Prawo karne

WYŁUDZENIE KREDYTU 

03.01.2024

Wstęp

W Polsce oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw z wyraźną tendencją wzrostową obserwowaną w ostatnich dwóch dwudziestoleciach, zaś wyłudzenie kredytu może być traktowany jako jeden ze sposobów popełnienia przestępstwa oszustwa. W erze powszechnego dostępu do usług finansowych, kredyt stał się nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki. Działa jak katalizator rozwoju indywidualnego i przedsiębiorczego, umożliwiając realizację marzeń oraz inwestycji. Jednakże, wraz z rosnącym znaczeniem kredytów, pojawia się również ciemna strona tego finansowego narzędzia. W związku z rosnącą liczbą włamań na konta bankowe coraz poważniejszym problemem staje się wyłudzenie kredytu gotówkowego, kredytu ratalnego, kredytu hipotecznego  lub pożyczki przez internet. Przestępstwo oszustwa kredytowego stanowi coraz poważniejszy problem społeczny, mający wpływ nie tylko na stabilność sektora finansowego, ale także na życie jednostek i przedsiębiorstw. Osoby stosujące nieuczciwe praktyki w celu pozyskania niezasłużonych korzyści wykorzystują złożoność procedur kredytowych oraz luk w systemach bezpieczeństwa. W rezultacie, ofiary wyłudzeń często doświadczają nie tylko strat finansowych, lecz także trudności w odzyskaniu utraconego statusu kredytowego. Banki, oceniając naszą wiarygodność, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników, ale jednym z najważniejszych – poza dochodami i sytuacją finansową – jest historia kredytowa.

W niniejszym wpisie postaram się pokrótce przybliżyć kwestię oszustw kredytowych. Kiedy mówimy o wyłudzeniu kredytu na początek warto doprecyzować kwestię terminologii – z perspektywy polskiego prawa kredyt to nie to samo, co pożyczka.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

Spis treści:
1. Co to jest oszustwo?
2. Czym jest kredyt?
3. Czym jest pożyczka?
4. Czym różni się kredyt od pożyczki
5. Co to jest wyłudzenie kredytu? Na czym polega wyłudzenie?
6. Przestępstwo wyłudzenia może polegać na:
7. Czy to już wyłudzenie kredytu?
8. Jak działają oszuści?
9. Inne przykłady oszustw kredytowych
10. Wyłudzenie kredytu przez Internet jak przebiega proces wyłudzeń internetowych? Tak działają przestępcy!
11. Jak sprawdzić wyłudzenie pożyczki?
12. Co robić, żeby nie paść ofiarą wyłudzenia?
13. Co zrobić, gdy ktoś wziął na mnie pożyczkę?
14. Jak udowodnić wyłudzenie kredytu? Gdzie szukać pomocy?
15. Jak udowodnić wyłudzenie kredyt?
16. Kiedy bank zgłasza wyłudzenie?
17. Co grozi za wyłudzenie kredytu? – Kara za wyłudzenie kredytu
18. Odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty
19. Od jakiej kwoty wyłudzenia grozi najsurowsza kara?
20. Czy jest możliwe zawieszenie za wyłudzenie kredytu?
21. Wsparcie procesowe, ale i działania profilaktyczne
22. Jak działamy?

 

 

Co to jest oszustwo?

Według polskiego prawa karnego oszustwo to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…), celem działania sprawcy jest osiągnięcia korzyści majątkowej. Mówi o tym art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Oszustwo zwane jest również wyłudzeniem, które jest przestępstwem.

Szerzej na temat oszustwa pisaliśmy w artykule – oszustwo – art. 286 k.k.

Czym jest kredyt?

To czynność bankowa, regulowana przepisami prawa bankowego. Udzielanie kredytów wykonywane jest na podstawie umowy kredytu, której definicja ustawowa została sformułowana w art. 69. ust.1. prawa bankowego zgodnie z treścią ww. przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Czym jest pożyczka?

Jej regulację możemy znaleźć w kodeksie cywilnym, a dokładnie w art. 720 i n. k.c. Zgodnie ze wskazanym artykułem:

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Czym różni się kredyt od pożyczki

Przy umowie kredytu otrzymujesz określoną kwotę, którą możesz wykorzystać na ustalony umownie cel. Kredyty mogą być oferowane wyłącznie przez banki i SKOKi. Pożyczka może być udzielona zarówno przez bank, jak i firmę pożyczkową, a nawet osobę prywatną, może być wydatkowana dowolnie.

Co to jest wyłudzenie kredytu? Na czym polega wyłudzenie?

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki to oszustwo finansowe, stypizowanie w treści art.297 k.k. polegające na doprowadzeniu do uzyskania kredytu, pożyczki, lub innych świadczeń na podstawie nierzetelnych dokumentów. Omawiane przestępstwo ma kilka odmian.

Mimo iż standardowo o wyłudzeniu kredytu myśli się w kontekście oszustów, którzy wchodzą w posiadanie czyichś danych osobowych i  biorą na kogoś chwilówkę , za oszustwo kredytowe uznać można również zaciągnięcie zobowiązania finansowego we własnym imieniu.

Przestępstwo wyłudzenia może polegać na:

Podrobieniu dokumentu: Polega na nadaniu dokumentowi pozorów autentyczności. Jest postacią tzw. Fałszu materialnego

Przerobieniu dokumentu : Polega na modyfikacji autentycznej treści dokumentu przez osobę do tego nie uprawnioną np. zmiana liczby wskazanej w oryginalnym dokumencie

Przedłożeniu dokumentu poświadczającego nieprawdę: W orzecznictwie przyjmuję się, że poprzez przekładanie, o którym mowa w treści przepisu art 297 k.k. należy rozumieć wszelkie działania polegające na składaniu dokumentów lub oświadczeń, oddawaniu ich do przejrzenia lub oceny ( Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 07-03-2013r., Sygn. akt V KK304/12) np. Przedłożenie poświadczających nieprawdę zaświadczeń o

Przedłożeniu dokumentu nierzetelnego: Oświadczeniem nierzetelnym jest oświadczenie, które zawiera informacje nieprawdziwe lub niepełne, oraz takich które ze względu na swój sposób wyrażenia mogą sugerować adresatowi istnienie stanu rzeczy niezgodnego z prawem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05-01-2006r. Sygn. akt III K 198/05)

Orzecznictwo:

Przytoczę rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego Gdańsku – Południe w sprawie w sygn. akt II K 994/15, w której sprawca został oskarżony  o to, że doprowadził Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową Rafineria w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 65.000 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do własnej zdolności kredytowej oraz zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania przez zawarcie umowy pożyczki na cele mieszkaniowe poprzez przedłożenie uprzednio podrobionych dokumentów dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tej pożyczki w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony, sprawca został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazany na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) złotych każda.

Czy to już wyłudzenie kredytu?

Wyłudzenie kredytu z art.297 k.k.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku finansowym, wyłudzenia kredytów stają się coraz bardziej wyrafinowanym wyzwaniem dla instytucji finansowych i jednostek. Pomimo nowoczesnych zabezpieczeń, nieuczciwi sprawcy stale doskonalą swoje metody, wykorzystując złożone mechanizmy. Warto jednak pamiętać, że wiele metod działania oszustów opiera się na bardzo podobnych lub nawet identycznych schematach. Według najnowszych danych, aż 84% Polaków obawia się wykorzystania swoich personaliów w wyniku wycieku, a 54%. boi się wyłudzenia pieniędzy spowodowanego wyłudzeniem danych osobowych.

Obecnie wraz z rozwojem technologicznym rozwija się rynek kredytów i pożyczek internetowych. Procedura szybkiej pożyczki online, staję się coraz bardziej popularna. Jednak w miarę jak sektor ten ewoluuje, pojawiają się zarówno korzyści, jak i wyzwania. Kluczowe jest to, że w  trakcie pozyskiwania finansowania online nikt nie por ównuje zdjęcia z dowodu osobistego z twarzą osoby, która się posługuje tym dowodem. Aby wyłudzić kredyt posługując się cudzym dokumentem wystarczą więc tylko kompletne dane z dowodu:

•            imię i nazwisko,

•            numer PESEL,

•            miejsce zamieszkania,

•            numer i seria dowodu osobistego.   

 

Zespół Prawa Karnego Pasternak LEGAL często świadczy wsparcie prawne związane z przestępstwami oszustwa, również w przypadku oszustw w sferze cyber.

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów podmiotów występujących w charakterze podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

Świadczymy usługi prawne związane z doradztwem dotyczącym odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Prowadzimy również szkolenia oraz audyty w celu przeciwdziałania oszustwom w firmach.

Doradztwo w sprawach karnych – to nasza Specjalizacja

Potrzebujesz obrońcy w sprawie Karnej, jesteś pokrzywdzonym, a może chcesz podjąć działania prewencyjne – kliknij i umów się na konsultację

 

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak działają oszuści?

W jaki sposób najczęściej dochodzi do wyłudzeń? Oto najbardziej znane schematy działania:

Wciąż najczęściej stosowaną metodą oszustwa są różne odmiany phisingu, czyli popularna metoda na skradzione dane wrażliwe- podszywania się pod inną osobę lub instytucję,

O odmianach oszustwa takich jak:

pisaliśmy w artykułach pisanych powyżej

Inne przykłady oszustw kredytowych

Wyłudzenie kredytu na cudzy dowód osobisty   metoda ta jest wykorzystywana po przypadkowym odnalezieniu zagubionego dowodu lub jego celowej kradzieży, a także może mieć miejsce, kiedy ktoś niepowołany uzyska dostęp do skanów dokumentu (przykładowo włamie się na skrzynkę e-mailową, na którą ktoś kiedyś taki skan otrzymał).

Wyłudzenie kredytu na słupa : Takim wyłudzeniem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze. Przestępstwo polega najczęściej na tym, że werbowane są osoby, którym obiecany jest procent od wyłudzonej pożyczki, przestępcy dają im sfałszowane zaświadczenia o zarobkach i wysyłają do banku, żeby złożyli wniosek o kredyt. Gdy Ci uzyskają kredyt, cała suma trafia do przestępców, a „słup” zostaje z długiem.

Oszustwa telefoniczne – Telefoniczni oszuści dzwonią z zaufanego numeru podając się za pracownika danej organizacji i informują, że ktoś próbuję zaciągnąć kredyt na ich dane wrażliwe, pod tym pretekstem rzekomy konsultant próbuję zebrać jak najwięcej danych osobowych od klienta.

Wyłudzenie kredytu przez Internet jak przebiega proces wyłudzeń internetowych? Tak działają przestępcy!

Przestępcy mają szereg środków i sposobów, aby uzyskać zamierzone cele.

Nowe sposoby wyłudzenia przez Internet: Dane najczęściej zostają wykradzione poprzez fałszywą stronę logowania do banku. Hakerzy przesyłają link do płatności na portalu aukcyjnym typu OLX, lub w wiadomości sms, ofiara logując się na podstawionej stronie przekazuje wszystkie dane wrażliwe oszustom.

Coraz popularniejszym sposobem staję się kradzież poprzez tzw. AnyDesk, czyli program do zdalnego sterowania pulpitem. Złodzieje podszywając się pod pracowników banków lub brokerów kryptowalut zachęcają do instalacji groźnego oprogramowania.

Jak sprawdzić wyłudzenie pożyczki?

Najpewniejszym sposobem jest wykupienie Alertów BIK. Dzięki nim przyjdzie do nas informacja sms za każdym razem, gdy ktoś będzie składał wniosek o kredyt lub pożyczkę na nasze dane. Jeśli to próba wyłudzenia kredytu, mamy szansę od razu zareagować, widząc ewentualne zaciągnięcie zobowiązania. Oczywiście alert działa także, kiedy to my staramy się o kredyt i jeśli go otrzymamy w takiej sytuacji, będzie to dla nas potwierdzenie, że nasz wniosek jest rozpatrywany.  Alerty działają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dzięki temu widzi, czy nie zostaliśmy ofiarą wyłudzenia kredytu,

Wyłudzenie kredytu jak skutecznie się bronić?

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

 

Co robić, żeby nie paść ofiarą wyłudzenia?

Wyłudzenia kredytowe stanowią poważne zagrożenie dla każdego, kto korzysta z usług finansowych.  Jak ustrzec się przed wyłudzeniem?  Czy można skutecznie bronić się, aby uniknąć wyłudzenia kredytu?

Istotne jest posiadanie świadomości oraz zastosowanie praktycznych środków ochrony.  Oto kilka kluczowych wskazówek, jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu:

1. Monitorowanie rachunków finansowych

Regularne sprawdzanie wyciągów bankowych i kart kredytowych pozwala szybko zidentyfikować nieautoryzowane transakcje. Elektroniczne powiadomienia o transakcjach lub osiąganych limitach mogą być skutecznym narzędziem wczesnego wykrywania potencjalnych nadużyć.

2. Bezpieczne przeglądanie internetu

Unikaj korzystania z bankowych usług internetowych na publicznych komputerach, a także pamiętaj o zabezpieczaniu swojego domowego routera. Stosowanie silnych haseł i regularna zmiana hasła do konta online to dodatkowe środki bezpieczeństwa.

3. Chroń Pesel

Bezpieczeństwo danych osobowych jest kluczowe. Niepodawanie swoich danych osobowych,  w wątpliwych wiadomościach czy na nieznanych stronach internetowych to pierwszy krok w kierunku ochrony przed próbami mi wyłudzenia kredytu.

Co zrobić w sytuacji, gdy zgubimy dowód lub jeśli dokument tożsamości lub zostanie nam skradziony?

Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód.

Twój dowód osobisty został ukradziony ? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

4. Sprawdzanie tożsamości kredytobiorcy

Przed udzieleniem kredytu firmy pożyczkowe dokładnie sprawdzają tożsamość klienta. Jednak także sam kredytobiorca powinien dokładnie zweryfikować, z kim ma do czynienia, zwłaszcza w przypadku ofert przez internet czy telefon.

5. Regularne aktualizacje oprogramowania

Zapewnienie, że oprogramowanie na urządzeniach elektronicznych jest zawsze aktualne, pomaga w zabezpieczeniu przed cyberatakami. Regularne aktualizacje systemu operacyjnego, antywirusa i innych programów są kluczowe dla bezpieczeństwa.

6. Ostrzeżenia przed przestępstwami finansowymi

Bądź świadomy zagrożeń i śledź ostrzeżenia dotyczące przestępstw finansowych. Instytucje finansowe oraz organizacje rządowe często udostępniają informacje na temat nowych metod oszustw i zagrożeń.

7. Dwuetapowe weryfikacje danych i autoryzacje

Włącz dwuetapowe weryfikacje danych wszędzie tam, gdzie to możliwe, zwłaszcza w usługach bankowych online. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która utrudnia dostęp nieautoryzowanym osobom.

Przestrzeganie tych praktycznych wskazówek może znacząco zminimalizować ryzyko padnięcia ofiarą wyłudzeń kredytowych. Pamiętaj, dzięki stosowaniu nowoczesnych zabezpieczeń i czujność możesz zniwelować ryzyko wyłudzenia.

 

https://pasternaklegal.pl/wyludzenie-kredytu/

 

Co zrobić, gdy ktoś wziął na mnie pożyczkę?

Jak udowodnić wyłudzenie kredytu? Gdzie szukać pomocy?

W takiej sytuacji, liczy się czas!  W przypadku wyłudzenia należy jak najszybciej zgłosić fakt, że zostałeś ofiarą wyłudzenia kredytu w banku, w kt órym zaciągnięto zobowiązanie oraz na policji.

Na policji należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa kredytowego Bardzo istotne jest, aby po dopełnieniu formalności poprosić o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie oraz kopii zeznań jakie złożyliśmy w obecności policjanta.

Następnie należy udać się do banku, gdzie składamy reklamację dodając kopię zawiadomienia z policji.

Jak udowodnić wyłudzenie kredyt?

Niestety udowodnienie, że ktoś wyłudził kredyt jest czasami bardzo ciężkie. Banki bardzo często odrzucają reklamację, obarczając odpowiedzialnością klienta. W takiej sytuacji pozostaje nam skierować sprawę do sądu Skorzystaj w tej sytuacji z pomocy doświadczonego adwokata, z którym będziesz skutecznie się bronić

Kiedy bank zgłasza wyłudzenie?

Bank może zgłosić podejrzany wniosek kredytowy w sytuacji, gdy dłużnik przestaje spłacać swoje zobowiązania. Wówczas pożyczkodawca sprawdzi, czy  miało miejsce oszustwo i jeśli tak, zgłosi sprawę do odpowiednich organ ów ścigania. Niemożność ustalenia sprawcy podrobienia dokumentu- co w sytuacji, gdy tożsamość  pozwanego jest nieznana?

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19-03-2015 r. Sygn.akt II AKa 57/15

„Kwalifikacja prawna czynu z art.297 § 1 k.k. I art 270 § 1 k.k. w sytuacji, gdy nie udało się ustalić osoby, która podrobiła dokument- jest nieprawidłowa. W takim przypadku znajduje zastosowanie wyłacznie art.297§1 kk który w zakresie przedłożenia w wymienionych w nim przypadkach dokumentu podrobionego stanowi Lex specialis wobec art.270 §1 k.k.

 

Pasternak LEGAL w ramach prowadzonej działalności wspiera również przedsiębiorców w sprawach związanych z zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed oszustwami, jak również prowadzi różnego rodzaju szkolenia w zakresie tego jak przeciwdziałać i jak wykrywać oszustwa w organizacji firmy.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, Lublinie lub Markach. Nasza Kancelaria świadczy również usługi prawne związane z konsultacjami online.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Co grozi za wyłudzenie kredytu? – Kara za wyłudzenie kredytu

Konsekwencje wyłudzenie kredytu lub pożyczki zależność będzie od ostatecznej kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Wyłudzenie kredytu lub pożyczki jest kwalifikowane w Kodeksie karnym jako oszustwo zwykłe lub oszustwo kredytowe. W przypadku oszustwa z art. 286 k.k. podstawowe zagrożenie karą wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Warto podkreślić, że jeżeli oszustwo zostało popełnione na szkodę osoby najbliższej, wówczas ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Nieco inaczej traktowane jest oszustwo kredytowe z art.297§1 k.k.

Zgodnie z jego brzmieniem:

 § 1.

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 2.

Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

 § 3.

Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Przestępstwo oszustwa kredytowego popełnia osoba, która ubiega się o udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji czy innego sposobu finansowania przez bank na określony cel gospodarczy.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie przepis art. 297 służy do kryminalizacji zachowań na przedpolu naruszenia dóbr prawnych chronionych przez art. 286. Jest, co więcej, przestępstwem o charakterze formalnym, dla jego realizacji nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci uzyskania kredytu przez oszustów,, a tym bardziej zaistnienia szkody majątkowej (Wyrok  SA w Warszawie z 24 czerwca 2013 r., Sygn. akt II AKa 188/13, LEX nr 1342397).

Odpowiedzialność za wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty

Często spotykanym zjawiskiem jest wyłudzenie kredytu z zamiarem spłaty, sprawcy w celu zaciągnięcia zobowiązania finansowego przedstawia nieprawdziwe informacje o dochodach w celu zwiększenia szans na pozyskanie finansowania. Za taki proceder grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak jeśli bank na etapie rozpoznawania wniosku nie wykryje takiego oszustwa, a kredytobiorca będzie go spłacał regularnie może uniknąć kary.

Od jakiej kwoty wyłudzenia grozi najsurowsza kara?

Za najsurowszą karę odpowiada przestępca, który dopuści się oszustwa do mienia o znacznej wartości, czyli powyżej 200 000 zł.

Czy jest możliwe zawieszenie za wyłudzenie kredytu?

Przepis art. 286k.k. oraz art. 297 k.k. nie wyklucza zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 69 k.k.

§ 1.

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

§ 2.

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Wobec powyższego zawieszenie wykonania kary za wyłudzenie kredytu zależy od wymiaru kary pozbawienia wolności.

Wsparcie procesowe, ale i działania profilaktyczne

Świadczymy wsparcie prawne nie tylko związane z obroną procesową, ale również wspieramy w działaniach profilaktycznych, w tym przeprowadzamy audyty związane z wprowadzaniem wewnętrznych procedur zgodności, doradzamy w aspektach związanych z uruchomienie określonej działalności gospodarczej.

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – tworząc rozwiązania, które będą najlepiej realizowały i zabezpieczały interesy naszych Klientów.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji – “Biznes bez Tajemnic” – gdzie tłumaczymy meandry prowadzenia biznesu w sposób, zgodny z prawem oraz przepisami podatkowymi a tym samym w sposób, który ma zapewniać najwyższą rentowność prowadzonego biznesu.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo karne

11 czerwca 2024

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów stanowi istotne zagrożenie dla społeczeństwa i porządku prawnego. Przez lata dokumenty odgrywały kluczową rolę w potwierdzaniu tożsamości, t...

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Prawo karne

11 czerwca 2024

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Orzeczenie o niekaralności "Spis treści: 1. Co to jest zaświadczenie o niekaralności? 2. Zaświadczenie o niekaralności do pracy 3. Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności - wniosek KR...

Czytaj dalej

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Prawo karne

4 czerwca 2024

Kary za przestępstwa skarbowe

Przestępstwo skarbowe - Istota przestępstw karnoskarbowych Problematyka przestępstw skarbowych jest niezwykle istotna zarówno z perspektywy funkcjonowania państwa, jak i z punktu widzenia uczciw...

Czytaj dalej

Kary za przestępstwa skarbowe
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1