Prawo karne

Wyłudzenie VAT

09.01.2024

Wprowadzenie

Wyłudzenia podatku VAT stanowią poważny problem dla gospodarki, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. To zorganizowane przestępstwo podatkowe, które często pozostaje poza zasięgiem tradycyjnych metod wykrywania. W poniższym artykule omówimy mechanizmy wyłudzeń VAT, ich konsekwencje oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania temu procederowi. Paternak LEGAL posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach związanych z wyłudzeniami podatku VAT, czy tzw. spraw dotyczących karuzeli vatowskich.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Spis treści:
1. Co to jest podatek VAT?
2. Na czym polega wyłudzenie podatku VAT?
3. Znane sprawy dotyczące wyłudzeń VAT
4. Czym są karuzele VAT-owskie?
5. Mechanizm karuzeli podatkowej
6. Karuzela VAT-owska – Jak się przed nią chronić?
7. Komu przysługuje zwrot podatku VAT?
8. Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?
9. Kara za wyłudzenie podatku VAT
9. Zbrodnia Vatowska

 

Co to jest podatek VAT?

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax, VAT) jest jednym z głównych podatków występujących w powszechnym obrocie gospodarczym w polskim porządku fiskalnym. W Polsce podatek od wartości dodanej został nałożony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Obecnie reguluje go ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. VAT został po raz pierwszy skutecznie wprowadzony w 1954 r. we Francji. Ocenia się, że jest to najszybciej rozprzestrzeniający się w ostatnich dziesięcioleciach podatek na świecie.

Na czym polega wyłudzenie podatku VAT?

Wyłudzenia VAT to obecnie jeden z największych problemów podatkowych, nie tylko dla budżetu państwa, ale również uczciwych podatników!

Metod wyłudzania jest kilka, oto najpopularniejsze:

1.      Proceder fałszowania faktur- czyli tzw. Fikcyjne Faktury ( Puste Faktury): To procedura w której osoba lub firma sporządza fałszywe dokumenty księgowe, które sugerują dokonanie transakcji handlowej, usługi lub dostawy towaru i wystawia fakturę. W rzeczywistości nie zachodzi żadna wymiana towarów czy usług, a jedynym celem jest uzyskanie wyższego zwrotu podatku VAT.

na temat pustych faktur pisaliśmy tutaj

Puste faktury – nierzetelna FAKTURA VAT

2.      Podwójne faktury- są jednym z wielu mechanizmów stosowanych w wyłudzeniach podatkowych. W tej metodzie generuje się dwie fa ktury za ten sam towar lub usługę. Jedna z faktur wykorzystywana jest do uzyskania zwrotu od podatku, podczas gdy druga wykorzystywana jest do późniejszego odliczenia podatku od dochodu

3.     Fikcyjne firmy- zjawisko to jest dość powszechne w Polsce. W celu wyłudzeń vat, przestępcy tworzą fikcyjne lub wykorzystują istniejącą firm, które nie prowadzą w rzeczywistości działalności.

Znane sprawy dotyczące wyłudzeń VAT

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 59- letniego mężczyznę, członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2018-2019 r. Został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty.

Szajkę tworzyli obywatele Polski, Rumuni, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Działalność grup przestępczej polegała na pozorowanym obrocie elektroniką i zaniżaniu wysokości należności podatkowych. Wcześniej w 2020 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in . udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. Sprawa ma charakter rozwojowy wielowątkowy. Akta sprawy liczą ponad 6 tysięcy tomów.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Czym są karuzele VAT-owskie?

Karuzele podatkowe stanowią poważny problem i są jedną z głównych przyczyn braków w budżecie.  Termin “karuzela podatkowa” (inaczej znana również jako “karuzela VAT”). Karuzela podatkowa jest oszustwem z wykorzystaniem procederu znikającego podatnika (tzw. słupa), który po dokonaniu licznych transakcji i osiągnięciu zamierzonego celu (czyli wyłudzeniu pieniędzy ze Skarbu Państwa) znika z rynku, odnosi się do zaawansowanej formy oszustw podatkowych, której celem jest wyłudzenie podatku VAT z systemu podatkowego. To zorganizowane przestępstwo podatkowe obejmuje szereg fałszywych transakcji, które są skomplikowane i trudne do wykrycia. Poniżej przedstawiam więcej informacji na temat karuzeli podatkowej:

Mechanizm karuzeli podatkowej

Metod wyłudzania VAT, w których wykorzystywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest kilka. Dla mechanizmu karuzeli VAT-owskiej potrzebne jest istnienie wielu transakcji, dokonywanych przez firmę wiodącą, znikającego podatnika, bufory, brokerów.

Karuzela VAT-owska – Jak się przed nią chronić?

Jak pokazuje praktyka, oszuści podatkowi posługują się różnorodnymi i kreatywnymi technikami, w procederze wyłudzania VAT, fikcyjne faktury, fikcyjne firmy to tylko kropla w morzu.

Nasze porady:

Zachowaj należytą staranność w przypadku nowego kontrahenta

Należyta staranność:

Polega na wskazaniu najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT.

Jak dochować należytej staranności?

W przypadku każdego nowego kontrahenta potwierdź:

  • w KRS lub CEIDG, że kontrahent jest w nim zarejestrowany

  • czy kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ( KAS) wykazu podatników VAT

  • czy kontrahent. Posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów

Pogłębiaj swoją wiedzę

Zapobieganie wyłudzeniu podatku Vat poprzez wiedzę! Pogłębiaj swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Liczne szkolenia odbywają się stacjonarnie w Poznaniu i Stacjonarnie w Warszawie. celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku, do zwrotu podatku. Zostaną szczegółowo omówione mechanizmy ograniczające wyłudzenia i ich konsekwencje dla podatników oraz pułapki czyhające w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT oraz nowości wprowadzone i planowane na 2021 r.

PASTERNAK LEGAL to nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również szkolenia dedykowane przedsiębiorcom dostępne zarówno w modelu online oraz szkolenia organizowane stacjonarnie.

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany szkoleniami w zakresie tematyki przedmiotowej – zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Komu przysługuje zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku przysługuje każdemu podatnikowi, który w ciągu roku podatkowego wpłacił zaliczki wyższe niż wymagane. Co z osobami, które korzystają z ulg? Zwrot przysługuje także osobom, które korzystają z ulg i odliczeń.

Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?

Mimo złożenia wniosku o zwrot podatku, podatnik może nadpłaty nie otrzymać.! Jakire to sytuacje? Mianowicie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają  zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z  odsetkami za zwłokę , odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku?   Czas oczekiwania jest uzależniony od kilku czynników, od terminu rozliczenia oraz od samego sposobu rozliczenia. Najkrótszy termin dotyczy deklaracji złożonych elektronicznie. Dłuższy termin oczekiwania na zwrot podatku dotyczy deklaracji złożonej w sposób tradycyjny – papierowy.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-vat/

 

Kara za wyłudzenie podatku VAT

Wyłudzenie podatku VAT stanowi poważne przestępstwo podatkowe, a konsekwencje mogą być surowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 271a k.k. § 1.

Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,

W przypadku przestępstwa fałszowania faktur o mniejszej wadze kara pozbawienia wolności może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności

Jednak, jeśli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

Zbrodnia Vatowska

Jest przestępstwem polegającym na podrobieniu, lub przerobieniu faktury, użyciu jej jako autentycznej.  Przepisy sankcjonujące zbrodnie VAT-owskie są bardzo rygorystyczne.

Ustawodawca w treści art. 277a§ 1 wskazuję: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a fałszowanie faktury i używanie jej za autentyczną § 1 albo art. 271a podawanie nieprawdy w fakturze § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,

Mając na uwadze skomplikowany charakter postępowań dotyczących wyłudzeń podatku VAT, warto skorzystać z pomocy prawnika posiadającego doświadczenie w obronie w sprawach karnoskarbowych.

 

Pasternak LEGAL – pełniło rolę obrońcy w postępowaniach karnoskarbowych.

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub osoby najbliższej – nie czekaj – skontaktuj się

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych

Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Efektywne rozwiązania prawne

Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Specjalizacja

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się

Nasze lokalizacje sprawdź tutaj

A może wolisz zapytać o konsultację online? – Zadaj pytanie

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1