Prawo gospodarcze

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

autor: Łukasz Pasternak

15.09.2020

Przepisy regulują kwestie dotyczące rozporządzania i korzystania z utworu innej osoby. Zauważyć należy, że możliwe jest  rozporządzanie i korzystanie z utworu innej osoby przy wykorzystaniu instytucji przeniesienia autorskich praw majątkowych lub przy wykorzystaniu umowy licencyjnej.

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim i prawach pokrewnych regulują kwestie dotyczące zarówno przeniesienia autorskich praw majątkowych jak również kwestie związane z udzieleniem licencji. Umowa o przeniesienie praw autorskich to umowa, przy pomocy której twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez siebie utworu. Pamiętać przy tym należy, iż w ślad z art. 53 w/w ustawy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa w sposób precyzyjny powinna określać utwór lub utwory, do którego autorskie prawa majątkowe zostaną zbyte, może to być zarówno utwór już istniejący jak również utwór, który dopiero powstanie.

W przypadku utworów nowy powstałych należy pamiętać o wykluczeniu możliwości zawarcia umowy, w której twórca przekazałby autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów swojego autorstwa, które to dopiero powstaną w przyszłości. Dozwolone jest co prawda zawarcie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów, które powstaną w przyszłości, z tym jednak zastrzeżeniem, że klauzula ta nie będzie obejmowała całego przyszłego dorobku danej osoby.

Umowa powinna również w sposób precyzyjny dokładnie określać pola eksploatacji, prawo twórcy do wynagrodzenia, oświadczenie o posiadaniu praw przez twórcę, moment przejścia praw na nabywcę jak również czas trwania umowy.

Co do zasady przeniesienie praw autorskich majątkowych będzie mieć charakter trwały, jednak dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas określony.

Wskazując na różnice pomiędzy umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych a umową licencyjną należy wskazać, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu ma taki skutek, że po jej podpisaniu jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworu będzie nabywca.

Odnosząc się z kolei do umowy licencyjnej, należy wskazać, iż jest to umowa o korzystanie z utworu, w związku z czym autorskie prawa majątkowe po jej zawarciu nie przejdą na drugą stronę umowy.

W związku z powyższym twórcy nadal będzie przysługiwało prawo do samodzielnego korzystania ze swojego utworu, czerpania z niego korzyści jak również co do zasady udzielania dalszych licencji.

Podobnie jak w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencyjna powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a jej strony powinny w sposób precyzyjny określić pola eksploatacji utworu, prawo twórcy do wynagrodzenia, jak również czas trwania umowy.

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Jeżeli strony w umowie nie postanowiły inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Źródło:

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03)

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Prawo gospodarcze

10 kwietnia 2024

CRBR – Co to właściwie jest?

Wstęp Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które umożliwia wszystkim obywatelom dostęp do informacji o rynku i strukturach korporacyjnych, a także przeciwdziała p...

Czytaj dalej

CRBR – Co to właściwie jest?

Prawo gospodarcze

9 kwietnia 2024

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Czynny Żal - Urząd Skarbowy Jak złożyć czynny żal do urzędu skarbowego w przypadku popełnienia przez podatnika czynu z kodeksu karnego skarbowego? W przydatku popełnienia niektórych z o...

Czytaj dalej

CZYNNY ŻAL do Urzędu Skarbowego

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1