REGULAMIN

SERWISU, SKLEPU INTERNETOWEGO, NEWSLETTERA, LEAD MAGNET PASTERNAK LEGAL

REGULAMIN

SERWISU, SKLEPU INTERNETOWEGO, NEWSLETTERA, LEAD MAGNET PASTERNAK LEGAL

 

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia Ogólne. 1
 2. Definicje. 2
 3. Wymogi Techniczne. 4
 4. Zasady Korzystania z Serwisu/Sklepu Internetowego. 6
 5. Konsultacje Online. 7
 6. Bezpłatna weryfikacja wstępna. 7
 7. Umowa o dostarczanie usług cyfrowych. 9
 8. Koszt, sposób, termin dostawy oraz odbioru produktu 11
 9. Własność intelektualna. 12
 10. Licencja. 12
 11. Materiały/Lead Magnet (Treści dostępne nieodpłatnie) 14
 12. Aplikacja i Aplikacja Mobilna. 15
 13. Konto. 15
 14. Opinie i Komentarze. 16
 15. Treści Niedozwolone
 16. Newsletter i Formularz Kontaktowy. 17
 17. Reklamacje. 18
 18. Prawo do odstąpienia od umowy. 20
 19. Ochrona danych osobowych. 22
 20. Postanowienia Końcowe. 22
 21. Wzór Formularza odstąpienia od umowy. 25

 

 

 1. Postanowienia Ogólne
  • Pasternak LEGAL dba o prawa konsumenta, dlatego chcemy byś wiedział, że Konsument nie może zrzec się przyznanych mu praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia umowne, które byłyby dla konsumenta mniej korzystne są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  • Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem pasternaklegal.pl, sklepu internetowego działającego pod adresem www.pasternaklegal.pl, zasady wstępnych bezpłatnych weryfikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie przez Łukasza Pasternaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596 – zwaną dalej „Kancelarią” lub „Pasternak LEGAL”.
  • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”);
  • Właścicielem Serwisu oraz Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem pasternaklegal.pl, podmiotem świadczącym usługi prawne w ramach konsultacji online jak również bezpłatnych weryfikacji wstępnych, a także Sprzedającym w sklepie internetowym i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne jest Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z Pasternak LEGAL:

 

 1. wysyłając wiadomość na adres email: biuro@pasternaklegal.pl;
 2. dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
 3. kierując korespondencję na adres:

Marki – Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki;

Warszawa – ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;

Lublin – Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin;

 1. jesteśmy dostępni w Dni Robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00;

 

 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Sklepu lub korzystania z usług Pasternak LEGAL Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, OWU, Regulaminem Aplikacji oraz Polityką Prywatności i Cookies. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi, Użytkownik/Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, polityką prywatności i cookies, regulaminem konsultacji online oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, co może potwierdzić poprzez wysłanie formularza, pobranie materiałów, zwrócenie się o konsultację online lub bezpłatną wstępną weryfikację.
 1. Definicje
  • Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 

 1. Aplikacja – aplikacja lub aplikacje, a w szczególności oprogramowanie wykorzystywane przez Pasternak LEGAL, które może zostać udostępnione Klientowi, w szczególności w celu pozyskiwania przez niego informacji o prowadzonych na jego rzecz sprawach, świadczonych usługach;
 2. Aplikacja Mobilna – aplikacja lub aplikacje, a w szczególności oprogramowanie wykorzystywane przez Pasternak LEGAL, która może umożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji na urządzeniach mobilnych;
 3. Bezpłatna weryfikacja wstępna – usługa opisana w pkt. 6 niniejszego Regulaminu;
 4. Dane Osobowe – Dane Osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej zwanego – „RODO”;
 5. Dzień Roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 6. Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL– formularz, w którym Użytkownicy/Klienci Serwisu lub Sklepu Internetowego działającego pod adresem pasternaklegal.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia, zapisu na Newsletter, lub skorzystania z usług Pasternak LEGAL lub mogą pobrać stosowne materiały, Produkty, Towary cyfrowe;
 7. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów, Towarów cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 8. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 9. Licencja – termin określony w punkcie 10 niniejszego Regulaminu;
 10. Licencja Kupującego – termin określony w punkcie 14.15 i następnych niniejszego Regulaminu;
 11. Kancelaria lub Pasternak LEGAL – Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
 12. Klient – Użytkownik lub Kupujący lub Usługobiorca;
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dalej również jako „c.”;
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Pasternak LEGAL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę o świadczenie Usług lub zawierającą umowę z Pasternak LEGAL bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej jako „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”;
 15. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Pasternak LEGAL, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta/Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, Serwisie oraz znajduje się panel umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Serwisu;
 16. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta/Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Pasternak LEGAL, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta w Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, a w szczególności w zakresie prowadzonych na jego rzecz Spraw, świadczonych usług;
 17. Kupujący lub Usługobiorca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu, usługi, świadczenia lub usługi prawnej lub podjęła działania zmierzające do zawarcia takiej umowy;
 18. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi/Klientowi przez Pasternak LEGAL w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie lub Sklepie Internetowym,
 19. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Pasternak LEGAL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Pasternak LEGAL informacji handlowych i marketingowych Pasternak LEGAL (co może stanowić używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), a w szczególności zawierających informacje o nowościach, promocjach, Produktach lub usługach Pasternak LEGAL przesyłane na podany przez Klienta w Formularzu adres poczty elektronicznej, drogą elektroniczną. Klient w każdej chwili może zrezygnować.
 20. Opinia – Opinia Klienta/Użytkownika o nabytej przez niego usłudze, Produkcie lub Towarze Cyfrowym, bezpłatnym materiale lub innym świadczeniu lub usłudze Pasternak LEGAL, wyrażona poprzez przypisanie w/w punktów w skali określonej przez Pasternak LEGAL lub poprzez opis doświadczeń związanych z wyżej wskazanymi;
 21. Polityka Prywatności i cookies – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Pasternak LEGAL oraz regulujący politykę cookies – dostępna pod niniejszym adresem – LINK;
 22. Produkt – Towar cyfrowy, Materiały będące lub mogące być przedmiotem umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL lub usługa świadczona przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta będący przedmiotem umowy za opłatą przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego lub Serwisu lub inny produkt, świadczenie lub usługa oferowana przez Pasternak LEGAL w inny sposób lub winnej formie;
 23. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 24. Regulaminniniejszy Regulamin;
 25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 27. Sprzedający lub Usługodawca – Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
 28. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: pasternaklegal.pl oraz wszelkie strony funkcjonujące w obrębie wskazanej domeny;
 29. Serwis – Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: pasternaklegal.pl oraz wszelkie strony funkcjonujące w obrębie wskazanej domeny;
 30. Szkolenie Online – Towar cyfrowy zawierający zapis audio i video lub audio dotyczący określonego zagadnienia oferowany do odpłatnego nabycia przez Klienta od Pasternak LEGAL.
 31. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może pozyskać, nabyć Klient również odpłatnie, w szczególności dokument, e-book, szkolenie online, podcast, nagranie lub inny, Materiały;
 32. Umowa o świadczenie usług prawnych – Umowa zawarta pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług prawnych, a w szczególności usługa konsultacji prawnych online, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Konsultacji Online oraz Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług prawnych lub odrębnej Umowie, z tym, że Strony zastrzegają, że w przypadku zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług prawnych pierwszeństwo mają przepisy zawartej Umowy o świadczenie usługi prawnej, zaś regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie mogą stanowić Ogólne Warunki Umów, a w razie sprzeczności wiążące będą regulacje zawarte w umowie zawartej z Klientem;
 33. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Pasternak LEGAL, a w szczgólności za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Serwisu, a w szczególności umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Pasternak LEGAL zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, Produkt a Klient zobowiązuje się zapłacić Pasternak LEGAL cenę;
 34. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Serwisu;
 35. Użytkownik – Każda osoba korzystająca z Serwisu, Sklepu Internetowego lub usług Pasternak LEGAL;
 36. Zamówienie – Oświadczenie woli składane przez Klienta za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży Towaru Cyfrowego, Produktu lub nabycia usługi, bądź zawarcia innej umowy z Pasternak LEGAL;
 37. OWU – Ogólne warunki świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL – dostępne pod linkiem;

3. Wymogi Techniczne

Serwis i Sklep Internetowy

 • Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego przez Klienta wymaga łącznie:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. posiadania urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. posiadania standardowej przeglądarki internetowej;
 4. korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. posiadania standardowego systemu operacyjnego;
 6. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx., MP4, MP3, MOV, AVI itp;
 7. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 8. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
  • W przypadku woli korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego konieczne może być utworzenie Konta.
  • W celu korzystania z Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej konieczne jest ponadto utworzenie Konta Klienta.
  • W przypadku Konsultacji Online – konieczne jest również:
 1. posiadanie dostępu do aplikacji takich jak Zoom, Microsoft Teams;
 2. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
 3. posiadanie programów umożliwiających komunikację na odległość;
 4. posiadanie numeru telefonu w szczególności w przypadku konsultacji udzielanej telefonicznie.
 • Jeżeli korzystanie z Towarów cyfrowych, Produktów, Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie, Sklepie Internetowym w sposób widoczny dla Klienta/ Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia wyżej wskazanych.

 

Postanowienia Wspólne dla Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji oraz Aplikacji Mobilnej oraz Konsultacji Online

 • Serwis oraz Sklep Internetowy, Aplikacja, Aplikacja Mobilna zostały dostosowane do prawidłowej pracy w przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6, Safari w wersji 10 lub wyższej. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej może wymagać dodatkowo pobrania aplikacji na urządzenie Mobilne, zaś możliwe jest korzystanie z Aplikacji na urządzeniach mobilnych bez pobierania specjalnej aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Klient nie może korzystać z Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, Konsultacji Online w celach niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Serwisu oraz Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, Konsultacji Online w sposób bezprawny w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy funkcjonujących w ramach Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej tworzenie komentarzy lub opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa lub mogących je naruszać, a także opinii lub komentarzy fałszywych, zakazane jest korzystanie z usług Pasternak LEGAL w celach sprzecznych z prawem również w tym i za pośrednictwem Serwisu, Sklepu Internetowego.
 • Zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • Pasternak LEGAL informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 • Pasternak LEGAL informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa pkt. 3.8. powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Pasternak LEGAL zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • W przypadku zamieszczenia materiałów audio, audiowizualnych, graficznych lub tekstowych jakość usługi udostępnienia filmów i materiałów audiowizualnych lub innych materiałów w tym graficznych lub tekstowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do w/w treści w Serwisie lub Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.
 • Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 • Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli.
 • Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do Towarów Cyfrowych, Produktów i innych materiałów zamieszczonych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej lub świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych spowodowany okolicznościami, na które Pasternak LEGAL nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Klienta, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Klienta. Ze względu na niezależne od Pasternak LEGAL właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, używanie aplikacji zewnętrznych, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej. Pasternak LEGAL informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (jak np. firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do funkcjonalności w Serwisie lub Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.
 • Pasternak LEGAL zastrzega, że funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, Towarów cyfrowych, Produktów lub usług świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych mogą być dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych lub transmisji sieci komórkowej, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Pasternak LEGAL, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatyczne, awaria sprzętu, oprogramowania itp.;
 • Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, Towarów cyfrowych, Produktów lub usług świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Pasternak LEGAL dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 • Klient oświadcza, że wszelkie przez niego podawane dane w szczególności w Serwisie, Sklepie Internetowym, są i będą prawdziwe.
 • Klient zachowa poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, Konta klienta, w tym nazwy użytkownika i hasła.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pasternak LEGAL o każdym nieuprawnionym użyciu Konta, Konta klienta, hasła do Konta, Konta klienta lub usługi świadczonej za jego pośrednictwem, a także o każdym naruszeniu bezpieczeństwa w zakresie Konta, hasła do Konta lub usługi świadczonej za jego pośrednictwem.
 • Klient zobowiązany jest pomóc Pasternak LEGAL, jeśli i zgodnie z naszą prośbą, zatrzymać lub naprawić wszelkie naruszenia bezpieczeństwa związane z jego Kontem lub Kontem Klienta.
 • Korzystanie z Serwisu, Sklepu Internetowego Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
 1. Zasady Korzystania z Serwisu/Sklepu Internetowego
  • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Sklepu Internetowego.
  • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminem, OWU, Regulaminem Aplikacji oraz Polityką Prywatności i Cookies. które stanowią integralną część Regulaminu a także z dobrymi obyczajami.
  • Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
  • Ceny Produktów oraz Towarów cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT). O łącznej cenie Produktu, Towaru Cyfrowego będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub przedmiotem innej umowy lub umowy pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, świadczenie usług.
  • Klient upoważnia Pasternak LEGAL do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy oraz wyraża zgodę na przyjmowanie e-faktur od daty zawarcia niniejszej Umowy na adres e-mail wskazany przez Klientów.
  • Pasternak LEGAL podejmuje działania, aby Towary Cyfrowe, Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, Serwisie były zgodne ze stanem prawnym w chwili ich nabycia zaś produkty udostępnione nieodpłatnie dostępne w Serwisie lub Sklepie Internetowym były zgodne ze stanem prawnym w chwili ich udostępnienia. Niezależnie od powyższe Klient przyjmuje do wiadomości, że:
 2. Pasternak LEGAL nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Towarów cyfrowych, Produktów po ich nabyciu przez Klienta;
 3. w Towarach Cyfrowych, Produktów w sposób przypadkowy może pojawić się niezamierzona nieścisłość;
 4. Pasternak LEGAL nie ma obowiązku aktualizacji produktów udostępnionych nieodpłatnie po ich udostępnieniu w Serwisie, Sklepie Internetowym, a nadto Pasternak LEGAL stara się wskazać w Serwisie, Sklepie Internetowym lub udostępnionym materiale datę udostępnienia produktu, wskazującą na aktualność stanu prawnego w chwili jego udostępnienia;
 5. Pasternak LEGAL nie ma obowiązku informowania Klienta o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyty Towar cyfrowy lub Produkt, materiał lub inne świadczenie;
 6. Pasternak LEGAL w ramach zawartej Umowy Sprzedaży Towaru Cyfrowego, Produktu nie udziela dodatkowych porad prawnych, porad interpretacyjnych lub porad w zakresie wypełnienia sprzedanych pobranych Towarów cyfrowych, Produktów, materiałów i treści, a także udostępnianych nieodpłatnie treści chyba, że w tym zakresie zostanie zawarta odrębna Umowa z Pasternak LEGAL;
 7. w Towarach cyfrowych przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
 8. Towary Cyfrowe, Produkty będące projektami dokumentów prawnych stanowią wzory dokumentów i bazę dla samodzielnego przygotowania ostatecznej dokumentacji przez Klienta, nie uwzględnia okoliczności indywidualnych sprawy Klienta;
 9. Towary Cyfrowe, Produkty a w tym materiały szkoleniowe nie zastępują indywidualnej porady prawnej i mogą być traktowane jako swego rodzaju informacje ogólne, nie uwzględniające okoliczności indywidualnej sprawy Klienta, przez co nie mogą zastąpić indywidualnej porady specjalisty, który dokona szczegółowej weryfikacji stanu faktycznego sprawy;
  • Do Zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego, Produktu niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu lub uprzednie albo równoczesne zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Konta i wypełnienie Formularza Zamówienia.
  • Zakazane jest korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych, Produktów zamieszczonych w Serwisie lub Sklepie Internetowym na potrzeby świadczonych odpłatnych czynności na rzecz podmiotów trzecich przez Klienta, a w szczególności świadczenia odpłatnych usług. Zakazane jest również udostępnianie Produktów, Towarów cyfrowych dostępnych w Sklepie, Serwisie Internetowym przez Klienta na rzecz osób trzecich, bezpłatnie lub za opłatą na rzecz osób trzecich, które ich nie zakupiły.
  • Zakazane jest korzystanie z Produktów, Treści Cyfrowych w sposób naruszający prawa autorskie, a w szczególności poprzez usuwanie znaków graficznych Pasternak LEGAL, oznaczeń autora lub miejsca pobrania Treści Cyfrowych, Produktów z Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniami i wyjątkami zawartymi w niniejszym Regulaminie w szczególności dotyczącym udzielania odpłatnej licencji.
  • Celem uniknięcia wątpliwości Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że brak korzystania przez Klienta z nabytego Towaru cyfrowego, Produktu pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Klienta do żądania od Pasternak LEGAL zwrotu ceny dany Towar cyfrowy, Produkt.

 5. Konsultacje Online

  • Szczegółowe zasady świadczenia usług Konsultacji Online oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług prawnych zawiera szczegółowy Regulamin dostępny pod niniejszym adresem: LINK
  • W przypadku świadczenia usługi Konsultacji Online lub świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem świadczenia usługi zapoznać się z Regulaminem, OWU, Regulaminem Aplikacji oraz Polityką Prywatności i Cookies, a przystępując do świadczenia usługi potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin, Regulaminem, OWU, Regulaminem Aplikacji oraz Polityką Prywatności i Cookies. określone przez Pasternak LEGAL.
  • Pasternak LEGAL zastrzega, że odrębna umowa zawarta pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL może regulować w sposób odmienny zasady współpracy Stron, a w szczególności zasady świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulaminami opisanymi w ust. 5.2 powyżej a szczegółową umową opisaną w niniejszym punkcie, pierwszeństwo każdorazowo będzie miała stosowana umowa współpracy zawarta z Klientem.

 6. Bezpłatna weryfikacja wstępna

  • Zgłoszenie na bezpłatną weryfikację wstępną następuje za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  • Pasternak LEGAL zapewnia Użytkownikom/Klientom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL.
  • Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pasternak LEGAL, w zakresie tematycznym w nim określonym. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  • Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Pasternak LEGAL (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
  • Dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
  • Usługa bezpłatnej weryfikacji wstępnej polega na wstępnej i nie pogłębionej analizie zgłoszonej przez Klienta sprawy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dotyczącej:

 

 1. bezpłatnej wstępnej weryfikacji znaku towarowego – bezpłatna wstępna weryfikacja znaku towarowego ogranicza się jedynie do pobieżnego wyszukania znaków identycznych w Polsce, co w procedurze rejestracji znaku towarowego jest niewystarczające. Taka procedura weryfikacyjna z uwagi na wiele czynności jakie należy brać przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego jest nie wystarczająca dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, co do możliwości rejestrowych znaku towarowego zaproponowanego przez Klienta. W toku bezpłatnej weryfikacji Klient przedstawia co do zasady wyłącznie nazwę lub logotyp i tylko one mogą stanowić wstępny element porównawczy znaków identycznych, co w procedurze rejestracji znaku towarowego jak również ustalenia czy zostały zarejestrowane znaki tożsame lub podobne może okazać się niewystarczające. Weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca konsultacja/informacja/porada prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to są zasadniczo przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Pasternak LEGAL może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL;
 2. bezpłatnej wstępnej analizie dot. umowy kredytu frankowego lub złotówkowego – bezpłatna wstępna analiza dot. umowy kredytu frankowego polega na wstępnej i nie wiążącej prawnie weryfikacji czy w umowie dostarczonej przez Klienta, zawarto klauzule niedozwolone, z zastrzeżeniem, że weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca informacja prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to mogą zostać przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem/Użytkownikiem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Pasternak LEGAL może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL;
 3. bezpłatnej wstępnej analizie dot. upadłości konsumenckiej – polega na ustaleniu czy Pasternak LEGAL może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL. Weryfikacja ta nie stanowi i nie może stanowić porady, ani jakiejkolwiek konsultacji prawnej z uwagi na brak szczegółowych danych pozwalających na udzielenie wiążących informacji prawnych. Wiążąca konsultacja/informacja/porada prawna w zakresie pogłębionej analizy prawnej wymaga odrębnego zlecenia oraz przedłożenia szczegółowych informacji, które to są zasadniczo przekazane po nawiązaniu współpracy na zasadach ustalonych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem/Użytkownikiem. Celem bezpłatnej weryfikacji jest ustalenie czy Pasternak LEGAL może podjąć się ewentualnej współpracy z Klientem na warunkach opisanych w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy Klientem a Pasternak LEGAL.

 

 • Pasternak LEGAL podejmuje działania oparte na bardzo lapidarnym stanie faktycznym, który w określonych sytuacjach może okazać się nie wystarczający dla oceny określonego stanu faktycznego sprawy, co może wiązać się z koniecznością pozyskania większej liczby informacji lub szczegółowego zgłębienia danego zagadnienia, które możliwe będzie w czasie odpłatnej konsultacji prawnej. Wstępna weryfikacja ma na celu bardzo wstępną weryfikację zagadnienia opisanego w ust. 6.6. powyżej, z tym, że nie może ona zastąpić pogłębionej weryfikacji prawnej w danej sprawie. Niezależnie od powyższe Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 

 1. wstępna weryfikacja często bywa niewystarczająca. Tylko kompleksowe badanie stanu faktycznego oraz prawnego danej sprawy może stanowić miarodajną ocenę stanu faktycznego Klienta, co nie jest możliwe w czasie bezpłatnej weryfikacji wstępnej;
 2. wstępna weryfikacja ma na celu ustalenie wstępne czy sprawa z którą zwraca się Klient może zostać przyjęta przez Pasternak LEGAL do dalszego prowadzenia, w ramach zawarcia szczegółowej umowy o świadczenie usług prawnych;
 3. nie stanowi porady, informacji prawnej ani innej podobnej;

 

 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Pasternak LEGAL – w związku z bezpłatnymi weryfikacjami lub konsultacjami, o których mowa powyżej z uwagi na okoliczność, iż weryfikacje te nie mogą zastąpić indywidualnej porady prawnej.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od Pasternak LEGAL lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Pasternak LEGAL.
 • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji bez podania przyczyny.
 • Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL Klient dokonuje czynności, na które składają się:

 

 1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji:

imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości;

 1. Klient może dołączyć umowę, która zostanie przez niego zanonimizowana;
 2. Potwierdzenie Klienta, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminem konsultacji, regulaminem konsultacji prawnych oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 3. Potwierdzenie Klienta, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji;
 4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”, „Zapisz się” lub inny podobny. Kontakt może nastąpić w każdej formie, np. SMS, tel, email lub inny.
  • Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  • Klient zobowiązuje się do zapoznawania ze zmianami w niniejszym Regulaminie. Klientowi korzystającemu z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL w zakresie bezpłatnej weryfikacji, konsultacji opisanej w Definicjach przysługuje jednorazowanieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut – dotycząca bezpłatnej weryfikacji wstępnej w zakresie opisanym powyżej. Wyjątkiem są hasła, podawane przez Pasternak LEGAL okazjonalnie do publicznej wiadomości, których podanie w formularzu uprawnia do wydłużenia czasu trwania konsultacji telefonicznej do 30 minut.
  • W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.
  • Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Sklepu Internetowego oraz skorzystaniem z Usługi, każdy Klient powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Sklepu Internetowego lub usługi, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Złożenie zapytania w dowolnej formie oznacza akceptację Regulaminu.

 

7Umowa o dostarczanie usług cyfrowych

   • W Sklepie Internetowym, Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Usługą Elektroniczną jest usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Serwisu.
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu, Towaru cyfrowego, między Klientem a Pasternak LEGAL następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, Serwisie zgodnie z punktem 7.4. poniżej niniejszego Regulaminu.
   • W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Klient może dokonać zakupu za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub przy wykorzystaniu Konta.
   • W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Produktu przy użyciu Formularza Zamówienia, Klient powinien wykonać następujące czynności:

 

 1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, Serwisie;
 2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego, Produktu i dodać go do koszyka;
 3. wejść w koszyk (formularz zamówienia – pole koszyk) i przejść do płatności;
 4. w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących jego danych w postaci:

 

 • Imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 • opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dane dotyczące Umowy Sprzedaży: określenie Produktu/ów, ilości;
 • miejsce i sposób dostawy Produktu/ów;
 • sposobu płatności.

 

 • W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Produktu przy użyciu Konta, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

 

 1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
 2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i dodać go do koszyka;
 3. wejść w koszyk i przejść do płatności;
 4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

 

 • Imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 • opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dane dotyczące Umowy Sprzedaży: określenie Produktu/ów, ilości,
 • miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
 • sposobu płatności.

 

 • Zarówno w przypadku zakupu Produktu, Towaru cyfrowego przez Klienta za pośrednictwem Konta jak i Formularza Zamówienia Klient, obowiązkowo musi zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminami i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 • Zarówno w przypadku zakupu Produktu, Towaru cyfrowego przez Klienta za pośrednictwem Konta jak i Formularza Zamówienia Klient, obowiązkowo musi zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Pasternak LEGAL Towaru cyfrowego, Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu;
 • Zarówno w przypadku zakupu Produktu, Towaru cyfrowego przez Klienta za pośrednictwem Konta jak i Formularza Zamówienia Klient, obowiązkowo musi kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy, Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 • Kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu.
 • Zapłaty ceny za Towar cyfrowy, Produkt Klient może dokonać:
 1. przelewem lub kartą przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24;
 2. kodem BLIK;
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego, Serwisu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej – https://www.przelewy24.pl
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayPro Spółką Akcyjną– z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP

7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości

opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru

Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

 • Po złożeniu Zamówienia Pasternak LEGAL niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Pasternak LEGAL Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Pasternak LEGAL o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 • Dostarczenie Klientowi Towaru cyfrowego, Produktu następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu.
 • Pasternak LEGAL dostarcza Klientowi Towar cyfrowy, Produkt poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Klienta linka umożliwiającego pobranie Towaru cyfrowego, Produktu i zapisanie go na urządzeniu Klienta. Klient może dokonać maksymalnie 3 (trzech) pobrań Towaru cyfrowego przy wykorzystaniu linka, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku gdy przedmiotem Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego, Produktu (umowy sprzedaży), jest materiał będący Szkoleniem Online Pasternak LEGAL dostarcza Klientowi Towar cyfrowy będący Szkoleniem Online poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Klienta linka umożliwiającego odtworzenie Szkolenia Online na urządzeniu Klienta, bez określenia limitu pobrań tego Szkolenia Online.
 • Pasternak LEGAL informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy, Produkt nie podlega aktualizacji.
 • W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego, Produktu w terminie wskazanym w punkcie 7.15. powyżej, Klient wzywa Pasternak LEGAL do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w punkcie 1.5. lit. a Jeżeli Pasternak LEGAL nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu.
 • Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu wymaga złożenia Pasternak LEGAL przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w punkcie 1.5. lit. a
 • Pasternak LEGAL jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego, Produktu zapłaconej przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Postanowienia punktów 7.18 – 7.20. powyżej dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 • Niezależnie od postanowień punktów 7.18 – 7.20. powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, świadczenia usługi.
 • W ramach ceny/zakupu Produktu, Towaru cyfrowego ze Sklepu Internetowego, Serwisu Pasternak LEGAL nie udziela porad prawnych, konsultacji, w szczgólności konsultacji w zakresie wypełnienia pobranego wzoru dokumentu, chyba, że pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem zostanie udzielona odrębna umowa o odpłatne świadczenie usług.
 1. Koszt, sposób, termin dostawy oraz odbioru produktu
  • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży lub świadczenia usługi stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu, Towaru cyfrowego (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży lub świadczenia usług.
  • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  • Pasternak LEGAL udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, Towaru cyfrowego:
 2. przesyłka kurierska;
 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 4. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • Termin gotowości Produktu, Towaru cyfrowego do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu, Towaru cyfrowego do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu, Towaru cyfrowego do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Pasternak LEGAL.
 • Towary cyfrowe, Produkty (w miarę możliwości w wypadku Produktów innych niż towary cyfrowe) będą dostarczane za pośrednictwem e-mail na adres email Klient, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 1. Własność intelektualna
  • Prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie, Sklepie Internetowym, a w szczególności na blogu, treści dostępnych dla subskrybentów Newslettera oraz Materiałów, Towarów cyfrowych, Produktów, treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu Internetowego, a także treści pobieranych nieodpłatnie (Materiałów) (Lead Magnet), przysługują Pasternak LEGAL lub podmiotom z nią powiązanym lub współpracującym. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Ponadto wszlkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, Sklepu Internetowego, Treści cyfrowych lub Produktów, a w sczególności zawartych w ich ramach elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz oprogramowania i baz danych są zastrzeżone dla Pasternak LEGAL lub podmiotów z nią powiązanych lub współpracujących i są zastrzeżone na ich rzecz zaś Pasternak LEGAL posiada uprawnienia m.in. do ich odpłatnego lub nieodpłatnego  udostępniania, licencjonowania, zbywania.
  • Wszystkie elementy składowe Serwisu, Sklepu Internetowego, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, a w szczególności ochronie podlegają:

zasady działania strony internetowej Serwisu, Sklepu Internetowego, wszystkie Produkty, Treści cyfrowego, a w szczególności także ich elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

 1. nazwa Sklepu;
 2. logo Sklepu;
 3. zdjęcia i opisy Towarów cyfrowych;
 4. Treści cyfrowe,
 5. Produkty,
 6. Szkolenia Online,
 • Klient jest uprawniony korzystać z Treści cyfrowych, Produktów, Serwisu, Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie w sposób okreśłony Regulaminem lub odmienną umową.
 1. Licencja
  • Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu, Materiałów Pasternak LEGAL udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego, Produktu na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
  • Klient lub Użytkownik, który pobrał nieodpłatne treści – Materiały (Lead Magnet), może korzystać z nich w ramach prowadzonej przez siebie działalnosci gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, a także na użytek prywatny, z tym zastrzeżeniem, że nie może wykorzystywać Materiałów, Towarów Cyfrowych, Produktów, nieodpłatnych treści ani ich fragmentów do przygotowywania dokumentów dla jakichkolwiek innych podmiotów lub osób niż Klient. Tym samym zakazane jest korzystanie przez Klienta z Materiałów Treści Cyfrowych, Produktów zamieszczonych w Serwisie lub Sklepie Internetowym na potrzeby świadczonych odpłatnych czynności na rzecz podmiotów trzecich przez Klienta, a w szczególności świadczenia odpłatnych usług.
  • Zakazane jest udostępnianie kupionych Towarów cyfrowych, Produktów do użytku podmiotom trzecim.
  • Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Pasternak LEGAL bez upoważnienia wynikającego z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Pasternak LEGAL jest zabronione.
  • Klient może korzystać z Materiałów, Towarów Cyfrowych, Produktów, w szczególności tych zakupionych w dowolnej ilości swoich własnych projektów, pod warunkiem, że są to projekty na rzecz Klienta, a nie projekty innych podmiotów lub osób, z zastrzeżeniem liczby pobrań opisanej powyżej. W przypadku, gdy Towar cyfrowy, Produkt jest dokumentem przeznaczonym do publicznego udostępnienia na stronie internetowej Klienta, Klient może umieścić ten Towar cyfrowy, Produkt tylko na 1 (jednej) stronie internetowej. Umieszczenie Towaru cyfrowego na większej liczbie stron internetowych wymaga uprzedniej zgody Pasternak LEGAL.
  • W przypadku odpłatnego nabycia Produktów, Towarów cyfrowych Klient może korzystać z kupionych Towarów cyfrowych, Produktów, w granicach opisanych powyżej, bez konieczności oznaczania podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do treści, ale nie może przedstawiać siebie jako tego podmiotu, w powyższym wypadku w przypadku odpłatnego nabycia Produktu lub Towaru cyfrowego, Klient może usunąć oznaczenia graficzne informacje o miejscu pobrania Pasternak LEGAL. W przypadku korzystania z Materiałów,Towarów cyfrowych, Produktów udostępnionych nieodpłatnie Klient /Użytkownik nie może usuwać oznaczeń graficznych Pasternak LEGAL, informacji o osobach sporządzających w/w, miejscu pobrania, miejscu udostępniania oraz innych oznaczeniach zawartych przez Pasternak LEGAL, zakazana jest również modyfikacja treści w taki sposób, który skutkowałby usunięciem informacji wskazujących na Pasternak LEGAL, autorstwo Pasternak LEGAL, Serwis lub Sklep Internetowy.
  • Zakazane jest odsprzedawanie kupionych, pobranych, otrzymanych, udostępnionych przez Pasternak LEGAL Towarów cyfrowych, Produktów, Materiałów, a także tworzenie na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej, świadczenie odpłatnych usług.
  • O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o Materiałach, Towarze cyfrowym, Produkcie dostępnej w Serwisie lub Sklepie Internetowym z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Klientowi Towarów cyfrowych, Produktów, Materiałów Pasternak LEGAL udziela Klientowi na czas nieoznaczony niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych Produktów, Towarów cyfrowych, Materiałów wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Klienta w zakresie opisanym w punktach powyżej. Klient nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Licencja nie uprawnia Klienta, Użytkownika do nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania (w tym odsprzedaży) Towaru cyfrowego, Produktów, Materiałów lub jego opracowań jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu umożliwienia wykorzystania Towaru cyfrowego, Produktu, Materiałów na jakiekolwiek potrzeby ww. podmiotów trzecich. W szczególności, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Towaru cyfrowego, Produktu, Materiałów w celu wykorzystania tego Towaru cyfrowego, Produktu, Materiałów w ramach działalności gospodarczej, działalności nierejestrowej lub działalności zawodowej prowadzonej przez podmiot trzeci.
  • W przypadku Szkoleń organizowanych w trybie offline lub Konferencji Pasternak LEGAL oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi uczestników szkoleń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki uczestników szkoleń. Klient dokonując zakupu szkolenia lub biorąc w nim udział wyraża zgodę na powyższe działania Pasternak LEGAL w ramach tego szkolenia. Pasternak LEGAL może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Klienta lub uczestnika zarejestrowane materiały. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w zdaniu powyżej zostaną podane przez Klienta informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Klient lub uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Pasternak LEGAL. W razie nieprzekazania takiej informacji Pasternak LEGAL jest uprawniony do podejmowania lub nie podejmowania działań wskazanych w zdaniu powyżej bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Klienta lub uczestnika lub osób trzecich.
  • Klient oraz uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Pasternak LEGAL. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Pasternak LEGAL, Pasternak LEGAL może zażądać od Klienta i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione żądać zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
  • W zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie 10.5-10.8; 7.16 i innych, Licencja uprawnia Klienta/Użytkownika do korzystania z Towaru cyfrowego Produktu, na następujących polach eksploatacji:
 2. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
 3. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
 4. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego;
 5. dokonywanie opracowań Towaru cyfrowego;
 6. publicznego udostępniania Towaru cyfrowego, jeżeli jest to zgodne z przeznaczeniem tego Towaru cyfrowego.
  • Zakazane jest korzystanie przez Klienta, Użytkownika z Towaru cyfrowego, Produktu z naruszeniem warunków Licencji. Każde naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Pasternak LEGAL lub podmiotom z nim powiązanym lub współpracującym, uprawnia (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Klienta, Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.
  • Zapisy dotyczące Licencji udzielonej na rzecz Klienta stosuje się również do Użytkownika, uczestnika, innych podmiotów i osób korzystających z Serwisu, Sklepu Internetowego lub innych treści i usług Pasternak LEGAL.
 1. Materiały/Lead Magnet (Treści dostępne nieodpłatnie)
  • Za pośrednictwem Serwisu, Sklepu Internetowego możliwe jest zamówienie dostarczenia Towarów cyfrowych, Produktów opisanych na stronie Serwisu, Sklepu Internetowego w zamian za zapis do Newslettera, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności przy poszanowaniu praw własności intelektualnej Pasternak LEGAL oraz na zasadach opisanych w Licencji.
  • Pasternak LEGAL udostępnia Klientom/Użytkownikom określone materiały cyfrowe („Materiały”) za którego to Materiały Użytkownik/Klient nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Pasternak LEGAL swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesłanie mu Newslettera.
  • Za pośrednictwem Serwisu, Sklepi Internetowego, Pasternak umożliwia Użytkownikowi/Klientowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
  • Jeżeli Klient/Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Pasternak LEGAL cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Pasternak LEGAL.
  • Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w punkcie 11.3. Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza Kontaktowego, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Klientowi/Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
  • W Formularzu Kontaktowym konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe anonimowo.
  • Zakazane jest wykorzystanie Formularza Kontaktowego w celach bezprawnych, a w szczególności w celu przesyłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego treści bezprawnych.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, a Pasternak LEGAL informuje, że treści dostępne w Serwisie, Sklepie Internetowym oraz treści na nich dostępne (np. wpisy na blogu, baza wiedzy itp.) mają charakter edukacyjny a także Materiały, udostępnione nieodpłatnie, nie są w stanie zastąpić indywidualnej pomocy prawnika, tym samym treści te nie stanowią indywidualnej porady prawnej, oficjalnej wykładni przepisów prawa, ani nie zastępują indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez specjalistę. Dlatego też, Materiały, treści cyfrowe udostępnianych nieodpłatnie jak również wpisy na Blogu prowadzonym w Serwisie, Sklepie Internetowym Pasternak LEGAL nie należy traktować jako porad prawnych w określonym stanie faktycznym, a celem pozyskania pomocy prawnej w indywidualnej sprawie należy skontaktować się z Pasternak LEGAL.
  • W ramach udostępnianych nieodpłatnie Towarów cyfrowych, Produktów, Materiałów a w tym materiałów w bazie wiedzy czy też treści zawartych na Blogu Serwisu Pasternak LEGAL, Sklepie Internetowym Pasternak LEGAL, Pasternak LEGAL może udzielić odpłatnej konsultacji prawnej. W ramach udostępnienia w/w treści, Pasternak LEGAL nie udziela dalszych nieodpłatnych usług prawnych, chyba, że strony zawrą osobą umowę w tym zakresie.
  • Materiały dostarczane są Klientowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu Kontaktowym adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
  • Treści cyfrowe, Produkty a w tym Materiały udostępniane w zamian za zapis do Newslettera stanowią Utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Prawo Autorskie”) oraz korzystają z ochrony Prawa Autorskiego. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące praw własności intelektualnej oraz licencji udzielonych Klientowi przez Pasternak Legal oraz Licencji Klienta. Niezależnie jednak od powyższego, Materiały udostępniane są Klientowi/Użytkownikowi wyłącznie do jego własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Pasternak LEGAL lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Pasternak LEGAL lub innych podmiotów uprawnionych.
  • Treści cyfrowe, Materiały, Produkty mogą zawierać chronione znaki towarowe, których usuwanie jest zabronione.
  • Część treści dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów Newslettera.
  • Pasternak LEGAL w ramach udostępnianych nieodpłatnie materiałów i treści oraz usług Newslettera nie udziela nieodpłatnych konsultacji prawnych ani nie udziela nieodpłatnych porad prawnych, z zastrzeżeniem 3 wyjątków opisanych w niniejszym Regulaminie (dotyczących bezpłatnej weryfikacji wstępnej).
  • Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Pasternak LEGAL. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 11.14. Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
  • Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Klienta/Użytkownika innego niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Pasternak LEGAL ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Ponadto Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Materiałów z zawartą umową, jeżeli ta niezgodność istniała w chwili dostarczenia Materiałów i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
  • Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  • Ponadto w przypadku gdy Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w następujących przypadkach gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Pasternak LEGAL nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Pasternak LEGAL próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonych w niniejszym Regulaminie;
 5. Pasternak LEGAL oświadczył lub z okoliczności faktycznych wyraźnie wynika, że Pasternak LEGAL nie doprowadzi Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 • W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pasternak LEGAL  rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 1. Aplikacja i Aplikacja Mobilna
  • Zasady korzystania z Aplikacji oraz Aplikacji Mobilnej określa szczegółowy regulamin dostępny pod adresem: LINK, zaś w sprawach nieuregulowanych zapisy dot. Polityki Prywatności i Cookies oraz niniejszego
 2. Konto
  • Konto – korzystanie z tej usługi elektronicznej możliwe jest po wykonaniu następujących czynności przez Klienta. Po pierwsze jest to wypełnienie Formularza Rejestracji, następnie jest to naciśnięcie przycisku Załóż konto, oraz potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  • Klient zobowiązany jest do podania w formularzy następujących danych:
 1. Imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu;
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP jeżeli zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. utworzone przez Klienta hasła.
 • Usługa Elektronicznego – Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny usunąć swoje Konto.
 • Klient może dokonać tego wysyłając treść takiego żądania do Pasternak LEGAL w szczególności zaś za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pasternaklegal.pl lub też pisemnie na adres siedziby Pasternak LEGAL. Wówczas dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres, który wynika z prawa powszechnie obowiązującego w szczególności zaś z przedawnienia czynów karalnych i przedawnień dotyczących zobowiązań podatkowych.
 • Pasternak LEGAL może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
 1. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego;
 2. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Klientów do korzystania z Usługi Konta;
 3. podjęcia przez Klienta decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  • Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta.
  • Pasternak LEGAL informuje Klienta o dokonanej zmianie Usługi Konta w szczególności przez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach, korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, lub droga elektroniczną (e-mail) w terminie 7 dni przed dokonaniem zmiany.
  • Jeżeli zmiana Usługi Konta istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do Usługi Konta, Pasternak LEGAL zobowiązany jest poinformować Klienta o: właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz prawie Klienta do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) od dnia dokonania zmiany. Klient może wypowiedzieć w w/w przypadkach usługi Konta z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

 14. Opinie i Komentarze

  • Opinie publikowane w Serwisie lub Sklepie Internetowym pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu Produktów Pasternak LEGAL, zakupu Towarów cyfrowych lub korzystali z usług Pasternak LEGAL.
  • Pasternak LEGAL nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii w Serwisie lub Sklepie Internetowym. Z prośbą o przekazanie Opinii Pasternak LEGAL zwraca się do Klienta indywidualnie i jeśli takową otrzyma, samodzielnie publikuję ją na stronie.
  • Prośbę o wystawienie Opinii Pasternak LEGAL wysyła na adres e-mail Klienta, który został pozyskany od Klienta przy zawieraniu z Klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od Klienta, który korzystał z usług, Produktów lub Towarów cyfrowych, Produktów Pasternak LEGAL lub je nabył.
  • Klient, który dokonał zakupu Towaru cyfrowego, Produktu i skorzystał z niego osobiście lub skorzystał z usług Pasternak LEGAL, może przesłać Pasternak LEGAL Opinię dotyczącą tego Towaru cyfrowego, Produktu lub usługi.
  • Przesłanie Opinii może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  • Nie wszystkie otrzymane Opinie, które Pasternak LEGAL otrzyma, podlegają publikacji. Pasternak LEGAL we własnym zakresie decyduję, czy daną Opinię wykorzysta, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie narusza ona postanowień Regulaminu. Nie wyklucza to jednak usunięcia Opinii już opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji.
  • Klient akceptuje, że Opinia wysłana do Pasternak LEGAL nie może być przez Klienta zmieniona lub usunięta.
  • Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że wszelkie opinie będą zgodne z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w szczególności zabronione jest umieszczanie w Opiniach:
  • danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  • danych osobowych osób innych niż Kupujący;
  • treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych.
  • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich).
  • Wysłanie Opinii przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Klient oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii.
  • Dbając o rzetelność Opinii umożliwiamy Klientom złożenie stosownych wniosków o usunięcie Opinii lub jej sprostowanie w sytuacji gdyby okazało się, że ktoś podszył się pod Klienta lub Opinia była nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w sposób nieuczciwy, a taka Opinia została opublikowana, Klient ma prawo zgłosić ten fakt, wysyłając wiadomość na adres wskazany w punkcie 1.5. lit. a niniejszego Regulaminu, a Pasternak LEGAL rozpatrzy takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia Opinii w imieniu Klienta, Opinia zostanie usunięta z Serwisu lub Sklepu Internetowego.
  • Wysłanie przez Klienta Opinii jest równoznaczne z udzieleniem Pasternak LEGAL przez Klienta nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie. Licencja Kupującego zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Sklepie Internetowym, Serwisie oraz w mediach społecznościowych Pasternak LEGAL.
  • Licencja Klienta upoważnia Pasternak LEGAL do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Pasternak LEGAL odpłatnie lub nieodpłatnie. Klient zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Pasternak LEGAL do wykonywania tych praw w imieniu Klienta lub w innym miejscu w szczególności Newsletter.
  • Pasternak LEGAL nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za Opinię, ani tym bardziej nie płaci za wystawienie Opinii.

 15 Treści Niedozwolone

  • Poza treściami niedozwolonymi wskazanymi w punktach poprzedzających jako treści niedozwolone należy rozumieć również: wszelkie nielegalne treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa np. naruszają prawa autorskie, naruszają prawa lub dobra innych osób, pozostają sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
  • W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku cyfrowego oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) – „DSA” – Sprzedający wprowadził szereg regulacji mających na celu realizację obowiązków związanych ze świadczeniem usługi społeczeństwa informacyjnego poprzez:
 1. Ustanowienie punktu kontaktowego dla odbiorców usługi i organów ścigania;
 2. Określenie warunków korzystania z usługi – jakie treści są nielegalne, co Sprzedający robi z takimi treściami, jak należy zgłaszać treści nielegalne
 3. Co powinno zawierać zgłoszenie
 4. Jak wygląda procedura rozpoznania wniosków oraz podejmowanych działań w związku ze zgłoszeniami
 • Wszelkie zgłoszenia dotyczące pojawiających się nielegalnych treści np. w komentarzach, opiniach lub innych materiałach należy kierować na adres: ………………………………., – „PUNKT KONTAKTOWY” lub „ZGŁOSZENIA”.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu lub osoby dokonującej zgłoszenia z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w  3-7 dyrektywy 2011/93/UE;
 2. Adres email zgłaszającego;
 3. uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 4. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 5. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne;

 

 • Zgłoszenia, o których mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości w odniesieniu do określonej informacji, której dotyczą, jeżeli umożliwiają dostawcy usług hostingu działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 • Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedający bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 • Sprzedający powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji w terminie 6 miesięcy. Odbiorca usługi, w tym osoba lub podmiot, który dokonał zgłoszenia – przez okres co najmniej sześciu miesięcy od podjęcia decyzji, o której mowa w niniejszym ustępie – dostęp do skutecznego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, który umożliwia im elektroniczne i bezpłatne wnoszenie skarg na decyzję podjętą przez dostawcę platformy internetowej po otrzymaniu zgłoszenia, lub na następujące decyzje podjęte przez dostawcę platformy internetowej ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez odbiorców stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami korzystania z usług dostawcy:
 1. decyzje w sprawie usunięcia informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu lub ograniczeniu widoczności informacji;
 2. decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, w pełni lub częściowo, na rzecz odbiorców;
 3. decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta odbiorców;
 4. decyzje w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji przekazanych przez odbiorców.

– Okres co najmniej sześciu miesięcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozpoczyna się w dniu, w którym odbiorca usługi został poinformowany o decyzji.

 • Sprzedający rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmów, o których mowa powyżej, oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, nie- arbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Sprzedający korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględniają informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa w punkcie powyżej.
 • Sprzedający przedstawiają wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do następujących ograniczeń nałożonych ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez odbiorcę usługi stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami korzystania z usług dostawcy:
 1. ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści;
 2. zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;
 3. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;
 4. zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

– powyższe ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe. Ma on zastosowanie najpóźniej od dnia nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia;

– powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

 • Uzasadnienie, o którym mowa w punkcie 14.9, musi zawierać co najmniej następujące informacje:
 1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w punkcie 14.9, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 16 DSA czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
 6. jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
 7. Informacje przekazane przez dostawców usług hostingu zgodnie z niniejszym artykułem muszą być jasne i łatwo zrozumiałe oraz na tyle dokładne i szczegółowe, na ile można tego zasadnie oczekiwać w danych okolicznościach. Informacje muszą w szczególności w rozsądny sposób umożliwiać zainteresowanemu odbiorcy danej usługi skuteczne wykonywanie możliwości odwołania się, o których mowa w ust. 3 lit. f).
  • W przypadku gdy Sprzedający poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
  • W przypadku gdy Sprzedawca nie może z dostateczną pewnością wskazać zainteresowanego państwa członkowskiego, informuje organy ścigania państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba lub w którym jego przedstawiciel prawny ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub informuje Europol. Do celów niniejszego artykułu zainteresowanym państwem członkowskim jest państwo członkowskie, w którym według podejrzeń popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa, lub państwo członkowskie, w którym ma miejsce zamieszkania lub znajduje się osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, lub państwo członkowskie, w którym ma miejsce zamieszkania lub znajduje się ofiara takiego zarzucanego przestępstwa.
  • Dostawcy platform internetowych lub wyszukiwarek internetowych przekazują koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje, o których mowa w ust. 2 (Do dnia 17 lutego 2023 r., a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy dostawcy, w odniesieniu do każdej platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej, publikują w publicznie dostępnej sekcji swojego interfejsu internetowego informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy oraz zgodnie z metodyką ustanowioną w aktach delegowanych, o których mowa w art. 33 ust. 2, jeżeli te akty delegowane zostały przyjęte.), zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby dostawca platformy internetowej lub wyszukiwarki internetowej przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, o którym mowa w tym ustępie, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

 

16. Newsletter i Formularz Kontaktowy

  • Dostęp do Newslettera lub Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta/Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Klienta/Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
  • Pasternak LEGAL zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL na czas nieoznaczony.
  • Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pasternak LEGAL, w zakresie tematycznym w nim określonym.
  • Formularz kontaktowy lub Newsletter nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Pasternak LEGAL (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
  • Celem skorzystania z Newslettera lub Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości;
 2. może dołączyć umowę, która zostanie przez niego zanonimizowana;
 3. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 4. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji;
 5. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Zapisz się”, „Wyślij” lub inny podobny. Kontakt może nastąpić w każdy możliwy sposób.
 • Klient/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 • Klient/Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik/Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • Klient/Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 • Za pośrednictwem Serwisu, Sklepu Internetowego możesz zapisać się do Newslettera, żeby otrzymywać na swój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z Pasternak LEGAL.
 • Zapis do Newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, wraz z imieniem, w formularzu zapisu do Newslettera.
 • Pasternak LEGAL przesyła Newsletter Klientom/Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter Pasternak LEGAL.
 • Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na Newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pasternak LEGAL w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Pasternak LEGAL za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi/Klientowi Newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana (klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera), co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania Newslettera. Pasternak LEGAL może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera. Wysłanie przez Użytkownika/Klienta w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika/Klienta zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Dostarczenie usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik ma możliwość odpłatnego zamówienia Usługi Newsletter i dostarczenia Treści cyfrowych albo Usług cyfrowych, co skutkować będzie koniecznością zapłaty ceny. Każdorazowo Cena wskazana zostanie po przesłaniu zamówienia email. W celu złożenia odpłatnego zamówienia na Usługę Newsletter i dostarczenie w jej ramach Towaru cyfrowego na adres biuro@pasternaklegal.pl.
 • Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik/Klient wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Pasternak LEGAL telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) zarówno w drodze komunikacji telefonicznej jak i email. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji usługi Newsletter przez Pasternak LEGAL.
 • Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez Pasternak LEGAL, a w szczególności Newsletter może być dostępny czasowo/ okresowo. Dostarczenie Newslettera może zostać zaprzestane przez Pasternak LEGAL względem Klienta, Użytkownika, w każdym czasie.
 • Prawidłowe otrzymywanie Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Klienta/Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta/Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Pasternak LEGAL dokłada wszelkich starań, aby przesyłane treści były rzetelne i wiarygodne. Treści cyfrowe przesyłane przez Pasternak LEGAL w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Pasternak LEGAL na dzień ich sporządzenia. Pasternak LEGAL zastrzega jednak, że treści zawarte w Newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani oficjalna interpretacja obowiązujących przepisów prawa. Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w Newsletterze.
 • Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską.
 • Usługodawca może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – posiadają tam założony profil. Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza Użytkowników). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook (Meta Platform) pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Usługodawca zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.
 • Informacje zawarte w Newsletterze nie stanowią informacji, porady prawnej, Pasternak LEGAL nie udziela również nieodpłatnych usług prawnych w szczgólności porad i konsultacji w zakresie przesłanego Newsletter.

 

17. Reklamacje

  • Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie:
 1. Klientów będących:
 • Użytkownikami lub Klientami, Kupującymi, Usługobiorcami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  1. Umów o dostarczanie Usługi Konta oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  2. Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta oraz Niezgodności Towaru cyfrowego, Produktu z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 • Dostarczany Klientowi przez Pasternak LEGAL przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
 1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 2. przez cały okres dostarczania danego przedmiotu świadczenia– w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w sposób ciągły.
  • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi.
  • Reklamacje powinny zostać skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pasternaklegal.pl
  • Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 4. aktualny adres, w tym adres e-mail;
 5. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 6. wskazanie ewentualnych żądań.
  • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialności za Niezgodność Towaru cyfrowego z Umową:
   1. istniejącą w chwili dostarczenia przedmiotu świadczenia i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
   2. ujawnioną w okresie dostarczania danego przedmiotu świadczenia– w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w sposób ciągły.
  • W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia przedmiotu świadczenie do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
  • Pasternak LEGAL może odmówić doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Pasternak LEGAL nadmiernych kosztów.
  • Pasternak LEGAL udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
  • Pasternak LEGAL w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji, Pasternak LEGAL udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której może:
 7. uznać reklamację oraz wskazać planowany termin doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 8. odmówić doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Pasternak LEGAL nadmiernych kosztów;
 9. odrzucić reklamację z powodu jej bezzasadności.
  • W przypadku uznania reklamacji przez Pasternak LEGAL, Pasternak LEGAL na własny koszt doprowadza przedmiot świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter przedmiotu świadczenia oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Pasternak LEGAL wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
  • Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Pasternak LEGAL niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania
  • Przedmiotem reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
 10. zrealizowane usługi, które są niekorzystne dla Klienta, w tym sensie, że m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 11. zrealizowane usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 12. zrealizowane usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Pasternak LEGAL;
 13. prawidłowo przekazane Klientowi Towary cyfrowe, Produkty, które nie zostały przez niego wykorzystane, użyte
  • W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem braku możliwości złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku usługi Konta lub materiałów bezpłatnych, Klient może złożyć Pasternak LEGAL oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 14. doprowadzenie do zgodności przedmiotu świadczenia z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 15. Sprzedawca nie doprowadził przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 16. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić przedmiot świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 17. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego przedmiotu świadczenia bez uprzedniego żądania od Pasternak LEGAL doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 18. z oświadczenia Pasternak LEGAL lub okoliczności wyraźnie wynika, że Pasternak LEGAL nie doprowadzi przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@pasternaklegal.pl
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać co najmniej:
 19. imię i nazwisko Klienta;
 20. adres poczty elektronicznej;
 21. datę dostarczenia przedmiotu świadczenia;
 22. opis ujawnionej Niezgodności;
 23. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ustępach powyżej;
 24. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  • Pasternak LEGAL nie będzie uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy, Produkt był niezgodny z umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Klient korzystał z tego Towaru cyfrowego, Produktu przed odstąpieniem od umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Produktu.
  • Klient nie może odstąpić od umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy o dostarczanie Usługi Konta, Pasternak LEGAL usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
  • Pasternak LEGAL informuje a Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku obniżenia ceny Towaru cyfrowego, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Pasternak LEGAL zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
  • Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.
  • Pasternak LEGAL wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 25. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 26. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 27. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.
  • Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Usługi jest prawo polskie.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  • Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Towaru cyfrowego, Produktu chyba że Klient wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożony w następujący sposób:
 1. w formie pisemnej na adres: Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: email: biuro@pasternaklegal.pl;
 3. Inne formy kierowania roszczeń nie są dopuszczalne.
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 20 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego, stronie Serwisu, Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obligatoryjne z jego strony.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Pasternak LEGAL wydaje Produkt, Towar cyfrowy będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Pasternak LEGAL ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Pasternak LEGAL dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Pasternak LEGAL nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, Towar cyfrowy od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Pasternak LEGAL do odbioru, chyba że Pasternak LEGAL zaproponował, że sam odbierze Produkt, Towar cyfrowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
 1. w formie pisemnej na adres: Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: email: biuro@pasternaklegal.pl;
 3. usunąć wszelkie treści cyfrowe;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Towar cyfrowy.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu, Towaru cyfrowego inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Serwisie Pasternak LEGAL nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, Towaru cyfrowego. W przypadku Towarów cyfrowych i skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta lub uwzględniani reklamacji i zwrotu całej ceny, Klient zobowiązany jest usunąć wszelkie Towary cyfrowe oraz Produkty z wszelkich nośników lub miejsc ich utrwalenia lub innej czynności  w tym dokonania zapisu przez Klienta.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
  w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponadto w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w wyniku której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 19. Ochrona danych osobowych

 20. Postanowienia Końcowe

 

 • Umowy zawierane przez Serwis oraz Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Serwis lub Sklep Internetowy oraz wszelkie treści w nich zawarte podlegają ochronie prawnej i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Pasternak LEGAL lub podmiotów powiązanych z Pasternak LEGAL. Klient/Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu, Sklepu Internetowego oraz materiałów w nim zawartych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pasternak LEGAL oraz osób trzecich. Klient/Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Pasternak LEGAL w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych, chyba, że wartość zakupionego Produktu, Towaru cyfrowego była wyższa wówczas do jej wysokości.
 • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. ustawa o prawach konsumenta;
  • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Pasternak LEGAL lub przesłania ich na adres email Klienta.
  • Po ukazaniu się na stronie Serwisu pasternaklegal.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie, Sklepie Internetowym informacji o zmianach w Regulaminie, Klient/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż brak sprzeciwu po jego ogłoszeniu w terminie 14 dni stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika/Klienta. Zmieniony Regulamin wiąże Strony, jeżeli w terminie 14 dni od udostępnienia Klientowi zmian Regulaminu Klient nie wypowie Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania.
  • W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie mogące wystąpić wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  • Zapoznając się z treścią Serwisu, Sklepu Internetowego, a w szczególności Bloga Baza wiedzy czy Newsletter, bezpłatne materiały rozumiesz, że Blog, Baza wiedzy czy Newsletter, bezpłatne materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny, zawierają wyłącznie treść o charakterze ogólnym, nie stanowią one ani porady prawnej, ani wykładni prawa, nie buduje stosunku klient – prawnik. Strony Internetowe, Serwis i treści w nich dostępne służą wyłącznie celom informacyjnym. Ani Strony internetowe, ani Serwis, ani treści w nich dostępne nie stanowią profesjonalnej porady i nie należy na nich polegać ani Ty, ani żadna osoba trzecia, w tym na przykład w celu prowadzenia lub promowania swojej firmy, zabezpieczania finansowania lub kapitału w jakiejkolwiek formie, uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń regulacyjnych lub rządowych lub w inny sposób w celu uzyskania usług lub innych korzyści od jakiegokolwiek podmiotu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub podjęciem jakichkolwiek działań warto skonsultować się z profesjonalnymi doradcami.
  • Pasternak LEGAL nie odpowiada za treści Bloga, Bazy Wiedzy, materiałów nieodpłatnych w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej, gdyż nie mają one w szczgólności charakteru konsultacji, porady czy informacji prawnej. Treść w/w jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego Pasternak LEGAL. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
  • Pasternak LEGAL kieruje się kodeksem etyki adwokackiej dostępnej pod następującym linkiem: Kodek Etyki
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pasternak LEGAL.
  • Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a szczegółową Umową zawartą z Klientem pierwszeństwo mają zawsze zapisy Umowy.
  • Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część nieniejszego OWU i został wskazany w punkcie 21 Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2024 r.

 

– pobierz dokument w formacie PDF

 

Poprzednie wersje Regulaminów obowiązujące przed dniem 11 września 2023 r. można znaleźć pod poniższymi adresami:

 1. Regulamin świadczenia usługi bezpłatnej weryfikacji online;
 2. Regulamin świadczenia usług odpłatnych konsultacji;
 3. Regulamin świadczenia usług obowiązujący – 26.03.2024 do 25.02.2024 r. 

 

 

 21. Wzór Formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

……………………………………….                                                                                           ……………………………………….

Pełna nazwa firmy / Imię i Nazwisko                                                                                                               miejscowość i data

……………………………………….

Adres

Do:

Łukasz Pasternak

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka

 1. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej w dniu ……………………………………….. z Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………….

data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Klient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest pod następującym linkiem.

 

Zobacz zespół

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1