Prawo gospodarcze

Kara za lewe faktury

04.01.2024

Seria Expercka

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o konsekwencji prawnej za brak faktury, za wykonaną usługę więcej w linku dostępnym tutaj

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność na skalę międzynarodową, kwestia uczciwości i przejrzystości w obszarze finansów i rozliczeń podatkowych stanowi niezmiernie ważny element zarządzania. Podstawowym dokumentem księgowym dokumentującym zawarcie transakcji między stronami jest faktura. Jednym z wyzwań, które zyskało szczególną uwagę, jest problem występowania tzw. „lewych faktur”. Wystawianie fałszywych faktur stanowi naruszenie prawa i poważne zagrożenie dla stabilności systemów podatkowych, a także dla uczciwych przedsiębiorców, którzy przestrzegają przepisów i ponoszą uczciwe obciążenia podatkowe. Obecne regulacje przewidują surowe kary za fałszywe faktury niestety główny problem dalej stanowi długotrwałość postępowań fakturowych.

https://pasternaklegal.pl/kara-za-lewe-faktury/

Spis treści:
1. Pojęcie faktury
2. Czym są “lewe faktury”?
3. Kara za lewe faktury
4. Art. 270a k.k. dotyczący kar za fałszywe faktury
5. Czym jest podrobienie faktury?
6. Na czym polega przerobienie faktury?
7. Użycie faktury jako autentycznej: Kara za użycie fałszywych faktur
8. Wystawianie pustych faktur
9. Konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami
10. Jaka kara grozi za puste faktury?
11. Czy omyłkowo wystawiona faktura podlega karze za fałszowanie faktur?
12. PODSUMOWANIE

 

 

Pojęcie faktury

Legalna definicja tego pojęcia zawarta jest w dodanym także na mocy ZmKK2017 art. 115 § 14a k.k . Zgodnie z nim fakturą jest dokument, o którym mowa w  art. 2 pkt 31 VATU . W myśl tego przepisu przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Dane te określone zostały w art. 106e i  106f VATU.

Czym są “lewe faktury”?

Lewe faktury to termin używany w kontekście finansów i podatków, który odnosi się do sfałszowanych, sfabrykowanych, pustych faktur lub dokumentów finansowych wydawanych w ramach transakcji handlowych lub usługowych.

Kara za lewe faktury

Wystawianie fałszywych faktur to poważne przestępstwo stypizowane w art. 270a k.k.

Zaostrzone przepisy dokonane nowelizacją kodeksu karnego obowiązującą od 01-03-2017r. i kary za ich fałszowanie to wynik narastającego procederu, polegającego na wyłudzaniu z budżetu państwa środków naliczonych tytułem podatku od towarów i usług. Tą samą ustawą dodano kilka innych przepisów mających przeciwdziałać zjawisku wyłudzania podatku od towarów i usług (VAT ), m.in . art. 271a i 277a–277d k.k..

Artykuł 270a k.k. przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność za tzw. fałszerstwo materialne określonej kategorii dokumentów, a mianowicie tzw. faktur VAT.

Zasadniczy dobrym chronionym jest wiarygodność specyficznego dokumentu,

Przestępstwo z art. 270a §1, 2 i 3 k.k. w postaci podrabiania lub przerabiania faktury popełnić można jedynie umyślnie , z  zamiarem bezpośrednim – kierunkowym ( dolus coloratus )

Art. 270 a k.k. dotyczący kar za fałszywe faktury

 Zgodnie z brzmieniem art. 270a k.k.

§1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Typ kwalifikowany: zaostrzoną, w stosunku do typu podstawowego z art. 270a §1 k.k. odpowiedzialność przewidziano w  2 tego przepisu w przypadku dokonania czynu wobec faktury lub faktur w zależności od wysokości kwoty należności uwidocznionej w tych dokumentach lub uczynienia sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20 .

Wypadek mniejszej wagi: W §3 wprowadzony został typ uprzywilejowany przestępstwa z art. 270a § 1 i 2 k.k. tzw. wypadek mniejszej wagi.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Pasternak LEGAL reprezentuje Klientów w postępowaniach karno-skarbowych jak również szkoli i prowadzi działania prewencyjne związane z zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców przed nierzetelnymi praktykami. Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobom.

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Czym jest podrobienie faktury?

Przez podrobienie faktury  należy rozumieć wykonanie imitacji dokumentu autentycznego “ sporządzenie dokumentu polegające na zachowaniu pozorów, że dokument pochodzi od innej osoby ” (wyr. SN z 27.11.2000 r., III KKN 233/98, Prok. i Pr. – wkł. 2001, Nr 5, poz. 4; podobnie wyr. SN z 24.10.2013 r., III KK 373/13, Legalis; wyr. SA w Szczecinie z 10.05.2018 r., II AKa 18/18, Legalis);

Na czym polega przerobienie faktury?

Przerobienie faktury, polega na dokonaniu zmian w dokumencie autentycznym przez osobę nieuprawnioną, w tym również dopisaniu dodatkowej treści ( wyr. SN z 27.11.2000 r., III KKN 233/98, Prok. i Pr. – wkł. 2001, Nr 5, poz. 4; wyr. SN z 9.01.2013 r., V KK 97/12, Prok. i Pr. – wkł. 2013, Nr 4, poz. 5).

Użycie faktury jako autentycznej: Kara za użycie fałszywych faktur

Polega na posłużeniu się w obrocie prawnym falsyfikatem albo przerobioną treścią dokumentu zgodnie z celem, do którego miał służyć dokument autentyczny. (wyr. SA w Szczecinie z 16.01.2014 r., II AKa 213/13, Prok. i Pr. – wkł. 2014, Nr 11–12, poz.

W 2017 r. Wyniku nowelizacji kodeksu karnego w życie weszły przepisy o tzw. zbrodniach VAT-owskich, nowelizacja kodeksu karnego radykalnie zaostrza dotychczasowe sankcje.

Zbrodnia VAT-owska w świetle przepisów karnych to fałszerstwo intelektualne faktur, które jest penalizowane w art. 271a § 2 oraz 277a k.k.  Regulacja zawarta w treści przepisu art. 271a k.k. jest przepisem szczególnym wobec określanego jako poświadczenie nieprawdy lub fałszerstwo intelektualne dokumentu przestępstwa z art. 271 k.k. i stanowi niejako dopełnienie fałszerstwa materialnego faktury z art.270a k.k.

Nowe sankcje:

§ 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Typ kwalifikowany przestępstwa:

W przepisie art. 271a §2 k.k. określony został typ kwalifikowany przestępstwa z § 1,

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Typ uprzywilejowany:

W treści  art. 271a §3 k.k. określono typ uprzywilejowany w postaci wypadku mniejszej wagi.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Do czynności sprawczych czynu zabronionego z art. 271a k.k. należy poświadczenie nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo innej należności o charakterze podatkowym.  Przykładowo: “puste faktury vat”, faktury fikcyjne.

 

https://pasternaklegal.pl/kara-za-lewe-faktury/

 

Wystawianie pustych faktur

Poprzez pojęcie pustych faktur, należy rozumieć fakturę, która nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Co oznacza, że została pusta faktura została wystawiona i wprowadzona do obiegu, mimo że wykazuje usługę bądź dostawę towaru, której w rzeczywistości nie było.

Należy przy tym podkreślić, iż za pustą fakturę nie uznaje się faktury z błędami – taki dokument można bowiem skorygować fakturą korygującą. Zdarza się również, iż pusta faktura została wystawiona w wyniku błędu, a nie celowego działania. W takim wypadku należy jak najszybciej wykonać jedną z dwóch czynności, bowiem posługiwanie się pustymi fakturami stanowi przestępstwo!

 Anulować fakturę – opcja ta możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy dokument nie został przekazany odbiorcy – nie trafił do obiegu prawnego. Fakturę taką należy wydrukować, a następnie przekreślić i zamieścić adnotację „Anulowano dnia…” wraz z podpisem podatnika, wskazane jest także wpisanie przyczyny anulowania;

Wystawienie faktury korygującej – rozwiązanie stosowane w przypadku braku możliwości anulowania faktury.

Konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami

Ustawa o VAT sankcjonuje wprowadzenie pustej faktury do obrotu gospodarczego. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości zgodnej z fakturą wystawioną i wprowadzoną do obrotu. Innymi słowy, obowiązek zapłaty VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT powstaje z mocy prawa w związku z faktem wystawienia faktury wykazującej VAT.

Jaka kara grozi za puste faktury?

Wystawienie pustej faktury może skutkować odpowiedzialnością za przestępstwo skarbowe z Kodeksu karnego skarbowego ( dalej k.k.s.) lub przestępstwo uregulowane w przepisach kodeksu karnego . Zgodnie z treścią art. 62 § 1 k.k.s. ,,Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”.  Natomiast za wystawienie faktury w sposób nierzetelny albo posługiwanie się taką fakturą grozi karze nawet do 720 stawek dziennych bądź karę roku pozbawienia wolności. Sąd może nałożyć obie te kary jednocześnie (art. 62 § 2 k.k.s).

Zgodnie z brzmieniem Art.277a. k.k.
§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której  wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartoś ci,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Czy omyłkowo wystawiona faktura podlega karze za fałszowanie faktur?

Należy zaznaczyć, że popełnienie powyższego przestępstwa wymaga umyślności, a więc osoba, która omyłkowo wystawi fakturę, ponieważ popełniła błąd w interpretacji prawa, pomyliła kwotę nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Mogą Cię zainteresować:

Odkryj Ukryte Zagrożenia Biznesowe! 💼💻 Przeczytaj wpis na Blog: “Przestępstwa Białych Kołnierzyków – Dowiedz się, jak uniknąć pułapek, czym są przestępstwa białych kołnierzyków i zabezpieczyć swoją firmę!

Zabezpiecz Swój Biznes przed Nieuczciwą Konkurencją! Dowiedz się, jak obronić swoje interesy i utrzymać przewagę na rynku.

PODSUMOWANIE

Charakter przestępstw gospodarczych sprawa, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa. Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych. Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Czujesz się zagrożony sprawą karną gospodarczą? Nie zostawiaj swojej przyszłości przypadkowi! Skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii. Nasi doświadczeni prawnicy specjalizują się w obronie w sprawach karno-gospodarczych. Działamy sprawnie i z determinacją. Zadzwoń już teraz, abyśmy mogli chronić Twoje interesy. Nie pozostawiaj losu swojej firmy w niepewności – podejmij kroki teraz!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? W tym artykule dowiesz się, w jaki spo...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1