REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI WYKORZYSTYWANEJ PRZEZ PASTERNAK LEGAL – „REGULAMIN APLIKACJI”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI WYKORZYSTYWANEJ PRZEZ PASTERNAK LEGAL – „REGULAMIN APLIKACJI”

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia Ogólne. 1
 2. Definicje. 2
 3. Wymogi Techniczne. 3
 4. Dostęp do Usługi 5
 5. Korzystanie z Aplikacji 6
 6. Koszt, sposób, termin dostawy oraz odbioru produktu. 7
 7. Reklamacje. 8
 8. Informacje dot. Aplikacji 9
 9. Własność intelektualna. 10
 10. Prawo do odstąpienia od umowy. 10
 11. Wymiana Informacji 11
 12. Zarządzane kopie zapasowe i archiwizacja. 12
 13. Odpowiedzialność. 12
 14. Ochrona danych. 13
 15. Postanowienia Końcowe. 13
 16. Wzór Formularza odstąpienia od umowy. 15
 17. Klauzula Informacyjna. 16
 1. Postanowienia Ogólne
  • Pasternak LEGAL dba o prawa konsumenta, dlatego chcemy byś wiedział, że Konsument nie może zrzec się przyznanych mu praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia umowne, które byłyby dla konsumenta mniej korzystne są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  • Niniejszy Regulamin Korzystania z Aplikacji (dalej jako „Regulamin Aplikacji”), określa zasady i warunki korzystania z aplikacji, a w szczególności oprogramowania wykorzystywanego przez Pasternak LEGAL, które może zostać udostępnione Klientowi/|Użytkownikowi, w szczególności w celu pozyskiwania przez niego informacji o prowadzonych na jego rzecz sprawach, świadczonych usługach w zakresie wskazanym w Regulaminie Aplikacji przez Łukasza Pasternaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596 – zwaną dalej „Kancelarią” lub „Pasternak LEGAL”.
  • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”);
  • W każdej chwili w sprawach dotyczących Aplikacji możesz skontaktować się z Kancelarią Pasternak LEGAL:
 1. wysyłając wiadomość na adres email: biuro@pasternaklegal.pl;
 2. dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
 3. kierując korespondencję na adres:

Marki – Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki;

Warszawa – ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;

Lublin – Al. Kraśnicka 27, 20-718 Lublin;

 1. jesteśmy dostępni w Dni Robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00;
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Serwisu, Sklepu lub korzystania z usług Pasternak LEGAL Klient/Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, OWU, Regulaminem Aplikacji oraz Polityką Prywatności i Cookies. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Aplikacji oraz pozostałych w/w regulacji. Rozpoczynając korzystanie Aplikacji Użytkownik/Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Aplikacji, polityką prywatności i cookies, Regulaminem oraz OWU oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień, co może potwierdzić założenie Konta Klienta w Aplikacji.
 • Klient gwarantuje, że każdy Użytkownik, który będzie reprezentował Klienta również będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu Aplikacji.
 1. Definicje
  • Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 1. Abonent, Kancelaria lub Pasternak LEGAL – Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP: 1251620309, REGON: 14658219, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596;
 2. Administrator – oznacza osobę wyznaczoną przez Abonenta (i) jako jego główny kontakt administracyjny w celach wsparcia, kwestii związanych z awariami oraz innymi problemami i kwestiami technicznymi;
 3. Amberlo – Amberlo Limited zarejestrowaną w Irlandii pod numerem firmy 621379 i z siedzibą pod adresem Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3 Irlandia – podmiot, z którym Pasternak LEGAL zawarła umowę przedmiotem, której jest korzystanie z oprogramowania i usług świadczonych przez Amberlo, za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem amberlo.io;
 4. Aplikacja – aplikacja umożliwiająca Klientowi/Użytkownikowi pozyskiwania przez niego informacji o prowadzonych na jego rzecz sprawach, świadczonych usługach przez Pasternak LEGAL będąca oprogramowaniem wykorzystywanym przez Pasternak LEGAL, a udostępnionym przez Amberlo pod marką „Amberlo” za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem amberlo.io. (dalej jako „Usługa”); Klient może korzystać Aplikacji pod linkiem: https://pasternaklegal.amberlo.io/
 5. Dane Konta – oznaczają dane Abonenta i Użytkowników niezbędne do ich identyfikacji i zarządzania korzystaniem przez nich z Usługi. Dla uniknięcia wątpliwości Dane Konta nie obejmują danych przesłanych przez Abonenta lub Użytkowników, dotyczących kontaktów, spraw, zadań lub podobnych danych;
 6. Treść – oznacza wszelkie dane, informacje lub materiały, pliki, dokumenty, i inne. które zostały wprowadzone do Aplikacji lub Użytkownik ma do nich dostęp;
 7. Dobra praktyka branżowa – oznacza wykorzystanie takiego stopnia staranności i umiejętności, zasobów technicznych i innowacji, jakiego należy oczekiwać od profesjonalnych dostawców usług podobnych do Usługi dysponujących odpowiednimi zasobami w Unii Europejskiej;
 8. Dane Osobowe – Dane Osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej zwanego – „RODO”;
 9. Klient – Klient Pasternak LEGAL na rzecz którego Pasternak LEGAL świadczy usługi prawne w tym Zarejestrowany Klient, Użytkownik;
 10. Informacje poufne – oznaczają Dane Konta, Treść oraz wszelkie informacje, dane techniczne lub know-how uważane za zastrzeżone lub poufne przez Amberlo, Pasternak LEGAL czy użytkownika, a także Zarejestrowanego Klienta, w tym badania, usługi, wynalazki, procesy, specyfikacje, projekty, rysunki którejkolwiek ze stron , diagramy, koncepcje, marketing, techniki, dokumentacja, kod źródłowy, informacje o kliencie, dane osobowe, informacje o cenach, procedury, koncepcje menu, plany lub strategie biznesowe i marketingowe, informacje finansowe i możliwości biznesowe ujawnione przez którąkolwiek ze stron przed lub po wejściu w życie Data zawarcia niniejszej Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, w jakiejkolwiek formie, w tym w formie pisemnej, ustnej, w formie nadającej się do odczytu maszynowego lub poprzez dostęp do pomieszczeń którejkolwiek ze stron;
 11. Regulator – oznacza dla Abonentów praktykujących prawo na terenie Unii Europejskiej, organ odpowiedzialny za regulację świadczenia usług prawnych;
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dalej również jako „c.”;
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Pasternak LEGAL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę o świadczenie Usług lub zawierającą umowę z Pasternak LEGAL bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dalej jako „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”;
 14. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta/Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym używanym przez Pasternak LEGAL, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta w Aplikacji, a w szczególności w zakresie prowadzonych na jego rzecz Spraw, świadczonych usług oraz inne Treści;
 15. OWU – Ogólne warunki świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL – dostępne pod linkiem;
 16. Polityka Prywatności i cookies – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Pasternak LEGAL oraz regulujący politykę cookies – dostępna pod niniejszym adresem – LINK;
 17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 18. Zagrożenie bezpieczeństwa – oznacza naruszenie przez Abonenta niniejszej Umowy, które (a) może zakłócić (i) świadczenie Usługi przez AMBERLO; (ii) działalność innych Abonentów; lub (iii) sieć lub serwery wykorzystywane do świadczenia Usługi; lub (b) zapewnia nieuprawnionym osobom trzecim dostęp do Usługi;
 19. Regulamin –Regulamin Serwisu , Sklepu Internetowego;
 20. Regulamin Amberlo – postanowień regulaminu Aplikacji Amberlo dostępnego pod adresem: https://www.amberlo.io/pl/terms-of-service/ oraz polityki prywatności Amberlo – https://www.amberlo.io/privacy-policy/ ;
 21. Regulamin Aplikacji – niniejszy Regulamin;
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 24. Użytkownik lub Zarejestrowany Klient – oznacza osobę fizyczną której Administrator przyznał dostęp do Usługi, a w szczególności oznacza osobę fizyczną, która została zaproszona do korzystania z funkcji Aplikacji skierowanych do Klienta (Zarejestrowany Klient). Zarejestrowanym Klientem może być Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca lub ich przedstawiciele;
 25. Wymogi Techniczne
  • Poniżej zostały opisane wymogi techniczne dotyczące korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego, Aplikacji oraz Konsultacji Online.
  • Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego przez Klienta wymaga łącznie:
 26. dostępu do sieci Internet;
 27. posiadania urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 28. posiadania standardowej przeglądarki internetowej;
 29. korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 30. posiadania standardowego systemu operacyjnego;
 31. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx., MP4, MP3, MOV, AVI itp.;
 32. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 33. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
  • W przypadku woli korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego konieczne może być utworzenie Konta.
  • W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest ponadto utworzenie Konta Klienta.
  • W przypadku Konsultacji Online – konieczne jest również:
 1. posiadanie dostępu do aplikacji takich jak Zoom, Microsoft Teams;
 2. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
 3. posiadanie programów umożliwiających komunikację na odległość;
 4. posiadanie numeru telefonu w szczególności w przypadku konsultacji udzielanej telefonicznie.
 • Jeżeli korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka zostanie przekazana Użytkownikowi.
 • Aplikacja została dostosowane do prawidłowej pracy w przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6, Safari w wersji 10 lub wyższej. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej może wymagać dodatkowo pobrania aplikacji na urządzenie Mobilne, zaś możliwe jest korzystanie z Aplikacji na urządzeniach mobilnych bez pobierania specjalnej aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Klient nie może korzystać z Aplikacji w celach niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Aplikacji w sposób bezprawny w szczególności poprzez przesyłanie takich treści do Aplikacji.
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • Pasternak LEGAL informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 • Pasternak LEGAL informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa pkt. 3.10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Pasternak LEGAL zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 • Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli.
 • Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
 • W przypadku zamieszczenia materiałów audio, audiowizualnych, graficznych lub tekstowych jakość usługi udostępnienia filmów i materiałów audiowizualnych lub innych materiałów w tym graficznych lub tekstowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do w/w treści w Aplikacji.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do Aplikacji lub świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych spowodowany okolicznościami, na które Pasternak LEGAL nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Klienta, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Klienta. Ze względu na niezależne od Pasternak LEGAL właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, używanie aplikacji zewnętrznych, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji. Pasternak LEGAL informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (jak np. firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do funkcjonalności w Aplikacji.
 • Pasternak LEGAL zastrzega, że funkcjonalności Aplikacji mogą być dostępne z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych lub transmisji sieci komórkowej, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Pasternak LEGAL, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatyczne, awaria sprzętu, oprogramowania itp. Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Aplikacji z przyczyn nie leżących po stronie Pasternak LEGAL.
 • Klient oświadcza, że wszelkie przez niego podawane dane w szczególności Aplikacji są i będą prawdziwe.
 • Klient zachowa poufność i bezpieczeństwo swojego Konta klienta, w tym nazwy Użytkownika i hasła.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pasternak LEGAL o każdym nieuprawnionym użyciu Konta klienta, hasła do Konta, a także o każdym naruszeniu bezpieczeństw.
 • Klient zobowiązany jest pomóc Pasternak LEGAL, jeśli i zgodnie z naszą prośbą, zatrzymać lub naprawić wszelkie naruszenia bezpieczeństwa związane z jego Kontem Klienta.
 • Wszelkie zobowiązania i oświadczenia dotyczące Klienta dotyczą również Użytkownika.
 1. Dostęp do Usługi
  • Z Aplikacji może korzystać Administrator, Użytkownicy i Zarejestrowani Klienci, którzy zostali zaproszeni do skorzystania z Aplikacji.
  • Aplikacja zostaje udostępniona Klientowi/Użytkownikowi – nieodpłatnie.
  • Klient w celu skorzystania z Aplikacji powinien:
 1. uzyskać od Administratora zaproszenie do skorzystania z Aplikacji na wskazany adres email (na wniosek Użytkownika lub w wyniku zaproszenia przez Administratora);
 2. wejść na stronę internetową Aplikacji poprzez kliknięcie w link zaproszenia – https://pasternaklegal.amberlo.io/;
 3. po przekierowaniu na stronę Internetową Aplikacji wypełnić formularz poprzez podanie swojego pełnego imienia i nazwiska, hasła, a w razie konieczności podania wszelkich innych informacji, których Amberlo w uzasadniony sposób zażąda;
 4. kliknąć w przycisk zaloguj
 • Loginem do konta jest adres email na jaki Użytkownik został zaproszony do korzystania z Aplikacji zaś hasłem jest podane przez Użytkownika hasło.
 • Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://pasternaklegal.amberlo.io/
 • Każdemu Użytkownikowi zostanie nadany unikalny identyfikator umożliwiający dostęp do Usługi i korzystanie z niej.
 • Każdy Klient może mieć wielu Użytkowników Aplikacji.
 • Pasternak LEGAL może w każdym czasie ograniczyć, zwiększyć zakres danych dostępnych w Aplikacji jak również całkowicie ograniczyć lub uniemożliwić do niej dostęp Użytkownikowi.
 • Wszelkie dane zamieszczone w Aplikacji do których dostęp na Użytkownik należy traktować jako informacje Poufne i Użytkownik zakładając Konto Klienta w Aplikacji oświadcza i potwierdza, że traktować będzie wszystkie Informacje Poufne jako poufne i nie wykorzystywać ani nie ujawniać takich Informacji Poufnych, chyba że jest to konieczne do wykonania swoich obowiązków.
 • Amberlo zapewnia bezpieczną metodę uwierzytelniania i dostępu do Usługi, obejmującą:
 1. zarządzanie hasłami Użytkowników i ochronę haseł poprzez wykorzystanie kodu zgodnego z Dobrymi Praktykami Branżowymi w zakresie zarządzania hasłami; oraz
 2. przesyłanie haseł w formacie zaszyfrowanym.
  • Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 4.10., Klient/Użytkownik będzie odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa nazw Użytkowników i haseł lub wszelkich innych kodów powiązanych z Usługą, a także za dokładność i adekwatność Treści.
  • Klient/Użytkownik wdroży zasady i procedury zapobiegające nieuprawnionemu użyciu nazw Użytkowników i haseł oraz niezwłocznie powiadomi Pasternak LEGAL w przypadku podejrzenia, że ​​nazwa Użytkownika lub hasło zostały utracone, skradzione, naruszone lub niewłaściwe wykorzystane.
  • Amberlo będzie zawsze:
 3. stosować Dobre Praktyki Branżowe w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i przetwarzania Treści;
 4. stosować dobre praktyki branżowe w odniesieniu do technik bezpieczeństwa sieci, w tym zapór sieciowych, wykrywania włamań i protokołów uwierzytelniania, zarządzania podatnościami i poprawkami;
 5. zapewnia, że ​​jego obiekty hostingowe stosują dobre praktyki branżowe w zakresie bezpieczeństwa i prywatności;
  • Amberlo zgłosi Pasternak LEGAL, ze wszystkimi istotnymi szczegółami (z wyjątkiem tych, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo danych przesyłanych przez innych klientów), o każdym zdarzeniu, które Amberlo ma uzasadnione przekonanie, że doprowadziło lub może doprowadzić do nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, wykorzystania lub uszkodzenie Treści („Naruszenie bezpieczeństwa”). Amberlo dokona takiego zgłoszenia w terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o Naruszeniu bezpieczeństwa. Klient/Użytkownik podejmie wszelkie działania mające zapobieżenie udostępniania osobom trzecim, nieuprawnionym treści udostępnionych w Aplikacji.
  • W przypadku Naruszenia Bezpieczeństwa Amberlo / Klient/Użytkownik
 6. będzie współpracować z Pasternak LEGAL w celu zidentyfikowania przyczyny naruszenia oraz zidentyfikowania Treści, których to dotyczy;
 7. pomagać i współpracować z Pasternak LEGAL w badaniu i zapobieganiu ponownemu wystąpieniu Naruszenia bezpieczeństwa;
 8. pomagać i współpracować z Pasternak LEGAL we wszelkich sporach sądowych lub dochodzeniach przeciwko osobom trzecim, które Pasternak LEGAL zobowiązuje się chronić bezpieczeństwo i integralność Treści; oraz
 9. dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu złagodzenia wszelkich szkodliwych skutków Naruszenia bezpieczeństwa.
  • Klient/Użytkownik upoważnia, a Pasternak LEGAL i wyraża zgodę na współpracę w przypadku wszelkich uzasadnionych wniosków Organu Regulującego (i wszelkich prawnych przedstawicieli Organu Regulującego) o dostęp do Treści dotyczących Klienta/Użytkownika.
  • Każdy Użytkownik/Klient korzystający z Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu Aplikacji oraz regulaminu Amberlo.
  • W celu skontaktowania się Administratorem w sprawie Aplikacji należy kierować zapytania na biuro@pasternaklegal.pl;
 1. Korzystanie z Aplikacji
  • Klient/Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu Aplikacji przed rozpoczęciem korzystania Aplikacji.
  • Klient/Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, Sklepu Internetowego, Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, OWU, Regulaminu Aplikacji, Polityka Prywatności i Cookies oraz regulaminem Amberlo, które stanowią integralną część Regulaminu Aplikacji a także z dobrymi obyczajami.
  • Przekazywanie dostępu do Konta Klienta, przez Klient/Użytkownik osobom trzecim jest zabronione. Zakazane jest publiczne rozpowszechnianie treści udostępnionych poprzez Aplikację.
  • Klient/Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Aplikacji w określonym przez Pasternak LEGAL zakresie.
  • Klient/Użytkownik nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do Treści.
  • Klient/Użytkownik będzie przestrzegać Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Amberlo. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania. Nie ograniczając ogólności powyższego, Klient/Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie ujawnienia Treści wynikające z funkcji udostępnionych przez Użytkowników.
  • Klientowi/Użytkownikowi nie wolno kopiować ani odsprzedawać Usługi Aplikacji. Klientowi/Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać dostępu do Aplikacji ani żadnej jej części, w tym kodu HTML, kaskadowego arkusza stylów ani żadnych elementów projektu wizualnego, w celach innych niż wewnętrzne działania Klienta/Użytkownika i do celów projektowania Usługi Aplikacji.
  • Klientowi/Użytkownikowi nie wolno modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, adaptować ani w żaden inny sposób manipulować Aplikacją, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, ani modyfikować innej strony internetowej w celu fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Aplikacją, Pasternak LEGAL, Amberlo lub jakąkolwiek inną usługą świadczoną przez Amberlo lub udostępnioną przez Pasternak LEGAL.
  • Klient/Użytkownik nie będzie korzystał z Aplikacji w żaden sposób, który może naruszyć Prawa Własności Intelektualnej lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, obraźliwy, zawierający groźby, oszczerczy, zniesławiający, pornograficzny, obsceniczny lub naruszający warunki Regulaminu Aplikacji lub Regulaminu Amberlo.
  • Klient/Użytkownik nie będzie korzystał z Aplikacji w celu przesyłania, publikowania, hostowania lub przesyłania niechcianych masowych wiadomości e-mail typu „spam”, krótkich wiadomości tekstowych „SMS”, wirusów, samoreplikujących się programów komputerowych „robaków” lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym lub złośliwy charakter.
  • Z wyjątkiem niewyłącznej licencji przyznanej na mocy Regulaminu Aplikacji lub Regulaminu Amberlo, Klient/Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelka własność, licencje, Prawa Własności Intelektualnej oraz inne prawa i udziały w Usłudze Aplikacji pozostają wyłączną własnością Amberlo, z tym zastrzeżeniem że majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do treści sporządzonych przez Pasternak LEGAL, a w szczególności treści pism, dokumentów, pozostają własnością Pasternak LEGAL lub podmiotów powiązanych. Klient/Użytkownik nie jest uprawniony ani nie może korzystać z Aplikacji w inny sposób niż za pośrednictwem wersji hostowanej przez Internet, wdrożonej przez Amberlo.
  • Pasternak LEGAL lub Amberlo zastrzega sobie prawo do podjęcia w dowolnym momencie i według własnego uznania wszelkich działań uznanych za konieczne w odniesieniu do Treści naruszających warunki niniejszej Regulaminu Aplikacji lub Regulaminu Amberlo, w tym do usunięcia takiej Treści.
  • Pasternak LEGAL lub Amberlo zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub okresowego modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, dowolnej funkcji związanej z Aplikacją, za powiadomieniem lub bez, z tym wyjątkiem, że Amberlo lub Pasternak LEGAL przekaże Klientowi/Użytkownikowi powiadomienie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem o wszelkich modyfikacjach co w istotny sposób ogranicza funkcjonalność Usługi i w takich okolicznościach Klient/Użytkownik ma zrezygnować z Korzystania Aplikacji.
  • Amberlo lub Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji w celach operacyjnych, w tym w zakresie konserwacji, napraw lub instalacji aktualizacji. Amberlo lub Pasternak LEGAL powiadomi o takim zawieszeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż dwa dni robocze. Takie powiadomienie może obejmować przesłanie wiadomości za pomocą Usługi. Amberlo lub Pasternak LEGAL ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji bez uprzedzenia w sytuacjach, w których wymagane jest pilne podjęcie działań w celu ochrony Aplikacji, jeżeli opóźnienie spowodowane powiadomieniem mogłoby spowodować szkodę majątkową. Amberlo lub Pasternak LEGAL dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zminimalizować zawieszenia operacyjne w celu zminimalizowania zakłóceń w działaniu Aplikacji.
  • Funkcje księgowe będące częścią Aplikacji mają na celu pomoc legalnym kasjerom. Nie stanowią one pełnej usługi księgowej i nie mają na celu spełnienia wymogów Regulacji dotyczących pakietów księgowych dla podmiotów świadczących usługi prawne.
  • Amberlo używa jednej bazy kodów dla wszystkich jurysdykcji. Abonent ma obowiązek, korzystając z ustawień dostępnych w ramach Aplikacji, skonfigurować Aplikację pod kątem własnej jurysdykcji i sprawdzić, czy ustawienia odpowiadają wymaganiom Abonenta
  • Klient Użytkownik udziela Amberlo prawa do przechowywania i przetwarzania Informacji Poufnych w trakcie korzystania przez Pasternak LEGAL, Użytkownika/Klienta z Aplikacji, wyłącznie w celu wykonywania obowiązków Amberlo wynikających z Umowy, zgodnie z jej warunkami. Pasternak LEGAL jest uprawnione do wprowadzania danych do Aplikacji.
  • Klient oświadcza, że wszelkie osoby, które będą Użytkownikami w imieniu Klienta, lub będą miały dostęp w imieniu Klienta do Aplikacji będą przestrzegały niniejszego Regulaminu Aplikacji,
  • Usługa Aplikacji stanowi Usługą Elektroniczną świadczona drogą elektroniczną przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta.
  • Zamówienie Usługi Aplikacji następuje w trybie opisanym w pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu Aplikacji.
  • Po otrzymaniu linku i wpisania danych opisanych w punkcie 4.3. następuje automatyczne utworzenie Konta Klienta w Aplikacji.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie usługi nieodpłatnego udostępnienia Aplikacji następuje w formie utrwalenia Regulaminu Aplikacji na stronie Serwisu lub Sklepi Internetowego lub przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
  • Umożliwienie Klientowi/Użytkownikowi korzystania z Aplikacji następuje niezwłocznie po założeniu Konta Klienta.
  • Pasternak LEGAL umożliwi Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji po założeniu Konta Klienta oraz przesłaniu linka umożliwiającego założenie Konta Klienta.
  • W przypadku problemów uniemożliwiających korzystanie z Aplikacji Klient/Użytkownik powiadomi o tym Pasternak LEGAL. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w punkcie 1.4. lit. a Regulaminu Aplikacji.
  • Jeżeli Pasternak LEGAL nie umożliwi korzystania z Aplikacji niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem/Użytkownikiem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o dostarczenie Aplikacji. Niezależnie od powyższego Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Aplikacji. W takim wypadku Pasternak LEGAL niezwłocznie uniemożliwi korzystanie z Aplikacji przez Klienta/Użytkownika. Klient/Użytkownik zobowiązany jest poinformować Pasternak LEGAL na adres email wskazany w punkcie 1.4. lit. a Regulaminu Aplikacji o tym czy Klient w całości zamierza przestać korzystać z Aplikacji czy dostęp do Aplikacji ma zostać wyłączony lub Ograniczony określonemu Użytkownikowi wskazanemu przez Klienta.
  • Odstąpienie od Umowy o dostarczanie usługi Aplikacji wymaga złożenia Pasternak LEGAL przez Klienta/Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w punkcie 1.4. lit. a Regulaminu Aplikacji.
 1. Koszt, sposób, termin dostawy oraz odbioru produktu
  • Dostawa Aplikacji do Klienta następuje nieodpłatnie.
  • Udostępnienie dostępu do usługi Aplikacji nastąpi niezwłocznie, Pasternak LEGAL dołoży wszelkich starań by czas ten nie był dłuższy niż 7 Dni Roboczych.
 1. Reklamacje
  • Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie:
 1. Klientów będących:
 • Użytkownikami lub Klientami, Kupującymi, Usługobiorcami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  1. Umów o dostarczanie Usługi Konta Klienta, Aplikacji;
  2. Niezgodności Usługi Konta Klienta, Aplikacji z Umową o dostarczanie Konta Klienta, Aplikacji.
 • Dostarczany Klientowi przez Pasternak LEGAL przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
 1. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 2. przez cały okres dostarczania danego przedmiotu świadczenia– w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w sposób ciągły.
  • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi.
  • Reklamacje powinny zostać skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pasternaklegal.pl
  • Reklamacja powinna zawierać:
 3. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 4. aktualny adres, w tym adres e-mail;
 5. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 6. wskazanie ewentualnych żądań.
  • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialności za Niezgodność Towaru cyfrowego z Umową:
   1. istniejącą w chwili dostarczenia przedmiotu świadczenia i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
   2. ujawnioną w okresie dostarczania danego przedmiotu świadczenia– w przypadku, gdy przedmiot świadczenia dostarczany jest w sposób ciągły.
  • W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia przedmiotu świadczenie do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
  • Pasternak LEGAL może odmówić doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Pasternak LEGAL nadmiernych kosztów. Pasternak LEGAL może podjąć decyzję o anulowaniu świadczenia usługi Konta Klienta, udostępniania Aplikacji Klientowi w każdym czasie.
  • Pasternak LEGAL udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
  • Pasternak LEGAL w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji, Pasternak LEGAL udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której może:
 7. uznać reklamację oraz wskazać planowany termin doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 8. odmówić doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Pasternak LEGAL nadmiernych kosztów;
 9. odrzucić reklamację z powodu jej bezzasadności.
  • Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Pasternak LEGAL niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania
  • Przedmiotem reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
 10. zrealizowane usługi, które są niekorzystne dla Klienta, w tym sensie, że m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 11. zrealizowane usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 12. zrealizowane usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Pasternak LEGAL;
 13. prawidłowo przekazana Klientowi Aplikacja, która nie zostały przez niego wykorzystana, użyta
  • W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Pasternak LEGAL oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 14. doprowadzenie do zgodności przedmiotu świadczenia z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 15. Sprzedawca nie doprowadził przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 16. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić przedmiot świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 17. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego przedmiotu świadczenia bez uprzedniego żądania od Pasternak LEGAL doprowadzenia przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 18. z oświadczenia Pasternak LEGAL lub okoliczności wyraźnie wynika, że Pasternak LEGAL nie doprowadzi przedmiotu świadczenia do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@pasternaklegal.pl
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać co najmniej:
 19. imię i nazwisko Klienta;
 20. adres poczty elektronicznej;
 21. datę dostarczenia przedmiotu świadczenia;
 22. opis ujawnionej Niezgodności;
 23. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ustępach powyżej;
 24. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  • Klient nie może odstąpić od umowy o dostarczanie Aplikacji, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta, Pasternak LEGAL usuwa Klientowi/ Użytkownikowi dostęp do Konta Klienta niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta Klienta.
  • Pasternak LEGAL informuje a Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z faktem, iż Aplikacja jest nieodpłatna dla Klienta/Użytkownika Klient nie może złożyć oświadczenia w jej przypadku o obniżenie ceny.
  • Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.
  • Pasternak LEGAL wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 25. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 26. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 27. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.
  • Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Usługi jest prawo polskie.
 1. Informacje dot. Aplikacji
  • Pasternak LEGAL umożliwi Klientowi/Użytkownikowi bezpłatny dostęp do Aplikacji w czasie użytkowania przez Pasternak LEGAL z aplikacji. Pasternak LEGAL może w każdym czasie ograniczyć, zwiększyć lub wyłączyć Klientowi/Użytkownikowi dostęp do Aplikacji, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.
  • Pasternak LEGAL zapewni użytkownikowi wsparcie w zakresie korzystania z Aplikacji.
  • Wsparcie związane z korzystaniem z Aplikacji dostępne jest pod adresem: biuro@pasternaklegal.pl
  • Klient Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ​​ma prawo do przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania wszelkich treści, materiałów, dokumentów oraz innych, które zostały przekazane Pasternak LEGAL.
  • Amberlo gwarantuje, że Treść zostanie zaszyfrowana i będzie bezpiecznie przechowywana, biorąc pod uwagę stan rozwoju technologicznego i koszt wdrożenia ewentualnych środków.
  • Każda ze stron wyraża zgodę na wykonanie niniejszej umowy o udostępnienie Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Aplikacja może nie być kompatybilne z komputerem Klienta/Użytkownika i/lub innym sprzętem. Aplikacja może nie być wolna od błędów. Pasternak LEGAL zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji co do rezultatów, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z Aplikacji.
  • Aplikacja może umożliwiać Klientowi/Użytkownikowi w zakresie od zakresu udostępnionych danych:
 2. dostęp do wybranych informacji rozliczeniowych dotyczących Klienta, z uwagi na ograniczenia Aplikacji;
 3. dostęp do wybranych raportów wykonanych na rzecz Klienta czynności (zestawienia czasowe);
 4. dostęp do wybranych zdarzeń z kalendarza dotyczącego Klienta w którym mogą być udostępniane informacje o terminach spotkań, rozprawach, czynnościach, zadaniach oraz innych wydarzeniach dotyczących Klienta;
 5. udostępnione Klientowi/Użytkownikowi dokumenty dotyczące Klienta;
 6. Kontrakty;
  • Klient/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wsparcie dotyczące korzystania z Aplikacji może zostać udzielone Klientowi/Użytkownikowi w Dni robocze od 9 do 17.
  • Klient/Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Pasternak LEGAL może korzystać z różnego rodzaju integracji Aplikacji z innymi aplikacjami.
  • Klient/Użytkownik w każdym czasie może zwrócić się do Pasternak LEGAL z prośbą o usunięcie dostępu do Aplikacji dla określonej osoby, działającej w imieniu Klienta, której uprzednio dostęp został udzielony. Pasternak LEGAL podejmie możliwie szybkie działania mające na celu spełnienie prośby Klienta.
 7. Własność intelektualna
  • Prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie, Sklepie Internetowym, wiele udostępnianych przez Aplikację treśći, przysługują Pasternak LEGAL lub podmiotom z nią powiązanym lub współpracującym. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Ponadto wszlkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, Sklepu Internetowego, Treści cyfrowych lub Produktów, a w sczególności zawartych w ich ramach elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz oprogramowania i baz danych są zastrzeżone dla Pasternak LEGAL lub podmiotów z nią powiązanych lub współpracujących i są zastrzeżone na ich rzecz zaś Pasternak LEGAL posiada uprawnienia m.in. do ich odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, licencjonowania, zbywania.
  • Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Pasternak LEGAL bez upoważnienia wynikającego z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Pasternak LEGAL jest zabronione
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
  • Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu treści cyfrowych, chyba że Klient wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w odniesieniu do umów:
 9. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożony w następujący sposób:
 1. w formie pisemnej na adres: Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: email: biuro@pasternaklegal.pl;
 3. Inne formy kierowania roszczeń nie są dopuszczalne.
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 20 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego, stronie Serwisu, Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obligatoryjne z jego strony.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Pasternak LEGAL wydaje Produkt, Towar cyfrowy będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Pasternak LEGAL do odbioru, chyba że Pasternak LEGAL zaproponował, że sam odbierze Produkt, Towar cyfrowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
 1. w formie pisemnej na adres: Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki adres do korespondencji: Malborska 1/11, 03-286 Warszawa;
 2. w formie elektronicznej na adres e-mailowy: email: biuro@pasternaklegal.pl;
 3. usunąć wszelkie treści cyfrowe;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Towar cyfrowy.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
  w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponadto w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w wyniku której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Wymiana Informacji
  • Klient może wskazać osoby, które działając w jego imieniu mogą zmieniać zakres Zlecenia, a także udzielać Pasternak LEGAL w jego imieniu wskazówek co do sposobu wykonania Zlecenia. Do czasu wskazania takich osób, przyjmuje się, że każda osoba działająca w imieniu Klienta, w ramach organizacji Klienta lub jego spółek powiązanych, która pozostaje w kontakcie z Pasternak LEGAL, jest upoważniona do tego rodzaju czynności.
  • Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Pasternak LEGAL z elektronicznych środków porozumiewania się i usług przechowywania danych, niezależnie od tego, czy są dostarczane przez osoby trzecie, na potrzeby komunikacji. Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich środków i usług.
  • Klient wskazuje, że wszelkie osoby, które będą miały dostęp do Aplikacji a którym zostanie udzielony dostęp do Aplikacji na zaproszenie Pasternak LEGAL będą posiadały upoważnienie udzielone przez Klienta do wglądu we wszelkie dane dotyczące Klienta. Klient przekazując Pasternak LEGAL email na jaki ma zostać przekazane zaproszenie do korzystania z Aplikacji potwierdza, że osoba, której zostanie udzielony dostęp do Aplikacji posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do dostępu do nich.
 1. Zarządzane kopie zapasowe i archiwizacja
  • Amberlo utrzymuje zarządzaną usługę tworzenia kopii zapasowych na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby ułatwić przywrócenie Treści na serwerze lub urządzeniu, z którego Treść pochodzi, w przypadku utraty lub uszkodzenia danych pierwotnych. Amberlo skorzysta z takiej usługi w celu odzyskania utraconych lub uszkodzonych Treści.
 2. Odpowiedzialność

 

 • Do zasad odpowiedzialności Pasternak LEGAL stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), przy czym – o ile w Umowie nie postanowiono inaczej – odpowiedzialność (kontraktowa jak i deliktowa) Pasternak LEGAL ograniczona jest do wysokości jednokrotności wynagrodzenia otrzymanego za te usługi, z których szkoda wynikła, z zastrzeżeniem, że Pasternak LEGAL odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej bez ograniczeń. Odpowiedzialność Kancelarii nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 ustawy Kodeks cywilny.
 • W żadnym wypadku kwota odpowiedzialności Pasternak LEGAL nie przekroczy wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, zawartej przez Pasternak LEGAL.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani za osiągnięcie określonego rezultatu.
 • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Klienta, który jest stroną Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym podmiotów powiązanych z Klientem, należących do grupy kapitałowej Klienta.
 • W związku z wykonywaniem usług Pasternak LEGAL może korzystać i udostępniać klientom możliwość korzystania z narzędzi teleinformatycznych lub przetwarzania danych dostarczanych przez osoby trzecie, w tym z rozwiązań w chmurze publicznej (np. w celach przekazywania dokumentacji, automatyzacji procesów, tłumaczeń, analizy dokumentów, tzw. wirtualnych asystentów lub data roomów). Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich narzędzi lub brakiem ich dostępności, a w szczególności za udostępnienie tych danych.
 • Pasternak LEGAL nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za: (a) utratę zysków, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę oszczędności, roszczenia osób trzecich, utratę przewidywanych oszczędności, przerwę w działalności, zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią, w każdym przypadku ; lub (b) czystą stratę ekonomiczną, stratę pośrednią lub stratę następczą, jakąkolwiek i w jakikolwiek sposób spowodowaną; lub (c) odszkodowania karne lub przykładowe; nawet jeśli jest to spowodowane zaniedbaniem i/lub naruszeniem związanym z korzystaniem z Aplikacji przez stronę i nawet jeśli druga strona została poinformowana, że ​​prawdopodobnie nastąpi taka strata.
 • Pasternak LEGAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w wyniku odebrania lub korzystania z nadanych przezeń przesyłek elektronicznych. W przypadku udostępniania przez Klienta Pasternak LEGAL dokumentów lub informacji przez strony internetowe lub serwery (np. Dropbox, Google Drive, serwer udostępniony przez Klienta) lub tzw. virtual data room, Pasternak LEGAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w związku z używaniem tych form przekazywania Pasternak LEGAL informacji i dokumentów. Pasternak LEGAL nie ponosi również odpowiedzialności za dane udostępnione Klientowi lub dane w Aplikacji.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Doradców Zewnętrznych, o których mowa w OWU a także za usługi prawne świadczone na podstawie informacji od nich uzyskanych.
 • Klient zobowiązany jest zwolnić Pasternak LEGAL oraz jej partnerów, prawników, współpracowników oraz pracowników („Osoby Zwolnione”) z roszczeń osób trzecich (wraz z kosztami obrony przed tymi roszczeniami) związanych lub wynikających z realizacji Zlecenia, w tym z czynności prawnych dokonywanych w imieniu i na rzecz Klienta, chyba że dane roszczenia wynikają z zawinionego naruszenia przez Pasternak LEGAL lub Osoby Zwolnione warunków Umowy lub niniejszych OWU. W celu uniknięcia wątpliwości, zobowiązanie Klienta do zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie oznacza w szczególności zobowiązanie do zwolnienia Pasternak LEGAL, prawników wykonujących zlecenie na rzecz Klienta z ramienia Pasternak LEGAL oraz Osób Zwolnionych z obowiązku świadczenia oraz do zapewnienia, iż wierzyciel nie będzie żądał od Pasternak LEGAL oraz Osób Zwolnionych spełnienia takiego świadczenia.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie jest spowodowane wystąpieniem jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Pasternak LEGAL („Zdarzenie Siły Wyższej”).

 

 1. Ochrona danych

 

 1. Postanowienia Końcowe

 

 • Umowy zawierane przez Pasternak LEGAL z Klientem/Użytkownikiem zawierane są w języku polskim.
 • Serwis lub Sklep Internetowy, Aplikacja oraz wszelkie treści w nich zawarte podlegają ochronie prawnej i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Pasternak LEGAL w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych, chyba, że wartość zakupionego Produktu, Towaru cyfrowego była wyższa wówczas do jej wysokości maksymalna stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie uzyskane od Klienta.
 • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta;
  • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Pasternak LEGAL lub przesłania ich na adres email Klienta.
  • Po ukazaniu się na stronie Serwisu pasternaklegal.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie, Sklepie Internetowym informacji o zmianach w Regulaminie, Klient/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż brak sprzeciwu po jego ogłoszeniu w terminie 14 dni stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika/Klienta. Zmieniony Regulamin wiąże Strony, jeżeli w terminie 14 dni od udostępnienia Klientowi zmian Regulaminu Klient nie wypowie Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania.
  • W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie mogące wystąpić wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  • Pasternak LEGAL kieruje się kodeksem etyki adwokackiej dostępnej pod następującym linkiem: Kodek Etyki
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pasternak LEGAL.
  • Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a szczegółową Umową zawartą z Klientem pierwszeństwo mają zawsze zapisy Umowy.
  • Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część nieniejszego Regulaminu i został wskazany w punkcie 16 Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2023 r.

 

 

pobierz dokument w formacie PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 1. Wzór Formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

……………………………………….                                                                                           ……………………………………….

Pełna nazwa firmy / Imię i Nazwisko                                                                                                               miejscowość i data

……………………………………….

Adres

Do:

Łukasz Pasternak

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka

 1. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej w dniu ……………………………………….. z Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………….

data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Klient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna RODO dostępna jest pod następującym linkiem.

 

Zobacz zespół

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1