Prawo gospodarcze

15 września 2020

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

Przepisy regulują kwestie dotyczące rozporządzania i korzystania z utworu innej osoby. Zauważyć należy, że możliwe jest  rozporządzanie i korzystanie z utworu innej osoby przy wykorzystaniu ...

Czytaj dalej

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

Inne

15 września 2020

Ile można odbyć zwyczajnych zgromadzeń wspólników w ciągu roku?

Przepisy KSH rozróżniają dwa typy zgromadzeń wspólników spółki z o.o., tj. nadzwyczajne i zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w termini...

Czytaj dalej

Ile można odbyć zwyczajnych zgromadzeń wspólników w ciągu roku?

Prawo gospodarcze

15 września 2020

Sprzedaż Udziałów w Spółce z o. o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią zbywalne prawo majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można zakazać obrotu udziałami w spółce z ograniczoną...

Czytaj dalej

Sprzedaż Udziałów w Spółce z o. o.

Inne

15 września 2020

Zawieszenie działalności a dochodzenie wierzytelności

Istotnym zagadnieniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwość dochodzenia swoich należności przez przedsiębiorcę, który zawiesił wykonywanie działalności, jak r...

Czytaj dalej

Zawieszenie działalności a dochodzenie wierzytelności

Inne

15 września 2020

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Zjawisko to nosi miano współwłasności. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, al...

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Inne

15 września 2020

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika

Powszechnie przyjęło się, że jeżeli chcemy dokonać sprzedaży nieruchomości, wówczas obie strony muszą udać się osobiście do notariusza w celu zawarcia stosownej umowy. Istnieje jednak ...

Czytaj dalej

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez pełnomocnika

Inne

15 września 2020

Czas trwania promocji musi być określony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca zobowiązany jest do podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o swojej ofercie. Wobec powyższego powinien informowa...

Czytaj dalej

Czas trwania promocji musi być określony

Inne

15 września 2020

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępo...

Czytaj dalej

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Inne

15 września 2020

Opóźnienie lotu – prawa pasażera

W obecnych realiach gospodarczych podróże lotnicze nabierają coraz większego znaczenia wobec czego warto zapoznać sie z prawami jakie przysługują pasażerowi w przypadku opóźnienia lotu. Rozp...

Czytaj dalej

Opóźnienie lotu – prawa pasażera

Prawo gospodarcze

15 września 2020

Głosowanie przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników

Z regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych wynika, że jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawiera ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać p...

Czytaj dalej

Głosowanie przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników