Podatek od Bitcoina

Podatek od Bitcoina

Obrót walutami wirtualnymi jest, co do zasady, opodatkowany w państwach Europy. Rozwiązania są jednak różne. W niektórych państwach są dość wysokie kwoty wolne od podatku i niskie stawki. Jak wypada Polska i gdzie jest najkorzystniej?

https://pasternaklegal.pl/podatek-od-bitcoina/

 

Spis treści:
1. Podatki w Polsce
2. Nie ma kwoty wolnej od podatku<
3. Niemcy: sprzedaż po roku bez podatku
4. Austria – wysoka stawka
5. Wielka Brytania – kwota wolna i niska stawka
6. Portugalia – od braku reguł do stawki 28% a nawet 53%
7. O czym należy pamiętać
8. Sprzedaż Kryptowalut
9. Jak możemy pomóc?

Podatki w Polsce

W Polsce obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu od 1 stycznia 2019 r. Obrót opodatkowany jest podatkiem dochodowym. Stawka podatku wynosi 19% i jest naliczana jeśli przychody z tytułu sprzedaży kryptowaluty przekroczyły koszty jej nabycia. Należy zapłacić podatek w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpił obrót kryptowalutami. Przez obrót rozumie się wymianę kryptowalut na inny środek płatniczy, zakup produktu lub usługi za kryptowaluty oraz wymianę na inne prawo majątkowe. Nie ma znaczenia, na jakiej giełdzie walut jest dokonywany obrót.

Podatek rozlicza się w rocznej deklaracji podatkowej PIT-38. Należy wykazać przychody i koszty poniesione z tytułu obrotu kryptowalutami jako kapitały pieniężne. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie kryptowalut oraz koszty związane z ich zbyciem. Kosztem uzyskania przychodów może zatem być koszt nabycia kryptowalut, zakupu urządzenia do kopania kryptowalut czy koszt poniesiony na rzecz podmiotu pośredniczącego w transakcji. Koszty te powinny być odpowiednio udokumentowane.

Nie ma kwoty wolnej od podatku

Ponadto strata, czyli nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodem ze sprzedaży kryptowalut nie podlega odliczeniu. Można jednak nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad przychodami ze sprzedaży walut wirtualnych uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w kolejnym roku podatkowym.

W innych państwach Europy występują różne rozwiązania. Popularne jest zwolnienie z opodatkowania w przypadku sprzedaży po upływie roku od nabycia kryptowalut. W kilku państwach jest ponadto stosowane opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych. Stawki są różne i zawierają się w przedziale od ok. 10% do ponad 50%. Na tym tle polskie rozwiązania wydają się dość atrakcyjne. Poniżej znajdują się skrótowe opisy rozwiązań w kilku państwach Europy.

Niemcy: sprzedaż po roku bez podatku

W Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega sprzedaż kryptowalut oraz zamiana jednej kryptowaluty na inną. Opodatkowane są również zakupy dóbr i usług, jeśli płatność uiszcza się poprzez kryptowaluty. Główne stawki podatku to 14%, 42% i 45%. Ich wysokość zależy od osiąganego dochodu. Im wyższy jest dochód, tym wyższą stawkę podatku należy zastosować.

 W Niemczech występują zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych z tytułu obrotu kryptowalutami dla osób fizycznych. Zwolnienie przysługuje jeśli wartość zysku ze sprzedaży kryptowalut nie przekroczy 600 euro. Zwolnienie przysługuje również jeśli osoba fizyczna dokonała sprzedaży walut wirtualnych po ponad roku od ich nabycia. Przesłanki te nie muszą być spełnione łącznie. Zwolnienie z opodatkowania wystąpi zatem, na przykład, w następujących sytuacjach:

1.     Osoba fizyczna nabyła walutę wirtualną za 150 euro, zaś sprzedała za 550 euro. Zysk z tej transakcji w wysokości 400 euro nie będzie opodatkowany.

2.     Osoba fizyczna nabyła w 2021 r. walutę wirtualną za 500 euro. W 2023 r. wartość waluty znacząco wzrosła i dana osoba sprzedała ją za 5500 euro. Zysk z tej transakcji w wysokości 5000 euro nie będzie opodatkowany.

3.     Osoba fizyczna nabyła w 2021 r. walutę wirtualną za 1000 euro. W 2023 r. postanowiła kupić wycieczkę za kryptowalutę, której wartość wzrosła do 2000 euro. Nadwyżka 1000 euro nie będzie opodatkowana.

Przedmiotowe zwolnienia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw.

 W przypadku wystąpienia strat na transakcjach obrotu kryptowalutami, nie można ich w Niemczech rozliczyć w tym samym roku, w którym straty wystąpiły. Mogą one jednak być wykorzystane do zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach. Jest to analogiczne rozwiązanie jak stosowane w Polsce.

Austria – wysoka stawka

Transakcje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi podlegają podatkowi dochodowemu w Austrii.

Austria nakłada podatek od obrotu kryptowalutami. Stawka tego podatku jest wysoka i wynosi 27,5%. Uiszcza się go z tytułu:

– sprzedaży kryptowaluty za euro,

– wymiany jednej kryptowaluty na inną,

– płacenia kryptowalutami za dobra i usługi oraz

– kopania kryptowalut.

Nie ma natomiast opodatkowania transakcji kryptowalutowych podatkiem dochodowym. Oznacza to, że inaczej niż np. w przypadku Polski, podatek naliczany jest od każdej transakcji związanej z obrotem kryptowalutami, nie zaś jednorazowo w zeznaniu rocznym.

Należy zaznaczyć, że Austria traktuje wirtualne waluty podobnie jak akcje czy obligacje. Zatem ewentualne straty wygenerowane na obrocie kryptowalutami mogą pomóc legalnie obniżyć podstawę opodatkowania z innych instrumentów finansowych.

Wielka Brytania – kwota wolna i niska stawka

 W Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do obrotu wirtualnymi walutami należy uiścić podatek od zysków kapitałowych jeżeli posiadane waluty stanowią inwestycję przynoszącą zysk. Stawki podatku to 10% albo 20%, w zależności od wysokości osiąganego w danym roku dochodu. Wyższa stawka obowiązuje jeśli dochód przekroczy £ 50 271.

Jednocześnie, jeżeli wchodzi się w posiadanie kryptowalut poprzez ich kopanie lub wskutek płatności za usługi, należy uiścić z tego tytułu podatek dochodowy.

Podatki podlegają jednak zapłacie dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, określanej dla każdego roku podatkowego. W przypadku roku 2023/2024 próg wynosi £ 6 000. Oznacza to, że jeśli obrót w tym okresie był niższy, nie uiszcza się podatków z tytułu obrotu kryptowalutami. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład, podatnik, którego dochód za rok wynosi £ 20 000, sprzedał kryptowalutę za £ 6 500. Po uwzględnieniu kwoty wolnej, pozostało mu £ 500. Kwota ta podlega opodatkowaniu stawką 10%.

Portugalia – od braku reguł do stawki 28% a nawet 53%

Kryptowaluty nie były do niedawna przedmiotem opodatkowania w Portugalii. Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku. Zgodnie z nowymi regułami obrót wirtualnymi walutami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od zysków kapitałowych. Istnieją również odrębne stawki dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Maksymalnie stawka podatku może wynieść 53%.

Podstawowa stawka wynosi 28%. Transakcja może być dodatkowo opodatkowana stawką z przedziału 14,5%-53% w przypadku wyższego dochodu (co najmniej 78 834 euro). Jeżeli zatem portugalski podatnik zarabiający 150 000 euro dokona zakupu walut wirtualnych na kwotę 10 000 euro a następnie sprzeda je za 15 000 euro, to 5000 euro będzie podlegać najpierw stawce 28% a następnie stawce z przedziału 14,5%-53%. Transakcje podlegające opodatkowaniu to sprzedaż kryptowalut za inne środki płatnicze oraz zakup towarów lub usług za kryptowaluty.

W Portugalii występuje zwolnienie z opodatkowania jeżeli sprzedaż kryptowalut następuje później niż po roku od ich nabycia.

O czym należy pamiętać

W Polsce kryptowaluty wciąż pozostają nowym i nie do końca uregulowanym zagadnieniem, zatem należy zachować wyjątkową staranność w gromadzeniu dokumentacji potwierdzającej dokonane transakcje. Przepisy nie zawierają katalogu niezbędnych dokumentów jednak można przyjąć, że pomocne będą:

– faktury dokumentujące transakcje,

– potwierdzenia transakcji na giełdach walut, kantorach i innych miejscach (np. w pdf lub poprzez wykonanie zrzutów z ekranu),

– korespondencja (elektroniczna lub tradycyjna) dotycząca transakcji.

Dokumenty te należy przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z danej transakcji (5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

 Należy też pamiętać, że podmioty, poprzez które podatnicy dokonują obrotu walutami wirtualnymi nie są zobowiązane przez prawo do sporządzania informacji PIT-8C czy PIT-11.

Sprzedaż Kryptowalut

Rozważając działalność związaną z zarobkowym nabywaniem kryptowalut w celu ich późniejszej odsprzedaży z uwagi na zawiłości natury prawa podatkowego, a także regulacje prawa gospodarczego, warto skorzystać z pomocy adwokata zajmującego się doradztwem prawnym w zakresie walut wirtualnych. Mając na uwadze rodzaj dóbr jakimi są kryptowaluty warto również rozważyć możliwosć rozpoczęcia działalnosci gospodarczej w zakresie walut wirtualnych w innych destynacjach, w których opodatkowanie będzie korzystniejsze niż w Polsce.

Jak możemy pomóc?

Rozliczenia podatkowe są tematem trudnym, zaś rozliczenia kryptowalut to nowy poziom wyzwania stawianego podatnikom. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w stawieniu czoła temu wyzwaniu.

Jeśli są Państwo zainteresowani bezpiecznym i legalnym obniżeniem, a może nawet wyeliminowaniem, obowiązku podatkowego dotyczącego kryptowalut, zapraszamy do kancelarii Pasternak Legal.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

 

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1