Prawo karne

Odpowiedzialność karna za podrobienie lub przerobienie faktury – art. 270 k.k.

autor: Patrycja Gleń

06.10.2021

Ustawodawca mając na względzie dobro obrotu gospodarczego i finansów państwa ustawą z dnia 10.02.2017 r. zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadził do Kodeksu karnego nowe rodzaje przestępstw związanych z fakturami VAT. Jak wskazano w uzasadnieniu wyżej wskazanej ustawy „Założeniem projektowanych regulacji jest skoncentrowanie się na przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości polegającej na tworzeniu nieprawdziwych, nierzetelnych dokumentów, które dotyczą okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej. Sytuacja taka wprost prowadzi do wyłudzeń podatku VAT o bardzo rozległej dla finansów państwa skali. Takie ujęcie przedmiotu karalności jest bardziej właściwe dla prawa karnego powszechnego, gdyż represja skierowana przeciwko sprawcom uszczupleń należności publicznoprawnych jest domeną prawa karnego skarbowego. Z kolei, koncentrując się na penalizacji przestępstw przeciwko dokumentom (wiarygodności faktur), można osiągnąć skutek w postaci unicestwienia najważniejszego instrumentu służącego wyłudzeniom podatku VAT”

 

Przestępstwo stypizowane w art. 270a k.k. odnosi się do fałszu materialnego. Zgodnie z powołanym przepisem:

  • 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  • 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warunkiem koniecznym do wyczerpania znamion omawianego przestępstwa jest podrobienie lub przerabianie faktury oraz posłużenie się nią jako autentyczną. Fakturą natomiast jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ww. ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Z kolei pojęcie należności publicznoprawnej zostało zdefiniowanie w Kodeksie karnym skarbowym w art. 53 § 26 zgodnie z którym „należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji”.

Przestępstwo podrobienia lub przerobienia można popełnić tylko w zamiarze kierunkowym, natomiast użycie może nastąpić także w zamiarze ewentualnym.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2017.244 z dnia 2017.02.13,
  2. Uzasadnienie ustawy z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 888,
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106,
  4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2021.408 t.j. z dnia 2021.03.05.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Cyberprzestęczość

20 października 2021

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

PHISHING – TO OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW Nazwa budzi dźwiękowe skojarzenie z łowieniem ryb. Niemniej jednak jest to niebezpieczna metoda oszustwa, w przypadku, które...

Czytaj dalej

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

Prawo karne

12 października 2021

Co grozi za fałszerstwo dokumentów?

Zgodnie z poglądem wyrażanym przez Sąd Najwyższy bezpośrednim przedmiotem ochrony unormowania art. 270 § 1 k.k. jest zaufanie do dokumentu – jako formalnego sposobu stwierdzenia istnienia praw...

Czytaj dalej

Co grozi za fałszerstwo dokumentów?

Inne

19 sierpnia 2021

Zabiegi kosmetyczne

W kolejnym, czwartkowym poście serii MEDICAL & BEAUTY LAW  przybliżymy sytuację prawną zabiegów kosmetycznych nieterapeutycznych, czyli wyłącznie upiększających. W pierwszym artykule po...

Czytaj dalej

Zabiegi kosmetyczne
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa