Prawo gospodarcze

Spółka komandytowo akcyjna – informacje ogólne

12.02.2024

Wstęp

Współczesne środowisko gospodarcze charakteryzuje się różnorodnością struktur prawnych, które umożliwiają skuteczną realizację przedsięwzięć biznesowych. Osoby decydujące się na założenie firmy muszą przemyśleć, jaki typ działalności gospodarczej będzie dla nich odpowiedni zarówno pod względem minimalizacji odpowiedzialności jak i minimalizacji obciążeń podatkowych. Jedną z interesujących form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowo akcyjna, która stanowi połączenie elementów spółki komandytowej i akcyjnej. Zanim jednak zagłębimy się w specyfikę tego rodzaju spółki, konieczne jest podjęcie analizy podstawowej formy – spółki komandytowej. Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną ze spółek prawa handlowego. Konstrukcja prawna spółki komandytowo-akcyjnej czyni z niej rodzaj hybrydy – formy pośredniej między spółką komandytową a spółką akcyjną. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej spółce komandytowo-akcyjnej. Przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć i prowadzić spółkę komandytowo-akcyjną, często wybierają tę formę prowadzenia działalności z uwagi na korzyści podatkowe a także korzyści związane z zobowiązaniami wobec ZUS. Jednym z  podstawowych pytań, jakie zadają sobie przedsiębiorcy rozważający prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie jest pytanie o to, ile kosztuje spółka komandytowa akcyjna, czyli jakie są koszty założenia oraz funkcjonowania spółki. W niniejszym wpisie postaramy się przedstawić ogólne informacje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

Spis treści:
1. Spółka komandytowa – charakterystyka to coś innego niż spółka komandytowo-akcyjna
2. Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?
3. Powstanie spółki – co powinna zawierać umowa spółki komandytowo – akcyjnej?
4. Czy spółka komandytowo – akcyjna płaci ZUS?
5. Jaki podatek płaci spółka komandytowo – akcyjna?
6. Kiedy opłaca się założyć spółkę komandytowo – akcyjną?
7. O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu
8. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Spółka komandytowa – charakterystyka to coś innego niż spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Celem takiej spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden ze wspólników, który nazywany jest komplementariuszem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza, jest ograniczona. W związku z powyższym, aby utworzyć spółkę komandytową, potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników. Taka forma prowadzenia działalności sprawdzi się w przypadku, gdy jeden ze wspólników jest zaangażowany w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy, przy czym należy pamiętać, że wniesienie wkładu jest obowiązkiem każdego ze wspólników, a jego wartość jest ujawniona w umowie spółki.

Jednym z najważniejszych elementów umowy spółki komandytowej jest określenie sumy komandytowej, czyli kwoty, która stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. W przypadku, kiedy w spółce jest więcej niż jeden komandytariusz – dla każdego ustalana jest indywidualna suma komandytowa. Suma komandytowa pełni funkcję gwarancyjną, zarówno wobec wierzycieli, którzy w jej granicach mogą oczekiwać stosownego zaspokojenia zobowiązań spółki z majątku komandytariusza, jak i wobec samego komandytariusza, który dzięki sumie komandytowej nie odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony.

Majątek spółki komandytowej nie jest przedmiotem współwłasności wspólników, ale odrębną własnością spółki, w skład którego wchodzą:

·        prawa majątkowe wniesione tytułem wkładu wspólników;

·        prawa majątkowe nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Prowadzenie spraw spółki polega w szczególności na: wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby był zgodny z przedmiotem jej działania i realizował cel gospodarczy spółki. Co do zasady, prawo do prowadzenia spraw spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi, jednak tak naprawdę wspólnicy sami mogą odmiennie zdecydować komu je powierzą.

Prawo reprezentacji, czyli kompetencja do występowania w stosunkach zewnętrznych ze skutkiem prawnym dla spółki, przysługuje każdemu komplementariuszowi, w tym komplementariuszowi, który został wyłączony od prowadzenia spraw spółki. Spółka komandytowa może być reprezentowana również przez pełnomocników oraz prokurentów.

Komplementariusze odpowiadają za długi spółki komandytowej bez ograniczenia, całym swoim majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja wobec tego wspólnika będzie mogła być podjęta jedynie w przypadku bezskuteczności (w całości lub w części) postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki. Komandytariusze odpowiadają za długi spółki w sposób ograniczony – do wysokości sumy komandytowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce komandytowej w kontekście jej przekształcenia – kliknij TUTAJ

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

 

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Nie ma osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.  Ma także zdolność sądową. Do utworzenia spółki komandytowo-akcyjnej potrzeba co najmniej dwóch wspólników:

·        Komplementariusza, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

·        Akcjonariusza, który nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego, kilku lub wszystkich komplementariuszy wraz z dodatkiem „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrótem „S.K.A.”. Natomiast, co ważne – firma nie może zawierać nazwiska akcjonariusza. Wynika to z faktu, że gdyby umieścić w firmie spółki nazwisko akcjonariusza, wiązałoby się to z tym, że będzie on musiał tym samym ponieść nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co godzi w istotę tej formy prowadzenia działalności. Tym samym umowa spółki powinna zawierać nazwę spółki.

Każda spółka komandytowo – akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Na stronie internetowej powinny znaleźć się informacje takie jak: firma, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP i wysokość kapitału zakładowego. Na stronie powinny się także znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek.

Majątek spółki powstaje z wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników, a więc zarówno akcjonariuszy, jak i komplementariuszy. Wkłady wspólników w pierwszej kolejności są przeznaczone na pokrycie kapitału udziałowego. W skład kapitału udziałowego wchodzi kapitał zakładowy, który powstaje z wkładów wnoszonych przez wspólników będących akcjonariuszami. Ponadto, w spółce mogą zostać utworzone inne fundusze np. kapitał rezerwowy bądź kapitał zapasowy. Majątek spółki komandytowo-akcyjnej wyznacza kwotowy zakres jej odpowiedzialności za zobowiązania.

Wkładem wniesionym przez komplementariusza może być:

·        Przeniesienie na spółkę prawa własności;

·        Przeniesienie na spółkę innych praw;

·        Świadczenie pracy.

W przypadku akcjonariuszy rodzaj wkładu może być taki jak w przypadku spółki akcyjnej.

Wkład wniesiony przez każdego komplementariusza musi być oznaczony co do wartości i przedmiotu w statucie, natomiast wkład akcjonariusza może być pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami) i jest przeznaczany na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Podstawowym prawem wspólników spółki komandytowo – akcyjnej jest prawo do zysku, zatem zarówno komplementariusz jak i akcjonariusz uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do wniesionych przez siebie wkładów.

Prowadzenie spraw spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi. Statut może jednak odmiennie regulować zasady prowadzenia spraw spółki. Może wyłączyć niektórych komplementariuszy z prowadzenia spraw spółki albo powierzyć to zadania osobom trzecim. Należy jednak pamiętać, że w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne całkowite zwolnienie komplementariuszy z prowadzenia spraw spółki – przynajmniej jeden z nich musi zachować to prawo.

Do reprezentowania spółki, czyli podejmowania takich czynności, które wywołują zewnętrzny skutek wobec osób trzecich uprawnieni są wszyscy komplementariusze, chyba że z mocy statutu zostali pozbawieni prawa do reprezentacji. Należy mieć na uwadze, że nie jest wymagane, aby wszyscy komplementariusze występowali łącznie. Regułą jest, że do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch komplementariuszy.

W temacie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, konieczne jest rozróżnienie dwóch grup wspólników:

  • Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności solidarnej ze spółką i pozostałymi komplementariuszami – wierzyciel może domagać się zaspokojenia od każdego z dłużników solidarnych, od niektórych z nich lub od wszystkich.
  • Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiada za zobowiązania spółki. Wynika to z jego pozycji w spółce – jest traktowany jako inwestor.

Istnieją jednak dwie szczególne sytuacje, w których akcjonariusz może odpowiadać za zobowiązania spółki:

·        kiedy nazwisko akcjonariusza zostanie umieszczone w firmie spółki;

·        gdy nie ujawnia pełnomocnictwa albo działa bez umocowania lub z jego przekroczeniem.

Rozwiązanie spółki komandytowo – akcyjnej następuje w momencie, kiedy wspólników przestaje wiązać dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa.

Inne przyczyny rozwiązania spółki to m. in. :

·        zaistnienie okoliczności przewidzianej w statucie;

·        ogłoszenie upadłości spółki;

·        śmierć jedynego komplementariusza.

Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki celem wspólników powinno być zakończenie i podsumowanie prowadzonej działalności oraz rozliczenie zysków i strat poniesionych przez spółkę.

Powstanie spółki – co powinna zawierać umowa spółki komandytowo – akcyjnej?

Pierwszym krokiem do powstania spółki komandytowo – akcyjnej jest podpisanie statutu, a dopiero po tym zdarzeniu – umowy założycielskiej.

Statut musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Powinien zawierać wszelkie kwestie organizacyjne,  w szczególności strukturę organizacyjną oraz reguły funkcjonowania. W treści statutu należy wskazać również:

·        Firmę i siedzibę spółki;

·        Przedmiot działalności spółki;

·        Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

·        Wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza oraz ich wartość;

·        Wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela;

·        Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

·        Nazwiska i imiona albo nazwy firm komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;

·        Organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ich ustanowienie.

Wszystkie osoby, które podpiszą statut stają się tym samym założycielami spółki.

Umowa założycielska spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać statut oraz akty zawiązania. Akty zawiązania to oświadczenia akcjonariuszy (sporządzone w formie aktu notarialnego), które zawierają zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu, objęcie akcji oraz informacje dotyczące osób obejmujących akcje spółki, w tym ich liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z tych osób.

Zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej następuje nie w momencie podpisania umowy założycielskiej, a z chwilą objęcia wszystkich akcji lub w dniu złożenia oświadczenia notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, w przypadku objęcia takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna wyniesie kwotę 50 000 zł.

Proces zakładania spółki jest ważnym krokiem w życiu wielu przedsiębiorców, a wybór odpowiedniej formy prawnej i zrozumienie związanych z tym kosztów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Czy spółka komandytowo – akcyjna płaci ZUS?

Spółka staje się płatnikiem składek ZUS, jeżeli będzie pracodawcą. Przy rejestracji spółki nie jest konieczne zgłoszenie spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te automatycznie KRS przekazuje do ZUS po spełnieniu przez spółkę powyższej przesłanki. Warto też podkreślić, że fakt pełnienia funkcji akcjonariusza nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej podlegają obowiązkowi dokonania zgłoszenia do ZUS jako ubezpieczony oraz jako płatnik składek na własne ubezpieczenia.

Jaki podatek płaci spółka komandytowo – akcyjna?

Spółka komandytowo – akcyjna ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Podatek jest opłacany przez spółkę, co oznacza, że ma ona taki sam status jak inne spółki kapitałowe, w tym musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne. W przypadku wypłacania wspólnikom zysku spółki, obowiązkowe stanie się opłacenie podatku dochodowego – tak jak ma to miejsce w przypadku dywidendy.

W spółce komandytowo – akcyjnej opodatkowaniu podlegają:

·        Wszystkie zyski pochodzące z działalności spółki (9% dla małych podatników i 19% dla pozostałych przedsiębiorców);

·        Wypłata dywidendy do wspólników, czyli do komplementariuszy i akcjonariuszy (według stawki 19%).

Zatem, zysk akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki – podatkiem CIT – a drugi raz na poziomie wspólnika – 19% podatkiem od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego. Komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ma prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytowo-akcyjną podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki.

 

https://pasternaklegal.pl/spolka-komandytowo-akcyjna-informacje-ogolne/

 

Kiedy opłaca się założyć spółkę komandytowo – akcyjną?

Tę konkretną formę prowadzenia działalności wyróżniał do niedawna brak obowiązku zapłaty jakiejkolwiek składki ZUS przez wspólników. W 2023 r. ustawodawca przy pomocy reformy systemy opodatkowania zauważywszy rosnącą popularność spółek komandytowo – akcyjnych wprowadził jednak zmianę, nakładając na komplementariuszy obowiązek opłacania składek ZUS.

Więcej o Polskim Ładzie przeczytasz TUTAJ

Wciąż jednak niewątpliwą zaletą spółek komandytowo – akcyjnych pozostaje fakt, że wspólnik SKA może pomniejszyć swój podatek dochodowy o podatek CIT, który zapłaciła spółka, jak również to, że akcjonariusz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Należy jednak pamiętać, że spółka komandytowo – akcyjna generuje wysokie koszty w postaci: wysokiego kapitału zakładowego, kosztów prowadzenia pełnej księgowości, kosztów notarialnych związanych z obowiązkiem protokołowania walnych zgromadzeń oraz obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Jeżeli reprezentujesz instytucję lub jesteś osobą zainteresowaną rozpoczęciem działalności w formie Spółki – zapraszamy do kontaktu:

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

Skontaktuj się

Odpowiadamy szybko. Sprawdź.

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1