OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PASTERNAK LEGAL

W TYM KONSULTACJI ONLINE – „OWU”

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PASTERNAK LEGAL

W TYM KONSULTACJI ONLINE – „OWU”

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia Wstępne…………………………………………………………… 1
 2. Umowa i Ogólne Warunki Umowy…………………………………………… 2
 3. Wykonanie Zlecenia………………………………………………………………… 2
 4. Wymiana Informacji……………………………………………………………….. 5
 5. Wynagrodzenie Pasternak LEGAL…………………………………………… 5
 6. Klauzula Waloryzacyjna………………………………………………………….. 6
 7. Prawa Własności Intelektualnej……………………………………………….. 6
 8. Ochrona Danych Osobowych…………………………………………………… 7
 9. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące nałożonych sankcji……………………………………………………………………….. 7
 10. Konflikt Interesów oraz wypowiedzenie Umowy………………………. 8
 11. Wymagania techniczne Konsultacje ONLINE oraz dostęp do Usług Serwisu, Sklepu Internetowego – Formularz Kontaktowy………………………………………………………………………………….. 8
 12. KONSULTACJE PRAWNE ONLINE……………………………………. 10
 13. Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa…………………………………………………………………………. 13
 14. Odpowiedzialność…………………………………………………………………. 14
 15. Postanowienia Końcowe………………………………………………………… 15
 16. Wzór Formularza odstąpienia od umowy……………………………….. 17

 

 1. Postanowienia Wstępne
  • Niniejsze Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług prawnych („OWU”) regulują ogólne warunki świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL w tym regulują zasady udzielanych konsultacji prawnych online przez Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, email: biuro@pasternaklegal.pl, NIP: 1251620309, REGON: 146582196, tel. +48 22 718 32 70, + 48 510-328-596 – dalej jako „Pasternak LEGAL” lub „Kancelaria” na rzecz klienta, będącego stroną Umowy z Kancelarią Pasternak LEGAL („Klient”).
  • Pasternak LEGAL i Klient będą zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna jako „Strona”.
  • Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Klienta, w takim zakresie w jakim nie zostały one wyraźnie uchylone lub zmienione taką Umową, chyba, że co innego wynika z treści zawartej Umowy.
  • Niniejsze OWU będą wiązać Klienta i Pasternak LEGAL, jeżeli:
 2. stanowią Załącznik do Umowy; lub
 3. zostały przywołane w treści Umowy i doręczone lub udostępnione Klientowi w wersji elektronicznej przed zawarciem Umowy, w szczególności poprzez wskazanie do stosowania OWU udostępnionych na stronie internetowej Pasternak LEGAL; lub
 4. zostały doręczone lub udostępnione w wersji elektronicznej Klientowi, w szczególności poprzez wskazanie do stosowania OWU udostępnionych na stronie internetowej Pasternak LEGAL, przed zawarciem Umowy i zaakceptowane przez Klienta w inny sposób, jako warunki świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta; lub
 5. zostały przekazane Klientowi wraz ze szczegółową informacją dotyczącą kosztów Konsultacji prawnej Online lub ofertą na świadczenie innej usługi prawnej, a Klient dokonał zakupu Konsultacji prawnej Online od Pasternak LEGAL lub innej usługi prawnej, tym samym Klient potwierdza akceptację niniejszego OWU oraz wolę związania się zapisami przedmiotowego OWU;
  • Wyłączone zostaje zastosowanie wzorców umownych (w tym ogólnych warunków i regulaminów) Klienta, a postanowienia zlecenia sprzeczne z niniejszymi OWU wymagają wyraźnego przyjęcia przez Pasternak LEGAL.
  • Strony potwierdzają, iż niniejsze OWU, doręczone lub udostępnione Klientowi zgodnie z postanowieniami punktu 1.4. powyżej, będą obowiązywały Strony przy realizacji ewentualnych dodatkowych lub kolejnych zleceń świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta. Nie wyklucza to jednak odrębnego lub odmiennego uregulowania sytuacji prawnej Stron poprzez zawarcie odrębnej umowy o świadczenie usług prawnych.
  • W przypadku gdy w niniejszym OWU jest mowa o Pasternak LEGAL należy przez to rozumieć Pasternak LEGAL ale również w zakresie jaki wynika z treści OWU również prawników, pracowników, współpracowników, asystentów, adwokatów radców prawnych Pasternak LEGAL, którzy będą świadczyć usługi na rzecz Klienta.
  • Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do OWU w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. Umowa i Ogólne Warunki Umowy
  • Niniejsze OWU regulują zasady współpracy między Pasternak LEGAL a Klientem przy realizacji zlecenia świadczenia usług prawnych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta („Zlecenie”) w zakresie nieuregulowanym w Umowie.
  • Pasternak LEGAL oraz Klient mogą zawrzeć Umowę, na podstawie której Pasternak LEGAL świadczy na rzecz Klienta usługi prawne, w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym w szczególności drodze Listu o Współpracy (dalej jako „Umowa”). O ile Pasternak LEGAL nie zawarł z danym Klientem umowy o świadczenie usług prawnych w formie pisemnej, umowa taka może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez Pasternak LEGAL. Przyjęcie zlecenia przez Pasternak LEGAL może nastąpić jedynie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego zleceniu.
  • Pasternak LEGAL za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: pasternaklegal.pl lub Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.pasternaklegal.pl umożliwia Klientom skorzystanie z Formularza zapisu na Konsultację prawną Online. Zapis na Konsultację prawną Online możliwy jest również w innej formie, w szczególności za pośrednictwem sms, telefonicznie, email: biuro@pasternaklegal.pl.
  • W razie rozbieżności między treścią Umowy a treścią OWU, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające. Integralną część niniejszego OWU stanowi Regulamin, który również wiąże Klienta.
 2. Wykonanie Zlecenia
  • Co do zasady, Pasternak LEGAL podejmując się świadczenia usług prawnych dla Klienta, świadczy je w zakresie wyraźnie zleconym Pasternak LEGAL przez Klienta, w szczególności Pasternak LEGAL nie jest odpowiedzialny za całokształt spraw Klienta ani za jego inne sprawy nie objęte zleceniem, np. za sprawy podatkowe, chyba że otrzyma takie wyraźnie zlecenie od Klienta.
  • Zakres pierwotnego Zlecenia może ulec zmianie (zawężeniu lub rozszerzeniu) z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku zgody Pasternak LEGAL na zmianę zakresu Zlecenia Pasternak LEGAL niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
  • Pasternak LEGAL nie świadczy doradztwa prawnego w zakresie prawa obcego. Jeżeli wynika to z wyraźnego Zlecenia Klienta lub z charakteru tego Zlecenia, Pasternak LEGAL dla jego wykonania może zaangażować zagranicznego doradcę prawnego. W takim przypadku zagraniczny doradca prawny nie jest podwykonawcą Pasternak LEGAL, a Pasternak LEGAL jedynie koordynuje współpracę z tym doradcą i nie jest odpowiedzialny za jego porady. Pasternak LEGAL świadczy usługi prawne w zakresie prawa polskiego. Pasternak LEGAL świadczy usługi prawne w zakresie prawa obcego – tylko o ile wyraźnie przewidziano to w Umowie w formie wskazanej powyżej. Pasternak LEGAL nie udziela również porad odnośnie aspektów ekonomicznych, finansowych, księgowych bądź biznesowych zleconej sprawy. Klient podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji zleconej sprawy na podstawie własnej oceny aspektów i ryzyk ekonomicznych, finansowych, księgowych bądź biznesowych danej sprawy.
  • W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy na rzecz osoby trzeciej, w Umowie należy wyraźnie wskazać na czyją rzecz Pasternak LEGAL ma świadczyć usługi.
  • Pasternak LEGAL świadczy usługi na podstawie otrzymanego Zlecenia wyłącznie na rzecz Klienta lub wskazanego przez niego końcowego odbiorcy usługi, a ich wykorzystanie przez osoby trzecie wymaga odrębnej zgody Pasternak LEGAL. Jeżeli Klient wskazał innego niż on końcowego obiorcę usługi, stosunek prawny między Pasternak LEGAL a takim końcowym odbiorcą usługi regulują niniejsze ogólne zasady i warunki, a Klient ponosi odpowiedzialność wobec Pasternak LEGAL za zapłatę wynagrodzenia i zwrot kosztów Pasternak LEGAL przez takiego końcowego odbiorcę usługi, jak również zwolni Pasternak LEGAL (oraz wspólników, pracowników i współpracowników Pasternak LEGAL) z odpowiedzialności wychodzącej poza zapisy zawarte w Umowie z Klientem lub/oraz niniejsze ogólne zasady i warunki.
  • Świadczenie usług prawnych przez Pasternak LEGAL polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, konsultacji prawnych, udzielaniu informacji prawnych, sporządzaniu analiz prawnych, memorandów i opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów lub innej dokumentacji prawnej, reprezentowaniu i doradztwie prawnym w toku prowadzonych przez Klienta negocjacji i procesów oraz na reprezentowaniu Klienta przed sądami i urzędami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w ramach Zlecenia lub zawartej Umowy.
  • Pasternak LEGAL zobowiązuje się:
 3. utrzymywać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem Zlecenia;
 4. wykonać zlecone przez Klienta zadania z należytą starannością, dokładnością i rzetelnością, przy pomocy swoich prawników, pracowników, współpracowników, asystentów, współpracujących adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, prawników zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki obowiązującymi w zawodach radcy prawnego i adwokata;
 5. na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji, dokumentów oraz innych materiałów przy założeniu, że pozostają one zgodne z obowiązującym stanem faktycznym oraz są w pełni prawdziwe i rzetelne;
 6. o ile nie wynika to z zakresu Zlecenia, Pasternak LEGAL nie jest zobowiązane do weryfikacji kompletności ani prawdziwości przekazywanych przez Klienta informacji lub dokumentów na potrzeby realizacji Zlecenia;
  • Pasternak LEGAL odpowiedzialne jest za organizację świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta, w tym dobór prawników i asystentów prawnych, którym powierza wykonanie danych usług jak również decyduje o sposobie wykonania zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i stosownych standardów zawodowych oraz, o ile uzna to za możliwe i celowe, wskazówek Klienta. Pasternak LEGAL nie jest związane wskazówkami Klienta. Pasternak LEGAL, a w tym jej prawnicy świadczą usługę prawną w oparciu o rozumienie przez prawników Pasternak LEGAL odpowiednich przepisów prawa, praktyki ich stosowania oraz orzecznictwa – aktualnych w chwili realizacji Zlecenia. Późniejsze zmiany przepisów prawa, praktyki ich stosowania lub orzecznictwa mogą mieć wpływ na udzielone przez Pasternak LEGAL porady prawne przy realizacji Zlecenia. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z udzielonych przez Pasternak LEGAL porad prawnych, Pasternak LEGAL nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonych porad pod kątem późniejszych zmian w przepisach prawa, orzecznictwie lub praktyce. Pasternak LEGAL nie ponosi również odpowiedzialności za skutki udzielonych porad lub innych usług, jeżeli po ich udzieleniu nastąpią zmiany przepisów prawa, praktyki ich stosowania, orzecznictwa lub zmiany interpretacji przepisów prawa przez stosujące je sądy lub organy. Prace pomocnicze mogą być wykonywane przez osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego. Jeżeli w sprawie pojawi się potrzeba skorzystania z usług podmiotów trzecich, w tym w szczególności – doradców finansowych, prawników zagranicznych, innych prawników, doradców podatkowych, notariuszy, audytorów, biegłych rewidentów, księgowych, rzeczoznawców, tłumaczy przysięgłych („Doradcy Zewnętrzni”), Pasternak LEGAL na życzenie Klienta może pośredniczyć w imieniu Klienta w kontaktach z takimi Doradcami Zewnętrznymi. Współpraca między Klientem a Doradcą Zewnętrznym będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Klienta z Doradcą Zewnętrznym, chyba że Strony uzgodnią, iż Pasternak LEGAL zawrze umowę z takim Doradcą Zewnętrznym. Umowa między Klientem a Doradcą Zewnętrznym może zostać również zawarta za pośrednictwem Pasternak LEGAL. Niezależnie od tego czy Klient czy Pasternak LEGAL zaangażuje Doradcę Zewnętrznego, w każdym przypadku Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia i wszelkich opłat należnych Doradcy Zewnętrznemu. Klient zobowiązuje się zwrócić Pasternak LEGAL wszelkie koszty, w tym wynagrodzenie Doradców Zewnętrznych ewentualnie poniesione przez Pasternak LEGAL. Niezależnie od tego czy Klient czy Pasternak LEGAL zaangażuje Doradcę Zewnętrznego, Pasternak LEGAL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Doradców Zewnętrznych. Doradca Zewnętrzny w żadnym wypadku nie będzie traktowany jako podwykonawca Pasternak LEGAL, a Pasternak LEGAL jedynie koordynuje współpracę z tym doradcą i nie jest odpowiedzialny za jego porady, działania lub zaniechania.
  • O ile inaczej nie ustalono w Umowie, terminy wykonywania poszczególnych czynności w ramach realizacji Zlecenia wynikają z rodzaju Zlecenia oraz bieżących uzgodnień z Klientem. W przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych terminy wykonywania poszczególnych czynności w ramach realizacji Zlecenia wynikają ponadto z terminów ustawowych lub terminów wyznaczanych przez sądy lub organy prowadzące dane postępowanie.
  • O ile nie ustalono inaczej Pasternak LEGAL świadczy usługi prawne w siedzibie Pasternak LEGAL, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce świadczenia usług lub poszczególne czynności ze względu na swój charakter wymagają wykonania ich w innym miejscu.
  • Klient zlecając świadczenie usług prawnych potwierdza, że:
 7. zapoznał się z niniejszym OWU;
 8. przekaże Pasternak LEGAL wszelkie posiadane przez siebie informacje, rzetelne dane i dokumenty niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Klienta oraz zobowiązuje się informować Pasternak LEGAL o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy; Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych obowiązków przez Klienta oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez Klienta jak również rzetelność dokumentów dostarczonych przez Klienta, pozostając w dobrej wierze, iż przedłożone dokumenty są lub będą prawdziwe, co Klient potwierdza zawierając Umowę lub przekazując Zlecenie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność danych i dokumentów przekazanych Pasternak LEGAL.
 9. wyraża zgodę na wykonywanie niniejszej Umowy przez prawników, pracowników, współpracowników, asystentów, współpracujących adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, prawników;
 10. Klient lub osoba upoważniona w razie konieczności udzieli Pasternak LEGAL bądź osobom przez nią wskazanym pełnomocnictw koniecznych do prawidłowego świadczenia usług, a w szczególności celem reprezentacji Klienta przed Sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub organami administracji w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, a także osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej radcom prawnym lub adwokatom wskazanym przez Pasternak LEGAL;
 11. Radcy prawni i adwokaci Pasternak LEGAL są upoważnieni do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych radcom prawnym lub adwokatom albo upoważnień dla aplikantów radcowskich lub adwokackich lub innym podmiotom i osobom jeżeli taką możliwość przewidywały będą wykonywane czynności lub świadczone usługi;
 12. reprezentowanie Klienta przez Pasternak LEGAL lub prawników Pasternak LEGAL przy dokonywaniu czynności prawnych w imieniu i na rzecz Klienta odbywa się na podstawie pełnomocnictwa oraz instrukcji Klienta;
 13. nie udzielał pełnomocnictwa w tej sprawie innemu adwokatowi ani radcy prawnemu, nie jest także reprezentowany w tej samej sprawie przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionych z urzędu, a jeżeli takiego pełnomocnictwa udzielił zobowiązany jest do poinformowania w udokumentowanej formie Pasternak LEGAL o udzielonym pełnomocnictwie;
 14. zobowiązuje się, że w trakcie współpracy z Pasternak LEGAL oraz w okresie 6 (sześciu) miesięcy po jej ustaniu, Klient ani żaden podmiot powiązany Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Pasternak LEGAL, nie zatrudni – niezależnie od formy takiego zatrudnienia, czy to na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych – ani nie nawiąże w jakiejkolwiek formie współpracy z żadnym prawnikiem Pasternak LEGAL. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Pasternak LEGAL kary umownej w wysokości sześciokrotności jednomiesięcznego wynagrodzenia takiego prawnika;
 15. Klient niezwłocznie zawiadomi o każdej zmianie danych wskazanych powyżej i ewentualnych negatywnych konsekwencjach związanych z niedopełnieniem tego obowiązku;
 16. Klient podejmując współpracę potwierdza, że środki na zapłatę wynagrodzenia Pasternak LEGAL pochodzą z legalnych źródeł i ich używanie nie stanowi naruszenia jakichkolwiek polskich lub międzynarodowych regulacji prawnych, w szczególności dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 17. będzie przekazywał wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty, wymagane przez Pasternak LEGAL lub sądu lub instytucji, a w przypadku nie przekazania informacji lub dokumentów poniesie wyłączną odpowiedzialność za nie wywiązanie się z zobowiązań organów, sądów, urzędów jak również usługę prawną opartą na niepełnym stanie faktycznym, informacyjnym;
  • Klient zobowiązany jest do współdziałania z Pasternak LEGAL w zakresie niezbędnym do realizacji Zlecenia, w tym w szczególności do:
 1. dostarczania Pasternak LEGAL wyczerpujących i prawdziwych informacji lub dokumentów;
 2. dostarczenia w uzasadnionych przypadkach dokumentacji w oryginałach;
 3. informowania Pasternak LEGAL o wszelkich zmianach odnoszących się do wcześniej przekazanych przez Klienta informacji lub dokumentów;
 4. informowania Pasternak LEGAL o wszelkich decyzjach i działaniach Klienta, które mogą mieć wpływ na realizację Zlecenia.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia spowodowane naruszeniem przez Klienta obowiązków, o których mowa powyżej, w szczególności brakiem niezbędnego współdziałania Klienta, udzieleniem przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych informacji bądź nieudzieleniem przez Klienta informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zlecenia przez Pasternak LEGAL.
 • Umowa o świadczenie usług prawnych jest umową starannego działania, nie zaś umową rezultatu, a celem podejmowanej przez Pasternak LEGAL usługi prawnej jest ochrona interesów Klienta, tym samym Klient nie może uzależniać zapłaty wynagrodzenia od uzyskania przez Pasternak LEGAL określonego rezultatu, ani od tego, czy druga strona sporu zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty.
 • Pasternak LEGAL posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 1. Wymiana Informacji
  • Klient może wskazać osoby, które działając w jego imieniu mogą zmieniać zakres Zlecenia, a także udzielać Pasternak LEGAL w jego imieniu wskazówek co do sposobu wykonania Zlecenia. Do czasu wskazania takich osób, przyjmuje się, że każda osoba działająca w imieniu Klienta, w ramach organizacji Klienta lub jego spółek powiązanych, która pozostaje w kontakcie z Pasternak LEGAL, jest upoważniona do tego rodzaju czynności.
  • Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Pasternak LEGAL z elektronicznych środków porozumiewania się i usług przechowywania danych, niezależnie od tego, czy są dostarczane przez osoby trzecie, na potrzeby komunikacji. Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich środków i usług.
 2. Wynagrodzenie Pasternak LEGAL

 

 • Za świadczone przez Pasternak LEGAL usługi prawne Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Umowie lub Zleceniu. W przypadku wykonywania dalszych czynności w sprawie o ile Strony nie postanowiły rozliczenie będzie następowało na podstawie stawki godzinnej Pasternak LEGAL, która zostanie przedstawiona Klientowi.
 • Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej, Wynagrodzenie, jakie Kancelaria Pasternak LEGAL pobiera za świadczone usługi uzależnione jest od liczby godzin (z dokładnością do 6 minut, (0,1 godziny) przepracowanych przez poszczególnych jej prawników nad danym zleceniem i jest współmierne do ich doświadczenia. Stawka godzinowa prawników Pasternak LEGAL określona jest w udostępnionej Klientowi informacji przez Pasternak LEGAL.
 • W sytuacji gdy wynagrodzenie naliczane jest według rozliczenia godzinowego, rozliczenie nastąpi na podstawie przepracowanego czasu przez Pasternak LEGAL. Pasternak LEGAL uprawniona jest do wystawienia raportu za świadczoną usługę zawierającego zestawienie czasu pracy. W przypadku wystawienia raportu za świadczoną usługę, Klient ma prawo zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi do raportu. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub uwag do raportu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, skutkuje utratą możliwości kwestionowania raportu i rozliczeń dokonywanych na jego podstawie. Brak zastrzeżeń lub uwag w wskazanym wyżej terminie jest równoznaczny z zaakceptowaniem raportu oraz zestawienia godzin.
 • Pasternak LEGAL może zażądać wpłacenia przedpłaty na poczet wynagrodzenia. Wysokość, termin i sposób płatności przedpłaty określa Umowa. Przedpłata zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji Zlecenia w ten sposób, że zostanie przeznaczona na poczet ostatniej części należnego Pasternak LEGAL wynagrodzenia, a ewentualna kwota nadwyżki przedpłaty zostanie zwrócona Klientowi.
 • Pasternak LEGAL o ile nie uzgodniono inaczej może rozpocząć świadczenie usług dopiero po otrzymaniu od Klienta wpłaty wynagrodzenia w uzgodnionej kwocie, celem potwierdzenia, że Klient zleca usługę prawną. Do czasu wpłaty w/w kwoty Klient zwalnia Kancelarię z obowiązku świadczenia usług. Jeżeli jednak Pasternak LEGAL rozpoczęła świadczenie usług przed wpłatą uzgodnionego wynagrodzenia Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia niezwłocznie, niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dnia od dnia podjęcia działań przez Pasternak LEGAL, zaś w przypadku gdy usługa zostanie wykonana w całości Klient zobowiązany jest do zapłaty całego przysługującego. W przypadku nie uregulowania należności wynikającej z faktury VAT w terminie Kancelaria  zastrzega sobie prawo do wstrzymania czynności na rzecz Zleceniodawcy do czasu uzyskania zapłaty należnej sumy.
 • Klient zobowiązany jest do poinformowania Pasternak LEGAL o prowadzeniu działalności gospodarczej lub nie, o swoim statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP.
 • Klient zobowiązany jest we własnym zakresie ponosić wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia, wykonaniem Umowy takie jak w szczególności koszty wszelkich opłat sądowych, skarbowych, administracyjnych, opłat notarialnych, administracyjnych oraz inne koszty konieczne do realizacji Zlecenia, koszty Doradców Zewnętrznych chyba że Strony uzgodnią, że określone koszty zostaną poniesione w imieniu i na rzecz Klienta przez Pasternak LEGAL, za zwrotem takich kosztów przez Klienta. Pasternak LEGAL zobowiązana jest poinformować Klienta o wysokości, zasadach i terminach ponoszenia przez Klienta takich kosztów. Klient zwróci również Pasternak LEGAL koszty delegacji. Pasternak LEGAL może również pobrać od Klienta dodatkowe opłaty na podstawie przekazanych Klientowi informacji o wynagrodzeniu dodatkowym.
 • Rozliczenie usług świadczonych przez Pasternak LEGAL będzie następowało na podstawie rachunku. W braku odmiennych ustaleń z Klientem faktury będą wystawiane miesięcznie. Faktury będą wystawiane Klientom zgodnie z otrzymaną od nich informacją o ich statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Stosownie do tych przepisów, w zależności od statusu podatkowego Klienta, do kwot wynagrodzenia i zwracanych kosztów może być doliczony podatek VAT. Opis czasu i czynności, dołączany do faktury, o którym mowa w punkcie 5.3 powyżej nie stanowi dokumentu księgowego i powinien być przechowywany przez Klienta oddzielnie od dokumentów księgowych, ponieważ zawiera on poufne informacje chronione przywilejem relacji klient-prawnik.
 • W przypadku Klientów posiadających status Konsumenta kwoty wynagrodzenia będą podawane w kwotach brutto (uwzględniając podatek VAT).
 • O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, termin płatności faktury wynosi 7 (siedem) dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności Pasternak LEGAL ma prawo obciążyć Klienta odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości. Faktury Pasternak LEGAL są płatne przez Klienta, bez potrąceń, przelewem na konto wskazane na fakturze lub korespondencji Stron lub gotówką za pokwitowaniem. Na przelewie powinien być wskazany numer faktury, za którą dokonywana jest zapłata. W przypadku braku takiego wskazania Pasternak LEGAL rozliczy dokonaną wpłatę z najstarszymi wymagalnymi należnościami od Klienta.
 • Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy oraz wyraża zgodę na przyjmowanie e-faktur od daty zawarcia niniejszej Umowy na adres e-mail wskazany przez Klientów.
 • O ile Umowa nie przewiduje inaczej (np. w przypadku sprzedaży konsumenckiej) Kwoty wynagrodzenia Pasternak LEGAL będą kwotami netto, do których należy doliczyć należy podatek VAT w obowiązującej w danym czasie stawce.
 • W przypadku gdy po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te będą solidarnie odpowiedzialne za zapłatę wynagrodzenia lub zwrotu kosztów w związku z realizacją Zlecenia na rzecz Pasternak LEGAL.
 1. Klauzula Waloryzacyjna
  • Pasternak LEGAL ma prawo do dokonywania, na zasadach opisanych poniżej, w toku realizacji Umowy jednostronnej, jednokrotnej lub wielokrotnej, waloryzacji uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii (w szczególności, stawek godzinowych lub kwot ryczałtowych), w sytuacji, gdy nastąpi wzrost odpowiedniego wskaźnika, o którym mowa poniżej („Wskaźniki Waloryzacyjne”) w okresie – według decyzji Pasternak LEGAL – danego kwartału, półrocza lub roku kalendarzowego realizacji Umowy („Okres”) względem danych na koniec poprzedniego Okresu.
  • Wskaźnikami Waloryzacyjnymi są:
 2. dla stawek wynagrodzenia Pasternak LEGAL wyrażonych w PLN – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dla danego Okresu ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 3. dla stawek wynagrodzenia Pasternak LEGAL wyrażonych w EUR lub walucie innej niż PLN – zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) dla danego Okresu ogłaszany przez EUROSTAT.
  • Dana waloryzacja uzgodnionych stawek wynagrodzenia Pasternak LEGAL może zostać dokonana o wskaźnik procentowy nie wyższy niż wzrost danego, odpowiedniego Wskaźnika Waloryzacyjnego w danym Okresie względem danych na koniec poprzedniego Okresu.
  • Pasternak LEGAL zawiadomi Klienta o dokonanej waloryzacji uzgodnionych stawek wynagrodzenia Kancelarii za pośrednictwem korespondencji e-mail. Dokonana waloryzacja będzie skuteczna, począwszy od stawek wynagrodzenia należnego Pasternak LEGAL za miesiąc kalendarzowy bezpośrednio następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  • Waloryzacja uzgodnionych stawek wynagrodzenia Pasternak LEGAL dokonana w opisanym wyżej trybie nie stanowi zmiany Umowy.
  • Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy przestanie być ogłaszany odpowiedni Wskaźnik Waloryzacyjny, Pasternak LEGAL uprawniona będzie do stosowania innego wskaźnika waloryzacyjnego zbliżonego do poprzedniego. Zmiana Wskaźnika Waloryzacyjnego w takim trybie nie stanowi zmiany Umowy.

 

 1. Prawa Własności Intelektualnej
  • W ramach wykonania Umowy lub Zlecenia mogą powstać Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
  • Prawa autorskie do treści sporządzonyc w wyniku świadczonego zlecenia przysługują Pasternak LEGAL lub podmiotom z nią powiązanym lub współpracującym.
  • Wszystkie Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, podlegają ochronie.
  • Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich przygotowanych przez Pasternak LEGAL dokumentów oraz uzyskanych od Pasternak LEGAL propozycji rozwiązań prawnych, idei, koncepcji, założeń, szkiców, wzorców, projektów, planów, informacji lub innych elementów przedmiotów praw wyłącznych lub bezwzględnych. Pasternak LEGAL nie przenosi na Klienta praw wyłącznych lub bezwzględnych do przedmiotów tych praw powstałych w związku z Umową lub przy tej okazji i prawa te przysługują Pasternak LEGAL lub podmiotom z nią powiązanym lub współpracującym. Pasternak LEGAL udziela Klientowi licencji na wykorzystanie Utworów w ramach Zlecenia na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 2. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Klienta;
 3. odtwarzanie i przeglądanie;
 4. zwielokrotnianie;
 5. dokonywanie opracowań;
 6. wykorzystania w ramach realizowanego zlecenia
  • Przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji w innym zakresie wymaga odrębnej Umowy sporządzonej w formie pisemnej.
  • Klient zobowiązuje się do nie udostępniania danych, informacji, dokumentów bez pisemnej lub mailowej zgody Kancelarii podmiotom trzecim, chyba, że ich udostępnienie następuje zgodnie z wykonywaną przez Kancelarię Umową.
 7. 8. Ochrona Danych Osobowych
 8. 9. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące nałożonych sankcji
  • Mając na uwadze treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm., „Ustawa AML”), na Pasternak LEGAL przy wykonywaniu Umowy i realizacji Zleceń, Umowy mogą ciążyć określone w tej ustawie obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu („Obowiązki AML”). Mogą to być w szczególności obowiązki identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania określonych środków bezpieczeństwa finansowego – w tym obowiązki identyfikacji klientów oraz weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, oceny stosunków gospodarczych oraz uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, jak również monitorowania tych stosunków.
  • W celu wywiązania się z Obowiązków AML, Pasternak LEGAL może żądać od klientów informacji zawartych w ich dokumentach tożsamości, lub w dokumentach tożsamości osób upoważnionych do działania w ich imieniu, oraz sporządzać kopie tych dokumentów. Pasternak LEGAL może ponadto wymagać przekazania dodatkowych informacji określonych w przekazywanych Klientom Kartach Informacyjnych, stosownych oświadczeń, danych niezbędnych do prawidłowej realizacji przez nią Obowiązków AML na potrzeby przyjęcia i realizacji Zlecenia.
  • Pasternak LEGAL może zawiesić przyjęcie i realizację Zlecenia, Umowy do czasu otrzymania tych informacji i ich weryfikacji.
  • W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania Obowiązków AML, Pasternak LEGAL na podst. art. 41 Ustawy AML może być obowiązana do odmowy nawiązywania stosunków gospodarczych oraz do ich rozwiązywania – ze skutkiem w postaci odmowy zawarcia bądź wypowiedzenia Umowy, w tym zaprzestania dalszej realizacji Zlecenia.
  • Klient zawierając Umowę z Pasternak LEGAL lub zlecając Zlecenie, oświadcza i gwarantuje, że wśród jego członków, akcjonariuszy, ostatecznych beneficjentów i/lub innych osób sprawujących kontrolę nad Spółką Klienta, jak również ich dyrektorów lub członków organów zarządzających, nie ma osób podlegających sankcjom nałożonym przez rządy Polski, UE i/lub państw członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, USA.
  • Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Pasternak LEGAL, jeżeli którekolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień przestanie być prawdziwe po zawarciu Umowy, przekazania Zlecenia. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń i/lub zapewnień zawartych w niniejszej klauzuli okaże się nieprawdziwe na dzień zawarcia niniejszej Umowy, przekazania Zlecenia lub jeżeli po zawarciu Umowy zmienią się okoliczności w taki sposób, że którekolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień przestanie być prawdziwe, Pasternak LEGAL będzie uprawniona do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy w terminie określonym przez Pasternak LEGAL poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail Klienta, a Pasternak LEGAL będzie uprawniony do odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem niniejszej klauzuli. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wskazanym w zawiadomieniu. Działalność Klienta nie ma na celu lub nie pozostaje w sprzeczności z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską lub Białoruś przez Unię Europejską, USA, Polskę, Wielkiej Brytanii i lub Państwa członkowskie UE.
 9. 10. Konflikt Interesów oraz wypowiedzenie Umowy
  • Pasternak LEGAL przysługuje prawo do odmowy przyjęcia powierzonego Zlecenia, zawarcia Umowy jeśli podjęcie się wykonania danej pracy łączyłoby się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub kodeksów etyki zawodowej.
  • Pasternak LEGAL przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Pasternak LEGAL, oprócz interesów Klienta, reprezentuje również interesy wielu innych klientów, w tym mogą być to kontrahenci, dłużnicy lub wierzyciele Klienta, w tym również bezpośredni konkurenci Klienta.
  • Zgodnie z zasadami etyki zawodowej radcowie prawni i adwokaci Pasternak LEGAL są zobowiązani do unikania sytuacji konfliktu interesów klientów reprezentowanych przez Pasternak LEGAL. Pasternak LEGAL w swojej działalności przestrzega kodeksu etyki zawodowej – link do kodeksu etyki zawodowej dostępny pod niniejszym linkiem.
  • Pasternak LEGAL zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania kwestii tzw. „Konfliktu Interesów”, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej radców prawnych lub adwokatów oraz z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Klienta i Pasternak LEGAL. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów Pasternak LEGAL podejmie niezbędne środki, zgodne z zasadami etyki zawodowej, celem rozwiązania sytuacji Konfliktu Interesów. Rozwiązanie sytuacji Konfliktu Interesów może polegać w szczególności na uzyskaniu zgody Klienta na świadczenie usług prawnych na rzecz innego klienta, mimo wystąpienia Konfliktu Interesów, lub na wypowiedzeniu Umowy z Klientem. Pasternak LEGAL wskazuje, że może podjąć decyzję, iż z upływem 12 miesięcy od daty ostatniej czynności dla Klienta lub wystawienia dla niego ostatniej faktury, Pasternak LEGAL jest uprawniony do uznania, iż z punktu oceny Konfliktu Interesów, dany podmiot przestał być klientem Pasternak LEGAL.
  • Zarówno Klient jak i Pasternak LEGAL może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług prawnych w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem oznaczonego terminu. Wypowiedzenie umowy przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kwoty należy Pasternak LEGAL z tytułu usług świadczonych do czasu wypowiedzenia/odstąpienia. Ponadto Klient zobowiązany będzie do zapłaty Pasternak LEGAL kwoty stanowiącej ekwiwalent nakładów (w tym kosztu dodatkowych usług prawnych) i wydatków poniesionych przez Pasternak LEGAL w interesie Klienta, w okresie od wypowiedzenia do czasu przekazania sprawy innemu doradcy prawnemu, w szczególności kosztów przygotowania dokumentów i ich przekazania. Z tytułu wypowiedzenia umowy przez jedną Stronę, drugiej Stronie nie służy roszczenie o naprawienie szkody, nawet jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron obejmuje wypowiedzenie wszystkich pełnomocnictw, jakie Pasternak LEGAL oraz prawnicy Pasternak LEGAL otrzymali od Klienta.
  • Pasternak LEGAL może się powoływać na usługi doradztwa na rzecz Klienta w materiałach i informacjach marketingowych.

 

 1. Wymagania techniczne Konsultacje ONLINE oraz dostęp do Usług Serwisu, Sklepu Internetowego – Formularz Kontaktowy

 

 • Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, Sklepu Internetowego Pasternak LEGAL, Aplikacji Mobilnej lub Aplikacji lub świadczonych usług prawnych w szczególności usług Konsultacji prawnych Online może wiązać się z koniecznością:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. posiadania urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. posiadania standardowej przeglądarki internetowej;
 4. korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. posiadania standardowego systemu operacyjnego;
 6. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx., MP4, MP3, MOV, AVI itp;
 7. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
 8. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
  • W przypadku woli korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego konieczne może być utworzenie Konta.
  • W celu korzystania z Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej konieczne jest utworzenie Konta Klienta.
  • W przypadku Konsultacji Online – konieczne jest również:
 1. posiadanie dostępu do aplikacji takich jak Zoom, Microsoft Teams;
 2. posiadanie programów komputerowych lub aplikacji umożliwiających odtwarzanie plików audio lub audio-video;
 3. posiadanie programów umożliwiających komunikację na odległość;
 4. posiadanie numeru telefonu w szczególności w przypadku konsultacji udzielanej telefonicznie.
 • Strona Internetowa dostępna pod adresem pasternaklegal.pl (dalej jako „Serwis”) oraz Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.pasternaklegal.pl (dalej jako „Sklep Internetowy), Aplikacja używana przez Pasternak LEGAL, która w określonym zakresie może zostać udostępniona Klientom na zasadach opisanych w odrębnym Regulaminie (dalej jako „Aplikacja”) zostały dostosowane do prawidłowej pracy w przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6, Safari w wersji 10 lub wyższej). Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej może wymagać dodatkowo pobrania aplikacji na urządzenie Mobilne, zaś możliwe jest korzystanie z Aplikacji na urządzeniach mobilnych bez pobierania specjalnej aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 • Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli.
 • Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
 • Klient nie może korzystać z usług prawnych świadczonych przez Pasternak LEGAL, w tym konsultacji prawnych online w celach niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie usług Pasternak LEGAL w tym Konsultacji Online w sposób bezprawny w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy funkcjonujących w ramach Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej tworzenie komentarzy lub opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa lub mogących je naruszać, a także opinii lub komentarzy fałszywych, zakazane jest korzystanie z usług Pasternak LEGAL w celach sprzecznych z prawem również w tym i za pośrednictwem Serwisu, Sklepi Internetowego.
 • Zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • Pasternak LEGAL informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 • Pasternak LEGAL informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Pasternak LEGAL zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • Pasternak LEGAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w wyniku odebrania lub korzystania z nadanych przezeń przesyłek elektronicznych. W przypadku udostępniania przez Klienta Pasternak LEGAL dokumentów lub informacji przez strony internetowe lub serwery (np. Dropbox, Google Drive, serwer udostępniony przez Klienta) lub tzw. virtual data room, Pasternak LEGAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody Klienta powstałe w związku z używaniem tych form przekazywania Pasternak LEGAL informacji i dokumentów.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do przesłanych dokumentów, projektów pism, informacji i innych materiałów przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych spowodowany okolicznościami, na które Pasternak LEGAL nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Klienta, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Klienta. Ze względu na niezależne od Pasternak LEGAL właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, używanie aplikacji zewnętrznych, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej. Pasternak LEGAL informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (jak np. firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do funkcjonalności w Serwisie lub Sklepie Internetowym, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.
 • Pasternak LEGAL zastrzega, że funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, lub usług świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych mogą być dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych lub transmisji sieci komórkowej, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Pasternak LEGAL, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatyczne, awaria sprzętu, oprogramowania itp.;
 • Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Serwisu lub Sklepu Internetowego, Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej, lub usług świadczonych przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Pasternak LEGAL dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 1. KONSULTACJE PRAWNE ONLINE
  • Do usługi Konsultacji prawnej Online mają zastosowanie przepisy niniejszego OWU, a także regulacje umowne Stron oraz przepisy Regulaminu dostępnego pod adresem pasternaklegal.pl.
  • Pasternak LEGAL, za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl dalej jako „Serwis”, umożliwia skorzystanie z usługi prawnej polegającej na świadczeniu usługi prawnej na rzecz Klienta bez jego fizycznej obecności w siedzibie Pasternak LEGAL przy użyciu środków komunikowania się na odległość i udzielenia konsultacji prawnej online – „Konsultacja prawna Online”. Zapis na w/w Konsultację Online możliwy jest przy wykorzystaniu formularza Kontaktowego na stronie Serwisu lub Sklepu Internetowego, ale również możliwe jest skorzystanie z usługi Konsultacji prawnej Online poprzez zamówienie jej w inny sposób np. telefonicznie, mailowo.
  • Porad prawnych w ramach Konsultacji prawnej Online udzielać będzie radca prawny, adwokat doradca podatkowy lub aplikant adwokacki lub radcowski wskazany na stronie https://pasternaklegal.pl/zespol/ lub inny współpracownik Pasternak LEGAL.
  • Zamówienia usługi Konsultacji Prawnej Online za pośrednictwem strony internetowej może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
  • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią OWU, Regulaminem Serwisu, Sklepu Internetowego przed wysłaniem zapytania o Konsultację Prawną Online. Rozpoczynając korzystanie z usługi Konsultacji Prawnej Online, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym OWU, Regulaminem Serwisu, Sklepu Internetowego oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  • Celem skorzystania z formularza zgłoszenia Konsultacji prawnej Online Klient:
 1. wysyła za pomocą email, sms lub formularza dostępnego na stronie internetowej pasternaklegal.pl zapytanie;
 2. wypełnienia Formularz kontaktowy poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości lub kieruje zapytanie w innej formie, może również dołączyć szczegółowe dokumenty i informacje. Klient zobowiązany jest również przekazać dane do rachunku, imię nazwisko, adres, email, numer NIP, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy lub podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna, nazwę, firmę. Formę organizacyjną;
 3. złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Pasternak LEGAL prawidłowo wypełnionego formularza zapytania, email lub sms;
 4. w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Klient ponadto:

–           potwierdza, że zapoznał się z treścią OWU oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia poprzez zaznaczenie stosownego check box;

–           potwierdzenia, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa;

–           potwierdza chęć kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Zapisz się”, „Wyślij” lub inny podobny. Kontakt może nastąpić w każdy możliwy sposób.

 1. po zapoznaniu się z treścią wiadomości Pasternak LEGAL ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania Usługi;
 2. po otrzymaniu niezbędnych dokumentów lub informacji, Pasternak LEGAL wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji zawierającej stosowne dokumenty i informacje oraz przedstawia propozycję terminu wykonania Usługi oraz wysokość wynagrodzenia za Usługę wraz z prośbą o akceptację warunków wykonania Usługi;
 3. jeżeli Klient akceptuje warunki Umowy, Klient powinien wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Pasternak LEGAL oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę, wpłata przez Klienta środków na rzecz Pasternak LEGAL jest równoznaczna z akceptacją zawartej umowy oraz OWU;
 4. w momencie wpływu do Pasternak LEGAL wiadomości e-mail od Klienta zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia lub z chwilą zaksięgowania uzgodnionego wynagrodzenia, pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego OWU;
 5. warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest akceptacja oferty przez Klienta oraz uiszczenie należnego Pasternak LEGAL wynagrodzenia. Po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym Pasternak LEGAL przystąpi do wykonania Usługi w umówionym terminie;
 6. Pasternak LEGAL zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego, treść żądania, jest sprzeczna z prawem, niezgodna z OWU dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Pasternak LEGAL, lub gdy Pasternak LEGAL odmówi świadczenia usługi;
 7. Zapłata wynagrodzenia i akceptacja świadczenia usługi przez Pasternak LEGAL jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 • Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami OWU, Regulaminem Serwisu, Sklepu Internetowego oraz dobrymi obyczajami.
 • Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora systemu płatniczego lub bankowego.
 • Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, przy czym jest powiększane o podatek VAT w przypadku konsumentów.
 • Kancelaria za świadczone Usługi wystawi stosowny dokument fiskalny.
 • Pasternak LEGAL informuje, że w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, Klient jest uprawniony do żądania doręczenia mu faktury VAT wystawionej do paragonu fiskalnego.
 • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek konsekwencji, dokonując zwrotu pobranego od Klienta wynagrodzenia w przypadku braku możliwości wykonania Usługi. Pasternak LEGAL o takim przypadku niezwłocznie powiadomi Klienta.
 • Pasternak LEGAL zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem.
 • W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Pasternak LEGAL w wiadomości e-mail. W takim wypadku Pasternak LEGAL jest uprawnione do zatrzymane części wynagrodzenia odpowiadającej części świadczonej usługi.
 • Klient zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za Usługę.
 • Klient może rozwiązać zawartą Umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Pasternak LEGAL części lub całości wynagrodzenia odpowiadającej części lub całości wykonanej Usługi. Pasternak LEGAL w takim wypadku zastrzega możliwość rozliczenia się na podstawie stawki godzinowej obowiązującej w dacie świadczenia Usługi. Na powyższe Klient wyraża zgodę.
 • Pasternak LEGAL i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Pasternak LEGAL postanowień niniejszego OWU.
 • Pasternak LEGAL może odstąpić od umowy z zastrzeżeniem zachowania prawa do wynagrodzenia w całości lub w części, w przypadku gdy:
 1. Klient nie udzieli Pasternak LEGAL informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
 2. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej lub Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
  • Pasternak LEGAL może odstąpić od umowy również w innym wypadku niż opisany w powyżej, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, na co Klient wyrażą zgodę.
  • Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Pasternak LEGAL nie podejmie się realizacji Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
  • Pasternak LEGAL zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  • W przypadku odstąpienia przez Klienta od świadczenia usługi Konsultacji prawnej Online przed jej rozpoczęciem z jakiejkolwiek przyczyny i czasie – Pasternak LEGAL może pobiera zryczałtowaną opłatę w kwocie 300 zł brutto tytułem analizy sprawy i przygotowania się do Konsultacji prawnej Online, na co Klient wyraża zgodę.
  • Dostęp do Newslettera lub Formularza kontaktowego Pasternak LEGAL dostępnego w Serwisie lub Sklepie Internetowym nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Klienta dokonania rejestracji oraz logowania
  • Warunki świadczenia usługi elektronicznej Newslettera określa – Regulamin – dostępny pod niniejszym linkiem.
  • Formularz kontaktowy Pasternak LEGAL służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pasternak LEGAL, w zakresie tematycznym w nim określonym. Formularz kontaktowy lub Newsletter nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Pasternak LEGAL (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
  • Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi – Konsultacji prawnej Online.
  • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi.
  • Reklamacje powinny zostać skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@pasternaklegal.pl
  • Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
 3. zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 4. zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 5. zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii;
  • Pasternak LEGAL rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Klienta o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kancelaria powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  • Reklamacja powinna zawierać:
 6. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 7. aktualny adres, w tym adres e-mail;
 • wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 1. wskazanie ewentualnych żądań.
  • Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Pasternak LEGAL niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  • Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.
  • Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Usługi jest prawo polskie.
  • Pasternak LEGAL w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z OWU nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

 1. Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Niniejsze Regulacje OWU dotyczą Umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
  • Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bezpośrednio związaną z jego działalnością lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego (Klient) lub będącego konsumentem, który zawał umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie dostawcy usług oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej zgodnej z informacją na stronie internetowej Sprzedającego lub dołączonej do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku dokonania zmiany umowy o świadczenie usług prawnych zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, termin na odstąpienie dokonanej zmiany umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian. Termin odstąpienia w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki wynosi 30 dni.
  • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub Klientowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ponadto w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w wyniku której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lun Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji.
  • Zaś w przypadku dostarczenia przez Sprzedającego treści cyfrowych Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub dokonanej zmiany wystarczy złożyć osobiście pisemne oświadczenie o odstąpieniu w Biurze Pasternak LEGAL lub wysłać listem na jeden z poniższych adresów:

PASTERNAK LEGAL – Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka

 1. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa,
 • Klient może również przesłać skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub dokonanej zmiany za pośrednictwem adresu email – biuro@pasternaklegal.pl lub inny sposób wskazany na stronie internetowej dostawcy usług, a w szczególności pasternaklegal.pl. Po wysłaniu oświadczenia tą drogą prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu drogą elektroniczną.

SKUTKI ODSTĄPIENIA:

 • W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego lub będącego konsumentem zawierającego w.w umowę lub dokonanej zmiany, Klient zobowiązany jest do zwrotu świadczeń niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Zwrot świadczeń powinien nastąpić na adres wskazany na stronie internetowej Dostawcy usług pasternaklegal.pl.
 • Jeżeli na żądanie Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę Abonencką bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego lub będącego konsumentem rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi przed upływem okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub dokonanej zmiany, Klient w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z usługi świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z zawartą Umową.
 • W przypadku, kiedy w dniu zawarcia nowej Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa lub dokonania zmiany w/w Umowy Klienta będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Abonencką bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego lub będący konsumentem, korzystał z Usługi na podstawie innej, zawartej wcześniej Umowy, odstąpienie od nowo zawartej Umowy lub dokonanej zmiany spowoduje powrót do korzystania przez Klienta z usług Sprzedającego na podstawie Umowy dotychczas obowiązującej.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient lub Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa,

 • Klient lub Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient lub Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient lub konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 • Jeżeli Klient lub konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Do zasad odpowiedzialności Pasternak LEGAL stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), przy czym – o ile w Umowie nie postanowiono inaczej – odpowiedzialność (kontraktowa jak i deliktowa) Pasternak LEGAL ograniczona jest do wysokości jednokrotności wynagrodzenia otrzymanego za te usługi, z których szkoda wynikła, z zastrzeżeniem, że Pasternak LEGAL odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej bez ograniczeń. Odpowiedzialność Kancelarii nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 ustawy Kodeks cywilny.
  • W żadnym wypadku kwota odpowiedzialności Pasternak LEGAL nie przekroczy wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, zawartej przez Pasternak LEGAL.
  • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani za osiągnięcie określonego rezultatu.
  • Pasternak LEGAL ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Klienta, który jest stroną Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym podmiotów powiązanych z Klientem, należących do grupy kapitałowej Klienta.
  • W związku z wykonywaniem usług Pasternak LEGAL może korzystać i udostępniać klientom możliwość korzystania z narzędzi teleinformatycznych lub przetwarzania danych dostarczanych przez osoby trzecie, w tym z rozwiązań w chmurze publicznej (np. w celach przekazywania dokumentacji, automatyzacji procesów, tłumaczeń, analizy dokumentów, tzw. wirtualnych asystentów lub data roomów). Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich narzędzi lub brakiem ich dostępności.
  • Pasternak LEGAL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Doradców Zewnętrznych a także za usługi prawne świadczone na podstawie informacji od nich uzyskanych.
  • Klient zobowiązany jest zwolnić Pasternak LEGAL oraz jej partnerów, prawników, współpracowników oraz pracowników („Osoby Zwolnione”) z roszczeń osób trzecich (wraz z kosztami obrony przed tymi roszczeniami) związanych lub wynikających z realizacji Zlecenia, w tym z czynności prawnych dokonywanych w imieniu i na rzecz Klienta, chyba że dane roszczenia wynikają z zawinionego naruszenia przez Pasternak LEGAL lub Osoby Zwolnione warunków Umowy lub niniejszych OWU. W celu uniknięcia wątpliwości, zobowiązanie Klienta do zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie oznacza w szczególności zobowiązanie do zwolnienia Pasternak LEGAL, prawników wykonujących zlecenie na rzecz Klienta z ramienia Pasternak LEGAL oraz Osób Zwolnionych z obowiązku świadczenia oraz do zapewnienia, iż wierzyciel nie będzie żądał od Pasternak LEGAL oraz Osób Zwolnionych spełnienia takiego świadczenia.
 2. Postanowienia Końcowe
  • Utwory wytworzone w ramach świadczonej usługi prawnej podlegają ochronie prawnej i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Pasternak LEGAL lub podmiotów powiązanych z Pasternak LEGAL. Klient obowiązany jest do korzystania z usług Pasternak LEGAL oraz materiałów w nim zawartych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Pasternak LEGAL oraz osób trzecich.
  • Świadczenie przez Pasternak LEGAL usług prawnych podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 4. ustawa o prawach konsumenta;
  • Pasternak LEGAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego OWU w dowolnym czasie. Zmiany OWU obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Pasternak LEGAL lub przesłania ich na adres email Klienta.
  • Po ukazaniu się na stronie Serwisu pasternaklegal.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie, Sklepie Internetowym informacji o zmianach w OWU, Klient/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż brak sprzeciwu po jego ogłoszeniu w terminie 14 dni stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści OWU przez Użytkownika/Klienta. Zmienione OWU wiążą Strony, jeżeli w terminie 14 dni od udostępnienia Klientowi zmian OWU Klient nie wypowie Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego OWU umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany OWU nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian OWU, w szczególności zmiany OWU nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego OWU umów o charakterze ciągłym zmieniony OWU wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana OWU skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W momencie akceptacji OWU Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania.
  • W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego OWU z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie mogące wystąpić wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  • Pasternak LEGAL kieruje się kodeksem etyki adwokackiej dostępnej pod następującym linkiem: Kodek Etyki
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pasternak LEGAL a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pasternak LEGAL.
  • Klient ma prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do OWU w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej pasternaklegal.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy OWU a szczegółową Umową zawartą z Klientem pierwszeństwo mają zawsze zapisy Umowy.
  • OWU w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje OWU dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej OWU.
  • Jeżeli w ramach współpracy Klient udzielił prawnikom Pasternak LEGAL pełnomocnictw, to wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem takich pełnomocnictw, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Nie uchybia to przepisom dotyczącym skutków wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego.
  • Umowa wraz z niniejszymi OWU wiąże Klienta i Pasternak LEGAL od chwili zawarcia Umowy do chwili wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część nieniejszego OWU i został wskazany w punkcie 17 OWU.
  • Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy i został wskazany w punkcie 16 OWU
  • Integralną cześć niniejszych zasad świadczenia usług prawnych stanowi Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych(pkt. 18 OWU).

Niniejszy OWU obowiązuje od dnia 13 września 2023 r.

 

– pobierz dokument w formacie PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwalne wersje regulaminu można znaleźć klikając w link poniżej:

 1. Regulamin świadczenia usług odpłatnych konsultacji online;
 2. Wzór Formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

……………………………………….                                                                                           ……………………………………….

Pełna nazwa firmy / Imię i Nazwisko                                                                                                               miejscowość i data

……………………………………….

Adres

Do:

Łukasz Pasternak

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka

 1. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej w dniu ……………………………………….. z Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………….

data, pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Klient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Załącznik 2 – Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula dostępna tutaj.

 

 

 

 

 

 1. ZAŁĄCZNIK DO OWU (Ogólnych warunków świadczenia usług prawnych) – UMOWA O PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta pomiędzy:

 

– Klientem na rzecz, którego jest świadczona usługa prawna będącym Administratorem Danych Osobowych. 

a

Łukaszem Pasternakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP 125-162-03-09, email: biuro@pasternaklegal.pl, tel.  +48 22 718 32 70, tel. mob. + 48 510-328-596  – dalej jako „Kancelaria


Preambuła:

Umowa powierzenia przetwarzania danych („Umowa Powierzenia”) stanowi integralną część Ogólnych Warunków Świadczenia Usług prawnych (dalej jako „OWU”) i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Pasternak LEGAL na rzecz Klienta korzystającego z usług Pasternak LEGAL (zwanych dalej również „Stroną” lub „Stronami Umowy”). Najważniejszym celem Umowy Powierzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym prawem oraz wprowadzenie wysokich standardów ochrony danych oraz środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi. Umowa Powierzenia określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w trakcie realizacji współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.

 

 • 1
 1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o:
 2. Administrator – oznacza Klienta lub inny podmiot z nim powiązany, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych
 3. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Umowie Głównej – należy przez to rozumieć zawartą przez Strony Umowę o świadczenie usług prawnych;
 5. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia;
 7. Przetwarzaniu Danych Osobowych – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenia;
 8. Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 9:00 do 17:00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Polityka Prywatności i Cookies – oznacza Politykę Prywatności i Cookies PASTERNAK LEGAL dostępną pod adresem: https://pasternaklegal.pl/wp-content/uploads/2023/09/POLITYKA-PRYWATNOSCI-i-Cookies_Pasternak_LEGAL.pdf
 10. OWU – oznacza ogólne warunki świadczenia usług prawnych Pasternak LEGAL dostępne pod adresem:

https://pasternaklegal.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin_Pasternak_LEGAL.pdf

 

 • 2
 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia oraz w związku z zawarciem Umowy Głównej lub w związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz Klienta (OWU), Klient,  zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, powierza Kancelarii do przetwarzania Dane  Osobowe w celu i zakresie określonym Umową.
 2. Klient oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia.
 3. Kancelaria oświadcza, iż jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.
 • 3
 1. Kancelaria oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania Danych Osobowych, wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w Umowie.
 2. Kancelaria zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych: w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych zadań wynikających z Umowy Głównej
 3. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie Kancelarii określone w Umowie Głównej obejmuje Przetwarzanie Danych Osobowych określone w Umowie.

 

 • 4
 1. Kancelaria zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych w zakresie określonym w Rozporządzeniu, w tym  w szczególności do:
 2. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,  uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 3. zapewnienia, aby Dane Osobowe były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa;
 4. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające  ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną;
 5. zapewnienia, aby osoby mające dostęp do Danych Osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób.
 6. Kancelaria w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta określonych w rozdziale III Rozporządzenia, w szczególności po przez przekazanie Klientowi informacji o złożonym żądaniu osoby, której  dane dotyczą w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania tego żądania.
 7. Kancelaria w miarę możliwości pomaga Klientowi wywiązywać się z obowiązków Klienta określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności po przez informowanie Klienta o naruszeniu ochrony Danych Osobowych  w terminie 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie  ochrony Danych Osobowych.

 

 • 5
 1. Kancelaria w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego.
 2. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Kancelarii powierzonych przez Klienta Danych Osobowych pracownikom/współpracownikom/ podwykonawcom w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowo-finansowe, hostingowe, firm kurierskich oraz operatorów pocztowych, dostawców usług płatniczych, dostawców Internetu, domen i hostingu, operatorów systemów płatności w tym on-line, podmiotów, księgowych, notariuszy, audytorów, dostawców usług w tym usług reklamowych, oprogramowania, IT, firm drukarskich oraz niszczenia dokumentów w celu określonym w Umowie.
 3. W przypadku, gdy Kancelaria poweźmie zamiar skorzystania z usług podmiotu przetwarzającego, innego niż wskazane w ust. 2 powyżej, Kancelaria zobowiązana  jest do uprzedniego poinformowania Klienta o takim zamiarze wraz z danymi tego podmiotu. W przypadku braku sprzeciwu Klienta, w terminie  5 Dni Roboczych, licząc od dnia poinformowania, Kancelaria uprawniona będzie  do skorzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego.
 4. Kancelaria zapewni, aby podmiot przetwarzający, z którego usług będzie korzystać, będzie stosował co najmniej tożsamy poziom ochrony Danych Osobowych.

 

 • 6
 1. Klient jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli właściwego Przetwarzania Danych Osobowych przez Kancelarię.
 2. Klient powiadomi Kancelarię o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 15 Dni Roboczych w formie pisemnej ze wskazaniem osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolnych w imieniu Klienta, terminu i zakresu kontroli.
 3. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie Kancelarii nie częściej niż raz na  2 lata i nie może trwać dłużej niż 1 Dzień Roboczy.

 

 • 7
 1. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, na żądanie Klienta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Kancelaria zobowiązana jest do usunięcia powierzonych Danych Osobowych.
 2. Pomimo wystąpienia któregokolwiek zdarzenia wskazanego w ust. 1 po wyżej, Kancelaria uprawniona jest do przetwarzania danych stanowiących dowód prawidłowego wykonania Umowy Głównej na rzecz Klienta.

 

 • 8
 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 2. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 3. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego Umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie Kodeks cywilny oraz Rozporządzenie.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

W imieniu Kancelarii:                                                                                                                                             W imieniu Klienta:       

…………………………………….                                                                                                                         …………………………

Zobacz zespół

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa
Download file
1