Co grozi za podrobienie podpisu na dokumencie? Art. 270 k.k. pytania i odpowiedzi

Wstęp

Co grozi za podrobienie podpisu na dokumencie? Podpisanie się za kogoś, a przestępstwo z art. 270 k.k. Jaka kara grozi za sfałszowanie podpisu w przypadku jego zgody?

 

Spis treści:
1. Czy podrobienie podpisu jest przestępstwem zgodnie z art. 270 k.k.? Jaka kara za sfałszowanie podpisu na dokumencie?
2. Czym jest dokument w rozumieniu art. 270 kk?
3. Czy sfałszowanie podpisu jest ścigane z urzędu?
4. Jak sprawdzić czy podpis jest podrobiony?
5. Jaka jest kara za podrobienie podpisu w szkole?
6. Co grozi za podrobienie podpisu żony?
7. Czy podrobienie podpisu się przedawnia?
8. Kto może zgłosić podrobienie podpisu?
9. Co grozi za podpisanie się nie swoim nazwiskiem?
10. Co grozi za podrobienie podpisu darowizny?
11. Co grozi za podrobienie podpisu przez kuriera?
12. Podpisanie się za kogoś, a zgoda tej osoby – czy to również podrobienie dokumentu?
13. Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu to przygotowanie do fałszerstwa dokumentów?
14. Jakie odszkodowanie za podrobienie podpisu?
15. Pomoc adwokata w sprawach związanych ze sfałszowaniem dokumentu
16. PODSUMOWANIE

 

 

Czy podrobienie podpisu jest przestępstwem zgodnie z art. 270 k.k.? Jaka kara za sfałszowanie podpisu na dokumencie?

Tak, podrobienie podpisu jest przestępstwem. Zgodnie z art. 270 § 1 kk w Polsce, podrobienie lub przerobienie dokumentu, a także użycie takiego dokumentu jako autentycznego, jest przestępstwem karalnym.

Za takie przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Podrobienie podpisu jest jedną z najczęściej występujących form fałszowania dokumentów. Warto zauważyć, że odpowiedzialność karna za podrobienie podpisu aktualizuje się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego.

Czym jest dokument w rozumieniu art. 270 kk?

Zgodnie z art. 115 § 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne 3.

W praktyce pojęciu dokumentu przypisuje się bardzo szerokie znaczenie, ponieważ może on zaświadczać istnienie prawa lub obowiązku dowolnej osoby, a także mieć charakter publiczny lub prywatny.

Czy sfałszowanie podpisu jest ścigane z urzędu?

Tak, przestępstwo z art. 270 kk, które dotyczy fałszowania dokumentów, jest ścigane z urzędu.

Zgodnie z tym artykułem, odpowiedzialność karną ponosi osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. Wszystkie typy czynów zabronionych w myśl art. 270 k.k. mają charakter powszechny, co oznacza, że sprawcą może być potencjalnie każda osoba.

W przypadku przerobienia lub podrobienia dokumentu, sprawca musi działać w celu użycia go za autentyczny. Innymi słowy, fałszerz dokonuje bezprawnych zmian w dokumencie w zamiarze posłużenia się nim w obrocie prawnym jako prawdziwym.

W razie użycia sfałszowanego dokumentu, sprawca musi być świadomy, że dokument ten jest podrobiony lub przerobiony.

Jak sprawdzić czy podpis jest podrobiony?

Sprawdzenie, czy podpis jest podrobiony, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Oto kilka kroków, które są zazwyczaj podejmowane w tym procesie:

 1. Zgłoszenie do specjalisty: Jeżeli podejrzewasz, że podpis został podrobiony, powinieneś zgłosić to do doświadczonego grafologa.
 2. Analiza graficzno-porównawcza: Najlepszym sposobem na udowodnienie, czy podpis został podrobiony, jest poddanie go analizie graficzno-porównawczej. W tej analizie uwzględnione są następujące cechy:
  • topograficzne,
  • konstrukcyjne,
  • mierzalne,
  • motoryczne,
  • syntetyczne.
 3. Porównanie z materiałem referencyjnym: W procesie analizy, grafolog porównuje podejrzany podpis z autentycznymi podpisami tej samej osoby.
 4. Szczegółowa analiza: Grafolog bada tekst pod różnym światłem, co pozwala mu na określenie sposobu, w jaki autor tekstu przyciskał do kartki narzędzie piszące.
 5. Opinia grafologa: Na podstawie tych analiz, grafolog może sporządzić opinię, która przed sądem może stanowić dowód w sprawie.

Jaka jest kara za podrobienie podpisu w szkole?

Podrobienie podpisu, w tym kontekście w szkole, jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wysokość nałożonej kary zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przestępstwa. Sądy mają możliwość orzekania kar grzywny, które wynoszą od 10 do 540 stawek dziennych.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności przestępstwa, jego skutki, a także wcześniejsza historia prawna osoby oskarżonej.

Co grozi za podrobienie podpisu żony?

Podrobienie podpisu, w tym kontekście podpisu żony, jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 kk. Wysokość nałożonej kary zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przestępstwa. Warto i w tym wypadku pamiętać, że każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności przestępstwa, jego skutki, a także wcześniejsza historia prawna osoby oskarżonej.

Czy podrobienie podpisu się przedawnia?

Tak, podrobienie podpisu ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 101 Kodeksu karnego, przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności ulegają przedawnieniu po upływie 15 lat.

Jeżeli w okresie przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa powyższy okres wydłuża się o kolejne 10 lat.

Kto może zgłosić podrobienie podpisu?

Podrobienie podpisu jest przestępstwem, które może zgłosić każda osoba, która ma podejrzenia lub dowody na jego popełnienie.

Jeżeli podejrzewasz, że twój podpis został podrobiony, powinieneś zgłosić to na policję. Możesz również skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ci zrozumieć swoje prawa i możliwości w przypadku podrobienia podpisu.

Co grozi za podpisanie się nie swoim nazwiskiem?

Podpisanie się nie swoim nazwiskiem jest traktowane jako podrobienie dokumentu, co jest przestępstwem zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co grozi za podrobienie podpisu darowizny?

Podrobienie podpisu na umowie darowizny jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Co grozi za podrobienie podpisu przez kuriera?

Podrobienie podpisu przez kuriera jest przestępstwem uregulowanym w art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, za podrobienie lub przerobienie dokumentu oraz używanie takiego jako autentycznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Podpisanie się za kogoś, a zgoda tej osoby – czy to również podrobienie dokumentu?

Tak, podpisanie się za kogoś na dokumencie, nawet za zgodą tej osoby, jest traktowane jako podrobienie dokumentu i jest przestępstwem zgodnie z art. 270 § 1 k.k.  Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony.

Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu to przygotowanie do fałszerstwa dokumentów?

Tak, ćwiczenie czyjegoś podpisu może być uznane za przygotowanie do przestępstwa fałszerstwa dokumentów. W polskim prawie, zgodnie z art. 270 § 3 Kodeksu karnego, samo przygotowanie do podrobienia lub przerobienia dokumentu, co obejmuje ćwiczenie czyjegoś podpisu, jest czynem karalnym. Za takie przygotowanie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakie odszkodowanie za podrobienie podpisu?

Odszkodowanie za podrobienie podpisu zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i skali szkody spowodowanej przez fałszywy podpis.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie szkody wynikłe z fałszerstwa podpisu, zarówno materialne, jak i niematerialne. Sądy cywilne mogą przyznać odszkodowanie na podstawie rozpatrzenia sprawy i udowodnienia szkód oraz winy osoby podrabiającej podpis.

Jeśli sprawa jest drobna, a szkoda niewielka lub nie ma jej wcale, sąd nie przyzna odszkodowania za podrobienie podpisu. Ale gdy chodzi o spore sumy, których stratę da się udowodnić, walka na sali sądowej jest konieczna.

Pomoc adwokata w sprawach związanych ze sfałszowaniem dokumentu

Jeśli podejrzewasz, że doszło do sfałszowania dokumentu, pomoc adwokata może być nieoceniona. Adwokat może pomóc Ci w następujących kwestiach:

 1. Zgromadzenie dowodów: Adwokat może pomóc Ci zgromadzić niezbędne dowody, które mogą potwierdzić sfałszowanie dokumentu.
 2. Przygotowanie wniosku o naprawienie szkody: Jeśli poniosłeś szkodę w wyniku sfałszowania dokumentu, adwokat może pomóc Ci przygotować wniosek o naprawienie szkody.
 3. Negocjacje z instytucją: Jeśli sfałszowany dokument dotyczy instytucji, takiej jak bank czy szpital, adwokat może prowadzić w Twoim imieniu negocjacje.
 4. Wniesienie pozwu do sądu: Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, adwokat może pomóc Ci wnieść pozew do sądu.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące tej kwestii.

PODSUMOWANIE

Niewątpliwie charakter przestępstw gospodarczych sprawia, iż prowadzenie obrony w sprawie karnej czy też doradztwo mające na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej często wymaga znajomości przepisów oraz zrozumienia procesów gospodarczych. Z tego względu warto korzystać zespołu prawnego mogącego świadczyć usługi w wielu dziedzinach prawa.

Zespół prawa Karnego Pasternak LEGAL ściśle współpracuje z praktykami w dziedzinie prawa gospodarczego czy podatkowego, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstw podatkowych, akcyzowych, vatowych, związanych z obrotem paliwami, przestępstw korupcyjnych, oszustów oraz oszustw na rynkach kapitałowych. Łączymy doświadczenie w zakresie prawa karnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, w tym handlowego, podatkowego, prawa zamówień publicznych czy zagadnień regulacyjnych, czego wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu czy przeciwdziałaniu przestępstw łapownictwa, korupcji, czy prania brudnych pieniędzy, w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Mogą Cię zainteresować:

Konsekwencje podrobienia | podrobienie czyjegoś podpisu | zarzut podrobienia | kara za podrobienie dokumentu | kary za podrobienie podpisu

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

 

Newsletter PasternakLegal

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODROBIENIE PODPISU

O odpowiedzialności karnej za podrobienie podpisu mówi art. 270 Kodeksu Karnego.

 

§ 1 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2 Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

 

§  2a W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3 Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Podpis może zostać przerobiony lub podrobiony. Podrobienie będzie oznaczało podpisanie się nie swoim imieniem i nazwiskiem – nawet jeśli dana osoba wyrazi zgodę na podpisanie się za nią, to wciąż mówimy o podrobieniu. Z kolei przerobienie będzie polegało na modyfikacji istniejącego już podpisu.

Do przestępstwa dochodzi, gdy osoba fałszująca podpis dokumentu ma na celu posłużyć się nim, tak jakby to był dokument autentyczny.

Podpisanie się za kogoś na dokumencie, jednak bez zamiaru posłużenia się takim dokumentem, nie będzie stanowić przestępstwa.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Download file
1