Inne

16 września 2020

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Od 1 czerwca tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Wypełnia ona prawo obywatela do dobrej administracji konkretnymi gwarancjami. Skorzystają na tym...

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Inne

16 września 2020

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności

W rozdziale piątym kodeksu pracy zawarto postanowienia regulujące odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Za szkodę powstałą w mieniu, które zostało powierzone z ob...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie – kiedy pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności

Inne

16 września 2020

Regulamin wynagradzania

Na mocy art. 77 [2] kodeksu pracy ustawodawca nałożył na poszczególnych pracodawców obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobj...

Czytaj dalej

Regulamin wynagradzania

Inne

16 września 2020

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Wymiar urlopu wypoczynkowego został uregulowany w kodeksie pracy. Przepisy kodeksu pracy wskazują, że liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi uwarunkowana jest wieloma czynn...

Czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Inne

16 września 2020

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Kodeksie pracy każdy pracownik ma prawo złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o prac...

Czytaj dalej

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Inne

16 września 2020

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – kiedy nie jest konieczna?

Przedsiębiorcy zagraniczny często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski w formie oddziału. Taki sposób prowadzenia działalności jest spotykany przez prze...

Czytaj dalej

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – kiedy nie jest konieczna?

Inne

16 września 2020

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Powyższe prowadzi do wniosku,...

Czytaj dalej

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Inne

16 września 2020

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się tym, iż jest zawierana na z góry określony czas. Okres trwania umowy może być wyznaczony konkretną datą (umowa zawarta do dnia …) lub dł...

Czytaj dalej

Umowa o pracę na czas określony

Inne

16 września 2020

Umowa o prace na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w tym celu pracodawca mógł stwierdzić, czy dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku pracy. Ustawa nie przewiduje dolnego wymiaru czasowego takiej ...

Czytaj dalej

Umowa o prace na okres próbny

Prawo gospodarcze

16 września 2020

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji