Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym

Zabezpiecz biznes w Urzędzie Patentowym

Stworzyłeś znak towarowy, wzór przemysłowy lub użytkowy dla swojego biznesu? Zastanawiasz się, czy możesz zarejestrować wybraną przez siebie nazwę? Zgłoś się do Urzędu Patentowego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej zapewniającym ochronę niematerialnych składników przedsiębiorstwa, w szczególności marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. Zgodnie z przepisami Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, zaś nadzór nad działalnością organu sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. Na czele urzędu stoi Prezes, którego Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki powołuje na pięcioletnią kadencję spośród kandydatów wyłonionych w drodze naboru. Zgodnie z przepisami Prezes Urzędu Patentowego może pełnić tę funkcję nie więcej niż dwie kadencje. Urząd w zakresie określonym ustawą rozpoznaje również postępowania sporne.

Na marginesie należy wskazać, że poza zadaniami wskazanymi powyżej Urząd Patentowy w ramach swojej działalności sporządza sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego uwzględnia omówienie realizacji wytycznych i poleceń ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli takie miały miejsce. Prezes Sprawozdanie Urzędu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do dnia 31 marca danego roku, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia sprawozdanie, za rok poprzedni, z wykonania zadań, o których mowa w ustawie. Warto nadmienić, że na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego prowadzony jest nabór. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. Kadencja Prezesa Urzędu Patentowego trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji Prezes Urzędu Patentowego pełni swoją funkcję do czasu objęcia stanowiska przez swojego następcę. Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

 

Spis treści:
1. Czym zajmuje się Urząd Patentowy?
2. Po pierwsze nazwa
3. Patent na wynalazek
4. Ochrona dla wzorów
5. Jak długo trwa ochrona?
6. Nie tylko ochrona własności intelektualnej
7. Skala działalności Urzędu Patentowego
8. Jak możemy pomóc?

Czym zajmuje się Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy zapewnia ochronę własności intelektualnej poprzez przyznawanie odpowiednim podmiotom praw do dysponowania niematerialnymi składnikami przedsiębiorstwa. Podstawę prawną tej ochrony stanowi ustawa Prawo Własności Przemysłowej, która nadaje kompetencje w zakresie tej ochrony Urzędowi Patentowemu. W ten sposób organ wspiera konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

Organ przede wszystkim przyjmuje i bada zgłoszenia dokonane w celu dokonania ochrony. Zgłoszenia mogą dotyczyć wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych. Jeżeli organ przyzna ochronę danego rodzaju własności intelektualnej jednemu podmiotowi, tylko on przez wiele lat będzie mógł czerpać korzyści płynące z własności intelektualnej. Na wynalazki Urząd Patentowy udziela patentów, a na pozostałe własności intelektualne (w tym znaki towarowe czy wzory użytkowe) udzielane praw ochronnych. Ochrona przyznawana jest w drodze decyzji Urzędu Patentowego. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej urzędu. Poniżej publikujemy podstawowe informacje. UP dokonuje oceny zdolności patentowej wynalazku. W przypadku pozytywnej oceny oraz po pozytywnym przejściu procedury urząd patentowy wydaje decyzję o nadaniu prawa ochronnego.

 

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

Po pierwsze nazwa

Przedsiębiorca, który dopiero chce zarejestrować nazwę przedsiębiorstwa lub myśli o nazwie dla produktu, który chce wprowadzić, powinien wcześniej zweryfikować czy interesująca go nazwa nie jest już w obrocie co oznaczałoby że jest prawnie chroniona i nie można jej wykorzystać. Jak sprawdzić czy nazwa jest zastrzeżona? Odnośnie do nazwy firmy, należy to zweryfikować w dostępnych rejestrach:

  • rejestrze działalności gospodarczych CEiDG ,

  • rejestrze przedsiębiorców działających w innej formie niż działalność gospodarcza – KRS

  • Odnośnie do nazwy dla produktu należy zweryfikować znaki towarowe będące w obrocie. Znak towarowy to oznaczenie pozwalające odróżnić produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług oferowanych przez innego przedsiębiorcę. Znak ten musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Znak towarowy może być słowny, graficzny, słowno-graficzny i inny. Znakiem towarowym może być też kolor i dźwięk. Zweryfikować, czy podobny znak towarowy jest w obrocie i posiada ochronę można poprzez przeglądanie rejestrów Urzędu Patentowego znajdujących się na stronie internetowej urzędu.

Przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji niezbędne jest zweryfikowanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, którego dokonuje się najczęściej w rejestrze znaków towarowych PL lub UE.

Następnie, należy przedłożyć zgłoszenie, uiszczając odpowiednią opłatę. Urząd Patentowy rozpatrzy zgłoszenie pod kątem formalnym i merytorycznym i w przypadku braku przesłanek wykluczających ochronę znaku towarowego, wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Pozostaje ona w mocy 10 lat i może być odnawiana na kolejne okresy. Znak towarowy może zostać zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, jak również w instytucjach UE czy światowych. Rejestracja znaku towarowego w poszczególnych instytucjach może zapewniać różny poziom ochrony.

Planując zastrzeżenie znaku towarowego, należy przygotować niezbędne dokumenty, wypełnić stosowny wniosek, dołączyć do niego załączniki oraz uiścić wymagane opłaty. W przypadku pozytywnej oceny przez Urząd Patentowy, wydawana jest decyzja warunkowa o udzieleniu ochrony. Po jej wydaniu należy uiścić dodatkową opłatę za 10 letni okres ochronny na znak towarowy.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego zarówno przed Polskim Urzędem Patentowym jak i instytucjami międzynarodowymi. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub zastanawiasz się nad rejestracją znaku towarowego:

Zamów bezpłatną weryfikację. Sprawdzimy dostępność Twojego oznaczenia i prześlemy ofertę z całkowitym kosztem zastrzeżenia znaku towarowego.

Rozpocznij bezpłatną wstępną weryfikację

Wypełnij formularz, celem bezpłatnej wstępnej weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - Znak Towarowy

Patent na wynalazek

Urząd Patentowy przyznaje patenty na wynalazki. Czym jest wynalazek? Stanowi on propozycję rozwiązania danego problemu technicznego, zwykle w formie wytworu materialnego ukształtowanego przestrzennie (np. urządzenia). Wynalazkiem może być też metoda i proces. Wynalazek musi mieć tzw. zdolność patentową tzn. musi to być rozwiązanie nowe i skuteczne, jak również w pewnym stopniu nowatorskie.

Weryfikacji, czy podobny do naszego wynalazek już podlega ochronie można dokonać podobnie jak w przypadku znaków towarowych. Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentów i można je wyszukać online.

Następnie należy przedłożyć zgłoszenie, uiszczając opłatę. Urząd Patentowy podejmie podobne kroki by rozpatrzyć zgłoszenie. Jeśli rozpatrzy je pozytywnie wyda patent na wynalazek 20 lat od daty dokonania zgłoszenia.

Ochrona dla wzorów

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo własności przemysłowej wzór użytkowy to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, mogące mieć zastosowanie przemysłowe, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Przykładem może być tu kształt butelki, w której sprzedawane są soki. W ustawie opisany jest jeszcze inny rodzaj wzoru – wzór przemysłowy, służący do ochrony wyglądu zewnętrznego danego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego. Może to być np. etykieta zawierająca specjalny rysunek umieszczona na butelce.

Również tego rodzaju własność intelektualna podlega ochronie. By ją uzyskać należy podjąć analogiczne kroki, jak w przypadku znaku towarowego i wynalazku.

Jak długo trwa ochrona?

Prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego i wzoru użytkowego trwa 10 lat, zaś wynalazku – 20 lat. Okres ochronny płynie od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty z tytułu ochrony, której wysokość podaje. Urząd Patentowy w decyzji warunkowej o udzieleniu ochrony. Brak płatności za ochronę oznacza brak prawa wyłączności danej własności intelektualnej, o jaki zabiegał przed urzędem zgłaszający.

 

https://pasternaklegal.pl/zabezpiecz-biznes-w-urzedzie-patentowym/

Nie tylko ochrona własności intelektualnej

Oprócz przyznawania ochrony własności intelektualnej Urząd Patentowy wykonuje inne zadania. Prowadzi on rejestry, w których publikuje informacje o stanie prawnym udzielonych patentów, praw ochronnych i prawach z rejestracji. Rejestry są jawne, zaś dostęp do nich jest płatny.

Ponadto, Urząd Patentowy rozstrzyga spory dotyczące:

·       unieważnienia patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

·       stwierdzenia wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, jak również

·       stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Spory wszczynane są na wniosek strony i rozstrzygane przed Kolegiami Orzekającymi do Spraw Spornych UPRP w drodze decyzji, podlegającej zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Urząd publikuje ponadto Biuletyn Urzędu Patentowego, odrębnie dla znaków towarowych oraz dla wynalazków i wzorów użytkowych. Publikacja pojawia się co tydzień online i jest darmowa. Biuletyn zawiera informacje m.in. o zgłoszonych znakach towarowych, wynalazkach i wzorach użytkowych i zawiera ich opisy. Bieżącą działalność organ opisuje w Wiadomościach Urzędu Patentowego, dostępnych w podobnej formule. Pismo zawiera informacje o wydanych decyzjach o przyznaniu albo braku przyznania praw ochronnych dla poszczególnych rodzajów własności intelektualnej, prawach ochronnych które już wygasły i które zostały unieważnione.

Urząd uczestniczy ponadto w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej.

Skala działalności Urzędu Patentowego

W 2022 r. Urząd Patentowy przyjął 28 457 zgłoszeń. Najwięcej, bo 14 471 dotyczyło znaków towarowych. Złożono też 9041 wniosków o walidację patentów europejskich i 3323 wnioski o ochronę wynalazków. Duże zainteresowanie wykazano również ochroną wzorów przemysłowych (867 wniosków) i wzorów użytkowych (673 wnioski). Decyzje wydawane przez urząd cechowała też stabilność – w stosunku do 97,8% z nich nie wniesiono wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak możemy pomóc?

Chcesz zapewnić ochronę własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym? Kancelaria Pasternak Legal pomoże przy wypełnieniu odpowiedniego zgłoszenia i w razie potrzeby będzie Cię reprezentować w sporze przed Urzędem Patentowym. Zapraszamy do kontaktu.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jeżeli masz pytania jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego, jakie dokumenty są wymagane, od czego należy zacząć, jakie są opłaty oraz kto i jak może zarejestrować znak towarowy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

Poza odpowiedzią na wyżej wskazane pytania staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie jakie korzyści wiążą się z zastrzeżeniem logo.

Jeżeli interesuje Cię tematyka własności intelektualnej lub jest to nieodzowny element twojej działalności, twórcy, grafiki, artysty, informatyka, lub przedsiębiorcy tworzącego utwory zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

 

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Download file
1