Prawo gospodarcze

Umowa pożyczki

02.02.2024

Wstęp

W dzisiejszym dynamicznym świecie wiele osób decyduje się na korzystanie z pożyczek, aby sprostać różnym potrzebom finansowym. Zanim jednak zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki, warto zdobyć wiedzę na temat tego procesu oraz zrozumieć, jakie są korzyści i potencjalne ryzyka. Oto kilka kluczowych informacji na temat pożyczek. 

https://pasternaklegal.pl/umowa-pozyczki/

Spis treści:
1. Czym jest umowa pożyczki?
2. Jaki charakter ma umowa pożyczki?
3. Jak może być zawarta umowa pożyczki? Forma umowy
4. Jak udowodnić fakt zawarcia umowy w formie ustnej?
5. Umowa pożyczki, jakie elementy umowy są niezbędne do jej prawidłowego zawarcia?
6. Jak sporządzić umowę pożyczki?
7. Prawa i obowiązki pożyczkodawcy:
8. Obowiązki Pożyczkodawcy
9. Czy pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki?
10. Pożyczkodawca nie może odstąpić od umowy pożyczki, jeżeli:
11. Prawa i obowiązki pożyczkobiorcy
12. Zwrot pożyczki
13. Umowa Pożyczki w Rodzinie
14. Jak spisać pożyczkę z członkami rodziny, żeby transakcja dla wszystkich była bezpieczna?
15. Jak policzyć odsetki w umowie prywatnej?
16. Umowa pożyczki a PCC
17. Potrzebujesz konsultacji podatkowej?
18. PODSUMOWANIE
19. Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

 

 

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki jest podstawową, najbardziej ogólną czynnością kredytową. 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym art. 720 k.c. 

§ 1.   Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

Umowa pożyczki zobowiązuję pożyczkodawcę do przeniesienia przedmiotu pożyczki, na własności pożyczkobiorcy, a posteriori pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotnego przeniesienia własności takiej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i jakości. 

Przedmiotem pożyczki mogą być wszystkie rzeczy oznaczone co do gatunku oraz pieniądze.  W przypadku, gdy strony umowy pożyczki uzgodnią w zawieranej umowie, że pożyczka zostaje udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, to udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. Umowa pożyczki w określonych wypadkach może być bez odsetek, albowiem nie jest to element określony jako element konieczny umowy pożyczki. Nie oznacza to jednak, że umowa pożyczki bez odsetek pozostaje bez znaczenia z perspektywy innych regulacji np. przepisów prawa podatkowego.

Jaki charakter ma umowa pożyczki?

Umowa pożyczki jest umową konsensualną – Staje się ona skuteczna solo consensu, przez samo porozumienie. 

Jak może być zawarta umowa pożyczki? Forma umowy 

Czy umowa pożyczki bez notariusza jest ważna? Dla ważności pożyczki nie jest wymagana forma szczególna. 

Oznacza to, że może być zawarta w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, szczególnej, a nawet poprzez czynności konkludentne.  Brak zachowania formy pisemnej nie powoduję nieważności umowy, lecz powoduje utrudnienia dowodowe. Forma pisemna umowy pożyczki nie jest wymagana dla jej ważności i skuteczności. Teoretycznie umowa pożyczki pieniędzy czy rzeczy może być zawarta ustnie – między osobami prywatnymi, bo w przypadku instytucji czy firm pożyczkowych w praktyce będzie to zawsze forma pisemna.

Natomiast zgodnie z art 720§2 k.c.  umowa pożyczki, której wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej dla celów dowodowych. 

Przy ewentualnym sporze nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki. umowa zawarta pomiędzy stronami może ale nie musi określać cel pożyczki.

Jak udowodnić fakt zawarcia umowy w formie ustnej?

Należy uprawdopodobnić fakt dokonania czynności prawnej za pomocą dokumentu. 

Przykładem takich dokumentów mogą być przede wszystkim  przelewy środków  z konta bankowego pożyczkodawcy, na konto bankowe pożyczkobiorcy,  korespondencja mailowa czy SMS-owa  prowadzona przez obie strony umowy, ewentualnie również  pisemne oświadczenia o uznaniu zobowiązania  przez pożyczkobiorcę. Dokumenty te można uznać za  tzw. początek dowodu na piśmie   (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2001 r., sygn. IV CKN 290/00 lub wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2000 r., sygn. I CKN 381/98).   

Powyższe oznacza, że w razie skierowania sprawy na drogę Sądową, Sąd będzie miał prawną możliwość dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron lub zeznań świadków, aby ustalić, iż doszło do zawarcia umowy pożyczki, co w konsekwencji może prowadzić do wygrania sprawy w sądzie. 

https://pasternaklegal.pl/umowa-pozyczki/

Umowa pożyczki, jakie elementy umowy są niezbędne do jej prawidłowego zawarcia?

Poniżej przedstawiamy niezbędne elementy do prawidłowego zawarcia umowy pożyczki.

1. Data, miejsce zawarcia umowy pożyczki  

2. Określenie stron umowy  

Stronami umowy są pożyczkobiorca i pożyczkodawca. W wypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie danych osobowych Stron.

Jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP-u oraz osoby uprawnionej do reprezentacji. 

3. Wskazanie przedmiotu umowy

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy. Przedmiot pożyczki powinien być opisany w sposób wyczerpujący.

4. Czas Umowy

Wskazanie czasu obowiązywania umowy

5.  Warunki zwrotu pożyczki

Treść umowy pożyczki powinna zawierać klauzule dotyczące zwrotu pożyczki.  

6. Warunki wypowiedzenia umowy  

Wypowiedzenie może obejmować tryb natychmiastowy, dzienny, tygodniowy itp. 

Może przysługiwać zarówno pożyczkobiorcy, jak i dającemu pożyczkę. 

7. Podpisy stron 

Umowa pożyczki może zawierać dodatkowe inne elementy takie jak zabezpieczenie pożyczki, zakończenie umowy pożyczki, terminy przekazania i zwrotu kwoty pożyczki.

Jak sporządzić umowę pożyczki?

Wypełnienie treści umowy pożyczki jest kluczowym etapem w procesie nawiązywania finansowych transakcji między dwiema stronami. Dążymy do dostarczenia czytelnikowi kompleksowej wiedzy, która ułatwi mu skuteczne i bezpieczne zawarcie umowy pożyczki.

Niejednokrotnie zawierając umowę pożyczki należy zabezpieczyć swoje interesy najczęściej w zakresie jej zwrotu. Warto zadbać o to by zminimalizować ryzyko braku zwrotu pożyczki ustanowić odpowiednie zabezpieczenia czy dokonać weryfikacji kontrahenta.

“Czy planujesz udzielić lub otrzymać pożyczkę? Nie ryzykuj niejasnych warunków i potencjalnych konfliktów prawnych. Nasi doświadczeni prawnicy specjalizujący się w umowach pożyczkowych są gotowi Cię wesprzeć! Zabezpiecz swoją umowę pożyczki już dziś!

 

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Jeżeli chcesz zakupić wzór umowy pożyczki – zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenie naszego sklepu z dokumentami prawniczymi.

Prawa i obowiązki pożyczkodawcy:

Pożyczkodawca może domagać się od pożyczkobiorcy, zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Ma prawo odstąpić od umowy oraz odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeśli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy.

Ponadto ma prawo, żądać zwrotu pożyczki od dłużnika w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy, jeśli nie określono innego terminu zwrotu pożyczki.

Obowiązki Pożyczkodawcy

Wraz z szeregiem uprawnień na pożyczkodawcy ciążą również pewne obowiązki mianowicie:

Pożyczkodawca powinien przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, obowiązkiem pożyczkodawcy jest także naprawienie szkody wyrządzonej pożyczkobiorcy przez to, że przedmiot pożyczki miał wady i nie zawiadomił pożyczkobiorcy o tych wadach. 

Czy pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki?

Tak, Na podstawie art. 721 k.c. pożyczkodawca ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki oraz prawo do odmowy wydania jej przedmiotu jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. 

Pożyczkodawca nie może odstąpić od umowy pożyczki, jeżeli:

·                  Doszło już do wydania przedmiotu pożyczki na rzecz pożyczkobiorcy (np. do przekazania pieniędzy) 

·                  W chwili zawarcia umowy wiedział o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć 

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej odstąpienie od umowy powinno zostać złożone w takiej samej formie. Jeżeli natomiast umowa została zawarta w innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), oświadczenie o odstąpieniu do umowy powinno być stwierdzone pismem. 

https://pasternaklegal.pl/umowa-pozyczki/

Prawa i obowiązki pożyczkobiorcy

Z umowy pożyczki wynika także szereg praw i obowiązków biorącego pożyczkę.

Pożyczkobiorca może otrzymać na własność od dającego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Ponadto może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej przez dającego pożyczkę przez to, że wiedząc o wadach przedmiotu pożyczki nie zawiadomił go o nich. 

Pożyczkobiorca powinien zwrócić dającemu pożyczkę tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

Zwrot pożyczki

Postanowienia umowy powinny jednoznacznie określać warunki zwrotu przedmiotu pożyczki. Umowa pożyczki często zawiera zapisy,  że zostaje zawarta na z g óry oznaczony okres (na czas oznaczony) po upływie tego terminu powinno dojść do zwrotu przedmiotu pożyczki. 

Jeśli umowa pożyczki nie określa przez jaki czas będzie obowiązywała, ani też nie przewiduje terminu zwrotu przedmiotu pożyczki, to przedmiot pożyczki podlega zwrotowi w terminie 6 tygodni od wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę. Termin zwrotu pożyczki może być skrócony lub wydłużony przez samą umowę. 

Umowa Pożyczki w Rodzinie

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy członkami rodziny, wymaga szczególnej uwagi i delikatności. Zawartość Umowy pożyczki zawierana pomiędzy członkami rodziny nie różni od zwykłej umowy pożyczki. Dla wielu osób decydujących się na udzielenie pożyczki swojemu krewnemu, aspekt finansowy łączy się również z więzami emocjonalnymi i zaufaniem. 

Jeżeli chcesz zakupić wzór umowy pożyczki – zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenie naszego sklepu z dokumentami prawniczymi.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Jak spisać pożyczkę z członkami rodziny, żeby transakcja dla wszystkich była bezpieczna?

W tym kontekście podpisanie umowy pełni kluczową rolę, umożliwiając klarowne uregulowanie warunków transakcji oraz minimalizowanie ryzyka nieporozumień. 

Jak policzyć odsetki w umowie prywatnej?

Obowiązujące przepisy nie stanowią o tym, czy umowa pożyczki prywatnej jest umową odpłatną czy nieodpłatną.  Wobec powyższego to strony mają pełną swobodę w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki i wyłącznie od nich zależy, czy pożyczka będzie mieć charakter umowy darmowej (tzw. pożyczka grzecznościowa) czy umowy odpłatnej. W wypadku zastosowania odsetek należy pamiętać, że nie mogą przekraczać w stosunku rocznym wysokości odsetek maksymalnych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych.

Umowa pożyczki a PCC  

Kto, kiedy i w jaki sposób musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie pożyczki? 

Istotne jest, iż otrzymanie pożyczki od osoby prywatnej lub firmy niezajmującej się świadczeniem usług tego rodzaju podlega obowiązkowi zapłacenia PCC w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania, którą stanowią uzyskane środki. Podatek rozliczyć musi osoba biorąca pożyczkę i ma na to maksymalnie 14 dni od momentu podpisania umowy – w tym celu należy złożyć (za pomocą systemu e-Deklaracje lub osobiście) deklarację PCC-3 oraz uiścić opłatę na konto urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania. Warto zauważyć, iż istnieją sytuacje, w których Strony mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku PCC.

Nie każda umowa pożyczki powoduje obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku PCC. 

Pasternak LEGAL świadczy usługi doradztwa podatkowe również związane z zagadnieniami dotyczącymi podatku od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz konsultacji podatkowej?

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Szerzej o ofercie podatkowej Kancelarii Pasternak LEGAL – kliknij tutaj

PODSUMOWANIE

Umowa pożyczki jest umową dość powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym. Przedmiotem tego typu umowy są najczęściej pieniądze. Zawierając umowę pożyczki pieniędzy warto należycie zabezpieczyć swoje interesy, np. poprzez zabezpieczenie spłaty pożyczki dopisanie odpowiednich klauzul. Zanim jednak zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki lub jej udzielenie, warto zdobyć wiedzę na temat tego procesu oraz zrozumieć, jakie są korzyści i potencjalne ryzyka.

Czy twoja umowa pożyczki jest dobrze sporządzona oraz czy zabezpiecza twoje interesy? Jeżeli masz wątpliwości lub szukasz pomocy przy sporządzeniu umowy pożyczki – świetnie trafiłeś.

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Niniejszy wpis jest częścią cyklu “BIZNES BEZ TAJEMNIC”. “Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

“BIZNES BEZ TAJEMNIC” – Pasternak LEGAL

W ramach serii “BIZNES BEZ TAJEMNIC” prowadzimy Bloga, newsletter, a także zapraszamy do słuchania naszego podcastu “Biznes bez Tajemnic” – podcast prawny oraz nagrań video prowadzonych w ramach wyżej wskazanej serii. Jesteśmy dostępni na:

“Biznes bez Tajemnic” – seria prawnicza Pasternak LEGAL to – podcast, blog i kanał prawniczy będące wynikiem misji Pasternak LEGAL chcemy wspierać przedsiębiorców w efektywnym i skutecznym prowadzeniu biznesu. Budujemy efektywne ramy prawne i podatkowe, by biznes naszych klientów był efektywny, bezpieczny i zyskowny.

Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się Twoim przewodnikiem w efektywnym i skutecznym prowadzeniu firmy, gdzie każdy krok jest świadomy, a sukces staje się rezultatem klarownych działań. Niech “Biznes bez Tajemnic” stanie się dla Ciebie nie tylko źródłem praktycznej wiedzy, ale także miejscem inspiracji do tworzenia własnej drogi w biznesie.

Czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę, czy też dopiero rozważasz założenie własnego biznesu – nasza seria “Biznes bez Tajemnic” dostarczy Ci cennych informacji, inspirujących rozmów i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie.

Subskrybuj nasz podcast, youtube i dołącz do naszej społeczności przedsiębiorców, którzy wspólnie rozwijają swoje umiejętności, zostać subskrybentem naszego newslettera i czerp z niego korzyści.

Subskrybuj Newsletter i  bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

14 czerwca 2024

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcenie działalności jednoos...

Czytaj dalej

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

Fundacja rodzinna a niższe podatki

FUNDACJA RODZINNA Fundacja rodzinna stanowi instytucję regulowaną aktem normatywnym – ustawą o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna bywa porównywana do skarbca rodzinnego, zapewniając ochron...

Czytaj dalej

Fundacja rodzinna a niższe podatki

Prawo gospodarcze

13 czerwca 2024

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - JDG "Spis treści: 1. Na czym polega upadłość i kto może ją ogłosić? 2. Czy osoba fizyczna może być w upadłości? 4. Rozróżnienie postępowań upadłoś...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1