Inne

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

autor: Łukasz Pasternak

15.09.2020

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W praktyce więc odwołanie należy wnieść w terminie 5 lub 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, czyli zasadniczo od przesłania informacji o czynności zamawiającego, od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w Biuletynie Zamówień Publicznych, od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej albo od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną).

Istotnym jest, że dla zachowania terminu na złożenie odwołania niezbędne jest fizyczne złożenie odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej przed upływem terminu do wniesienia odwołania. W praktyce oznacza to złożenie odwołania w biurze podawczym w godzinach pracy Izby bądź też skorzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy obliczaniu terminów należy mieć na względzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie do odwołania. Zgodnie zatem z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli początkiem terminu jest jakieś zdarzenie, do obliczenia nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli natomiast koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 k.c.). Na sposób obliczania terminu nie mają wpływu dni wolne od pracy występujące w innych dniach niż ostatni dzień terminu. Nie można zatem obliczania terminu ograniczyć do uwzględnienia tylko tzw. dni roboczych.

Praktycznie rzecz ujmując należy wskazać, że jeżeli na przykład termin wniesienia odwołania wynosi 10 dni, a odwołującemu doręczono informację o odrzuceniu jego oferty 7 kwietnia (np. wtorek), to powinien złożyć odwołanie w terminie do 17 kwietnia (piątek). Jeżeli jednak bieg terminu na wniesienie odwołania zaczyna się w środę i wynosi 10 dni, to upłynie on sobotę. Biura Krajowej izby Odwoławczej są nieczynne, wobec czego należy zadać pytanie czy odwołanie należy wnieść w poniedziałek czy też w piątek?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r., określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów, za dni robocze uważają wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty. Z kolei w przypadku, gdy ostatni dzień okresu wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą, lub sobotą (czyli jest dniem nieroboczym), to zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 1182/71 termin ten kończy się następnego dnia roboczego.

Wynikająca z cytowanego rozporządzenia nr 1182/71 zasada zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem termin na wniesienie odwołania upływa w sobotę, wykonawca może wnieść odwołanie w poniedziałek. A jeżeli termin na wniesienie odwołania upływa w Wielką Sobotę, odwołanie można wnieść we wtorek, który jest pierwszym dniem pracującym po Świętach Wielkanocnych.

Dodatkowo warto wyjaśnić, że rozporządzenie nr 1182/71 jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed przepisami o obliczeniu terminów zawartymi w Kodeksie cywilnym.

Inne przypadki wnoszenia odwołania

Uzupełniająco należy wskazać, że ustawodawca przewiduje również inne terminy na wniesienie odwołania, które zależne są od wystąpienia danych okoliczności. I tak zgodnie z treścią art. 182 ust. 2 p.z.p.

“odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 “.

W przedmiotowym przypadku odwołanie jest wnoszone w terminie liczonym od dnia publikacji a nie jak w przypadku ust. 1 od dnia przesłania informacji.

Nadto zgodnie z treścią ust. 3 art. 182 p.z.p.:

“odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia”.

Termin w przedmiotowym przypadku należy liczyć od dnia w którym powzięto informacje lub przy dochowaniu należytej staranności można było ją powziąć.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

– nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

– opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

– nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

– zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Warto również zauważyć, że w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

18 marca 2023

ZGODA PACJENTA

Zgoda pacjenta kiedy jest ważna? Spis treści: Jakie są prawne warunki, aby zgoda pacjenta była ważna?  Czy każda zgoda jest ważna? Uzyskanie zgody pacjenta - zabiegi kosmetyczne ...

Czytaj dalej

ZGODA PACJENTA

Inne

3 lutego 2023

SPRZEDAŻ I KUPNO PODRÓBEK

CO GROZI ZA SPRZEDAŻ I KUPNO PODRÓBEK?     Sprzedaż towarów podrobionych a prawo własności przemysłowej Prawdziwą plagą XXI wieku jest plaga wszechobecnych towarów podrob...

Czytaj dalej

SPRZEDAŻ I KUPNO PODRÓBEK

Inne

13 grudnia 2022

START UP

W obecnych pojęcie start-upu jest coraz częściej znane, choć dopiero od kilku lat polskie startupy zagościły na rynku, to są już one z nami na dobre, dlatego warto przedstawić dokładnie czym...

Czytaj dalej

START UP
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1