Prawo gospodarcze

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

13.06.2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY – JDG

Spis treści:
1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?
2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości?
4. Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców
5. Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?
6. Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
7. Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?
8. Co to jest plan spłaty?
9. Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?
10. Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?
11. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?
12. Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?
13. Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?
14. Jaki jest główny cel upadłości?
15. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, zdolność upadłościową posiadają między innymi przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność upadłościową posiadają również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, a nadto także osoby fizyczne, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Co do ostatniej z wyżej wymienionych grup podmiotów, mają zastosowanie nieco inne zasady niż do pozostałych. Jak zatem będąc przedsiębiorcą wnioskować upadłość? Napisanie wniosku o upadłość wiąże się z wieloma formalizmami, dlatego lepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty w tym zakresie.

Czy osoba fizyczna może być w upadłości?

Przepisy regulujące upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanymi są przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. W świetle powyższego, upadłość konsumencka jest ograniczona tylko do podmiotów, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rozróżnienie postępowań upadłościowych osób fizycznych a przedsiębiorców

W sytuacji w której podmiot mający zdolność upadłościową jako przedsiębiorca (min. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z kodeksem cywilnym), zwróci się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd oddali taki wniosek. Adekwatna sytuacja ma również zastosowanie w przypadku odwrotnego biegu zdarzeń. Należy więc rozróżniać postępowanie upadłościowe konsumenckie od postępowania upadłościowego przedsiębiorcy, czyli postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych. Powyższe dwie drogi stanowią dwa osobne tryby i nie są prowadzone jednocześnie.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką?

Zdolność upadłościową konsumencką mają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdecydowanie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą, jednak podkreślić należy, iż ma ona możliwość uzyskania statusu konsumenta.

Przedsiębiorca uzyskuje zdolność upadłościową konsumencką z chwilą wykreślania jego z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zdarza się jednak, iż nawet w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami tak zwanymi ogólnymi, mającymi zastosowanie do przedsiębiorców. Powyższa konieczność może być uzasadniona znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części ogólnej przysługuje jednak zażalenie.

Pasternak LEAGAl doradza Klientom w związku z upadłością przedsiębiorcy ale również upadłością konsumencką. Niejednokrotnie omawiamy z Klientami powody upadłości, warunki upadłości gospodarczej, omawiamy plany spłacenia wierzycieli, a spłata nastąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pasternak LEGAL świadczy pomoc w upadłości.

kontakt kancelaria adwokacka pasternak

Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencką ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Z kolei pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa upadłościowego definiuje się jako utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W świetle powyższego sąd bada możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej poprzez weryfikację przesłanki, dotyczącej stanu niewypłacalności, a dodatkowo również status podmiotowy jednostki, czyli sprawdza czy osoba faktycznie posiada status konsumenta.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

W prawie upadłościowym nie znajdziemy jednoznacznego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Orzecznictwo w powyższym zakresie wyraża pozytywne tezy dla takich podmiotów. Judykatura powołała się na zasadę swobody działalności gospodarczej, która jest gwarantem konstytucyjnym. Nadto Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem o sygnaturze VIII Gz 215/18 wprost wskazał, iż nie można przyjąć, że w sytuacji, gdy wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość konsumencką, a osoba ta podjęła następczo działalność gospodarczą, konieczne jest umorzenie trwającego postępowania upadłościowego.

Co to jest plan spłaty?

Plan spłaty jest jedynym z najistotniejszych elementów postępowania upadłościowego. Jest to postanowienie, w którym wymienia się wierzycieli w nim uczestniczących oraz dokonuje się podziału majątku/funduszy danej masy upadłości pomiędzy te podmioty.

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 roku, „odstąpienie od ustalenia planu spłaty, a zatem rezygnacja z istotnego stadium postępowania upadłościowego, powinno mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony w sposób obiektywny stanem zdrowia upadłego, jego niedołężnością i brakiem zdolności do pracy – w sytuacji, gdy dostępne źródła utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, a nie ma podstaw do uznania, aby stan ten mógł ulec zmianie w najdłuższym możliwym okresie wykonywania planu spłaty.

Jakie są przesłanki upadłości przedsiębiorstwa?

Do przesłanek upadłości przedsiębiorstwa zaliczamy przede wszystkim niewypłacalność, czyli trwałą utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Istotną przesłanką możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest również status przedsiębiorstwa. Jak wyżej wskazano, osoba posiadająca status konsumenta nie będzie posiadała legitymacji do bycia dłużnikiem wobec którego zastosuje się instytucję tzw. upadłości przedsiębiorstwa.

Ponad to, wskazać należy, iż prawo upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Kolejną przesłanką upoważniającą do pozytywnego finału w związku z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorstwa jest więc posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli. Sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości w wypadku ustalenia, iż dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, wniosek taki oddali w oparciu o treść prawa upadłościowego.

Kiedy może dojść do odmowy ustalenia planu spłaty wierzycielu przez sąd?

Zgodnie z prawem upadłościowym, sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli gdy:

·       upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

·       w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

Powyższe nie znajduje jednak zastosowania w przypadkach uzasadnionych względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Często osoby będące w stanie niewypłacalności, zastanawiają się ile może trwać postępowanie upadłościowe, szczególnie w sytuacji w której nie dysponują żadnym majątkiem. Należy wyraźnie podkreślić, iż brak majątku nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Powyżej zostały już przytoczone dwie wymagane przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było, omawianą na gruncie niniejszego artykułu, instytucję zastosować.

Należy zauważyć, iż sam brak majątku nie stanowi różnicy w postępowaniu prowadzonym w zakresie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jednak sytuacja po ogłoszeniu powyższego statusu już ulega zmianie. Brak majątku wpływa bowiem na zwiększone tempo prowadzonego postępowania upadłościowego.

Jak wygląda upadłość działalności gospodarczej i co należy zrobić jako pierwsze?

Jak wygląda upadłość przedsiębiorcy?

Mając na względzie prawo upadłościowe, przybliżony zostanie poniżej przebieg postępowania upadłościowego. Pierwszy etap postępowania upadłościowego, zobowiązuje dłużnika, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy zawrzeć wszystkie elementy konieczne, wymagane ustawą, w szczególności dane dłużnika. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 W sytuacji zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, powinien on we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

 Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Wysokość zaliczki, która nieodłącznie związana jest z wnioskowaniem o upadłość przedsiębiorcy, ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ogłoszenie publikowane jest zwykle corocznie. W związku z powyższym, wysokość omawianej zaliczki zmienia się. W 2024 roku wysokość zaliczki na koszty związane z postępowaniem upadłościowym wyniosła 7462,25 zł.

Czy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy?

 Ustawa wyróżnia kilka przypadków, kiedy można umorzyć upadłość przedsiębiorcy, tj. kiedy może dojść do umorzenia postępowania upadłościowego.

Wśród nich wyróżniamy sytuacje, jeżeli:

·       majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

·       wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty,

·       wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z prawem upadłościowym, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Jaki jest główny cel upadłości?

Postępowanie uregulowane prawem upadłościowym, określając zarazem swój główny cel (prowadzonej upadłości), wskazuje, iż należy prowadzić omawiane postępowanie tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a nadto względy pozwolą – tak, aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało również zachowane.

W przypadku postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych – należy umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Kancelaria jest w stanie bezproblemowo udzielić pomocy w zakresie postępowania upadłościowego zarówno osób fizycznych, jak również przedsiębiorców, przybliżając jednocześnie wszelkie skutki prawne upadłości i funkcję syndyka, jaką spełni w omawianym postępowaniu.

wnioskować upadłość przedsiębiorcy| upadłość konsumencka przedsiębiorcy | wniosek o upadłość | przesłanki ogłoszenia upadłości | wniosek upadłości | postępowania upadłościowego firma | możliwość ogłoszenia upadłości | skutki prawne upadłości

Kancelaria Adwokacka Pasternak

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „ szyte na miarę”.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

 “Biznes bez Tajemnic” – bo wiedza prawna, podatkowa i biznesowa nie musi być enigmatyczna. Zapraszamy do śledzenia i poznawania świata biznesu, prawa i podatków – bez tajemnic!

O Kancelarii Pasternak LEGAL – dla biznesu

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych – analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy finansowe przedsiębiorstwa. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji oraz doradztwa podatkowego.

Nasze usługi mają na celu dostarczenie:

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – nowe miejsce w biznesowej rzeczywistości

Akademia Pasternak LEGAL to materiały i szkolenia tworzone z myślą osobach działających w wielu branżach biznesu, ale również materiały i szkolenia dedykowane osobom fizycznym.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL DLA BIZNESU –

Budowanie przewag konkurencyjnych wymaga podejmowania trafnych i świadomych decyzji. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu nasi eksperci przygotowali materiały dedykowane biznesowi wśród, których można znaleźć:

  • Szkolenia – szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i dedykowane prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z obszaru prawa, podatków i biznesu.
  • Wzory pism, umów, regulaminów i dokumentów – w naszej ofercie znajdziesz gotowe szablony, pisma, umowy, regulaminy czy dokumenty, które mogą być niezbędne w codziennej działalności biznesowej. Materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i specjalizacyjny.
  • e-booki
  • materiały z Serii Eksperckiej

CTA DO AKADEMII

Dlaczego warto skorzystać z naszej Akademii?

  • Kompleksowa wiedza: Oferujemy szeroki zakres materiałów z różnych dziedzin prawa, podatków oraz biznesu, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tych kluczowych dziedzinach. Nasze materiały pokrywają tematy od podstawowych zagadnień po zaawansowane aspekty, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych uczestników.
  • Profesjonalne materiały: Nasze wzory pism, umów, dokumentów, checklisty oraz regulaminy zostały opracowane przez ekspertów z odpowiednich dziedzin, co gwarantuje ich wysoką jakość.
  • Praktyczne zastosowanie: Nasze materiały mogą być natychmiast stosowane w Twojej codziennej pracy, życiu czy działalności biznesowej.
  • Wygoda i oszczędność czasu: Wszystkie nasze materiały są dostępne online, co oznacza, że możesz korzystać z nich w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.
  • Ciągłe aktualizacje: Dbamy o to, aby nasze materiały były zawsze aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami oraz trendami w branży. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z najbardziej aktualnej wiedzy.

AKADEMIA PASTERNAK LEGAL – dla osób fizycznych

Akademia Pasternak LEGAL – to oferta kierowana również do osób fizycznych, szukających wsparcia w wielu dziedzinach życia codziennego, dzięki naszym partnerom merytorycznym Kancelarii Pasternak LEGAL oraz LEGAL ELITE stale poszerzamy naszą ofertę o różne materiały i produkty z wielu dziedzin prawa – tj. prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa karnego czy własności intelektualnej.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

PROGI UNIJNE

PROGI UNIJNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Wraz z początkiem 2024 roku, zmianie uległa wysokość obowiązujących nowych progów unijnych w zamówieniach publicznych oraz średni kurs złotego w st...

Czytaj dalej

PROGI UNIJNE
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1