Prawo karne

DOZÓR ELEKTRONICZNY PO RAZ DRUGI

autor: Łukasz Pasternak

04.10.2022

Dozór elektroniczny to możliwość odbycia kary (pozbawienia wolności) na wolności z istotnymi ograniczeniami z zastosowaniem systemów elektronicznych.

Celem Systemu Dozoru Elektronicznego jest eliminacja skazanych wymagających izolacji, stąd przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej formy wykonania kary pozbawienia wolności należy szczegółowo zbadać osobowość skazanego, jego sytuację życiową, w tym mieszkaniową i rodzinną. Odbywanie kary pozbawienia wolności , nie zawsze musi odbywać się w zakładzie karnym. Dlatego też warto zapoznać się z instytucją SDE, która umożliwia skazanemu nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy, w systemie dozoru elektronicznego.

Z uwagi na okoliczność, że jeden z poprzednich wpisów dotyczył tego czy jest dozór elektroniczny zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem dotyczącym tego – “Co to jest dozór elektroniczny?”

Z powyższego wpisu dowiesz się, czym jest dozór elektroniczny, kto może się o niego ubiegać, jakie warunki trzeba spełnić, jakie są koszty złożenia wniosku oraz gdzie taki wniosek należy złożyć.

 

Kolejny wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w SDE – po jakim czasie można złożyć ?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego osobom, które nie odbywały w przeszłości kary pozbawienia wolności w tym trybie jak i osobom, które w przeszłości odbywały taką “zastępcza karę pozbawienia wolności”. Ustawa nie określa jakiegoś ścisłego limitu ilościowego w zakresie wykonywania dozoru elektronicznego względem skazanego. Tym samym nie wykluczone jest złożenie wniosku o odbycie kolejnej kary w systemie dozoru elektronicznego, jak również możliwe jest złożenie kolejnego wniosku w tej samej sprawie po upływie określonego czasu. Każdorazowo składając stosowny wniosek należy jednak wykazać, że odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary, spełnić przesłanki warunkujące udzielenie zgody oraz wskazać miejsce wykonywania dozoru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania. Mając na uwadze powyższe kolejny wniosek w tej samej sprawie warto złożyć po upływie w/w 3 miesięcznego okresu.

Kodeks Karny wykonawczy nie zakazuje Sądowi penitencjarnemu udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego kolejny raz o ile przesłanki warunkujące jego zastosowanie zostaną spełnione.

 

Czy można starać się o system dozoru elektronicznego, gdy skazany ma dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, przepisy o dozorze elektronicznym stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku i 6 miesięcy. Należy pamiętać, że o zaistnieniu przesłanki formalnej 1 roku i 6 miesięcy nie decyduje suma kar, jakie pozostały do odbycia w momencie orzekania w tym przedmiocie, lecz suma kar, jakie skazany kolejno odbywał i ma jeszcze do odbycia.

Zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego można wyrazić jedynie temu skazanemu, wobec którego orzeczono karę lub kary pozbawienia wolności kolejno odbywane w wymiarze łącznie nieprzekraczającym roku i sześciu miesięcy, bez względu na to, w jakim wymiarze kara ta lub suma kar pozostała jeszcze do wykonania w momencie rozpoznawania wniosku skazanego (zob. postanowienie SA w Katowicach z 28.12.2016 r., II AKzw 1989/16).

 

Kiedy Sąd cofnie zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Należy pamiętać, że udzielenie przez Sąd zgody na odbywanie przez skazanego kary w warunkach dozoru elektronicznego stanowi duży kredyt zaufania udzielany przez Sąd, a tym samym w określonych wypadkach Sąd może cofnąć udzieloną zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Ogólnie można powiedzieć, że wyróżniamy przesłanki uchylenia zezwolenia o charakterze obligatoryjnym , względnie obligatoryjnym, jak też fakultatywnym.

Sąd penitencjarny uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki uchylenia zezwolenia (obligatoryjnie):

1/ skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika;

2/ skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku;

3/ odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona;

4/ skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Sąd Penitencjarny może odstąpić do uchylenia zezwolenia z powodu wyżej wymienionych powodów.

Sąd penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany korzystający z zezwolenia na opuszczenie miejsca wykonania dozoru, nie powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.

Przepisy normujące instytucję dozoru elektronicznego przewidują, że przed uchyleniem zezwolenia sąd penitencjarny, o ile uzna to za konieczne, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcy, a także sądowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela skazanego.

Warto zauważyć, że Skazany ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt, nie może w szczególności dokonywać jakichkolwiek manipulacji przy zainstalowanych urządzeniach, a także dopuścić do niszczenia czy usuwania nadajnika.W przypadku naruszenia warunków odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego skazany może zostać pociągnięty również do odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu.

 

Uchylenie dozoru elektronicznego – co oznacza – konsekwencje ?

Najbardziej dolegliwym skutkiem uchylenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE jest doprowadzenie skazanego do zakładu karnego celem odbycia reszty kary.

Sąd orzeknie o tym, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną, uwzględniając zaliczenie na poczet kary okresu objętego systemem dozoru elektronicznego.

Zastosowanie systemu dozoru elektronicznego po uchyleniu zgody w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

 

Zażalenie na postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego

Na postanowienie sądu penitencjarnego o uchyleniu dozoru, skazanemu przysługuje zażalenie. W toku postępowania zażaleniowego bada się zasadność rozstrzygnięcia przez Sąd a także ocenie może podlegać zastosowanie przez Sąd przesłanki uchylenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Czy złożenie wniosku o dozór elektroniczny automatycznie powoduje wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?

Składając wniosek o dozór elektroniczny warto pamiętać, że nie skutkuje on automatycznie wstrzymaniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny, uregulowany w ustawie Kodeks karny wykonawczy, umożliwia skazanym na karę poniżej roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych, odbywanie orzeczonej kary w swoim miejscu zamieszkania. Wniosek należy uzasadnić tak, by przekonać sąd, że akurat w wypadku tego skazanego odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności skazany powinien złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CO TO JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

DOZÓR ELEKTRONICZNY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO – SDE

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

POMIARY DO DOZORU ELEKTRONICZNEGO

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DOZÓR ELEKTRONICZNY – ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDZIELENIA ZGODY NA DOZÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY – PO CO?

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

19 kwietnia 2024

Jakie kary dla kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wstęp Czy w 2024 kierowcy kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu? Jak ilość alkoholu we krwi wpływa na możliwość utraty prawa jazdy? Czy możliwa jest utrata prawa jazdy za alkohol? C...

Czytaj dalej

Jakie kary dla kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Inne

12 kwietnia 2024

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ram...

Czytaj dalej

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Prawo karne

4 kwietnia 2024

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego? Czy jazda pod wpływem narkotyków stanowi wykroczenie czy przestępstwo? Jak narkotyki wpływają na ...

Czytaj dalej

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1