Prawo karne

Dozór elektroniczny

05.01.2024

Wstęp

Współczesne społeczeństwo przeszło wielkie zmiany w zakresie rozumienia i stosowania prawa karnego. Zdobyte przez lata doświadczenia oraz rozwijająca się technologia umożliwiły wprowadzenie bardziej zaawansowanych i skutecznych narzędzi nadzoru kryminalnego. Jednym z takich narzędzi, które zdobywa coraz większą popularność i uznanie, jest dozór elektroniczny. Dozór elektroniczny to forma nadzoru kryminalnego, która umożliwia osobom skazanym na pozostawanie pod ścisłą kontrolą organów ścigania, jednocześnie umożliwiając im pewien stopień wolności. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, dozór elektroniczny stał się skutecznym narzędziem nadzoru nad osobami objętymi wymiarem sprawiedliwości.

https://pasternaklegal.pl/dozor-elektroniczny/

Spis treści:
1. Co to jest dozór elektroniczny? Na czym polega tzw. kara dozoru elektronicznego?
2. Kto kontroluje dozór elektroniczny?
3. Czy płaci się za dozór elektroniczny?
4. Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?
5. Co robimy dla klientów
6. Dozór elektroniczny – procedura – Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?
7. Specjalizacja

 

 

Co to jest dozór elektroniczny? Na czym polega tzw. kara dozoru elektronicznego?

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, polega na tym, że skazany odbywa karę w domu bądź mieszkaniu wskazanym przez sąd jako miejsce wykonywania kary i może je opuszczać wyłącznie w ściśle określonych godzinach i w ściśle określonym celu. W celu kontroli skazanego, na jego rękę lub nogę zakładany jest specjalny nadajnik w formie opaski, a w mieszkaniu umieszczane jest urządzenie monitorujące, czyli odbiornik.

Kto kontroluje dozór elektroniczny?

W rozumieniu ogólnym, nadzór nad systemem dozoru elektronicznego sprawuje właściwy sąd penitencjarny. Natomiast skazany i jego zachowanie kontrolowane są bezpośrednio przez kuratora sądowego.

Czy płaci się za dozór elektroniczny?

Zarówno złożenie wniosku o wykonywanie kary w SDE nie wymaga uiszczenie żadnych opłat, jak i samo wykonywanie kary w tym systemie jest całkowicie bezpłatne.

 

https://pasternaklegal.pl/dozor-elektroniczny/

 

Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?

Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego? Jakie warunki musi spełnić skazany, aby sąd wydał postanowienie o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego?

Pierwszym i podstawowym czynnikiem warunkującym dopuszczalność odbywania kary w tym systemie, jest wysokość kary. Jeszcze do niedawna, górną granicę bezwzględnie stanowiło skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza roku, co dotyczyło także skazania na kilka kar, których suma również łącznie nie mogła przekroczyć tej granicy. Od stycznia 2023 r. SDE można stosować także wobec skazanego względem którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (dawniej kara nie mogła przekraczać 1 roku i 6 miesięcy). Skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu.

Ponadto, wszystkie osoby pełnoletnie, które będą zamieszkiwały wspólnie ze skazanym w miejscu odbywania kary w SDE, muszą na to wyrazić pisemną zgodę, a także zgodzić się, aby upoważniony podmiot dozorujący dokonywał czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania nadajnika i odbiornika.

Nie bez znaczenia pozostają także warunki techniczne mieszkania. Podmiot dozorujący musi ocenić, czy w mieszkaniu jest odpowiedni poziom sygnału telefonii komórkowej oraz prąd elektryczny, które są niezbędne do prawidłowego działania urządzeń monitorujących.

Co jednak najważniejsze, skazany musi przekonać sąd, że cele kary pozbawienia wolności zostaną osiągnięte mimo, że nie będzie się ona odbywać w zakładzie karnym. Innymi słowy odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary (przesłanka stanowiąca o tym, że odbycie kary w systemie dozoru ma być wystarczające dla osiągnięcia celów kary – została uchylona);

Należy podkreślić, że z dozoru elektronicznego nie mogą skorzystać osoby skazane w ramach tzw. „recydywy wielokrotnej” z art. 64 § 2 k.k.

Co robimy dla klientów:

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta, a do powierzonych nam spraw podchodzimy w sposób przemyślany i indywidualny.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, prawa karnego gospodarczego. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań wykonawczych w tym związanych ze reprezentowaniem klientów w sprawie złożonego wniosku o wyrażenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Dozór elektroniczny – procedura – Kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Standardową procedurę, zmierzającą w kierunku udzielenia skazanemu pozwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna złożenie wniosku. Taki wniosek składa się na piśmie do sądu penitencjarnego, czyli sądu okręgowego właściwego dla okręgu, w którym przebywa skazany. Może on zostać złożony przez:

·        Skazanego;

·        Obrońcę;

·        Prokuratora;

·        Kuratora;

·        Dyrektora zakładu karnego.

Pewne zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w 2023 r. o czym pisaliśmy już w innym artykule – zobacz więcej na ten temat w tym wpisie – dozór elektroniczny po 1 stycznia 2023

Jaki organ udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego ? zobacz więcej na ten temat

DOZÓR ELEKTRONICZNY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

 

Na tym etapie, niezwykle istotne jest uzasadnienie, zawarte we wniosku. Sąd musi mieć pewność, że cele kary zostaną spełnione. Największą uwagę zwraca się na prewencję szczególną, czyli zresocjalizowanie sprawcy tak, aby w przyszłości nie popełniał już więcej przestępstw. Analizowane jest dotychczasowy styl życia skazanego, jego postawa i charakter. Bada się także, czy był już wcześniej karany i ewentualnie jaki skutek przyniosły poprzednie kary. Do wniosku muszą być także dołączone pisemne zgody osób pełnoletnich, które będą zamieszkiwać ze skazanym. Sądy mają duża swobodę w ocenie tej przesłanki, stąd, aby działać możliwie najskuteczniej zachęcamy do skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych prawników i do kontaktu z naszą kancelarią, która z zachowaniem należytej staranności pomoże zredagować wniosek.

Więcej o wniosku o dozór elektroniczny przeczytasz TUTAJ

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

 

Po wpłynięciu wniosku do sądu, ustala się, czy istnieją przeszkody techniczne, które uniemożliwiłyby uwzględnienie wniosku. Podmiot dozorujący sprawdza warunki miejsca, w którym miałaby się odbywać kara w SDE i przesyła stosowne informacje do sądu.

Kolejnym etapem jest posiedzenie sądu, które może odbywać się w zakładzie karnym, jeżeli skazany jest już w trakcie odbywania kary lub w sądzie, jeśli skazany przebywa na wolności. Obowiązkowo bierze w nim udział prokurator. Sąd musi wydać postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do sądu. Na posiedzeniu, skazany bądź jego obrońca zostają wysłuchani i jest to odpowiedni moment na uzupełnienie argumentacji, która ewentualnie nie została zawarta we wniosku, a także na zbadanie stosunku skazanego do popełnionego przez niego czynu.

Postępowanie kończy rozstrzygnięcie sądu, który może:

·        Odmówić udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w SDE – wówczas, skazanemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu, który odmówił udzielenia zgody.

·        Udzielić zezwolenia na odbywanie kary w SDE – sąd określa wówczas w postanowieniu miejsce, czas i rodzaj wykonywania nałożonych obowiązków oraz wyznacza termin zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania odbiornika i nadajnika.

Zezwolenie na odbywanie kary w SDE może wydać także komisja penitencjarna, ale wyłącznie w przypadku, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

Specjalizacja

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa:

  • karnego,
  • prawa handlowego
  • prawa zamówień publicznych,

w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych.

 

Zainteresuję Cię także:

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1