Prawo gospodarcze

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

15.09.2020

Przepisy regulują kwestie dotyczące rozporządzania i korzystania z utworu innej osoby. Zauważyć należy, że możliwe jest  rozporządzanie i korzystanie z utworu innej osoby przy wykorzystaniu instytucji przeniesienia autorskich praw majątkowych lub przy wykorzystaniu umowy licencyjnej.

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim i prawach pokrewnych regulują kwestie dotyczące zarówno przeniesienia autorskich praw majątkowych jak również kwestie związane z udzieleniem licencji. Umowa o przeniesienie praw autorskich to umowa, przy pomocy której twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie utworu. Pamiętać przy tym należy, iż w ślad z art. 53 w/w ustawy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa w sposób precyzyjny powinna określać utwór lub utwory, do którego autorskie prawa majątkowe zostaną zbyte, może to być zarówno utwór już istniejący jak również utwór, który dopiero powstanie.

W przypadku utworów nowy powstałych należy pamiętać o wykluczeniu możliwości zawarcia umowy, w której twórca przekazałby autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów swojego autorstwa, które to dopiero powstaną w przyszłości. Dozwolone jest co prawda zawarcie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów, które powstaną w przyszłości, z tym jednak zastrzeżeniem, że klauzula ta nie będzie obejmowała całego przyszłego dorobku danej osoby.

Umowa powinna również w sposób precyzyjny dokładnie określać pola eksploatacji, prawo twórcy do wynagrodzenia, oświadczenie o posiadaniu praw przez twórcę, moment przejścia praw na nabywcę jak również czas trwania umowy.

Co do zasady przeniesienie praw autorskich majątkowych będzie mieć charakter trwały, jednak dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas określony.

Wskazując na różnice pomiędzy umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych a umową licencyjną należy wskazać, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu ma taki skutek, że po jej podpisaniu jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworu będzie nabywca.

Odnosząc się z kolei do umowy licencyjnej, należy wskazać, iż jest to umowa o korzystanie z utworu, w związku z czym autorskie prawa majątkowe po jej zawarciu nie przejdą na drugą stronę umowy.

W związku z powyższym twórcy nadal będzie przysługiwało prawo do samodzielnego korzystania ze swojego utworu, czerpania z niego korzyści jak również co do zasady udzielania dalszych licencji.

Podobnie jak w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencyjna powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a jej strony powinny w sposób precyzyjny określić pola eksploatacji utworu, prawo twórcy do wynagrodzenia, jak również czas trwania umowy.

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Jeżeli strony w umowie nie postanowiły inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Źródło:

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03)

niniejsza informacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie może stanowić porady prawnej, ani wiążącej informacji. Stan uwzględnia regulacje prawne na dzień 14.05.2020 r.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

16 września 2021

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?   Uregulowana w art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej umożliwia prze...

Czytaj dalej

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?

Inne

17 sierpnia 2021

Przekształcenie spółki komandytowej

Od stycznia 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, przez co zyski takiej spółki podlegają podwójnemu opodatkowaniu.  W związku z tym wzros...

Czytaj dalej

Przekształcenie spółki komandytowej

prawo cywilne

12 sierpnia 2021

Czynności lekarskie na polecenie władz

Jak wspominaliśmy w poprzednich artykułach serii MEDICAL & BEAUTY LAW, podstawą podjęcia czynności lekarskich przez lekarza jest zgoda osoby,  w stosunku do której czynność ma być wykona...

Czytaj dalej

Czynności lekarskie na polecenie władz
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa