Jak ogłosić upadłość konsumencką

Wstęp      

Wiele osób zadaje sobie pytanie co to jest upadłość konsumencka ? Co daje upadłość konsumencka ? Czy istnieje szansa na jakieś skuteczne oddłużenie ? Jakie warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy spełnić ?Jak działa upadłość konsumencka? Jakie korzyści z upadłości konsumenckiej płyną dla upadłego?

W niniejszym wpisie postaramy się nieco przybliżyć zagadnienie związane z upadłością konsumencką. Przed przystąpieniem do dalszego szczegółowego opisu warto zaznaczyć, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy warto ogłosić upadłość konsumencką osoby fizycznej albowiem odpowiedź na to pytanie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego dotyczącego danej osoby.

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

Spis treści:
1. Co to jest upadłość konsumencka?
2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?
3. Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?
4. Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
5. Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
6. Upadłość konsumencka bez majątku
7. PASTERNAK LEGAL – doradztwo związane z upadłością konsumencką

 

 

 

Co to jest upadłość konsumencka?

W przepisach ustawy Prawo upadłościowe nie znajdziemy wprost zdefiniowanego pojęcia upadłości konsumenckiej, zamiast tego spotkamy odniesienie do postępowania upadłościowego.  Normy prawne regulujące wspomnianą procedurę zostały ujęte w ramach tytułów V i VI części trzeciej wyżej wskazanej ustawy, której celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Tak, więc na czym polega upadłość konsumencka?

Jest to procedura sądowa, która polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia (oddłużeniu) osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Realizacja procesu oddłużania przez osobę fizyczną jest możliwa wyłącznie w kontekście procedury upadłości konsumenckiej, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów. Wśród kluczowych warunków wymienić należy:

a) niewypłacalność – konsument musi być niewypłacalny, czyli utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych,

b) dłużnik musi być konsumentem – osoba fizyczna chcąca skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej nie może prowadzić działalności gospodarczej. Kluczowym aspektem jest skreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie jedynie zawieszenie lub faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności,

c) nie minęło jeszcze 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej – w przypadku, gdy nie upłynęło jeszcze dziesięć lat od ogłoszenia poprzedniej procedury upadłości konsumenckiej, sąd odrzuci wniosek o upadłość, jeżeli ponownie wystąpiono  w ciągu tego okresu o wszczęcie procedury upadłościowej,

Ciekawostka!

Niezawiniona niewypłacalność ? Czy dalej jest przesłanką warunkującą ogłoszenie upadłości ? – stan finansowy dłużnika nie wynika z jego rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

Jednym z warunków stawianych do niedawna osobom zainteresowanym ogłoszeniem upadłości, była ich „niezawiniona niewypłacalność”, czyli spowodowana niezależnymi od nich czynnikami, jak na przykład poważna choroba czy utrata pracy. Obecnie upadłość mogą ogłosić nawet osoby, które w długi wpadły świadomie, na przykład angażując się w hazard czy zaciągając kolejne pożyczki oraz pożyczki na spłatę pożyczek, aż w końcu całkiem utraciły płynność finansową. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że konsument, który świadomie doprowadził do zadłużenia, zostanie potraktowany przez sąd mniej przychylnie niż osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji z przyczyn niezależnych od siebie.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak ogłosić upadłość konsumencką krok po kroku?

a)     Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Co do zasady, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie samemu dłużnikowi, który posiada wierzyciela. W kontekście osoby fizycznej, która dawniej pełniła rolę przedsiębiorcy, wierzyciel ma możliwość zgłoszenia wniosku, nawet po zakończeniu przez dłużnika działalności gospodarczej, o ile od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie minął jeszcze rok. Wierzyciel ma także możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet jeżeli nie spełniła obowiązku zgłoszenia jej w odpowiednim rejestrze, o ile od momentu zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

b)     Wniosek upadłego – gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość powinien być złożony na dedykowanym formularzu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Proces składania wniosku wymaga rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące potwierdzenie informacji przedstawionych w jego treści.

Prawidłowy wypełniony i podpisany wniosek powinien zostać przesłany drogą pocztową lub osobiście złożony w biurze podawczym właściwego sądu.

c)     Tok postępowania upadłościowego

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Informację o upadłości w formie postanowienia obwieszcza się.

Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, stanowiącą zasób przeznaczony do zaspokojenia roszczeń wierzycieli upadłego. Masa upadłości obejmuje majątek, który przynależał upadłemu w dniu ogłoszenia upadłości oraz aktywa nabyte przez niego w trakcie postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Syndyk pełni rolę reprezentanta składu masy upadłości w tych postępowaniach, prowadząc je w interesie upadłego, ale w imieniu własnym.

Po ogłoszeniu upadłości, proces upadłości konsumenckiej prowadzony jest przez sąd upadłościowy, który wydał oświadczenie o upadłości. W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostało wszczęte przez kilka sądów właściwych, sprawę prowadzi ten sąd, który jako pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Sąd upadłościowy, z reguły, decyduje w składzie jednego sędziego zawodowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozstrzygane są kwestie dotyczące wynagrodzenia syndyka lub gdy sąd rozpatruje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, wtedy skład sądu obejmuje trzech sędziów.

Syndyk powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości, a w kontekście spraw związanych z masą upadłości, syndyk wykonuje czynności w swoim imieniu, lecz na rachunek upadłego, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z tych działań. Syndyk niezwłocznie przejmuje majątek upadłego, sprawuje nad nim zarząd, chroni go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub bezprawnym odbiorem przez osoby trzecie, a następnie przystępuje do jego likwidacji. W przypadku napotkania trudności ze strony upadłego podczas przejmowania jego majątku, wprowadzenie syndyka w posiadanie tego majątku realizuje komornik sądowy. Syndyk podejmuje konieczne działania w celu ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości poprzez wpis w księdze wieczystej oraz w innych rejestrach i księgach, gdzie zarejestrowany jest majątek upadłego.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

a)     Jaki jest czas trwania procedury rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką przez Sąd?

Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej następuje w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką przed właściwym sądem. Złożenie wniosku inauguruje fazę postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd zobowiązany jest do wydania postanowienia w kwestii ogłoszenia upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto jednak podkreślić, iż wyznaczony termin ma charakter jedynie instrukcyjny, co implikuje, że przekroczenie go nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W praktyce zatem czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od obciążenia pracą konkretnego sądu upadłościowego, a także od tego, czy wniosek został złożony zgodnie z wymaganiami formalnymi i właściwie uzasadniony.

 b)     Jak długo trwa proces upadłościowy prowadzony przez syndyka po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk powiadamia wierzycieli o upadłości i przeprowadza weryfikację listy wierzycieli sporządzonej przez dłużnika. Syndyk zajmuje się weryfikacją sytuacji upadłego, czynnościami związanymi z ustalaniem składu majątku upadłego oraz jego spieniężaniem (likwidacja majątku upadłego).

Syndyk podejmuje działania mające na celu zakończenie likwidacji masy upadłościowej w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W praktyce czas trwania postępowania z udziałem syndyka jest uzależniony od posiadania majątku przez upadłego oraz obecności w nim składników trudno zbywalnych. Istnieją sytuacje, w których zbycie tych konkretnych składników w okresie 6 miesięcy może być niemożliwe.

 

https://pasternaklegal.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

 

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Skutki ogłoszenia upadłości/bankructwa konsumenckiego wywołują konsekwencje zarówno dla samodzielnego dłużnika, jak i w pewnym zakresie dla jego wierzycieli. Dłużnik podlega dobrowolnej, lecz ograniczonej egzekucji komorniczej, w trakcie której składniki jego majątku są zbywane w celu pokrycia co najmniej części zadłużenia.

Osoba ogłaszająca bankructwo zobowiązuje się do spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zgodnie z decyzją sądu, dłużnik może być zobowiązany do regularnych miesięcznych płatności w celu uregulowania wcześniejszych zobowiązań. Wysokość tych płatności zależy od zdolności płatniczych ogłaszającego upadłość, przy czym maksymalny okres spłaty wynosi 36 miesięcy, jednak sąd może zdecydować o skróceniu tego okresu. Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy postępowania są świadomi, iż dokonane spłaty prawdopodobnie nie pokryją całego zadłużenia, lecz są wystarczające do uwolnienia od pozostałej części długu. Wierzyciele z kolei tracą prawo dochodzenia swoich wcześniejszych roszczeń, z wyjątkiem kwot wynikających z harmonogramu spłat i zbycia składników majątku byłego dłużnika. Dodatkowym skutkiem upadłości konsumenckiej to ograniczenie zdolności dotychczasowego dłużnika do pozyskiwania kredytów.           

Upadłość konsumencka bez majątku

przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. W przypadku stwierdzenia przez sąd, że dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, może zostać podjęta decyzja o umorzeniu długów, bez konieczności ustalania planu spłaty wierzycieli.

Kluczowe znaczenie ma tutaj sytuacja życiowa dłużnika, takie jak przewlekłe choroby, kalectwo czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W tych sytuacjach, które uniemożliwiają dłużnikowi podjęcie pracy zarobkowej, sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań dłużnika.

Ile więc trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Procedura upadłości konsumenckiej bez majątku, co oznacza brak licytacji masy upadłości, zazwyczaj zajmuje 36 miesięcy. Do tego należy doliczyć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd.

 

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest szansą za wyjście ze spirali długów, a my Państwu w tym pomożemy. Ponieważ, w dużym uproszczeniu, konsekwencje upadłości konsumenckiej można nazwać restartem finansowym, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób interesuje się takim rodzajem rozwiązania swoich problemów.

Chętnie odpowiadamy na pytania dotyczące upadłości konsumenckiej – nie zwlekaj i zadaj nam pytanie!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie dotyczące Upadłości lub Restrukturyzacji.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z newsami dotyczącymi upadłości konsumenckiej

 

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco!

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A ALIMENTY

Dla osób, które z różnych życiowych powodów, zaczęły „tonąć” w długach oraz stały się niewypłacalne – ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się nie tylko ostateczną, ale i skuteczną deską ratunku.

Proces oddłużania, pomoże wyjść na prostą. Toczące się postanowienia egzekucyjne, po uprawomocnieniu się upadłości, z kolei zostaną umorzone, o czym pisaliśmy w innym artykule -> link.

Przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej, nie powinniśmy jednak zapominać o ciążącym obowiązku alimentacyjnym.

Zgodnie z art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, obowiązek alimentacyjny, mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie wygasa.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.”

Kto płaci alimenty po ogłoszeniu upadłości?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej alimenty wypłacane są przez syndyka, w terminach ich płatności, jednak w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Mówi o tym art. 343 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy.

„Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.”

Ważne, jest aby mieć świadomość, że syndyk ma prawo zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy Prawo Upadłościowe, żądać m.in. mniejszych alimentów.

„Syndyk może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”

Co jeśli upadły posiada zaległości w alimentach?

Do odzyskania zaległych alimentów, zgłasza się sam wierzyciel dłużnika. Najczęściej będzie to matka niepełnoletniego dziecka czy też dzieci, ale także wszyscy inni wierzyciele, wobec których zasądzono alimenty (np. pełnoletnie dziecko). Zgodnie z art. 236 ust. 1 Prawa Upadłościowego wierzyciel osobisty upadłego powinien zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

„Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”

Art.342 wspomnianej ustawy, wprowadza z kolei katalog należności. Należności alimentacyjne znajdują się w kategorii pierwszej co daje im pierwszeństwo przed m.in. podatkami.

„Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

1) kategoria pierwsza – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;

2) kategoria druga – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;

3) kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów;

4) kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.”

 

W przypadku, wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów od upadłego, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie.

 

ŹRÓDŁO:

  1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY CHRONI PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?

Upadłość konsumencka to proces, prowadzący do oddłużenia osoby, która z danych przyczyn stała się niewypłacalna. Dotyczy ona oczywiście osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Proces ten uregulowany jest w ustawie z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe.

Powstaje pytanie, co w przypadku postępowania egzekucyjnego toczącego się przeciwko dłużnikowi, wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką?

Z odpowiedzią przychodzi art. 146 wyżej wymienionej ustawy. Otóż, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Jeżeli chodzi o sumy uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym, to:

– przelewa się je do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości – w przypadku gdy uzyskane sumy nie zostały jeszcze wydane

– traktuje się je w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości – w przypadku gdy zostały uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych obciążonych rzeczowo w postępowaniu egzekucyjnym.

Z przytoczonego wyżej przepisu jasno wynika, że postępowanie egzekucyjne, które toczyło się przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zostaje zawieszone. Z kolei uprawomocnienie się tej upadłości, powoduje umorzenie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, ust. 3 wspomnianego wyżej artykułu, mówi o niedopuszczalności skierowania egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, po dniu ogłoszenia upadłości. Wyjątkiem jednak będą:

– zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych

– zabezpieczenia roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

– zabezpieczenia roszczeń o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Powyższy wyjątek oznacza, że możliwe jest wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu wobec wymienionych roszczeń.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art.  49121  tej ustawy, że po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Po wydaniu takiego postanowienia wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli jest niedopuszczalne.

Oczywiście, wobec powyższego również przysługuje wyjątek – umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wobec takich zobowiązań, wspomniana wcześniej niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego, nie będzie mieć zastosowania.

 

ŹRÓDŁO:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

1