Prawo budowlane

Sprostowanie Księgi Wieczystej

Łukasz Pasternak

autor: Łukasz Pasternak

14.09.2020

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym przedstawiającym stan prawny nieruchomości. Zapewnia ona bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sądy Rejonowe. Instytucją ksiąg wieczystych rządzi się kilka zasad, tj.

1. księgi wieczyste są jawne, co oznacza, iż każdy może przeglądać księgę wieczystą. Z zasadą tą wiąże się zasada, iż nie można się zasłaniać nieznajomością wpisów zawartych w księdze wieczystej, ani wniosków o których uczyniono wzmiankę.

2. domniemanie, że treść księgi wieczystej jest zgodna z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemanie to oznacza, iż prawa wpisane istnieją a wykreślone nie istnieją.

3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - oznacza, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

4. Pierwszeństwo praw ujawnionych w księdze wieczystej nad tymi, które nie zostały w niej ujawnione.

W praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie zdarza się jednak, że treść księgi nie jest zgodna z rzeczywistym stanem prawnym, wówczas instytucją mającą niwelować tego typu nieprawidłowości jest instytucja sprostowania księgi wieczystej.

Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności z art. 62613 § 2 wynika, że "sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu." Na mocy tego przepisu możliwe jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich, literówek, błędów rachunkowych a także innych usterek nie powodujących niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W przypadku gdy sąd zauważy omyłkę, może wydać postanowienie, w którym dokona sprostowania usterki. Sprostowanie nie jest jednocześnie wpisem, a jedynie czynnością techniczną, którą sąd może dokonać w każdym czasie, niezależnie od uprawomocnienia się wpisu.

W praktyce może się jednak okazać, iż treść wpisu w księdze wieczystej jest sprzeczna z rzeczywistym stanem prawnym. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Celem zmiany błędnego wpisu niezbędne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami będącymi podstawą prawidłowego wpisu oraz uiszczenie należnej opłaty. Uzupełniająco należy wskazać, iż istotne jest prawidłowe sformułowanie wniosku, albowiem jak wskazuje Sąd Najwyższy "żądanie pozwu w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym powinno być skonkretyzowane jednoznacznie i precyzyjnie, w zasadzie tak, aby mogło być przeniesione w postaci gotowej do sentencji orzeczenia" (wyrok SN z 5.04.2013, III CSK 236/12).

Stan prawny na dzień 07.05.2015 r. niniejsza informacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie może stanowić porady prawnej, ani wiążącej informacji

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

16 września 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Inne

15 września 2020

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Zjawisko to nosi miano współwłasności. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, al...

Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności – współwłasność w częściach ułamkowych

Inne

15 września 2020

Nabycie Nieruchomości z VAT a PCC

Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę wiąże się z obowiązkiem doliczenia do ceny podatku VAT. Wobec czego powstaje pytanie czy sprzedaż taka obwarowana jest dodatkowo obowiązkiem zapł...

Czytaj dalej

Nabycie Nieruchomości z VAT a PCC
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa