WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Polskie sądy od kilku lat mierzą się z dużym napływem tzw. spraw frankowych (kredytu we frankach szwajcarskich). Dokonując przeglądu orzeczeń wydawanych przez sądy zauważyć można, że coraz częściej dochodzi do unieważnienia umowy kredytu bądź do tzw. odfrankowienia kredytu.

Decydujące znaczenie dla utworzenia się korzystnej linii orzeczniczej w sprawach frankowych miał jednak przede wszystkim wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie sprawa Państwa Dziubak.

Dbając o to by nie zanudzić czytelnika, nie będziemy publikować wszystkich orzeczeń dotyczących frankowiczów, a jedynie wskażemy na pewne tendencje w orzecznictwie, jakie można zaobserwować w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

 

Wyroki sądów powszechnych w sprawach Frankowiczów

Najnowsze orzecznictwo sądowe od pewnego czasu pozwala zauważyć tendencję do przyjmowania za słuszną argumentację kredytobiorców.

Sądy coraz częściej spostrzegają bowiem nieważność poszczególnych klauzul umownych, w szczególności tych stanowiących o przeliczeniu zadłużenia kredytobiorców według kursów walut obcych banku.

 

Sąd Najwyższy w sprawach kredytów frankowych

Analiza orzecznictwa SN odnoszącego się do tzw. kredytów frankowych pozwala postawić tezę, iż w początkowym okresie orzecznictwo Sądu Najwyższego nie było dla kredytobiorców korzystne w pełnym zakresie.

W perspektywie czasu Prawdą jest, że tendencja ta uległa jednak zmianie. Przykładowo można wskazać na wyrok Sądu Najwyższego , gdzie Sąd uznał za nieważne zapisy umów kredytowych w zakresie indeksacji odwołujące się do kursów walut określonych w bankowej tabeli. Jednocześnie Sąd Najwyższy zakazał uzupełniania umowy frankowej po wyeliminowaniu z niej kwestionowanych postanowień oraz nie wykluczył możliwości unieważnienia umowy w całości.

Warto również zwrócić uwagę na uchwały Sądu Najwyższego z których wynikało, iż roszczenia banków oraz kredytobiorców w zakresie zwrotu świadczeń w oparciu o nieważną umowę są roszczeniami odrębnymi od siebie (Sąd Najwyższy na posiedzeniu Izby Cywilnej w 7-osobowym składzie orzekł, że w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego, strony sporu powinny rozliczyć się według teorii dwóch kondykcji). Tym samym SN wskazał na jakich zasadach winno odbywać się rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu. Pomimo pewnych rozbieżności w doktrynie, wydaje się, iż stanowisko SN jest korzystniejsze dla kredytobiorcy, aniżeli dokonywanie rozliczenia w myśl teorii Salda.

W swoim orzecznictwie SN odnosił się również do roszczeń przedsiębiorców dotyczących spraw frankowych jak również odnosił się do kwestii dotyczących liczenia biegu przedawnienia.

 

Wyroki TSUE

Istotną rolę w kształtowaniu orzecznictwa sądowego w sprawach frankowiczów posiada również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Warto zauważyć, że jedno z ostatnich orzeczeń TSUE jak się wydaje wzmacnia posiadaczy kredytu frankowego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, swoim orzecznictwem “poniekąd wpływa” na orzecznictwo sądów krajowych. TSUE wydał kolejne orzeczenie w sprawach frankowych. Wyrok odnosi się do kwestii zmiany kredytu kredytu walutowego na złotowy. Orzeczenie TSUE wydaje się być korzystne dla kredytobiorców, którzy walczą głównie o unieważnienia umowy, bo mogą na tym zyskać najwięcej.

8 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na 3 pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (pytania sądu rejonowego), które dotyczyły możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej klauzul abuzywnych oraz tego, od kiedy należy liczyć bieg przedawnienia roszczeń kredytobiorców.

Istotne jest, że w powyższych kwestiach TSUE wydał wyroki korzystne dla konsumentów.

Orzeczenie TSUE zagadnienia wybrane

Wielu frankowiczów – konsumentów zawarło umowy kredytu CHF przez co wielu z niecierpliwością wyczekiwało decyzji TSUE w sprawie C-80/21, C-81/21, C-82/21.

  • TSUE w sprawie C-80/21 TSUE odpowiedział na pytanie, czy w sytuacji, gdy umowa kredytowa zawiera częściowo nieuczciwy warunek, można ją utrzymać w mocy po zmodyfikowaniu takiego zapisu;
  • z kolei w orzeczeniu dot. sprawy C-81/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał zdecydować, czy sąd może zastępować niedozwolone klauzule przeliczeniowe występujące w umowie kredytowej przy pomocy średniego kursu NBP
  • ostatnie orzeczenie dot. sprawy sprawy C-82/21 dotyczyło terminu przedawniania, a konkretnie tego kiedy następuje początek biegu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy.

 

Podsumowanie — frankowicze wyroki

Pomimo braku jednolitości polskiego orzecznictwa w sprawach tzw. frankowiczów, obecnie przed polskimi sądami toczy się kilkadziesiąt tysięcy spraw z udziałem kredytobiorców.

Aktualnie istotnym zagadnieniem wydaje się być kwestia możliwości obciążenia kredytobiorców wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej.

Wiele bowiem osób zadaje sobie aktualnie pytanie “czy bank ma prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego?”.

Aktualnie kwestia ta jest przedmiotem rozważań TSUE, który w ostatnich orzeczeniach wydawał się jednak być przychylny kredytobiorcom. Dotychczasowy dorobek orzeczniczy TSUE hołduje ochronie interesów konsumentów. Wydaje się, że kredytobiorca nie powinien ponosić konsekwencji finansowych tego, że bank przed laty zaproponował mu wadliwą prawnie umowę kredytu, której na dodatek był jedynym autorem, albowiem konsument nie miał na nią żadnego wpływu.

Skłaniać można się również do twierdzeń, że aktualnie banki jako podmioty profesjonalne zaczęły podnosić ewentualne roszczenia związane z obciążaniem kredytobiorców za korzystanie z kapitału w celu zniechęcenia kredytobiorców do kierowania pozwów na drogę sądową. W świetle jednak dyrektyw UE wydaje się, że gdyby takie wynagrodzenie miało być bankom zasądzane to stałoby to w jawnej sprzeczności z celem Dyrektywy 93/13, a tym samym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględniający roszczenia banków musiał by stać w sprzeczności z dyrektywą Unijną, co pozwala przypuszczać, że orzeczenie TSUE będzie korzystne dla kredytobiorców. Jaki będzie jednak finał tej sprawy – czas pokaże.

 

Powrót do podstrony – PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

 

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO
Download file
1