Spółka akcyjna, a prosta spółka akcyjna

Spółka akcyjna, a prosta spółka akcyjna

https://pasternaklegal.pl/?p=3470&preview=true

 

Spis treści:
1. Co to jest spółka akcyjna?
1. Statut Spółki – podstawowy dokument spółki akcyjnej
1. Po co spółka akcyjna?
1. Jakie są spółki akcyjne?
1. Czym jest prosta spółka akcyjna?
1. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej inny niż w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej
1. Po co prosta spółka akcyjna?
1. Kim jest akcjonariusz akcji w spółce akcyjnej?
1. Likwidacja Spółki – Rozwiązanie Spółki Akcyjnej
1. Czy założenie spółki akcyjnej ma sens tylko przy wejściu na Giełdę?
1. Podsumowanie – Założenie Spółki Akcyjnej

 

Co to jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, a zarazem rodzajem spółki kapitałowej, która posiada osobowość prawną. Jest wiele form spółek w polskim prawie. Regulacje w tym zakresie zawiera kodeks spółek handlowych. Formę tej działalności założyć, a jednocześnie być akcjonariuszem spółki akcyjnej mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Co istotne wszystkie z wymienionych muszą posiadać zdolność prawną. Założyciele wobec spółki, tzw. wspólnicy albo akcjonariusze uczestniczą w niej obejmując akcje, które wyemitowało przedsiębiorstwo zgodnie z działalnością spółki akcyjnej.

Kodeks spółek handlowych reguluje, że akcje w firmie, to nic innego niż papier wartościowy. Firma może być dowolna, jednak konieczny jest dopisek bądź skrót,, S.A. ”. Może ona łączyć prawo zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynika z uczestnictwa. Jednocześnie stanowi ogół praw i obowiązków, które ciążą na akcjonariuszu.

Statut Spółki – podstawowy dokument spółki akcyjnej

Utworzenie spółki akcyjnej wiąże się niejednokrotnie z koniecznością opracowania odpowiedniej konstrukcji umowy odpowiadającej założeniom biznesowym. Z tego względu warto w tym zakresie posiłkować się doświadczeniem i wiedzą prawników świadczącym usługi w doradztwie związanym z obsługą biznesu.

Zakładanie spółek to usługa Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL skierowana do podmiotów, które nie chcą tracić czasu na zgłębianiu skomplikowanych regulacji prawnych i rejestracyjnych, pozwalających na samodzielne założenie firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki (osobowej lub kapitałowej) stało się już w Polsce powszechne. W 2021 roku zawiązano 17 177 nowych spółek, a tylko w październiku 2022 roku powstało kolejnych 4 701. W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzenie biznesu w formie spółki daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z ochroną majątku oraz większe możliwości oszczędności podatkowych. Przy odpowiedniej skali biznesu, zawiązanie spółki lub przekształcenie w nią jednoosobowej działalności gospodarczej, staje się wręcz jedynym sensownym wyborem.

Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić realny instrument ochrony majątku oraz  wspierać w budowie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zakładanie i Rejestracja Spółek w Pasternak LEGAL – zobacz więcej

Korzystając z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii będziesz wiedział , jak powstaje spółka akcyjna i jakie mankamenty dotyczące spółki akcyjnej trzeba spełnić, co właściwie spółka akcyjna musi. Jakie wymagania należy spełnić aby zarejestrować spółkę akcyjną, a także jak skonstruować zapisy umowy spółki aby były najkorzystniejsze. Odpowiedni dobór zapisów umowy może prowadzić do efektywnego, szybkiego powstania i funkcjonowania spółki.

Aby spółka akcyjna weszła w życie należy zawiązać umowę założycielską, która zawiera istotne kwestie odnoszące się m.in. do kapitału spółki. Umowa spółki stanowi zatem nie tylko akt założycielski. Kodeks spółek oczywiście, wobec przyszłych okoliczności przewiduje, że możliwa jest również zamiana umowy spółki. Dla formy akcyjnej zawiera akcje akcjonariusz.

Istotnym krokiem w tworzeniu S.A. jest prawidłowe sformułowanie statutu spółki, oświadczeń określonych osób, akceptacja brzmienia statutu spółki oraz objęcie liczby akcji w spółce. Konieczne jest również określenie wartości akcji spółki. Objęcie akcji spółki akcyjnej następuje przez oświadczenie woli. Zaś tak jak umowa spółki stanowi wartość akcji kalkuluje się na podstawie ilorazu wartości firmy do liczby akcji. Co istotne wymaga się również jej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. To typowe cechy spółki akcyjnej. Także poświęcając czas na spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej należy zwrócić szczególna uwagę na wymogi formalne polskiej spółki.

Po co spółka akcyjna?

Polskie spółki akcyjne są nastawione na generowanie dużych zysków lub pozyskiwanie kapitału. W przypadku spółki akcyjnej emitowanie różnych instrumentów finansowych, a zarazem sama procedura założycielska stanowi spore ułatwienie. Dzięki temu możliwe jest kumulowanie majątku, a zarazem pozyskiwanie coraz to nowych inwestorów. Akcje często decydują o sposobie działania potencjalnych inwestorów oraz strategii działalności. Dzięki nim współudziałowcy uzyskują wynagrodzenie zwane dywidendą, które stanowi odpowiednik w stosunku do zainwestowanego w spółkę kapitału. Wspólnicy, czy też akcjonariusze spółki akcyjnej mogą uczestniczyć zaś w różnorakich akcjach w zależności o kategorii, np. imiennych lub na okaziciela.

Warto zauważyć, że tworząc spółki akcyjne – czy też planując różnego rodzaju biznesy również STARTupy – zawiera się różnego rodzaju umowy inwestycyjne, którą mają regulować warunki współpracy przyszłych wspólników/inwestorów.

Więcej informacji o Start Up-ach znajdziesz tutaj

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą startupów, dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną startupu, to skontaktuj się z nami, dowiedz się jak możemy Ci pomóc byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną startupu zajmiemy się my!

Przejdź do Strony Pasternak LEGAL dla biznesu

Jakie są spółki akcyjne?

Pośród prawnych spółek kapitałowych ustawodawca wyodrębnił w 2021 r. prostą spółkę akcyjną.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA), to innowacyjna forma w ramach prawnych spółek kapitałowych, która szczyci się uproszczeniami. Wybierając spośród form spółek należy wiedzieć, że ta dedykowana jest dla nowych przedsiębiorstw, czy startupów. Realizowana przez Ministerstwo Rozwoju w ramach ,, 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. (“Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia”) W PSA akcyjnej zawiera akcje akcjonariusz. Akcje prostej spółki są ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy. Co ciekawe akcje prostej spółki mogą być zbyte bądź obciążone w formie dokumentowej pod rygorem nieważności za pośrednictwem dowolnego nośnika. To nowatorskie rozwiązanie wśród spółek kapitałowych. Zawarcie takiego dokumentu prostej spółki akcyjnej odpowiada dzisiejszym realiom napędzanych cyfryzacją.

Do organów prostej spółki zalicza się m.in. walne zgromadzenie. Przy zawiązaniu spółki akcyjnej w tej formie musi zostać powołany zarząd albo rada dyrektorów, którzy są obowiązani do prowadzenia spraw spółki. Firma spółki akcyjnej prostej również pozostawia sporo swobody – konieczny jest dopisek ,,prosta spółka akcyjna”.

PSA w przeciwieństwie do spółki akcyjnej zawiera mniej formalności. Jak sama nazwa wskazuje Umowa prostej spółki akcyjnej, a co za tym idzie założenie prostej spółki zdaje się być mniej sformalizowane i prostsze w funkcjonowaniu.

W przeciwieństwie do innych spółek handlowych funkcjonowanie PSA z uwagi na szereg formalności jawi się jako prostsze. Ta spółka akcyjna nabywa akcje w momencie uzyskania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. W danych rejestru spółka akcyjna udostępnia takie informacje jak: firmę, siedzibę, adres, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, datę rejestracji oraz emisji akcji, serie i numery akcji, dane personalne akcjonariuszy, ograniczenia co do rozporządzania akcjami, postanowienia, kapitał akcyjny, wpisy na żądanie określonych podmiotów oraz dodatkowe informacje podlegające ujawnieniu. Prowadzi go notariusz bądź podmiot uprawniony do prowadzenia spraw spółki opiewających na utrzymania rachunków instrumentów finansowych.

Kompetencje te pełni rada dyrektorów oraz nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej spółki.  Brak rady nadzorczej to kolejny atut. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość zwoływania obrad wspólników spółki akcyjnej prostej przez system elektroniczny. Zaś likwidacja prostej wersji może polegać jedynie na przeniesienie całego majątku na rzecz określonego akcjonariusza.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej inny niż w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej

Znaczącym udogodnieniem jest wysokość kapitału zakładowego, który w tym przypadku określa się mianem kapitału akcyjnego i wynosi jedynie 1 zł.

Ustawodawca przewiduje dla tej spółki akcyjnej możliwość innych udogodnień niżeli samo założenie spółki akcyjnej prostej i niski kapitał zakładowy. Akcjonariusze PSA mają powód do radości z uwagi na wartość kapitału prostej spółki. Czy wiesz, że w przypadku tej działalności wkładem do PSA może być świadczenie usług?

Kapitał akcyjny nie może jednak opiewać na prawa niezbywalne.  Wysokość kapitału zakładowego zwanego jako kapitał akcyjny jest niewątpliwie atutem dla potencjalnych inwestorów. Niewielki kapitał akcyjny spółki na start spowodował wzrost liczby nowopowstałych PSA. Kapitał akcyjny prostej spółki odróżnia ją od akcyjnej. Dla rozróżnienia kapitał akcyjny nie bierze pod uwagę wartości nominalnej.

Po co prosta spółka akcyjna?

Niewątpliwie prosta spółka akcyjna powstała z myślą o ułatwieniu prowadzenia spraw spółki nowym przedsiębiorcom. To innowacja wśród spółek handlowych. Elastyczność oraz swoboda co do ustalania rodzajów akcji, kapitał akcyjny, jak też strategii jej funkcjonowania są kolejnym atutem dla tej polskiej spółki. Możliwość rejestracji i realizacji wniosków w formie elektronicznej stanowi odpowiedź na globalny rozwój cyfryzacji. Jednocześnie przyczyniając się do uproszenia komunikacji między różnymi podmiotami. Prosta spółka akcyjna nie jest spółką publiczną. Co to oznacza? Ustawodawca w ten sposób zwolnił ją od wielu stosunkowo restrykcyjnych obowiązków. Osoba uprawniona w sprawach tej spółki akcyjnej powinna zgłosić wpis do rejestru. Zaś rozwiązanie prostej spółki odbywa się w formie uchwały. Niewątpliwie obniżenie kapitału zakładowego do przysłowiowej złotówki tworzy wachlarz możliwości w dysponowaniu i rozdysponowaniu środkami tej PSA rozwodzi w zakresie jej atrybutów. Co do likwidacji spółki prostej w odróżnieniu do likwidacji spółki akcyjnej może ona nastąpić na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ obecnych, którzy posiadają co najmniej połowę akcji.

Jaki rodzaj spółki będzie zatem będzie zatem najbardziej korzystny dla określonego biznesu?

Odpowiedź na to pytanie niejednokrotnie wymaga szczegółowej analizy określonego indywidualnego stanu faktycznego – Kancelaria Adwokacka Pasternak LEGAL w sposób kompleksowy doradza Klientom w podejmowaniu tego typu decyzji, zarówno w zakresie doradztwa prawnego jak i podatkowego.

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jaka spółka będzie dal Ciebie najlepsza? – Skontaktuj się już teraz i kliknij tutaj

Kim jest akcjonariusz akcji w spółce akcyjnej?

Wobec faktu, iż szczegółowy opis poszczególnych regulacji dotyczących spółki akcyjnej a także funkcjonowania spółki akcyjnej z całą pewnością wymaga kilku pogłębionych opracowań w ramach tej publikacji wskazujemy tylko kto jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej oraz inne dość pobieżnie opisane kwestie. Kodeks spółek handlowych definiuje, iż akcjonariusz to podmiot, który przez umowę zobowiązał się do działania na rzecz wspólnego spółce celu wraz z wniesieniem stosownego wkładu oraz jeżeli umowa albo inny dokument spółki akcyjnej tak stanowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akcjonariusz to podmiot, który przez umowę nie tylko powołał do życie podmiot gospodarczy, zobowiązał się do działania na rzecz wspólnego spółce celu wraz z wniesieniem stosownego wkładu oraz jeżeli umowa spółki stanowi w ten sposób albo inny dokument spółki akcyjnej.

Grupa założycielska spółki akcyjnej – akcjonariusze, nie odpowiadają za zobowiązania i posiadają ustaloną wielkość co do liczby akcji. Nieodzownym elementem warunkującym istnienie spółki akcyjnej zawiera się w zebranym majątku, określanym jako kapitał zakładowy spółki. Powinien być on na określonym przez ustawodawcę poziomie.

Dla formy akcyjnej kapitał może współtworzyć wielu akcjonariuszy. Jak się okazuje mimo, iż ustawodawca stosunkowo skłonił się do dużej wartości jaką obrazuje wymagany spółki akcyjnej kapitał –  wspólników spółek akcyjnych nie musi być wielu. Innymi słowy w miejsce wspólników spółki akcyjnej – akcjonariuszy – wystarczy tylko jedna osoba fizyczna. To dla spółki akcyjnej oznacza ułatwienie. Przez sam kapitał zakładowy spółki akcyjnej należy rozumieć sumę wszystkich akcji składających się na zakładaną spółkę akcyjną. Tak jak umowa spółki stanowi – w umowie spółki akcjonariusze określają kwestie istotne w sprawie zawiązaniu spółki akcyjnej, organów spółki, wspólników spółek, czy też wartość na jaką opiewa kapitał zakładowy spółki.

W spółce akcyjnej akcje z kolei dzielą się według udziałowców biorąc pod wzgląd jaka jest wartość nominalna akcji. W spółce akcyjnej wszystkie podmioty są zwolnione z odpowiedzialności. Za zobowiązania w spółce akcyjnej odpowiada spółka w zakresie całego zgromadzonego majątku, który odzwierciedla kapitał zakładowy. Siedziby spółki akcyjnej są tam, gdzie dokonano rejestracji spółki akcyjnej. Czy wiesz, że w spółkach publicznych mogą być jedynie spółki akcyjne, bądź komandytowo – akcyjne w zależności jak umowa spółki stanowi?

Jeżeli spółka akcyjna nie widnieje jako spółka publiczna, to dla spółki akcyjnej oznacza, że konieczne jest dokonanie zgłoszenia w rejestrze akcjonariuszy spółki. Rodzaj spółki uzależnia określone wymagania. Rejestr akcjonariuszy prowadzą podmioty uprawnione do prowadzenia spraw spółki, tj. rachunków papierów wartościowych. Tak też rejestr akcjonariuszy realizuje, między innymi Narodowy Bank Polski, domy maklerskie, czy banki powiernicze. Kodeks spółek handlowych zezwala na prowadzenie rejestru w formie zdecentralizowanej i rozproszonej. Zawiera informacje dotyczące wspólników spółki akcyjnej. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest na podstawie umowy z określonym podmiotem. Obie strony mogą rozwiązać taki dokument, ale pod pewnymi warunkami. Rejestr akcjonariuszy zaprzestanie być prowadzony przez, np. bank tylko z ważnych powodów. Zaś spółka może dokonać takiego rozwiązania jedynie pod warunkiem, iż zawarła nową umowę o prowadzenia spraw spółki w formie rejestru.

Kodeks spółek obrazuje, że koordynowanie wszelkich działań leży w kompetencji jej organów, do których należy: zarząd, rada nadzorcza, a także walne zgromadzenie. Precyzyjne regulacje powinien zawierać statut. Zarząd zajmuje się głównie prowadzeniem spraw. Jeżeli ustalono większą liczbę członków zarządu, to powinni oni współdziałać w obranych poczynaniach. Takie jest ogólne założenie spółki akcyjnej. Walne zgromadzenie decyduje np. w kwestiach takich jak: udzielenie absolutorium czy zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki. Zgromadzenie akcjonariuszy powinno być zwołane nie później niż na trzy tygodnie przez terminem walnego zgromadzenia.

Funkcjonowanie polskiej spółki akcyjnej wymaga niewątpliwe zaangażowania ze strony zarządu, na którym spoczywa reprezentowanie spółki na zewnątrz. Zarząd spółki akcyjnej zgodnie prowadzi także nadzór działalności oraz w spółce akcyjnej powołuje swoich członków zarządu. Wszyscy działają na rzecz generowania zysku.

Reprezentacyjnym członkiem zarządu spółkę może promować osoba, która nie należy do grona akcjonariuszy. Członków zarządu można pociągnąć do odpowiedzialności tylko w związku z ich zakresem kompetencji.

Warto zatem wiedzieć jakie ryzyka wiążą się z zasiadanie w zarządzie spółki oraz jak przed tymi rydzykami się uchronić. W tym celu Kancelaria Pasternak LEGAL świadczy w szczególności szczegółowe doradztwo prawne ale również prowadzi szkolenia. Dokonujemy także audytów czy wdrożeń, które mają nie tylko uzdrowić czy usprawnić funkcjonowanie spółki ale również minimalizować ryzyko gospodarcze.

PASTERNAK LEGAL dla biznesu – szkolenia, audyty doradztwo prawne – zobacz więcej

Podczas walnych zgromadzeń istnieje dla spółki akcyjnej możliwość nie tylko uczestnictwa. Podejmowane są tam uchwały, np. w zakresie członkostwa rady nadzorczej spółki akcyjnej, treści  i zmiany statutu spółki, wysokości kapitału zakładowego, czy też dalszej strategii funkcjonowania. Uchwały – podejmuje się bezwzględną większością głosów przez zarząd oraz radę nadzorczą. Może być również tak, że organ spółki stanowi inaczej. Co do zasady tak samo jest przy uchwałach walnego zgromadzenia, tj. możliwym jest, że dany podmiot spółki stanowi inaczej niż uprzednio ustalono. Jednak należy pamiętać, iż ustawodawca w ramach szczególnych przypadkach organizacji spółki akcyjnej wymaga większości kwalifikowanej, np. w przypadku spółki akcyjnej co do jej rozwiązania, czy też istotnej zmiany w dotychczasowej działalności spółki. Co ciekawe, wśród prawnych spółek stosowane są też bardziej rygorystyczne warunki podejmowania uchwał. W spółce akcyjnej ustanowiony, gdy organ spółki stanowi inaczej, bardziej rygorystyczny zapisy w statucie są dopuszczalne, mimo tego później nie można takich złagodzić.  Należy pamiętać, że walne zgromadzenie decyduje również o zmianach w statucie.

Likwidacja Spółki – Rozwiązanie Spółki Akcyjnej

Ciekawym zagadnieniem jest również Likwidacja spółek handlowych, niemniej jednak temat ten jak się wydaje wymaga osobnego opracowania. Rozwiązanie spółki akcyjnej jest następstwem postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia spółki z rejestru.

Czy założenie spółki akcyjnej ma sens tylko przy wejściu na Giełdę?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca. Spółka akcyjna jak i Prosta Spółka Akcyjna może być korzystnym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej bez konieczności funkcjonowania w obrocie giełdowym. Co więcej, większość tego typu spółek nie występuje na GPW.

Giełda Papierów Wartościowych realizuje obrót papierami wartościowymi według określonego kursu. Platforma przedstawia dane z kupna i sprzedaży, np. akcji. Jej znaczna część należy do Skarbu Państwa. To ona notuje najbardziej znaczące i największe obroty akcji w kraju. Notowania obrazują podmioty, które odznaczają się dużą płynnością. Ceny GPW są zmienne, a zarazem zależne od wielu czynników.

Podsumowanie – Założenie Spółki Akcyjnej

Dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero myślą o założeniu spółki, przygotowaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Pasternak LEGAL możliwość kompleksowego doradztwa w tym zakresie. Prawnicy, adwokaci, wspólnie podczas konsultacji prawno – podatkowej doradzają jaką formę spółki wybrać i na jaki konkretny rodzaj spółki się zdecydować.

Umów się na spotkanie – najlepsza forma działalności to nie tylko minimalizacja ryzyka ale również realna oszczędność finansowa

Wiele osób pyta czy przy odpowiednio ukształtowanej umowie spółki akcjonariusze , którzy „wnieśli” do spółki swoje pomysły i innowacyjne rozwiązania mogą odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy ?

 

SERIA EXPERCKA PASTERNAK LEGAL – “Przedsiębiorca w KRS”

Pasternak LEGAL to Kancelaria specjalizująca się w obsłudze biznesu. W ramach serii experckiej publikujemy informacje, które wiążą się z Przedsiębiorcą oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. W ramach serii Experckiej Przedsiębiorca w KRS:

Odpowiedź na powyższe pytanie musi być twierdząca dlatego też warto powierzyć założenie podmiotu specjalistom.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

START UP

W obecnych pojęcie start-upu jest coraz częściej znane, choć dopiero od kilku lat polskie startupy zagościły na rynku, to są już one z nami na dobre, dlatego warto przedstawić dokładnie czym jest wspomniany start up i jaka jest definicja startupu.

Start up oznacza przedsiębiorstwo stworzone w celu poszukiwania konkretnego modelu biznesowego.

Start up jest to młoda organizacja bądź przedsiębiorstwo a zarazem model biznesowy jest w toku rozwoju i ulega ciągłej optymalizacji, finansowanie działalności odbywa się najczęściej z wykorzystaniem środków ich założycieli, inwestorów, funduszy kapitałowych. Jest to firma, która chce wejść na rynek, opierając się na bardziej dochodowym lub innowacyjnym modelu biznesowym w porównaniu do modeli stosowanych przez innych w branży.

Dany model biznesowy charakteryzuje się niezależnością pomysłodawcy. Bazuje na innowacjach, które pojawiają się na rynku danej branży. Główne zadanie takiej organizacji tymczasowej stanowi rozwiązanie ważnego problemu istniejącego na świecie lub w lokalnym otoczeniu.

 

Start up i jego cechy

Najważniejszą cechą start upu i nowym modelem biznesowym jest świeżość pomysłu, natomiast na star up składają się również inne cechy, które również przypisujemy do start-upów.

 • Wspomniana świeżość przedsięwzięcia
 • Podmiot gospodarczy prowadzący działalność inwestycyjną
 • Innowacyjność
 • Krótki czas działalności
 • Skalowalność
 • Dążenie do rozwiązania problemu, dzięki któremu start up może zaistnieć
 • Ryzyko
 • Kreatywność

Podejmując decyzję o założeniu własnego startupu podejmijmy ją właściwie, a dokładniej przygotujmy się na rozpoznanie rynku, rozeznanie oczekiwań rynku i potencjalnych klientów. Warto by rozpoznanie rynku zostało gruntownie sprawdzone, by wejść ze strat upem i by start up okazał się strzałem w rynek.

Startupy, które są prowadzone w odpowiedni sposób, których produkt lub usługa oferowana przez dane przedsiębiorstwo jest przez rynek pożądana, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że startup odniesie sukces i będzie przynosił zyski.

 

Nowa firma, koszty i inwestorzy

Do największych zalet startupu z pewnością należą niskie koszty. Sposób finansowania start-upu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, potrzeby finansowe czy wyznaczone cele. Założenie tego rodzaju działalności nie wymaga kapitału początkowego. Dla młodych, ambitnych osób, które marzą o rozwoju swojej działalności, mają bardzo dużo pomysłów na zbudowanie dochodowego biznesu, jest to bardzo dobra wiadomość. Nie każdy początkujący przedsiębiorca ma do dyspozycji pokaźny kapitał, dlatego też startupy cieszą się taką popularnością wśród młodych ludzi, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, ale nie stać ich na wszystkie inwestycje, które musieliby ponieść przy zakładaniu standardowej firmy.

Za cechę dodatkową, która nie jest wymagana, uznaje się pozyskiwanie kapitału od inwestora. Nie wszyscy potrzebują dodatkowych źródeł finansowania , działają na swoich źródłach , na swoich oszczędnościach , ale często jest tak że założenie startupu wiąże się z pozyskaniem inwestora, bądź osób które będą partnerami biznesowymi chcąc wprowadzać innowacje na rynek, a sposób finansowania start-upu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, potrzeby finansowe czy wyznaczone cele.

Jak powstały firmy Google i Facebook?

Wszystkim pesymistom, którzy mogą być zniechęceni i pesymistycznie nastawieniu do startupów, należy powiedzieć, że właśnie tak duże firmy jak Google i Facebook które odniosły światowy sukces , oraz które cieszą się ogromnymi zyskami powstały właśnie jako startupy. Wiele innych również firm założonych jako start upy także odniosły światowy sukces m.in polski brand który podjął się prowadzenia własnej firmy rozpoczynając od start upu i który odniósł światowy sukces to projekt Brand24. Każdy start up musi być w pełni przygotowany na możliwości dużego ryzyka, ale też dużego rozwoju, jeżeli nie jesteśmy w stanie podjąć ryzyka z tym związanych to nie będziemy w stanie stanąć na polskim, europejskich czy światowym rynku a rynki te w XXI wieku czekają na innowacyjne własne firmy.

 

 

 

Plan który zakłada młoda firma w formie start upu Powinien być on tak skonstruowany, by umożliwiał podbijanie kolejnych rynków oraz by zapewniał rozwój jednostki zgodny z założeniami modelu biznesowego oraz planami właścicieli czy też inwestorów, jeżeli dany startup takich posiada .

Forma działalności swojej firmy w formie start up

Wraz z pomysłem prowadzenia własnej firmy, należy wybrać w jakiej formie chcemy prowadzić działalność. Nasza Kancelaria doradzi jaka forma działalności dla danego strat upu będzie najkorzystniejsza. Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułami na temat spółek, m.in. Korzyści z założenia Spółki z o.o. , Spółka z o.o. a zusDlaczego warto założyć spółkę z o.o.?Czym jest Prosta spółka akcyjna?, i inne artykuły które ssą dostępne na stronie internetowej Pasternak Legal .

Kancelaria dla start upów

Zastanawiasz się czy założyć start up?

Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal kompleksowo zajmuje się obsługą startupów , dlatego jeżeli chcesz by Kancelaria Adwokacka Pasternak Legal zajęła się obsługa prawną startupu, to skontaktuj się z nami, dowiedz się jak możemy Ci pomóc byś mógł skupić się na tym na czym musisz a obsługą prawną startupu zajmiemy się my!

 

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się. Kliknij .

KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. – PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ ZYSKAĆ

Posiadasz jednoosobową działalność gospodarczą? Założyć chcesz działalność i nie wiesz w jakiej formie? Może myślisz o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.), jesteś niezdecydowany, a może nie wiesz jakie rozwiązanie będzie bardzo korzystne?

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą spółki w Polsce prawdopodobnie z uwagi na wiele zalet jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności w takiej formie. Dobrze sporządzona umowa spółki może przynieść nie tylko wymierne korzyści podatkowe ale również może zoptymalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności biznesowej. W obecnych realiach gospodarczych ten rodzaj spółki jest również często wybierany przez przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem firmy, ale również poszukują inwestora czy noszą się z zamiarem zbycia biznesu. Spółka z o.o. posiada wiele zalet, które po części zostaną przedstawione w niniejszym wpisie, niemniej jednak zacznijmy od początku – czym jest spółka z o.o. (potocznie niekiedy spółki z o.o.).

 

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka ta regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. jest spółką, która posiada osobowość prawną (w odróżnieniu od spółki cywilnej). Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Spółka ta posiada różne organy, zarząd, wspólników, a w niektórych przypadkach również inne organy. W przypadku spółki z o.o. jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy z tytułu bycia wspólnikiem nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest to wniesionego do spółki kapitału zakładowego (minimalny kapitał to 5.000 zł). Ideą spółki z o.o. jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników i przez to wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia i następnie funkcjonowania spółki.

 

Spółka z o.o. zakładana jest poprzez zawarcie umowy a następnie zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy. Akt założycielski zawierany jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem, ale spółka może zostać zawiązana również przez internet do czego wykorzystuje się wzorzec umowy spółki (taka umowa spółki jest znacznie mniej elastyczna i nie zawsze pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, jak np. odpowiednia optymalizacja, zabezpieczenie wspólników, możliwość wniesienia aportu, itp.). Księgowość spółki musi być prowadzona – pełna księgowość.

 

Jeżeli spółka ma co najmniej dwóch wspólników wówczas zobowiązania z tytułu ZUS mogą zostać zredukowane właściwie do 0, dlatego też stanowi ona swego rodzaju element optymalizacji, z wyjątkiem spółki jednoosobowe.

Coraz częściej również przedsiębiorcy którzy prowadzą jednoosobową działalność chcą zmienić formę prowadzenia działalności na spółkę z ograniczoną działalnością. Czy wiesz jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. ? – kliknij i zobacz.

W poprzednim wpisie pisaliśmy o tym jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą – kliknij i dowiedź się jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Postaramy się podpowiedzieć czym jest spółka z o.o. i czy warto założyć spółkę z o.o.

 

Kto może założyć spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. może założyć osoba fizyczna albo osoba prawna, nie musi być to obywatel Polski. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o. w przypadku umowy spółki, umowa spółki powinna określać wspólników. W przypadku tej spółki wspólnik może być jeden lub może być ich kilku. W umowie spółki wspólnik może posiadać określone uprawnienia, zobowiązania czy przywileje. Warto zatem tworząc spółkę rozważyć jakie relacje będą panowały pomiędzy wspólnikami spółki. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone.

Umowa spółki wymaga jak zostało wskazane powyżej aktu notarialnego bądź rejestracji poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, może przyczynić się do zmniejszenia kosztów jej prowadzenia również w przyszłości.

 

Kapitał zakładowy spółki

Do rejestracji spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy spółki w wysokości min. 5000zł. W przypadku spółki jednoosobowej cały kapitał musi zostać pokryty przez jednego wspólnika, zaś w przypadku spółek wieloosobowych, wspólnicy zgodnie z zawartą umową wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być wniesiony przez wspólników spółki. Kapitał zakładowy tworzą udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Udziały te mogą być równe, ale nie muszą, jednak wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

 

Co umowa spółki powinna zawierać

Jeżeli decydujemy się na założenie spółki z o.o., pamiętajmy że fundamentem naszej spółki będzie umowa spółki.

Umowa spółki musi regulować wszelkie najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzonego w tej formie. W umowie spółki określa się wiele elementów takich jak np.:

 1. nazwa spółki – określenie firmy oraz siedziby spółki;
 2. Wysokości kapitału zakładowego;
 3. Co jest przedmiotem działalności spółki;
 4. Określenie ilości udziałów przypadających na każdego wspólnika;
 5. Wartość oraz liczbę nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 6. Czas trwania spółki;

Umowa spółki stanowi zawarcie umowy cywilnej i z dniem dniem zawarcia umowy Spółki, powstaje Spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie podpisania umowy spółki przez wszystkich wspólników spółki, jest to umowa spółki, która została zawarta, ale nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

Spółka z o.o. podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o rejestrację należy złożyć we właściwym terminie. Dopiero od momentu zarejestrowania spółki, spółka ta uzyskuje swoją ostateczną formę, której składnikiem jest m.in. osobowość prawna.

Spółka z o.o. jest podmiotem prawa , może być pracodawcą, co stanowi, że może we własnym imieniu nabywać prawa, a także zaciągać zobowiązania.

Numery NIP i REGON nadawane są spółce z o.o. automatycznie przez sąd w kilka dni po jej rejestracji w KRS.

Każdy przedsiębiorca ma swój NIP (numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się w kontaktach z urzędem skarbowym) a także REGON (numer w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego). Numer NIP i Regon nadawane są automatycznie, przy rejestracji spółki w KRS. Informacja o nadaniu NIP może zostać przekazana do KRS w terminie 3 dni.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem dot. założenia spółki z o.o. – kliknij i zobacz

 

Warto sięgać do postanowień umowy spółki, albowiem w jej obrębie znajdują się istotne postanowienia związane z funkcjonowaniem spółki.

 

Przedmiot spółki z o.o.

Wspólnicy zawierający umowę spółki muszą określić czym zajmowała się będzie spółka – zakres aktywności spółki określany jest przedmiotem działalności. Przedmiot działalności spółki w umowie spółki można określić w dowolny sposób, ale ma on określać jasno czym spółka będzie się zajmowała, np. zgodnie z klasyfikacją kodów PKD.

 

Organy spółki z o.o.

Zawiązując spółkę z o.o., musimy pamiętać, że umowa spółki zawierająca określone postanowienia musi również regulować kwestie dwóch podstawowych organów jakimi są:

 • Zarząd;
 • Zgromadzenie Wspólników

Członkom organów spółki przysługują również określone uprawnienia oraz obowiązku wynikające z pełnionej przez nich funkcji. Członkom organów spółki mogą zostać przyznane określone dodatkowe świadczenia, ale również zobowiązania. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, w uchwałach wspólników. Warto pamiętać, że niektóre czynności pomiędzy członkiem zarządu a reprezentowaną rzez niego spółką wymaga formy nakazanej przez ustawę. Podobna sytuacja może również dotyczyć w określonych wypadkach czynności pomiędzy spółką a wspólnikiem.

Członkom organów spółki może przysługiwać określone wynagrodzenie. Pamiętać przy tym należy, że wynagrodzenie członkom organów spółki może być przyznane w różnej formie oraz za różne czynności. Rozważając zatem przyznanie wynagrodzenia dla członków organów spółki warto poznać jakie korzyści może nieść ze sobą określona forma współpraca.

Zauważyć przy tym należy, że ustawodawca zezwala członkom organów spółki na nawiązywanie przez członków organów spółki relacji prawnych z samą spółką.

 

Zarząd spółki z o.o.

Spółka musi mieć zarząd. W odróżnieniu zatem od spółek osobowych (np. spółka jawna) – spółka z o.o. musi posiadać zarząd. Zarząd jest jej organem. Z tytułu zasiadania w organie spółki – członkom organów spółki – mogą zostać przyznane określone świadczenia (np. wynagrodzenie).

Zarząd jest organem uprawnionym do reprezentacji spółki, dlatego też w umowie spółki należy określić w jaki sposób spółka będzie reprezentowana przez ów zarząd. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, zawiera umowy, prowadzi sprawy spółki, odpowiada swoim majątkiem za długi spółki. Największym atutem tej formy prowadzenia działalności jest znacznie zredukowany poziom odpowiedzialności zarządu spółki (odpowiedzialności członków zarządu) za zobowiązania przedsiębiorstwa, którzy w określonych wypadkach również mogą zwolnić się z odpowiedzialności (odpowiedzialność wspólników jest wyłączona). Zarząd jest również organem zobowiązanym do prowadzenia spraw spółki. Sposób reprezentacji spółki przez zarząd może określać umowa spółki. Pomimo faktu, iż spółkę reprezentuje zarząd – spółka może powołać również prokurenta, który będzie reprezentował jej interesy.

Zarząd spółki z o. o. może być wieloosobowy lub jednoosobowy. Spółka z o.o. może być w formie jednoosobowej spółki i wtedy mamy do czynienia ze wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. będącym jednocześnie członkiem zarządu.

Skład zarządu wspólnicy mogą określić w umowie spółki, wskazując liczbę członków zarządu bądź maksymalną lub minimalną liczbę członków zarządu. Sprawy spółki prowadzi zarówno zarząd, jak również zgromadzenie wspólników. Zarząd powoływany jest i odwoływany w drodze uchwał wspólników spółki. Zarząd może być powoływane na określoną kadencję, dlatego też sięgać to zapisów umowy weryfikując czy umowa spółki przewiduje postanowienia w tym zakresie.

Na marginesie warto zaznaczyć, że członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółek osobowych lub jako członek organów w spółkach kapitałowych bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

 

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników stanowi podstawowy organ spółki i ma największą władzę. Jeżeli chcemy zmienić umowę spółki, bądź dokonywać zmiany umowy spółki to taka zmiana wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.

 

Odpowiedzialność wspólników spółki

Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów, oznacza to, że wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za długi spółki.

Wspólnik może odpowiadać za długi jeżeli pełnił funkcję członka zarządu, odpowiedzialność ta dotyczy członków zarządu spółki jeśli:

 • Zaległości podatkowych spółki z o.o. (oraz innych zaległości publicznoprawnych, do których stosuje się tą zasadę odpowiedzialności – nm.in. długi wobec ZUS) , jeśli egzekucja tych zaległości z majątku spółki okazała się bezskuteczna
 • Innych długów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli egzekucja tych długów z majątku spółki jest bezskuteczna.

Jednakże członek zarządu może zwolnić się z tej odpowiedzialności, jeśli wykaże istnienie pewnych okoliczności, które zostały określone w odpowiednich przepisach.

Członków zarządu powołuje i odwołuje się uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

Zmiana umowy spółki

Jeżeli Spółka została zarejestrowana za pośrednictwem formularza online, jak również przy pomocy aktu notarialnego każdorazowo zmiana umowy Spółki, będzie wymagała zgłoszenia jej do KRS. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza w określonym przez ustawę terminie.

 

Likwidacja spółki z o.o.

Proces likwidacji spółki to proces, który ma na celu zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej. Proces ten ma na celu wygaszenie dotychczasowej działalności firmy. Alternatywą dla tego procesu jest często sprzedaż spółki.

 • Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. – czy wiesz jakie są obowiązku likwidatorów w sp. z o.o. – zobacz

 

Podatek dochodowy w Spółce z o.o.

Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa musi opłacać podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Jest on płacony od dochodu, czyli są to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu w wysokości 19% lub 9%.

 

Spółka z o.o. bez ZUS

Prowadząc spółkę z o.o. ze wspólnikiem (spółka wieloosobowa), albo wspólnikami, możemy nie podlegać obowiązkom związanym z opłatami ZUSu. Wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wspólnicy spółki z o.o. mogą nie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń ZUS z tego tytułu. Dotyczy to także członków zarządu, chyba że wykonują swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych. Jednakże osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń, a co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS – w ciągu 7 dni od rejestracji.

 

WADY I ZALET SPÓŁKI Z O.O.

Jakie są najważniejsze zalety spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością):

 • ochrona majątku wspólników;
 • odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kapitału zakładowego, wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem
 • możliwość uchylenia się zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
 • może stanowić instrument optymalizacji podatkowej oraz ZUS;
 • stanowi elastyczne narzędzie dla pozyskania inwestorów;
 • posiada osobowość prawną co oznacza, że nie jest tożsama ze wspólnikami;
 • spółka nie jest spółką osobową przez co może we własnym imieniu może rozporządzać prawami i zaciągać zobowiązania, za które ponosi pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem;
 • firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przybrać bardziej elastyczną nazwę niż w przypadku jdg;
 • możliwość dziedziczenia;
 • zbycie spółki jest stosunkowo prostsze aniżeli zbycie całego przedsiębiorstwa;
 • stosunkowo nie duży minimalny kapitał zakładowy
 • założycielem mogą być zarówno podmioty prawne, jak i osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo oraz miejsce siedziby;
 • umożliwia stosunkowo bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o. ? – zapoznaj się z naszym wpisem.

Czy wiesz czym jest sprzedaż spółki z o.o. lub poprawnie rzecz ujmując zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – kliknij i zobaczCzy wiesz, że zbycie udziału umowa Spółki może ograniczać w określony sposób? Niekiedy warto sięgać po odpowiednie zapisy dążąc do optymalizacji w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jakie są istotne Wady:

 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – co niekiedy może być również korzyścią bo pozwala na bieżący pełny obraz związany z finansowym funkcjonowaniem firmy;
 • skomplikowany i kosztowny proces założenia spółki, który jednak przy odpowiedniej konstrukcji może okazać się korzystny;
 • wymagany minimalny kapitał – choć w przypadku prowadzenia działalności zawsze warto posiadać “kapitał na start”;

Kiedy warto założyć spółkę z o.o. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)?

Na tak postawione pytanie odpowiedź wydaje się być niejednoznaczna, albowiem każdy przedsiębiorca winien dostosować formę oraz rodzaj prowadzonej działalności w zależności od swoich potrzeb.

Niemniej jednak pewnego rodzaju “drogowskazem” wskaźnikiem kiedy warto ze szczególną uwagą rozważyć prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. mogą być następujące przypadki:

 • kiedy rozważasz zmniejszenie obciążeń fiskalnych w legalny sposób;
 • prowadzisz działalność w ryzykownej branży;
 • rozważasz założenie firmy pod konkretny projekt;
 • chcesz wystartować start up;
 • planujesz budowę firmy z opcją jej zbycia lub pozyskania inwestora;
 • twoja firma osiąga wyższe przychody;
 • biznes ma prowadzić kilka osób;
 • chcemy zapewnić swoistą ochronę majątku prywatnego;
 • rozważamy kwestie dotyczące dziedziczenia firmy w przyszłości;
 • rozważasz optymalizację składki ZUS.

 

Pasternak LEGAL – prawo dla biznesu

Pasternak Legal – jako kancelaria przyjazna przedsiębiorcą swoją działalność w dużej mierze koncentruje na kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomoc prawna w sprawach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z jej założeniem ale i wszelkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem spółki oraz jej likwidacją czy restrukturyzacją. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności. Dbamy o to by model biznesowy naszego Klienta został osadzony w najkorzystniejszych realiach prawnych i podatkowych, przez co często tworzymy usługi i rozwiązania „szyte na miarę”. Odpowiednie przygotowanie umowy (statutu) spółki pozwala doprecyzować wszelkie istotne aspekty jej funkcjonowania oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać interesy wspólników. Właśnie dlatego warto jest powierzyć to zadanie specjalistom.

Doradzamy nie tylko wspólnikom, ale również członkom organów spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na polu prawnym ale również organizujemy szkolenia nie tylko dla inwestorów czy założycieli spółek z o.o., będących przedsiębiorcami, ale również dla organów spółek. Staramy się by nasza oferta szkoleniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko prawo gospodarczej, cywilne, czy karne, ale również doradztwo podatkowe, RODO czy AML.

Zapraszamy do zapoznania się również z naszymi poprzednimi wpisami:

PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

 

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

 

 

 

Download file
1