Uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku w sprawie umowy kredytu frankowego (III CZP 40/22)

Polskie sądy od kilku lat zalewa duża ilość pozwów wnoszonych przez kredytobiorców mających kredyty frankowe. Coraz częściej dochodzi do unieważnienia umowy kredytu bądź do likwidacji zapisanej w kontrakcie klauzuli indeksacyjnej.

  • Czym są kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich oraz denominowane – pisaliśmy w tym wpisie – kliknij i zobacz

Najnowsza uchwała SN z 28 kwietnia 2022 roku w sprawie kredytu frankowego stanowi do zdecydowane wsparcie dla frankowiczów.

 

Izba Cywilna Sądu Najwyższego wydała orzeczenie odpowiadające na następujące pytanie:

“Czy w świetle art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?”

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego – odpowiedź na powyższe pytanie:

“Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.”

 

Jakie skutki ma Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytu indeksowanego?

Uchwała ma ogromne znaczenie dla rozwoju prawa, a przede wszystkim praktyki sądowej w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych oraz denominowanych w walucie obcej, w tym wytyczenia nowych kierunków orzeczniczych w sprawach, w których kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta. Odpowiedź Sądu Najwyższego na w/w zagadnienie jest szczególnie istotne, mając na względzie, że zarzut nieważności umowy kredytu jako sprzecznej z ustawą – jest zarzutem uniwersalnym – niezależnym o tego, czy kredytobiorca zostanie zakwalifikowany, jako konsument, czy też jako przedsiębiorca (frankowicz przedsiębiorca). Rozstrzygnięcie co istotne odnosi się do wszystkich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w chf również frankowiczów przedsiębiorców. Rozszerzenie interpretacji dot. w/w przepisów prawa na frankowiczów przedsiębiorców może przyczynić się do wzrostu spraw kierowanych do sądów również przez frankowiczów przedsiębiorców.

Jak wskazuje treść uzasadnienia uchwały SN, Sąd Najwyższy uznał, iż przepisy przepis art. 385k.c. stanowi przepis szczególny wobec przepisu art. 58 k.c., a zatem w przypadku konsumentów wyjątkowo sankcja nieważności ustępuje przed sankcją bezskuteczności i brakiem związania wzorcem umownym. Regulacje zawarte art. 3851– 385k.c. stanowią element szerszego systemu ochrony konsumentów przed wykorzystywaniem przez przedsiębiorców silniejszej pozycji kontraktowej. SN orzekł, że konsumenta nie przysługuje, należy przyjąć, iż zastosowanie znajdzie właśnie art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353k.c., biorąc pod uwagę, iż wedle Sądu Najwyższego ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego narusza jego istotę, gdy wprowadza do stosunku zobowiązaniowego element nadrzędności jednej ze stron i podporządkowania drugiej strony, bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, zakreślających granice swobody jednej ze stron.

tym samym pojawia się szansa dla frankowiczów przedsiębiorców chcących dochodzić ustalenia nieważności umowy kredytu.

 

Co jeszcze wynika z Uchwały SN ?

Tabele kursowe są podstawą do unieważnienia umowy kredytu CHF

Izba Cywilna Sądu Najwyższego orzekła, że tabele kursowe są podstawą do unieważnienia umowy kredytu

Treść uzasadnienia Sądu Najwyższego prowadzi do wniosku, że niedopuszczalna jest taka praktyka banku, która dopuszczałaby ustalanie salda zadłużenia w sposób jednostronny, dyskrecjonalny. Powyższe stanowi naruszenie zasad prawa cywilnego i godzi w interes kredytobiorcy, czyli zobowiązanego. W związku z powyższym należy uznać, że tam, gdzie występowały tak zwane tabele kursów, a banki nie opierały się na kursie oficjalnym ustalanym przez NBP, tylko korzystały z niejasnych wskaźników, to taka umowa jest nieważna.

 

Klauzule niedozwolone

 

Sąd Najwyższy odniósł się także do klauzul abuzywnych. W myśl uchwały postanowienia takie nie wiążą frankowicza, natomiast niezbędne jest uznanie ich za nieważne.

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem dotyczącym tego czym jest nieważność kredytu frankowego – znajdującym się na naszym blogu – link poniżej.

 

Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

W sprawach frankowiczów Sądy wypowiadały się wielokrotnie, wielokrotnie rozpoznając sprawy na korzyść frankowiczów. Tytułem przykładu można przywołać poniżej następujące orzeczenia przykładowo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III CSK 159/17), SN uznał za abuzywne zapisy umów kredytowych w zakresie indeksacji odwołujące się do kursów walut określonych w bankowej tabeli. Jednocześnie Sąd Najwyższy zakazał uzupełniania umowy po wyeliminowaniu z niej kwestionowanych postanowień oraz nie wykluczył stwierdzenia nieważności umowy w całości.

Przedawnienie roszczeń

Z treści orzeczenia SN z dnia 7 maja 2021 r. wynika, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumenta rozpoczyna swój bieg z momentem dowiedzenia się przez niego o istnieniu w umowie klauzuli niedozwolonej, zaś przedawnienie roszczeń banku biegnie od stwierdzenia nieważności umowy.

 

 

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CZY JEST MOŻLIWE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU?

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWIE O KREDYT

ZMIANA STÓP PROCENTOWYCH A WZROST RATY KREDYTU

FRANKOWICZE – KTO TO?

KREDYT WE FRANKACH – O CO CHODZI?

REKLAMACJA W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI – CO TO JEST?

 

PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

 

 

Download file
1