pisaliśmy w tym wpisie posiada osobowość prawną, jednak prowadzenie spółki z o.o. jest mniej sformalizowane względem spółki akcyjnej.

Rozważając założenie spółki z o.o. warto również przyjrzeć się spółce komandytowej, która również posiada wiele zalet.

Jeżeli zastanawiasz się jaka forma spółki będzie dla Ciebie najlepsza zapraszamy do zakupu naszego kalkulatora podatkowego porównującego spółki

 

Jeżeli dane pozyskane z kalkulatora to za mało lub potrzebujesz bardziej szczegółowej analizy podatkowej lub doradztwa związanego z optymalizacją swojej działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu.

 

Kto może być założycielem i wspólnikiem spółki z o.o.?

Zastanawiasz się kto może założyć spółkę z o.o.? Jej założycielami mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na ich obywatelstwo czy miejsce siedziby.

Czy cudzoziemiec może założyć spółkę z o.o.?

Oczywiście, osoby spoza Unii Europejskiej mają prawo zakładać w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność tę mogą prowadzić w formach spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. O ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, cudzoziemcy mogą również przystępować do takich spółek, a także nabywać ich udziały lub akcje. Założenie spółki przez cudzoziemca jest zatem możliwe.

Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikiem zakładanej spółki może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma zdolność prawną na mocy ustawy. To oznacza, że wspólnikiem może być zarówno inna spółka kapitałowa (tak jak inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna lub spółka akcyjna), jak i spółka osobowa (na przykład spółka jawna lub spółka komandytowa). Wspólnicy spółki to ważne podmioty w spółce.

Zakładając spółkę z o.o. jej wspólnicy podpisują umowę spółki. Warto jednak pamiętać , że o ile umowę spółki podpisują wspólnicy, to np. pozostałe dokumenty składane do KRS muszą zostać podpisane przez powołany zarząd zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

Czy spółka cywilna może być wspólnikiem?

Nie, Spółka cywilna to jedynie umowa między wspólnikami, nie posiada osobowości prawnej niezależnej od swoich wspólników. Dlatego nie może ona być wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy są wyjątki?  Jest możliwe, aby wspólnicy spółki cywilnej wnieśli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością swoje przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny. W takiej sytuacji wspólnikami w spółce z o.o. zostaną wspólnicy spółki cywilnej.

 W celu lepszego zrozumienia, zobrazujemy to poniższym przykładem

PRZYKŁAD

Stefan Nowak i Janina Kowalska, którzy prowadzą spółkę cywilną, postanowili przekazać swoje przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny do spółki XYZ Sp. z o.o. W rezultacie stali się współwłaścicielami 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki XYZ Sp. z o.o.

 Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki cywilnej zapraszamy na naszego bloga gdzie poświęciliśmy kilka uwag dotyczących tej formie prowadzenia działalności gospodarczej:

Spółka cywilna czym jest i jak ją założyć?

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana również jednoosobową spółką z o.o., to specyficzny rodzaj spółki, w której istnieje tylko jeden wspólnik.  W przypadku jednoosobowej spółki Wspólnik ten, będący jednocześnie jedynym udziałowcem, ma pełną kontrolę nad zarządzaniem i decyzjami podejmowanymi w spółce. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega przepisom k.s.h., gdzie kwestia odpowiedzialności jest ujęta inaczej. Zgodnie z przepisami (art. 154 § 4), spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ponosi ryzyko jedynie utraty swojego wkładu własnego.

Proces założenia spółki z o.o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) przebiega według określonych kroków, które można podzielić na dwie główne ścieżki. Pierwsza z nich opiera się na sporządzeniu umowy notarialnej i przebiega zgodnie z następującym schematem:

Chcesz założyć spółkę? Zapraszamy do dalszego czytania

Podstawą do założenia i funkcjonowania spółki jest umowa spółki z oo. Zaś z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w tzw. organizacji, która po wpisie do KRS staje się spółką z oo.

1. Zawarcie umowy spółki:

Jakie są niezbędne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pierwszym etapem powstania spółki z o ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy – w systemie S24.

Co powinna zawierać umowa?

W umowie należy określić:

·        firmę i siedzibę spółki

·      przedmiot działalności spółki

W każdej umowie lub akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istotnym elementem jest określenie przedmiotu działalności spółki. Przedmiot działalności to ustalony przez wspólników sposób realizacji celów, dla których spółka została założona. Zmiana przedmiotu działalności spółki w trakcie jej istnienia wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników, co musi być wyrażone w uchwale podjętej większością 3/4 głosów.

·        wysokość kapitału zakładowego

·        określenie ilości udziałów przypadających na jednego wspólnika

·        liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

·        czas trwania spółki

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy stworzeniu umowy spółki lub jej rejestracji w KRS zapraszamy do kontaktu, nasz doświadczony zespół prawny postara się pomóc wesprzeć Cię w tym lub innym zakresie

 

 

2. Wpłata kapitału zakładowego:

Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki jest wnoszony przez wspólników poprzez wpłaty pieniężne lub niepieniężne, a udziały w nim mogą mieć równą lub różną wartość nominalną. Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) konieczny jest kapitał zakładowy, którego minimalna wartość ustalona jest na poziomie 5000 złotych. W przypadku spółki jednoosobowej, cały kapitał musi być pokryty przez jednego wspólnika. Natomiast w sytuacji spółek z kilkoma wspólnikami, każdy z nich zobowiązany jest do wniesienia odpowiednich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, zgodnie z ustaleniami umownymi. 

3. Powołanie zarządu:

W procesie założenia spółki z o.o.  należy powołać zarząd, który będzie zarządzał spółką w imieniu wspólników. Zarząd może składać się z jednego lub więcej członków, w tym zarówno z wspólników, jak i osób spoza spółki. W przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki przekracza 500 tysięcy złotych, a liczba wspólników jest większa niż 25, konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Czym jest zarząd?

Zarząd stanowi organ spółki, a jego członkowie mogą otrzymać określone świadczenia za zasiadanie w nim, na przykład wynagrodzenie.

Zarząd jest odpowiedzialny za reprezentację spółki i zawieranie umów w jej imieniu. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za długi spółki swoim majątkiem. Jedną z głównych zalet tej formy prowadzenia działalności jest ograniczona odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, które w niektórych przypadkach mogą być nawet całkowicie wyłączone (wspólnicy nie odpowiadają).

W umowie spółki należy jasno określić zasady reprezentacji spółki przez zarząd. Zarząd może być wieloosobowy lub jednoosobowy, a nawet w formie jednoosobowej spółki, w której jednocześnie jest wspólnikiem i członkiem zarządu.

4. Złożenie wniosku do KRS:

Umowę stworzoną w systemie S24 lub zawartą za pośrednictwem notariusza należy złożyć do Sądu. Obecnie prawidłowo sporządzony wniosek zawierający umowę oraz niezbędne załączniki oraz opłaty powinien zostać złożony do KRS online.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy stworzeniu umowy spółki lub jej rejestracji w KRS zapraszamy do kontaktu, nasz doświadczony zespół prawny postara się pomóc wesprzeć Cię w tym lub innym zakresie

 

 

Koszty rejestracji:

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z pewnymi kosztami. W przypadku rejestracji spółki z o.o. online konieczne jest opłacenie opłaty za rejestrację i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast w przypadku wyboru tradycyjnej formy założenia spółki, wspólnicy będą musieli najpierw pokryć taksę notarialną za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dla spółki z minimalnym kapitałem zakładowym (5000 zł), konieczna będzie do poniesienia stosunkowo nie duża taksa notarialna.

Informacje o kosztach związanych z KRS – zawarliśmy we wpisie z SERII EKSPERCKIEJ przedsiębiorca w KRS – Koszty założenia spółki – zobacz więcej 

Ponadto, przy rejestracji spółki należy także uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Warto również zaznaczyć, że spółka zostaje automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik już w trakcie rejestracji, co eliminuje potrzebę przesyłania dokumentów do ZUS-u.

Szukasz załączników w jaki powinny być one przygotowane lub jesteś specjalistą który chciałby świadczyć usługi związane z rejestracją spółek z oo. W takim wypadku mamy dla Ciebie świetną propozycję – zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z szablonami dokumentów oraz szkoleniami lub do skorzystania z dedykowanego szkolenia stworzonego przez ekspertów dla ekspertów.

 

5. Zgłoszenie do urzędu skarbowego:

W ciągu trzech tygodni od rejestracji w KRS, spółka ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego.

Powyższe kroki stanowią niezbędne etapy procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rejestracji przedsiębiorstwa.

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2024?

Co to jest NIP?

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, to identyfikator składający się z cyfr, przypisany osobom fizycznym, firmom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest to numer wykorzystywany do kontaktów z organami podatkowymi. NIP ułatwia identyfikację podmiotów, takich jak podatnicy, płatnicy i inkasenci, przez organy skarbowe. Jest konieczny dołączany do dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi, takich jak zeznania czy deklaracje, które składa się w urzędach skarbowych.

NIP sp. z o.o.

Numery NIP i REGON są przyznawane spółce z ograniczoną odpowiedzialnością automatycznie przez sąd w ciągu kilku dni po jej zarejestrowaniu w KRS.

Każdy przedsiębiorca ma swój NIP (numer identyfikacji podatkowej, używany w kontakcie z urzędem skarbowym) oraz REGON (numer w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego). Numer NIP i REGON są przyznawane automatycznie podczas rejestracji spółki w KRS. Informacja o przyznaniu NIP może być przekazana do KRS w ciągu 3 dni.  

Zmiana umowy  sp. z o.o.

Jeśli Spółka została zarejestrowana za pomocą formularza online lub przez akt notarialny, każda zmiana w umowie Spółki będzie wymagała zgłoszenia do KRS. Zarząd spółki jest odpowiedzialny za zgłoszenie zmiany umowy w wyznaczonym przez ustawę terminie.

Jeżeli nie wiesz jak przeprowadzić proces zmian w spółce z o.o. zapraszamy do kontaktu a postaramy Cię wesprzeć w procesie zmian możemy pomóc Ci go przeprowadzić lub doradzić jak to zrobić.

  

 

Podatek dochodowy w spółce z o.o.  

Czy spółka z o.o. musi opłacać podatek?   Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa musi opłacać podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Jest on płacony od dochodu, czyli są to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu w wysokości 19% lub 9%.

 Wady i zalety spółki z o.o – w pigułce

Wiele osób rozważa założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na brak osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jednak warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od tej zasady.

Główne korzyści płynące z posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) obejmują:

1. Ochrona majątku wspólników:  odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego, wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem

2. Uchylenie się zarządu od odpowiedzialności:  Zarząd może uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki w pewnych okolicznościach.

3. Optymalizacja podatkowa i ZUS:  Spółka z o.o. może służyć jako narzędzie optymalizacji podatkowej oraz ZUS.

4. Elastyczność w pozyskiwaniu inwestorów:  Spółka ta stanowi atrakcyjną opcję dla inwestorów, co sprzyja pozyskiwaniu kapitału.  

5. Osobowość prawna:  Posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników.

6. Pełna odpowiedzialność spółki: Może działać we własnym imieniu, zaciągając zobowiązania, za które odpowiada swoim majątkiem.

7 . Elastyczna nazwa:  Może przyjąć bardziej elastyczną nazwę niż jednoosobowa działalność gospodarcza.  

8. Możliwość dziedziczenia: Wspólnicy mogą przekazywać swoje udziały spadkobiercom.

9. Prostsze zbycie:  Zbycie spółki jest łatwiejsze niż zbycie całego przedsiębiorstwa.  

10. Niski minimalny kapitał zakładowy:  Minimalny kapitał zakładowy nie jest wysoki, co ułatwia rozpoczęcie działalności.

11. Stosunkowo Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej: Spółka z o.o. zapewnia stosunkowo bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej, minimalizując ryzyko dla wspólników.

Najważniejsze wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

1. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości: Wymóg prowadzenia pełnej księgowości może być obciążeniem dla przedsiębiorstwa, chociaż może również stanowić korzyść, umożliwiając uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji finansowej firmy.

2. Skomplikowany i kosztowny proces założenia:  Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być skomplikowany i kosztowny, ale przy właściwej organizacji lub wsparciu profesjonalisty może być korzystny.

3. Minimalny wymagany kapitał: Konieczność posiadania minimalnego kapitału zakładowego może być ograniczeniem, choć wartość ta może być również korzystna dla prowadzenia działalności. Tym bardziej, że każdy biznes potrzebuje “paliwa” na start.

Decyzja o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zależeć od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz specyfiki prowadzonej działalności. 

Dla kogo spółka zoo jest idealnym rozwiązaniem?

Zastanawiasz się dla kogo spółka z o.o. będzie odpowiednim rozwiązaniem?

Ta forma prowadzenia działalności jest odpowiednia dla wspólników, którzy pragną zachować bezpośredni nadzór nad sprawami spółki i ograniczyć ryzyko do wniesionego kapitału.

Dzięki swojej elastyczności, prostocie i ograniczonej odpowiedzialności wspólników, jest to popularna forma prowadzenia biznesu w Polsce. Założenie spółki zoo może być korzystne zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i większych firm, które cenią sobie pewność prawną oraz komfort prowadzenia działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być również stosowana do celów działalności non-profit. Może funkcjonować jako organizacja pożytku publicznego lub pełnić funkcje podobne do fundacji. Dodatkowo, może działać jako spółka holdingowa, mająca za zadanie zarządzanie inwestycjami.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem własnej spółki zoo, warto skorzystać z profesjonalnych usług doradczych, które pomogą Ci przejść przez proces rejestracji i zapewnią wsparcie na każdym etapie rozwoju Twojego biznesu. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warto skonsultować się z kancelarią prawną lub doradcą podatkowym. Profesjonalna pomoc może być niezbędna w wielu kwestiach, takich jak przygotowanie umowy spółki, procedury rejestracyjne, kwestie podatkowe, czy też zagadnienia dotyczące zarządzania spółką. Kancelaria prawna może również pomóc w interpretacji prawa oraz udzielić wsparcia w rozwiązywaniu ewentualnych problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki zoo.

Na czym polega usługa zakładania spółek?

Poprowadzimy Cię przez cały proces doboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, sporządzimy umowy i niezbędne załączniki, doradzimy również jak rozpocząć i prowadzić biznes od strony prawnej, jakie kroki należy podjąć już po rejestracji spółki w KRS oraz dodatkowo możemy zaproponować wsparcie na dalszym etapie prowadzenia firmy.

Możesz skorzystać z pomocy naszych prawników

 

Jeżeli poszukuje gotowych szablonów dokumentów, umów lub regulaminów, które mogą być Ci przydatne w prowadzeniu firmy zapraszamy również do odwiedzenia naszego portalu z szablonami dokumentów, umów, pism, pozwów czy wniosków, w których możesz znaleźć wiele ciekawych materiałów.

 

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

J eżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

 • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
 • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
 • e-booki
 • materiały z Serii Eksperckiej

 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

 • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
 • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
 • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
 • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
 • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGLA – Dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT
Download file
1