Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna a niższe podatki

13.06.2024

FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochronę majątku rodziny z jednoczesnym realizowaniem świadczeń dla swoich beneficjentów.

Spis treści:
1. Cel działalności fundacji rodzinnej
2. Jak założyć fundację rodzinną?
3. Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?
4. Jak nazwać fundację rodzinną?
5. Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?
6. Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?
7. Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?
8. Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?
9. Czy fundacja rodzinna płaci podatki?
10. Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?
11. Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?
12. Czy fundacja rodzinna płaci PCC?
13. Fundacja rodzinna a podatki – PIT
14. Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Cel działalności fundacji rodzinnej

Fundator fundacji rodzinnej określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować koszty utrzymania beneficjentów, koszty ich kształcenia czy też leczenia.

Jak założyć fundację rodzinną?

W celu założenia fundacji rodzinnej, w pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przez fundatora. Powyższe oświadczenie może być złożone w formie aktu założycielskiego lub testamentu. Drugim koniecznym elementem dla ustanowienia fundacji rodzinnej jest ustalenie statutu. Statut reguluje najważniejsze kwestie organizacyjne fundacji, dlatego jest kluczowym aktem dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kolejnym krokiem wymaganym do powstania fundacji rodzinnej jest sporządzenie spisu mienia. Fundacja rodzinna powinna posiadać tak zwany majątek przeznaczony, określony konkretnym limitem. Fundator fundacji rodzinnej musi wnieść do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie. Dla powstania fundacji rodzinnej i jej prawidłowego funkcjonowania, konieczne jest także powołanie organów fundacji. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów.

Pasternak LEGAL w swojej działalności specjalizuje się w doradztwie związanym z rozpoczęciem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorców. Wśród zakładanych podmiotów świadczymy doradztwo związane z zakładaniem:

Doradzamy również Klientom przy zakładaniu Spółek w ich działaniu oraz funkcjonowaniu.

Czy fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru?

Fundacja rodzinna musi zostać wpisana do rejestru fundacji rodzinnych. Z momentem skutecznego wpisu, fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim i to właśnie tam należy zgłosić fundację rodzinną. Wpisanie fundacji rodzinnej do wymaganego rejestru jest czynnością wymaganą dla jej powstania.

Jak nazwać fundację rodzinną?

Nazwa fundacji rodzinnej może być obrana dowolnie i zawierać dodatkowe oznaczenie pod tytułem “Fundacja Rodzinna”.

Czym jest fundacja rodzinna w organizacji?

Fundacja rodzinna w organizacji jest, jak sama nazwa wskazuje, instytucją w trakcie tworzenia. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego przez fundatora albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Nazwa fundacji rodzinnej, która jest w organizacji, różni się od finalnej nazwy tym, iż zawiera dodatkowe oznaczenie pod tytułem “w organizacji”.

Fundacja rodzinna w organizacji w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, staje się fundacją rodzinną i tym samym uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą dokonuje się tak zwane przekształcenie fundacji rodzinnej w organizacji w fundację rodzinną.

Kto może zostać fundatorem fundacji rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Co dokładnie określa statut fundacji rodzinnej?

Ustanowienie statutu fundacji rodzinnej jest jedną z kilku wymaganych czynności dla skutecznego powołania fundacji rodzinnej do życia. Statut fundacji rodzinnej sporządzony powinien być w formie aktu notarialnego i określać najbardziej podstawowe kwestie dotyczące fundacji rodzinnej, takie jak:

·       Nazwę i siedzibę fundacji rodzinnej,

·       szczegółowy cel fundacji rodzinnej,

·       beneficjentów fundacji rodzinnej,

·       zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień,

·       zasady prowadzenia listy beneficjentów,

·       czas trwania fundacji rodzinnej,

·       wartość funduszu założycielskiego,

·       zasady dotyczące powoływania i odwoływania oraz wszelkie prawa i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej – zarządzanie fundacją rodzinną,

·       sposób reprezentacji fundacji rodzinnej,

·       zasady zmiany statutu.

Dodatkowo statut może określać także inne sprawy, przykładowo takie jak:

·       zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej,

·       szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej,

·       wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem w sporządzeniu statutu fundacji rodzinnej, przygotowaniu niezbędnych dokumentów w związku z fundacją rodzinną.

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Czy fundacja rodzinna posiada numer identyfikacji podatkowej?

Fundacja rodzinna posiada NIP – numer identyfikacji podatkowej, który jest obligatoryjnym elementem oświadczeń składanych przez fundację organom administracji publicznej bądź innym instytucjom państwowym.

Czy fundacja rodzinna płaci podatki?

Fundacja rodzinna w momencie skutecznego wpisu do rejestru fundacji uzyskuje osobowość prawną. Fundacja rodzinna, będąc osobą prawną, może być podatnikiem podatków. Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a nadto może być podatnikiem innych podatków na przykład rolnego, leśnego, czy także podatku od nieruchomości. Poniżej zostanie przedstawiona kwestia fundacji rodzinnej i jej podmiotowości podatkowej.

Kiedy fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy?

Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej są rozłożone w polskim ustawodawstwie na wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowanie fundacji rodzinnej ma łagodniejszy wyraz. Fundacja rodzinna uzyskała bowiem zwolnienie podmiotowe od podatku. Należy jednak pamiętać, iż powyższe zwolnienie z podatku fundacji rodzinnej, a także tak zwana zwolnienie fundacji rodzinnej ze względu na jej podmiotowość podatkową, nie jest zwolnieniem bezwarunkowym. Oznacza to, iż istnieją wyjątki, które wpływają na konieczność opodatkowania fundacji rodzinnej w przypadku powstania konkretnego zdarzenia podatkowego.

Zwolnienie fundacji rodzinnej z podatku (podmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych), znajduje zastosowanie w przypadkach niewykraczających poza zakres prowadzonych działalności gospodarczych przez fundację rodzinną, określonych szczegółowo w ustawie o fundacji rodzinnej. Wśród zakresu powyższych czynności ustawa wymienia wykonywanie działalności gospodarczej na przykład tylko w zakresie:

·       zbywania mienia fundacji, o ile mienie fundacji nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (warto pamiętać, iż zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną, zbycie mienia przez fundację rodzinną dla celów zarobkowych może powodować, że na gruncie ustawy o vat fundacja rodzinna zostanie uznana za podatnika vat)

·       najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

·       przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,

·       nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

·       udzielania pożyczek określonym w ustawie podmiotom,

·       wykonywania obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej,

·       prowadzenia produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z pewnymi wyjątkami, a także prowadzenia gospodarki leśnej – jeżeli, powyżej opisywane, obie czynności wykonywane są wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności, która wykracza poza zakres ujęty powyższym zestawieniem, zgodnie z przepisami ustawowymi na temat zasady opodatkowania fundacji rodzinnej, stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ma charakter sankcyjny i wynosi 25%.

Warto nadto zaznaczyć, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych (fundacja rodzinna podatek cit) nie dotyczy zdarzeń:

·       przekazanego świadczenia fundacji – przeniesionego na beneficjenta albo oddanego beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną np. środków pieniężnych,

·       mienia przekazywanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

·       świadczenia w postaci ukrytych zysków.

Stawka podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w powyższym zestawieniu wynosi 15%.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Czy fundacja rodzinna musi składać deklarację podatkową?

Fundacja rodzinna posiada obowiązek złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, powyższa deklaracja powinna być złożona w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Czy fundacja rodzinna płaci PCC?

PCC stanowi skrót od nazwy podatek od czynności cywilnoprawnych. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane. Posiada tak zwaną neutralność. W tym zakresie brak jest PCC.

Fundacja rodzinna a podatki – PIT

Osoby fizyczne, jako podatnicy PIT, będący jednocześnie beneficjentami, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do kręgu najbliższej rodziny.

Chodzi tu o fundatora oraz jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma lub macochę.

Fundacja rodzinna a podatki – podatek od spadków i darowizn

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła zmiany w poszczególnych ustawach podatkowych. Ustawa, której brzmienie zostało zmienione, jest między innymi ustawa od spadków i darowizn. Zgodnie z przewidzianą nowelizacją, podatkowi od spadków i darowizn nie będą podlegać świadczenia fundacji (spełniane przez fundację na rzecz beneficjentów) zgodnie z zasadami działania fundacji, a także mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Zastosowano pewnego rodzaju wyłączenie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – opodatkowanie darowizn konkretnych świadczeń otrzymywanych od fundacji rodzinnej.

fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna podatek dochodowy | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna a podatki | fundacja rodzinna podmiotowość podatkowa | fundacja rodzinna zwolnienia podatkowe | fundacja rodzinna obowiązki podatkowe | fundacja rodzinna vat

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

  • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
  • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
  • e-booki
  • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

  • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
  • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
  • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
  • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
  • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

PROGI UNIJNE

PROGI UNIJNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Wraz z początkiem 2024 roku, zmianie uległa wysokość obowiązujących nowych progów unijnych w zamówieniach publicznych oraz średni kurs złotego w st...

Czytaj dalej

PROGI UNIJNE
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1