Frankowicze

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO BANKI

14.06.2024

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO JAKIE BANKI

Sankcja kredytu darmowego to szansa na darmowy kredyt. Może zapewnić sporą korzyść finansową osobom, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Sankcja kredytu darmowego pozwala spłacić zobowiązanie w wysokości pożyczonej kwoty, jeśli umowa zawiera uchybienia względem wspomnianej ustawy.

Spis treści:
1. Czym jest kredyt konsumencki i jaka jest jego maksymalna kwota?
2. Co to jest sankcja kredytu darmowego?
3. Czemu służy sankcja kredytu darmowego?
4. Kiedy sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie?
5. Co jeśli bank w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu?
6. Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
7. Do kiedy można złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?
8. Jakie banki mogą otrzymać sankcję kredytu darmowego?
9. PODSUMOWANIE

Czym jest kredyt konsumencki i jaka jest jego maksymalna kwota?

Kredyt konsumencki jest umową o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 złotych.

W przypadku umowy o kredyt konsumencki, po stronie kredytodawcy musi występować przedsiębiorca, natomiast po stronie kredytobiorcy powinien występować konsument. Po stronie konsumenta może być to jedna osoba fizyczna lub więcej, jak na przykład małżonkowie.

Przykładami umów o kredyt konsumencki są umowy pożyczki, umowy o kredyt odnawialny czy też umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje tak zwaną sankcję kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego polega na pozbawieniu kredytodawcy, czyli banku przychodów z tytułu kredytu konsumenckiego. Taka sytuacja staje się możliwa na skutek naruszenia oznaczonych obowiązków dotyczących treści dokumentu umowy, czy też limitów kosztów poza odsetkowych.

Czemu służy sankcja kredytu darmowego?

Instytucja sankcji kredytu darmowego ma zadanie prewencyjne wobec banków, które powinno działać na kredytodawców, czyli wszelkie banki, ostrzegawczo w zakresie konieczności przestrzegania, prawem objętych, obowiązków. Sankcja kredytu darmowego chroni przede wszystkim konsumenta przed nieuczciwymi praktykami dokonowanymi przez banki.

 W ramach Kancelarii Pasternak LEGAL utworzyliśmy departament spraw finansowych, który specjalizuje się w sprawach związanych z:

Kiedy sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie?

Sankcja kredytu darmowego znajduje zastosowanie w przypadku naruszenia przez banki konkretnych zasad, unormowanych ustawą.

Do zasad, jakie banki lub kredytodawcy powinni przestrzegać zaliczamy poniżej wyszczególnione kwestie:

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, przewidując inną formę jej zawarcia.

Umowa o kredyt konsumencki, co do zasady powinna również określać lub zawierać:

·       imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

·       rodzaj kredytu;

·       czas obowiązywania umowy;

·       całkowitą kwotę kredytu;

·       terminy i sposób wypłaty kredytu;

·       stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

·       rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

·       zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;

·       informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

·       roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

·       sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

·       termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

·       prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;

·       informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

·       opis towaru lub usługi;

·       cenę nabycia towaru lub usługi.

Umowa o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy powinna zawierać dodatkowo limit kredytu, całkowity koszt kredytu, informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta, a także informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.

Umowa o kredyt konsumencki przewidująca odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, powinna zawierać dodatkowo opis towaru lub usługi, a także cenę nabycia towaru lub usługi. 

Do pozostałych ważnych zasad, jakie powinny być przez kredytobiorcę przestrzegane, a w razie ich złamania, możliwe staje się zastosowanie instytucji sankcji kredytu darmowego, zaliczamy także kwestie związane z maksymalną wysokością pozaodsetkowych kosztów kredytu, czy też kosztów związanych z odroczeniem spłaty zadłużenia lub udzielenia kolejnych kredytów przed dokonaniem spłaty kredytu wcześniejszego.

Zgodnie z powyższym zestawieniem należy podsumować, iż na gruncie prawa sankcjonuje się naruszenie przez kredytodawcę obowiązków tak zwanych informacyjnych, które są nałożone na kredytodawcę w związku z zawieraną umową, ale także naruszenie pewnych ograniczeń utworzonych przez prawo, które mają na celu chronić pozycję konsumenta w okolicznościach omawianych transakcji.

Darmowa weryfikacja umowy frankowej

Co jeśli bank w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie 5 lub 10 lat. Powyższy termin jest zależy od wysokości udzielonego kredytu. Okres 5 lat dotyczy przypadków, kiedy kredyt konsumencki udzielony był do wysokości 80 000 złotych, a okres 10 lat z kolei dotyczy sytuacji, kiedy kredyt konsumencki udzielony był w wysokości, która przekracza 80 000 złotych.

Istnieje możliwość wyliczenia dokładnych wartości możliwości sankcji kredytu darmowego przy zastosowaniu kalkulatora kredytu darmowego. 

Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę zasad wyszczególnionych powyżej, stanowiących jednocześnie furtkę do możliwości skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego, należy złożyć kredytodawcy odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej.

Wadliwość zawartej umowy, która może skutkować złożeniem oświadczenia woli przez kredytobiorców, niewątpliwie wpływa na szerokie zasady ekonomii kredytu darmowego. Umożliwienie zastosowania sankcji darmowego kredytu poprzez złożenie niniejszego oświadczenia otwiera możliwości kredytobiorcom. Dzięki sankcji kredytu, kredytobiorca może wydostać się z wadliwej umowy. Kredyt konsumencki w bankach staje się wówczas bezpieczniejszy. Umożliwienie darmowego kredytu jest uwolnieniem dla osób, które doznały wad ze stronu alior banku, bnp paribas, santander bank polska czy innych instytucji, jak banki oferujące kredyty z wadami uregulowanymi prawnie. 

Do kiedy można złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?

Uprawnienie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wygasa po upływie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o sygnaturze akt I ACa 59/21, jeżeli konsument wykona umowę, a następnie złoży w ciągu 1 roku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wówczas jest on zwolniony z wszystkich poniesionych już kosztów (wykonanie umowy zakłada wywiązanie się z wszystkich obowiązków), a po stronie kredytodawcy powstaje obowiązek zwrotu kosztów kredytu (za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczeń kredytu). Ponad to, omawiane oświadczenie można złożyć także w toku procesu sądowego, na przykład gdy kredytodawca wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę kwot wynikających z umowy o kredyt konsumencki.

Jakie banki mogą otrzymać sankcję kredytu darmowego?

Wydaje się, iż każdy bank, jak na przykład bnp paribas, santander bank polska czy też alior bank, który naruszyłby zasady określone prawem, może stać się podmiotem wobec którego mechanizm sankcji darmowego kredytu i procedura jego uruchomienia znajdą zastosowanie. Dzięki sankcji kredytu darmowego, konsument może czuć się dużo bezpieczniej w zakresie zawierania kredytów konsumenckich w bankach.

Podsumowując, korzystanie z sankcji kredytu darmowego przez kredytobiorcę znajdzie zastosowanie w wielu bankach które mogą popełnić błędy w umowach kredytu. Często wyszukiwane zagadnienia w postaci zwrotów „bnp paribas sankcja kredytu”, czy też odnośniki do pozostałych banków, takich jak alior bank, santander bank polska, czy innych banków oferujących kredyty konsumenckie w bankach, mogą znaleźć zastosowanie w procedurze sankcji kredytu. Kancelaria jest w stanie dokonać weryfikacji, czy przysługuje sankcja kredytu.

Wymaga to jedynie analizy możliwości zastosowania mechanizmu sankcji darmowego kredytu. Kancelaria jest w stanie pomóc zweryfikować możliwości sankcji kredytu, a także przy pozytywnej analizie, uzyskać sankcję kredytu darmowego, na skutek wad popełnionych przez banki.

PODSUMOWANIE

Podejmując decyzję o podjęciu rozmów ugodowych z bankiem czy decydując się na wniesienie pozwu do banku warto rozważyć wszelkie aspekty związane z konsekwencjami podejmowanych działań jak również zweryfikować czy w umowie zawarto klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy. Pasternak LEGAL dokonuje bezpłatnej weryfikacji wstępnej umowy kredytowej.

kredytu darmowego santander | wniosek o sankcję kredytu darmowego | umowa kredytowa darmowego | sankcja kredytu konsumenckiego

Kredyt frankowy darmowa weryfikacja

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Frankowicze

13 czerwca 2024

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM Całość orzecznictwa, jaką w ostatnim czasie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odcisnęła ogromne piętno na umowach kredytowych zawieranych prz...

Czytaj dalej

WYGRANA FRANKOWICZÓW Z BANKIEM

Frankowicze

12 czerwca 2024

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?

DARMOWY KREDYT - CZY TO MOŻLIWE? W dzisiejszych czasach, kiedy rynek finansowy stale ewoluuje, pojawiają się coraz to nowsze i bardziej innowacyjne produkty oraz usługi. Jednym z takich koncepcyj...

Czytaj dalej

DARMOWY KREDYT – CZY TO MOŻLIWE?

Frankowicze

11 czerwca 2024

Jak anulować kredyt?

Nawiązując do wcześniejszych artykułów, gdzie opisana została tajemnica sukcesu frankowiczów, w związku z ogromną ilością toczących się spraw i wciąż zapadającymi korzystnymi orzeczeni...

Czytaj dalej

Jak anulować kredyt?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1