Własność intelektualna

Jak ogłosić upadłość konsumencką

06.03.2024

Wstęp      

Wiele osób zadaje sobie pytanie co to jest upadłość konsumencka ? Co daje upadłość konsumencka ? Czy istnieje szansa na jakieś skuteczne oddłużenie ? Jakie warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spełnić ?Jak działa upadłość konsumencka? Jakie korzyści z upadłości konsumenckiej płyną dla upadłego?

W niniejszym wpisie postaramy się nieco przybliżyć zagadnienie związane z upadłością konsumencką. Przed przystąpieniem do dalszego szczegółowego opisu warto zaznaczyć, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy warto ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej albowiem odpowiedź na to pytanie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego dotyczącego danej osoby.

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

Spis treści:
1. Co to jest upadłość konsumencka?
2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?
3. Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?
4. Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
5. Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
6. Upadłość konsumencka bez majątku
7. PASTERNAK LEGAL – doradztwo związane z upadłością konsumencką

 

 

 

Co to jest upadłość konsumencka?

W przepisach ustawy Prawo upadłościowe nie znajdziemy wprost zdefiniowanego pojęcia upadłości konsumenckiej, zamiast tego spotkamy odniesienie do postępowania upadłościowego.  Normy prawne regulujące wspomnianą procedurę zostały ujęte w ramach tytułów V i VI części trzeciej wyżej wskazanej ustawy, której celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Tak, więc na czym polega upadłość konsumencka?

Jest to procedura sądowa, która polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia (oddłużeniu) osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Realizacja procesu oddłużania przez osobę fizyczną jest możliwa wyłącznie w kontekście procedury upadłości konsumenckiej, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów. Wśród kluczowych warunków wymienić należy:

a) niewypłacalność – konsument musi być niewypłacalny, czyli utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych,

b) dłużnik musi być konsumentem – osoba fizyczna chcąca skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej nie może prowadzić działalności gospodarczej. Kluczowym aspektem jest skreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie jedynie zawieszenie lub faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności,

c) nie minęło jeszcze 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej – w przypadku, gdy nie upłynęło jeszcze dziesięć lat od ogłoszenia poprzedniej procedury upadłości konsumenckiej, sąd odrzuci wniosek o upadłość, jeżeli ponownie wystąpiono  w ciągu tego okresu o wszczęcie procedury upadłościowej,

Ciekawostka!

Niezawiniona niewypłacalność ? Czy dalej jest przesłanką warunkującą ogłoszenie upadłości ? – stan finansowy dłużnika nie wynika z jego rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

Jednym z warunków stawianych do niedawna osobom zainteresowanym ogłoszeniem upadłości, była ich „niezawiniona niewypłacalność”, czyli spowodowana niezależnymi od nich czynnikami, jak na przykład poważna choroba czy utrata pracy. Obecnie upadłość mogą ogłosić nawet osoby, które w długi wpadły świadomie, na przykład angażując się w hazard czy zaciągając kolejne pożyczki oraz pożyczki na spłatę pożyczek, aż w końcu całkiem utraciły płynność finansową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że konsument, który świadomie doprowadził do zadłużenia, zostanie potraktowany przez sąd mniej przychylnie niż osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji z przyczyn niezależnych od siebie.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?

a)     Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Co do zasady, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie samemu dłużnikowi, który posiada wierzyciela. W kontekście osoby fizycznej, która dawniej pełniła rolę przedsiębiorcy, wierzyciel ma możliwość zgłoszenia wniosku, nawet po zakończeniu przez dłużnika działalności gospodarczej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie minął jeszcze rok. Wierzyciel ma także możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie spełniła obowiązku zgłoszenia jej w odpowiednim rejestrze, o ile od momentu zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

b)     Wniosek upadłego – gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość powinien być złożony na dedykowanym formularzu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Proces składania wniosku wymaga rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące potwierdzenie informacji przedstawionych w jego treści.

Prawidłowy wypełniony i podpisany wniosek powinien zostać przesłany drogą pocztową lub osobiście złożony w biurze podawczym właściwego sądu.

c)     Tok postępowania upadłościowego

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Informację o upadłości w formie postanowienia obwieszcza się.

Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, stanowiącą zasób przeznaczony do zaspokojenia roszczeń wierzycieli upadłego. Masa upadłości obejmuje majątek, który przynależał upadłemu w dniu ogłoszenia upadłości oraz aktywa nabyte przez niego w trakcie postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Syndyk pełni rolę reprezentanta składu masy upadłości w tych postępowaniach, prowadząc je w interesie upadłego, ale w imieniu własnym.

Po ogłoszeniu upadłości, proces upadłości konsumenckiej prowadzony jest przez sąd upadłościowy, który wydał oświadczenie o upadłości. W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostało wszczęte przez kilka sądów właściwych, sprawę prowadzi ten sąd, który jako pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Sąd upadłościowy, z reguły, decyduje w składzie jednego sędziego zawodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozstrzygane są kwestie dotyczące wynagrodzenia syndyka lub gdy sąd rozpatruje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, wtedy skład sądu obejmuje trzech sędziów.

Syndyk powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości, a w kontekście spraw związanych z masą upadłości, syndyk wykonuje czynności w swoim imieniu, lecz na rachunek upadłego, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z tych działań. Syndyk niezwłocznie przejmuje majątek upadłego, sprawuje nad nim zarząd, chroni go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub bezprawnym odbiorem przez osoby trzecie, a następnie przystępuje do jego likwidacji. W przypadku napotkania trudności ze strony upadłego podczas przejmowania jego majątku, wprowadzenie syndyka w posiadanie tego majątku realizuje komornik sądowy. Syndyk podejmuje konieczne działania w celu ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości poprzez wpis w księdze wieczystej oraz w innych rejestrach i księgach, gdzie zarejestrowany jest majątek upadłego.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

a)     Jaki jest czas trwania procedury rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką przez Sąd?

Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej następuje w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką przed właściwym sądem. Złożenie wniosku inauguruje fazę postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd zobowiązany jest do wydania postanowienia w kwestii ogłoszenia upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto jednak podkreślić, iż wyznaczony termin ma charakter jedynie instrukcyjny, co implikuje, że przekroczenie go nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W praktyce zatem czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od obciążenia pracą konkretnego sądu upadłościowego, a także od tego, czy wniosek został złożony zgodnie z wymaganiami formalnymi i właściwie uzasadniony.

 b)     Jak długo trwa proces upadłościowy prowadzony przez syndyka po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk powiadamia wierzycieli o upadłości i przeprowadza weryfikację listy wierzycieli sporządzonej przez dłużnika. Syndyk zajmuje się weryfikacją sytuacji upadłego, czynnościami związanymi z ustalaniem składu majątku upadłego oraz jego spieniężaniem (likwidacja majątku upadłego).

Syndyk podejmuje działania mające na celu zakończenie likwidacji masy upadłościowej w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W praktyce czas trwania postępowania z udziałem syndyka jest uzależniony od posiadania majątku przez upadłego oraz obecności w nim składników trudno zbywalnych. Istnieją sytuacje, w których zbycie tych konkretnych składników w okresie 6 miesięcy może być niemożliwe.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

 

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Skutki ogłoszenia upadłości/bankructwa konsumenckiego wywołują konsekwencje zarówno dla samodzielnego dłużnika, jak i w pewnym zakresie dla jego wierzycieli. Dłużnik podlega dobrowolnej, lecz ograniczonej egzekucji komorniczej, w trakcie której składniki jego majątku są zbywane w celu pokrycia co najmniej części zadłużenia.

Osoba ogłaszająca bankructwo zobowiązuje się do spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zgodnie z decyzją sądu, dłużnik może być zobowiązany do regularnych miesięcznych płatności w celu uregulowania wcześniejszych zobowiązań. Wysokość tych płatności zależy od zdolności płatniczych ogłaszającego upadłość, przy czym maksymalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy, jednak sąd może zdecydować o skróceniu tego okresu. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy postępowania są świadomi, iż dokonane spłaty prawdopodobnie nie pokryją całego zadłużenia, lecz są wystarczające do uwolnienia od pozostałej części długu. Wierzyciele z kolei tracą prawo dochodzenia swoich wcześniejszych roszczeń, z wyjątkiem kwot wynikających z harmonogramu spłat i zbycia składników majątku byłego dłużnika. Dodatkowym skutkiem upadłości konsumenckiej to ograniczenie zdolności dotychczasowego dłużnika do pozyskiwania kredytów.           

Upadłość konsumencka bez majątku

przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. W przypadku stwierdzenia przez sąd, że dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, może zostać podjęta decyzja o umorzeniu długów, bez konieczności ustalania planu spłaty wierzycieli.

Kluczowe znaczenie ma tutaj sytuacja życiowa dłużnika, takie jak przewlekłe choroby, kalectwo czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W tych sytuacjach, które uniemożliwiają dłużnikowi podjęcie pracy zarobkowej, sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań dłużnika.

Ile więc trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku, co oznacza brak licytacji masy upadłości, zazwyczaj zajmuje 36 miesięcy. Do tego należy doliczyć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd.

 

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest szansą za wyjście ze spirali długów, a my Państwu w tym pomożemy. Ponieważ, w dużym uproszczeniu, konsekwencje upadłości konsumenckiej można nazwać restartem finansowym, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób interesuje się takim rodzajem rozwiązania swoich problemów.

Chętnie odpowiadamy na pytania dotyczące upadłości konsumenckiej – nie zwlekaj i zadaj nam pytanie!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z newsami dotyczącymi upadłości konsumenckiej

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco!

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

15 marca 2024

Jak zastrzec znak towarowy?

Spis treści: 1. Rejestracja znaku towarowego 2. Jak zgłosić znak towarowy? Jak zarejestrować własną markę? 3. Jak znaleźć znak towarowy? Czy mój znak można zarejestrować? 4. Jak za...

Czytaj dalej

Jak zastrzec znak towarowy?

Prawo gospodarcze

5 grudnia 2023

Osobowość prawna spółki – co to jest?

SERIA EXPERCKA Spis treści: 1. Czy firma spółki ma osobowość prawną? 2. Czy spółka jawna ma osobowość prawną? 3. Czy wszystkie spółki mają osobowość prawną? 4. Czy spółka...

Czytaj dalej

Osobowość prawna spółki – co to jest?

Własność intelektualna

20 listopada 2023

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym Stworzyłeś znak towarowy, wzór przemysłowy lub użytkowy dla swojego biznesu? Zastanawiasz się, czy możesz zarejestrować wybraną przez siebie nazwę? ...

Czytaj dalej

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1