Prawo gospodarcze

Założenie fundacji przez spółkę

27.02.2024

Wprowadzenie:

 W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa nie tylko koncentrują się na osiąganiu zysków, ale także coraz częściej angażują się w działalność społeczną. Jednym z innowacyjnych podejść do zaangażowania społecznego jest zakładanie fundacji przez spółki.  Fundacje pełnią istotną rolę w społeczeństwie, wspierając różnorodne inicjatywy, organizacje charytatywne, projekty badawcze, edukacyjne czy kulturalne. Ich istnienie opiera się na idei altruizmu i zaangażowania społecznego, mając na celu przyczynianie się do dobra publicznego. 

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 tysięcy fundacji, działających w bardzo wielu obszarach edukacji, kulturze, sporcie, ochronie klimatu, zdrowia, nauce. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego firmy decydują się na założenie własnych fundacji oraz jakie korzyści płyną z tego rodzaju zaangażowania społecznego. Pasternak LEGAL doradza Fundacjom zarówno przy ich tworzeniu jak i bieżącym funkcjonowaniu.

https://pasternaklegal.pl/zalozenie-fundacji-przez-spolke/

 

Spis treści:
1. Co to jest fundacja?
2. Jak założyć fundację?
3. Co to akt założycielski?
4. FUNDUSZ
5. Skąd fundacje mają pieniądze?
6. Statut fundacji
7. Co musi zawierać statut fundacji?
8. Od kiedy obowiązuje statut fundacji?
9. Ile kosztuję założenie fundacji?
10. Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?
11. Dalsze formalności po zarejestrowaniu fundacji
12. Dopuszczalne formy prowadzenia fundacji
13. Jak wygląda księgowość w fundacji?
14. Założenie fundacji przez spółkę
15. Czy fundacja może mieć kilku fundatorów?
16. Kto i jak sprawuję nadzór nad fundacjami?
17. ZALETY FUNDACJI
18. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Co to jest fundacja?

Ustawodawstwo polskie nie zawiera legalnej definicji fundacji. Definicje takie są̨ tworzone na gruncie doktryny polskiego prawa fundacyjnego i orzecznictwa.   Fundację można zdefiniować więc jako instytucję pozarządową, która zostaje utworzona z inicjatywy osób fizycznych bądź́ osób prawnych do realizacji celów fundacji, wskazanych w akcie fundacyjnym z godnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami, w sposób trwały i na podstawie powierzonego im majątku.

Fundacje zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach, w którym Fundacje zostały inkorporowane, posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru.

Fundacja może również być osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą.  Założenie działalności gospodarczej przez fundację wiąże się z dodatkowymi obowiązkami w zakresie sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia pełnej księgowości. Niemniej jednak rozwiązanie to z wielu przyczyn może okazać się korzystne dla prowadzenia biznesu.

Jak założyć fundację?

Fundacja krok po kroku.

Założenie fundacji jest procesem, który wymaga przestrzegania określonych kroków i procedur. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które należy podjąć, aby założyć fundację. 

1. Określenie Celów Statutowych.

2. Utworzenie Założycieli. (określenie władz fundacji).

3. Sporządzenie Statutu.

4. Zarejestrowanie Fundacji.

Przy zakładaniu fundacji zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym!

Proces zakładania fundacji jest ważnym krokiem , a wybór odpowiednich zapisów, czy klauzul w statucie może okazać się kluczowy dla dalszego funkcjonowania danego podmiotu.

Odpowiednie przygotowanie statutu pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty funkcjonowania fundacji. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co to akt założycielski?

Pierwszym podstawowym aktem fundacji jest jej akt fundacyjny stanowiący oświadczenie woli fundatora lub fundatorów o powołaniu fundacji, w którym wskazuje się cel fundacji i wysokość funduszu założycielskiego.

Akt założycielski to oświadczenie woli fundatora, jest to dokument prawny, który formalnie ustanawia i określa zasady funkcjonowania fundacji.  Akt założycielski stanowi fundament prawnego istnienia organizacji. Zawarte są  w nim kluczowe informacje dotyczące celów fundacji, struktury organizacyjnej, zasad zarządzania, a także zobowiązań fundatorów. Dokument ten może przybierać różne nazwy, takie jak umowa założycielska, akt fundacyjny, czy reguł regulaminowy, w zależności od jurysdykcji i formy organizacyjnej.

WAŻNE! Akt fundacyjny, poza przypadkiem ustanowienia fundacji w testamencie, musi zostać́ sporządzony – pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego (art. 73 § 2 KC).

Ciekawostka!

Częstą praktyką jest, że fundator po utworzeniu fundacji, wchodzi w skład jej zarządu – w ten sposób bierze czynny udział w jej codziennym życiu.

FUNDUSZ

Jak ustalić wysokość funduszu założycielskiego i ustanowić akt fundacyjny.

Podstawowym elementem fundacji jest fundusz, założycielskiej fundacji, czyli zasób finansowy lub majątkowy, który jest wydzielony i przeznaczony na realizację konkretnych celów określonych w statucie fundacji. Istotnym aspektem działalności fundacji jest jasne określenie, w jaki sposób środki finansowe są zbierane, administrowane i wykorzystywane w celach statutowych.

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji fundator może złożyć przez pełnomocnika.

W przypadku zakładania fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, z funduszu założycielskiego powinny zostać wydzielone środki na działalność statutową i gospodarczą, przy czym na działalność statutową muszą być przeznaczone środki wyższe. W przypadku fundacji zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż określona kwota.

Skąd fundacje mają pieniądze?

Większość fundacji rozpoczyna swoją działalność z niewielkim kapitałem i korzysta ze środków pozyskiwanych na bieżąco. Fundacje mają różne żródła finansowania. Np. Darowizny.

DAROWIZNY:

Fundacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą pozyskiwać 1% podatku. Fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą mogą otrzymywać środki od firm np. w ramach sponsoringu. Należy wspomnieć, że istnieje jeszcze inna możliwość pozyskania środków, są to konkursy dotacyjne organizowane przez władze publiczne i inne podmiot.

 

https://pasternaklegal.pl/zalozenie-fundacji-przez-spolke/

 

Statut fundacji

Sporządzenie statutu fundacji – czy trzeba? Po co to robić ? Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument wraz z ustawą o fundacjach stanowią podstawę działania fundacji. W celu uzyskania przez fundację osobowości prawnej, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli nie wiesz jak powinien wyglądać statut fundacji – warto skorzystać z pomocy specjalisty. Pasternak LEGAL to kancelaria świadcząca usługi zarówno dla przedsiębiorców jak i fundacji czy organizacji non profit.

Sprawdź jak szybko odpowiadamy ? Podejmując się prowadzenia sprawy – staramy się maksymalnie angażować w Twoją sprawę!

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co musi zawierać statut fundacji?

Zgodnie z art. 4 ustawy o fundacjach działają one na podstawie tejże ustawy oraz swoich statutów. Statut fundacji jest najważniejszym wewnętrznym aktem fundacji, regulującym jej sposób funkcjonowania.

Statut fundacji powinien zawierać:

 • Nazwę fundacji
 • Siedzibę fundacji – Fundacja musi mieć siedzibę pod konkretnym adresem.

·        Sposoby realizacji celów statutowych (czyli zasady, formy i zakres działalności)

 • Cele fundacji i sposoby ich realizowania. Wyznaczanie głównych celów fundacji wiąże się z koniecznością wskazania właściwego dla Fundacji Ministra
 • Majątek fundacji (kapitał założycielski oraz źródła finansowania fundacji)
 • Postanowienia dotyczące zarządu fundacji (jego liczebność, sposób reprezentacji fundacji na zewnątrz, sposób powoływania członków zarządu fundacji, inne obowiązki i uprawnienia tego organu).

Poza tymi podstawowymi postanowieniami statut fundacji może zawierać również:

 • Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację (jeśli fundacja zamierza prowadzić taką działalność)
 • Postanowienia dotyczące likwidacji fundacji
 • Procedurę wprowadzania zmian w statucie fundacji
 • Postanowienia dotyczące wyróżnień graficznych lub nazw skróconych fundacji,
 • Zasady powoływania innych organów lub jednostek wewnętrznych fundacji (np. rady fundacji).

Od kiedy obowiązuję statut fundacji?

Statut jest prawomocny, czyli obowiązuje, od momentu zatwierdzenia go przez sąd. Statut z chwilą rejestracji powinien zostać przekazany sądowi prowadzącemu rejestr fundacji i winien zostać ujawniony w ów rejestrze fundacji.

Warto wiedzieć!

Kiedy sąd podejmie decyzje o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, powiadamiany o jej działaniu zostaje minister (odpowiedzialny za jej zakres działania) oraz starosta, odpowiedni dla siedziby fundacji.

Ile kosztuję założenie fundacji?

Koszt założenia fundacji zależy, od tego czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą.  W takim przypadku będzie to koszt w wysokości 600 zł. Kwota ta obejmuje 500 złotych opłaty za wpis do rejestru sądowego oraz 100 złotych za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.  Należy pamiętać, że działalność gospodarcza fundacji nie może dominować nad działalnością statutową, jest działalnością poboczną do realizacji celów statutowych. 

Dalsze formalności po zarejestrowaniu fundacji

Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym nie kończy jeszcze wszelkich formalności, W dalszej kolejności należy:

 • złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz NIP-8 z danymi uzupełniającymi (w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania fundacji);
 • zgłosić informację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania fundacji).

  Wniosek o  rejestrację fundacji należy złożyć do sądu właściwego według miejsca jej siedziby.

Jeżeli zastanawiasz się jak przygotować się do założenia fundacji i co zrobić, by zarejestrować podmiot w sądzie? Skorzystaj z konsultacji prawnej z naszymi adwokatami.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Konto bankowe

Prowadzenie konta bankowego przez fundację, jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunek należy założyć niezwłocznie po rejestracji.

 

Dopuszczalne formy prowadzenia fundacji

Każda organizacja pozarządowa, nawet jeśli utrzymuje się wyłącznie ze składek członków, musi prowadzić standardową księgowość.!

Jak wygląda księgowość w fundacji?

Księgowość w organizacji pozarządowej może być prowadzona w dwóch wariantach:
▪ pełna księgowość — według ustalonej polityki księgowości i planu kont,

< księgowość podatkowa — uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.

Art. 10a. 1.  Ustawy o działalności pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1.     działają w sferze zadań publicznych  określonych w art. 4 ust. 1,

2.     nie prowadzą działalności gospodarczej  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

3.     nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego ,

4.     osiągają przychody wyłącznie z :

a)     działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

b)     działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

c)     tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d)     tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5.     w roku poprzedzającym  rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły  przychody  wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości  nieprzekraczającej 100.000 zł .

Założenie fundacji przez spółkę

Czy spółka może założyć fundację?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco – TAK

Katalog uprawnionych jest szeroki, fundatorem fundacji może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. W przypadku osób fizycznych ustawa stanowi, że mogą to być zarówno obywatele Polski, jak fundatorzy zagraniczni- cudzoziemcy, niezależnie od tego, czy mieszkają w kraju, czy poza jego granicami. Podobnie jest w przypadku osób prawnych (a zatem np. spółek) – przepisy nie wymagają, aby miały one swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy fundacja może mieć kilku fundatorów?

Tak, fundacja może zostać założona przez więcej niż jedną osobę.

Kto i jak sprawuję nadzór nad fundacjami?

Nadzór nad fundacjami to proces monitorowania i kontrolowania ich działalności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem oraz efektywnego i etycznego zarządzania. Nadzór ten może być sprawowany przez różne instytucje i organy, zależnie od jurysdykcji.  Nadzór nad nimi sprawują in. właściwy minister, sąd, starostowie, organy skarbowe,

Nadzór nad fundacjami ma na celu zapewnienie, że są one wiarygodne, zgodne z prawem i skuteczne w realizacji swoich celów statutowych. Jest to istotny element ochrony interesów darczyńców, społeczności oraz innych interesariuszy.

Fundacje opracowują co roku szczegółowe sprawozdania finansowe, które zawierają informacje o prowadzonych działaniach oraz informacje finansowe.

Złożenie fundacji to znakomity sposób na przyczynianie się do dobra społecznego, ale jednocześnie wiąże się z pewnymi wyzwaniami.

ZALETY FUNDACJI:

Każda forma prowadzenia działalności ma swoje mocne i słabe strony.

Największe zalety fundacji:

– Prosta struktura, szybka rejestracja, która sprowadza się do złożenia oświadczenia u notariusza, opracowania statutu i złożenia wniosku do KRS.
< Możliwość finansowania prowadzonej działalności dzięki grantom, środkom od osób fizycznych i prawnych wspierających fundację, dotacją, możliwością organizowania zbiórek, przyjmowania darowizn

– Brak konieczności posiadania wspólnika

– Szansa na uzyskanie zwolnień podatkowych, których przepisy podatkowe przewidują więcej niż dla pozostałych form prawnych.

WADY:

– konieczność sporządzania sprawozdania finansowego,
< brak trwałości wynikająca z obowiązku zapewniania środków na dalsze oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie.
< obowiązek zapewniania społecznej lub gospodarczej użyteczności.

 

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1