Inne

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

Łukasz Pasternak

autor: Łukasz Pasternak

15.09.2020

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W praktyce więc odwołanie należy wnieść w terminie 5 lub 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, czyli zasadniczo od przesłania informacji o czynności zamawiającego, od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w Biuletynie Zamówień Publicznych, od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej albo od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną).

Istotnym jest, że dla zachowania terminu na złożenie odwołania niezbędne jest fizyczne złożenie odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej przed upływem terminu do wniesienia odwołania. W praktyce oznacza to złożenie odwołania w biurze podawczym w godzinach pracy Izby bądź też skorzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy obliczaniu terminów należy mieć na względzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie do odwołania. Zgodnie zatem z art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli początkiem terminu jest jakieś zdarzenie, do obliczenia nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli natomiast koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 k.c.). Na sposób obliczania terminu nie mają wpływu dni wolne od pracy występujące w innych dniach niż ostatni dzień terminu. Nie można zatem obliczania terminu ograniczyć do uwzględnienia tylko tzw. dni roboczych.

Praktycznie rzecz ujmując należy wskazać, że jeżeli na przykład termin wniesienia odwołania wynosi 10 dni, a odwołującemu doręczono informację o odrzuceniu jego oferty 7 kwietnia (np. wtorek), to powinien złożyć odwołanie w terminie do 17 kwietnia (piątek). Jeżeli jednak bieg terminu na wniesienie odwołania zaczyna się w środę i wynosi 10 dni, to upłynie on sobotę. Biura Krajowej izby Odwoławczej są nieczynne, wobec czego należy zadać pytanie czy odwołanie należy wnieść w poniedziałek czy też w piątek?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r., określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów, za dni robocze uważają wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty. Z kolei w przypadku, gdy ostatni dzień okresu wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą, lub sobotą (czyli jest dniem nieroboczym), to zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 1182/71 termin ten kończy się następnego dnia roboczego.

Wynikająca z cytowanego rozporządzenia nr 1182/71 zasada zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem termin na wniesienie odwołania upływa w sobotę, wykonawca może wnieść odwołanie w poniedziałek. A jeżeli termin na wniesienie odwołania upływa w Wielką Sobotę, odwołanie można wnieść we wtorek, który jest pierwszym dniem pracującym po Świętach Wielkanocnych.

Dodatkowo warto wyjaśnić, że rozporządzenie nr 1182/71 jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed przepisami o obliczeniu terminów zawartymi w Kodeksie cywilnym.

Inne przypadki wnoszenia odwołania

Uzupełniająco należy wskazać, że ustawodawca przewiduje również inne terminy na wniesienie odwołania, które zależne są od wystąpienia danych okoliczności. I tak zgodnie z treścią art. 182 ust. 2 p.z.p.

"odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ".

W przedmiotowym przypadku odwołanie jest wnoszone w terminie liczonym od dnia publikacji a nie jak w przypadku ust. 1 od dnia przesłania informacji.

Nadto zgodnie z treścią ust. 3 art. 182 p.z.p.:

"odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia".

Termin w przedmiotowym przypadku należy liczyć od dnia w którym powzięto informacje lub przy dochowaniu należytej staranności można było ją powziąć.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Warto również zauważyć, że w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

niniejsza informacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie może stanowić porady prawnej, ani wiążącej informacji. Stan na dzień 11.05.2015 r.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Cyberprzestęczość

20 października 2021

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

PHISHING – TO OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW Nazwa budzi dźwiękowe skojarzenie z łowieniem ryb. Niemniej jednak jest to niebezpieczna metoda oszustwa, w przypadku, które...

Czytaj dalej

PHISHING – OSZUSTWO STOSOWANE PRZEZ INTERNETOWYCH PRZESTĘPCÓW

Inne

16 września 2021

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?   Uregulowana w art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej umożliwia prze...

Czytaj dalej

Jak zawiesić działalność spółki prawa handlowego?

Inne

19 sierpnia 2021

Zabiegi kosmetyczne

W kolejnym, czwartkowym poście serii MEDICAL & BEAUTY LAW  przybliżymy sytuację prawną zabiegów kosmetycznych nieterapeutycznych, czyli wyłącznie upiększających. W pierwszym artykule po...

Czytaj dalej

Zabiegi kosmetyczne
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa