Własność intelektualna

Znaki towarowe – jak chronić markę i zastrzec logo

29.05.2024

Wstęp

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, a rynek globalny oferuje nieograniczone możliwości, znaki towarowe stają się kluczowym narzędziem w budowaniu rozpoznawalności marki i osiąganiu sukcesu komercyjnego. Jednakże, zanim skupimy się na ich roli w dzisiejszym świecie biznesu, warto najpierw zrozumieć, co tak naprawdę oznacza pojęcie znaku towarowego.

 

Spis treści:
1. Definicja znaku towarowego
2. W jakie kryteria musi wpisywać się Twój znak towarowy?
3. Rejestracja znaku towarowego
4. Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej
5. Wspólny znak towarowy
6. Znak towarowy graficzny
7. Znak towarowy dźwiękowy
8. Ruchome znaki towarowe
9. Podsumowanie
10. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu
11. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości
12. AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

 

 

Definicja znaku towarowego

Zgodnie z przepisem art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot udzielonej ochrony.

W jakie kryteria musi wpisywać się Twój znak towarowy?

Może być niezauważalne, ale zgodnie z definicją znaku towarowego, istnieją dwa istotne wymogi, które musi on spełniać.

1. Wymóg użytku komercyjnego

Często pojawia się chęć zarejestrowania samych nazw lub logo, szczególnie gdy są one powiązane z popularnymi hasłami społecznymi, by móc kontrolować ich używanie przez inne strony. Niemniej jednak, zgodnie z wymogami prawno-ustrojowymi, możliwe jest zarejestrowanie znaków słownych pod warunkiem jasnego określenia, w jaki sposób mogą być one wykorzystywane w działalności komercyjnej. Niezbędne jest precyzyjne wskazanie, do jakich konkretnych produktów lub usług dana nazwa lub slogan będą się odnosić, aby uniknąć niejasności. Najprostszym przykładem mogą być: plakaty, kubki.

2. Konieczność posiadania zdolności odróżniającej

Zdolność odróżniająca znak towarowy odnosi się do jego zdolności do jednoznacznego identyfikowania pochodzenia produktów lub usług, które reprezentuje. Innymi słowy, znak towarowy musi być wystarczająco unikalny lub oryginalny, aby konsument mógł go rozróżnić od innych znaków używanych na rynku. Zdolność odróżniająca jest kluczowym kryterium, które urzędy patentowe biorą pod uwagę podczas oceny wniosków o rejestrację znaków towarowych. Znak, który spełnia te kryteria, ma większe szanse na uzyskanie ochrony prawnej jako znak towarowy. Warto wybierać bardziej nietypowe nazwy, które posiadają potencjał do budowania rozpoznawalności marki, na przykład:

1. Apple- Nazwa “Apple” używana przez firmę Apple Inc. jako znak towarowy dla swoich produktów, takich jak iPhone, iPad czy MacBook. Słowo “Apple” jest oryginalne i nie odnosi się bezpośrednio do produktów, które oznacza, co czyni je silnym znakiem odróżniającym.

2. Nike Swoosh – Słynny symbol marki Nike, który jest prostą grafiką w kształcie znaczka ptaka. Choć nie ma on żadnych związków z nazwą “Nike”, to jednak jest jednoznacznie kojarzony z marką, co czyni go silnym znakiem odróżniającym.

3. Coca-Cola- Nazwa “Coca-Cola” jest przykładem silnego znaku towarowego, który jest oryginalny i nieodróżniający od innych produktów. Choć słowa “coca” i “cola” są często używane w innych kontekstach, połą

4.  Adidas- Marka Adidas używa trzech równoległych pasków jako swojego charakterystycznego znaku towarowego. Ten wzór jest silnym znakiem odróżniającym, który łatwo identyfikuje produkty Adidas na rynku.

Wszystkie te przykłady wykazują zdolność odróżniającą, ponieważ są oryginalne, unikalne i łatwo rozpoznawalne przez konsumentów w kontekście danego produktu lub usługi.

Aby zapewnić sobie najsilniejszą ochronę prawno-prawną dla swojego znaku towarowego, konieczne jest jego zarejestrowanie.

Rejestracja znaku towarowego

Pasternak LEGAL  specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz doradza przedsiębiorcom wykorzystującym w swojej działalności szeroko rozumiane prawa autorskie czy prawa do wizerunku.

Rejestracja znaku towarowego

Zdecydowałeś się na zarejestrowanie swojego znaku handlowego w Polsce, lecz nie wiesz, od czego zacząć?  Poniżej przedstawiamy nasz krótki poradnik.

1.     Zanim przystąpisz do zgłoszenia swojego znaku towarowego, zaleca się wykonanie badania czystości rejestrowej oznaczeń. Ma to na celu sprawdzenie, czy proponowany znak nie pokrywa się z już istniejącymi rejestracjami i czy nie narusza praw innych podmiotów.

2.Następnie, zgłoś swój znak handlowy w Urzędzie Patentowym RP. Możesz złożyć wniosek tradycyjnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) lub elektronicznie (korzystając z platformy PUEUP). Dołącz do wniosku:

– właściwy formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony Urzędu Patentowego,

– jednoznaczne przedstawienie fizyczne znaku handlowego,

– regulamin korzystania ze znaku, o ile będzie wymagany

– dowód pierwszeństwa, jeżeli przepisy prawa tego będą wymagać

– dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, warto zabezpieczyć się w odpowiedni dokument

– potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat.

3. Po złożeniu wniosku, oczekuj na jego ujawnienie w e-Wyszukiwarce (PUEUP). Należy pamiętać, że Urząd ma na to 14 dni, aby dokonać wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Jeśli zostaną zauważone jakieś braki, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. W przeciwnym razie, wniosek zostanie opublikowany w e-Wyszukiwarce.

4. Poczekaj na ogłoszenie Twojego znaku handlowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Urząd Patentowy przeanalizuje poprawność Twojego zgłoszenia i sprawdzi, czy posiadasz prawo do ochrony znaku towarowego. Jeśli wszystko będzie w porządku, informacja o zgłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie.

5. Oczekuj na decyzję dotyczącą udzielenia prawa ochronnego. Inne podmioty mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli do tego dojdzie, Urząd może ograniczyć ochronę Twojego znaku lub odmówić jej udzielenia. W przeciwnym razie otrzymasz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

6. Dopełnij końcowe formalności i ureguluj opłaty. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, ureguluj opłaty za ochronę i publikację. Urząd dokona wpisu Twojego znaku do rejestru znaków towarowych, ogłaszając oficjalną informację. Od tego momentu możesz korzystać w pełni z przysługującej Ci ochrony znaku towarowego.

Opłata za zgłoszenie znaku do rejestracji w jednej klasie wynosi 450 zł (400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym). Dodatkowo, rejestracja w kolejnych klasach wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 120 zł za każdą klasę.

W przypadku przyznania ochrony, przedsiębiorca ponosi również koszt publikacji informacji o przyznaniu ochrony, wynoszący 90 zł. Dodatkowo, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji, należy uiścić opłatę okresową za 10-letni okres ochrony znaku towarowego, która wynosi 400 zł za każdą klasę, w której znak jest chroniony.

Cała procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwa zazwyczaj od 6 do 8 miesięcy. Natomiast w przypadku rezerwacji znaku w Unii Europejskiej proces ten jest nieco krótszy i może zostać zakończony po około 6 miesiącach. Jednakże ten czas może się wydłużyć w przypadku wystąpienia komplikacji, takich jak sprzeciw wobec rejestracji, błędy formalne w zgłoszeniu lub brakujące dokumenty.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej odbywa się w sposób zbliżony do procesu rejestracji przeprowadzanego na poziomie krajowym. Główna różnica polega na jednoetapowej rejestracji w przypadku zgłoszenia znaku UE. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a w ciągu miesiąca od zgłoszenia należy uiścić opłatę urzędową. Dodatkowa opłata za zabezpieczenie znaku w kolejnych klasach to 50 euro za drugą klasę oraz 150 euro za trzecią i każdą kolejną.

W razie nieprawidłowości w wniosku przewidziano okres dwóch miesięcy na ich poprawienie. Po zaakceptowaniu wniosku, dokumenty są tłumaczone na wszystkie języki państw członkowskich. Następnie następuje 3-miesięczny okres, w którym inne podmioty mogą zgłaszać sprzeciw wobec rejestracji. Jeśli ten etap przebiegnie pomyślnie, następuje rejestracja znaku towarowego UE.

 Warto również zapoznać się z wpisem jak zabezpieczyć znak towarowy w Urzędzie patentowym

Wspólny znak towarowy

Wspólny znak towarowy stanowi interesujący aspekt w zakresie praw własności intelektualnej, który pozwala na wspólne wykorzystanie jednego oznaczenia przez wiele podmiotów, choć formalnym właścicielem jest jednostka lub organizacja. Przegląd literatury wskazuje, że tego rodzaju znak jest stosunkowo rzadko, ale istnieją przypadki, gdzie jest on wykorzystywany. W kontekście nowelizacji przepisów, prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być udzielone organizacjom zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu, reprezentującym interesy przedsiębiorców, bądź osobom prawnym działającym na podstawie przepisów prawa publicznego. Następstwem tych zmian jest poszerzenie grupy podmiotów mogących ubiegać się o ochronę wspólnych znaków towarowych, co wcześniej było ograniczone jedynie do organizacji z osobowością prawną reprezentujących interesy przedsiębiorców. W praktyce, użytkowanie wspólnego znaku towarowego przysługuje organizacji lub osobom prawnym, które go posiadają lub zostały do jego używania upoważnione. Jednakże, podmioty te zobowiązane są do przestrzegania ustalonych zasad korzystania z oznaczenia, które są określone w regulaminie przyjętym przez organizację. Regulamin ten powinien precyzyjnie określać zasady członkostwa w organizacji, warunki użytkowania znaku, a także konsekwencje naruszenia tych warunków.

Przykładem wspólnego znaku towarowego może być “Fairtrade” lub “Sprawiedliwy Handel”. Jest to znak towarowy stosowany przez organizację Fairtrade International, która działa na rzecz promowania uczciwych warunków handlu dla producentów z krajów rozwijających się. Produkty oznaczone tym znakiem są produkowane zgodnie z określonymi standardami dotyczącymi sprawiedliwych cen, warunków pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja Fairtrade International jest właścicielem tego znaku, który może być używany przez różnych producentów, którzy spełniają określone kryteria dotyczące uczciwego handlu.

Znak towarowy słowny to forma zabezpieczenia nazwy firmy, produktu lub usługi, która skupia się głównie na aspekcie fonetycznym marki. W tej formie marka jest chroniona pod kątem tego, co można usłyszeć, na przykład w reklamie radiowej, niezależnie od sposobu zapisu, czy to dużymi czy małymi literami. Przykłady znaków towarowych tego rodzaju znaków to:

– CINKCIARZ (R.298755)

– Dr. BURGER (R.318661)

Znak towarowy słowno-graficzny, inaczej zwany logotypem, to kombinacja słowa z elementem graficznym. Grafika ta może przybrać różne formy, od subtelnie stylizowanego czarnego tekstu na białym tle do wysoce oryginalnych kompozycji pełnych kolorów.

Znak towarowy graficzny

W praktyce biznesowej, znaki towarowe graficzne obejmują różnorodne elementy wizualne, takie jak rysunki, grafiki i symbole. W związku z tym, przedsiębiorcy często stają przed pytaniem, jakie elementy należy uwzględnić w zgłoszeniu znaku towarowego, zwłaszcza gdy ich logo łączy nazwę firmy, grafikę oraz charakterystyczny symbol. Istotne jest zrozumienie, że pełną ochronę prawno-własnościową zapewnia jedynie rejestracja każdego z tych składników osobno. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy element graficzny jest wykorzystywany oddzielnie, na przykład jako ikona w aplikacji.

Znak towarowy dźwiękowy

Dźwiękowy znak towarowy, również znany jako dźwiękowy sygnał towarowy, jest szczególnym rodzajem znaku handlowego, którego reprezentacją są dźwięki lub sekwencje dźwięków. Stanowi on nietypową formę identyfikacji towarów lub usług oferowanych przez określonych producentów lub dostawców. Przykłady takiego rodzaju znaków towarowych obejmują charakterystyczne melodie, dźwięki sygnałowe, jingle reklamowe oraz inne dźwięki, które są skojarzone z daną marką lub produktem.

Choć znaki towarowe dźwiękowe są stosunkowo rzadkie w porównaniu z tradycyjnymi znakami graficznymi lub słownymi, mogą one być niezwykle skutecznym narzędziem w budowaniu świadomości marki oraz w odróżnianiu produktów na rynku. Rejestracja dźwiękowego znaku towarowego pozwala firmom na ochronę swojego dźwiękowego wizerunku handlowego przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez konkurencję. Aby zarejestrować dźwiękowy znak towarowy, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji i dowodów potwierdzających, że dźwięk jest używany jako znak handlowy w związku z konkretnymi towarami lub usługami. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów znaków towarowych, dźwiękowy znak towarowy musi posiadać wystarczającą unikalność, aby mógł zostać zarejestrowany. Przykłady znanych dźwiękowych znaków towarowych obejmują dźwięki startowe systemu Windows, charakterystyczne dzwonienie telefonu marki Nokia czy dźwięki otwierania butelki Coca-Coli. Te dźwięki są tak mocno związane z odpowiednimi markami, że automatycznie kojarzą się z produktami tych firm, co stanowi potężny kapitał marki.

Innymi przykładami dźwiękowych znaków towarowych są:

Netflix Intro Sound – Krótka sekwencja dźwiękowa, która towarzyszy początkowym ekranom logowania na platformie strumieniowania wideo Netflix, budująca identyfikację marki i tworząca atmosferę przed oglądaniem treści.

McDonald’s “I’m Lovin’ It” Jingle – Melodia, która towarzyszy reklamom sieci restauracji McDonald’s, stanowiąca ważny element komunikacji marketingowej i budowania wizerunku marki.

Ruchome znaki towarowe

Znak ruchomy to identyfikator prezentujący sekwencję ruchów, które następują po sobie w postaci obrazów. W przypadku znaków towarowych ruchomych, to właśnie ruch stanowi kluczowy element, który może być objęty ochroną. Tego rodzaju oznaczenie może przybierać różne formy, takie jak animowane filmy, nagrania wideo lub logo w ruchu. Może to także obejmować gesty, które są wyrażane za pomocą animacji komputerowych, prezentujące ruchy rąk, innych części ciała lub przedmiotów rzeczywistych lub fikcyjnych. Znak towarowy w formie ruchomej może być również znakiem kombinowanym, zwłaszcza w postaci multimedialnej.

Znaki towarowe stanowią nieodłączny element współczesnego biznesu, wpływając na jego sukces oraz wartość rynkową. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i globalizacją rynku, znaczenie znaków towarowych będzie tylko rosło. Dlatego też, dla przedsiębiorców, zrozumienie znaczenia oraz regulacji prawnych związanych ze znakami towarowymi jest kluczowe dla skutecznego budowania i ochrony marki w konkurencyjnym­­ środowisku biznesowym.

Podsumowanie

W niniejszym wpisie przybliżono dość skrótowo kwestie związane z zastrzeżeniem znaku towarowego.

Jeżeli masz pytania jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego, jakie dokumenty są wymagane, od czego należy zacząć, jakie są opłaty oraz kto i jak może zarejestrować znak towarowy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

Poza odpowiedzią na wyżej wskazane pytania staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie jakie korzyści wiążą się z zastrzeżeniem logo.

Jeżeli interesuje Cię tematyka własności intelektualnej lub jest to nieodzowny element twojej działalności, twórcy, grafiki, artysty, informatyka, lub przedsiębiorcy tworzącego utwory zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

  • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
  • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
  • e-booki
  • materiały z Serii Eksperckiej

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

  • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
  • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
  • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
  • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
  • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

15 marca 2024

Jak zastrzec znak towarowy?

Spis treści: 1. Rejestracja znaku towarowego 2. Jak zgłosić znak towarowy? Jak zarejestrować własną markę? 3. Jak znaleźć znak towarowy? Czy mój znak można zarejestrować? 4. Jak zareje...

Czytaj dalej

Jak zastrzec znak towarowy?

Własność intelektualna

6 marca 2024

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Wstęp       Wiele osób zadaje sobie pytanie co to jest upadłość konsumencka ? Co daje upadłość konsumencka ? Czy istnieje szansa na jakieś skuteczne oddłużenie ? Jakie warunki ogłos...

Czytaj dalej

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Prawo gospodarcze

5 grudnia 2023

Osobowość prawna spółki – co to jest?

SERIA EXPERCKA Spis treści: 1. Czy firma spółki ma osobowość prawną? 2. Czy spółka jawna ma osobowość prawną? 3. Czy wszystkie spółki mają osobowość prawną? 4. Czy spółka...

Czytaj dalej

Osobowość prawna spółki – co to jest?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1