Inne

15 września 2020

Umorzenie zaległości podatkowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Z regulacji zawartych w ustawie wynika, że Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrze...

Czytaj dalej

Umorzenie zaległości podatkowej

Inne

15 września 2020

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

Inne

14 września 2020

Odwołanie lotu – uprawnienia pasażera, odszkodowanie

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład...

Czytaj dalej

Odwołanie lotu – uprawnienia pasażera, odszkodowanie

Inne

14 września 2020

Odwołanie wykonanej darowizny

Praktyka stosowania prawa pokazuje, iż niekiedy zdarzają się sytuacje, w których darczyńca chce odwołać darowiznę już wykonaną. Przepisy kodeksu cywilnego dają darczyńcy taką możliwość...

Czytaj dalej

Odwołanie wykonanej darowizny

Prawo gospodarcze

14 września 2020

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Spółce z o.o.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych rozróżniają dwa typy zgromadzeń wspólników, tj. zgromadzenie zwyczajne oraz zgromadzenie nadzwyczajne. Zwołanie i odbycie zgromadzenia zwyczajnego jest obow...

Czytaj dalej

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Spółce z o.o.

Inne

14 września 2020

„Zadatek” a „Zaliczka” w zawartej umowie

Pojęcie zadatku oraz zaliczki to dwie różne instytucje występujące w polskim prawie, które często są ze sobą mylone. Dlatego też celowe jest ich krótkie scharakteryzowanie. Cechą wspóln...

Czytaj dalej

„Zadatek” a „Zaliczka” w zawartej umowie

Inne

14 września 2020

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

W art. 29 § 2 kodeksu pracy wskazano, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu r...

Czytaj dalej

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

Inne

15 września 2020

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem 25.12.2014 roku ujednoliciła zasady odpowiedzialności sprzedających nieruchomości za wady fizycznej rzeczy sprzeda...

Czytaj dalej

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Prawo gospodarcze

14 września 2020

Sąd zweryfikuje karalność członka zarządu

Na mocy art. 21a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym “Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinfo...

Czytaj dalej

Sąd zweryfikuje karalność członka zarządu

Prawo gospodarcze

14 września 2020

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?

Przepis art. 248  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. - dalej jako k.s.h.) wskazuje, że uchwały wspólników powinny być wpisane do ksi...

Czytaj dalej

Kto może być protokolantem na zgromadzeniu wspólników?