Inne

16 września 2020

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, u...

Czytaj dalej

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Inne

16 września 2020

Plan spłaty

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa upadłościowego kolejnym etapem po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, o i...

Czytaj dalej

Plan spłaty

Inne

16 września 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Inne

16 września 2020

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określo...

Czytaj dalej

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Prawo gospodarcze

16 września 2020

Odwołanie członka zarządu a umowa o pracę

Kodeks Spółek Handlowych w art. 203 § 1 przewiduje, że „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego ...

Czytaj dalej

Odwołanie członka zarządu a umowa o pracę

Inne

16 września 2020

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Od 1 czerwca tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Wypełnia ona prawo obywatela do dobrej administracji konkretnymi gwarancjami. Skorzystają na tym...

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Inne

16 września 2020

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności

W rozdziale piątym kodeksu pracy zawarto postanowienia regulujące odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Za szkodę powstałą w mieniu, które zostało powierzone z ob...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności

Inne

16 września 2020

Regulamin wynagradzania

Na mocy art. 77 [2] kodeksu pracy ustawodawca nałożył na poszczególnych pracodawców obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobj...

Czytaj dalej

Regulamin wynagradzania

Inne

16 września 2020

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Wymiar urlopu wypoczynkowego został uregulowany w kodeksie pracy. Przepisy kodeksu pracy wskazują, że liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi uwarunkowana jest wieloma czynn...

Czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Inne

16 września 2020

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Kodeksie pracy każdy pracownik ma prawo złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o prac...

Czytaj dalej

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?