Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary

Prawo daje skazanym narzędzia, dzięki którym mogą oni uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Jednym z nich jest np. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o którym można przeczytać w naszych poprzednich artykułach:

Dozór elektroniczny od stycznia 2023 r. – kliknij TUTAJ

System dozoru elektronicznego – SDE – kliknij TUTAJ

Nie zawsze istnieje jednak możliwość, aby skazany odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego. Na przeszkodzie mogą stać chociażby warunki techniczne. Wobec tego, z pomocą przychodzi kodeks karny wykonawczy, który reguluje instytucję odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

 

Spis treści:
1. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?
2. Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?
3. Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?
4. Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?
5. Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

 

Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? – obligatoryjne i fakultatywne odroczenie wykonania kary

Co do zasady, orzeczona kara pozbawienia wolności musi zostać wykonana niezwłocznie. Istnieją jednak przypadki, kiedy odroczenie kary pozbawienia wolności jest możliwe, a nawet takie, w których sąd musi odroczyć wykonanie kary.

Obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skazanym, który cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę, która uniemożliwia wykonanie orzeczonej kary. Chodzi tutaj o przypadki, w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby w sposób negatywny wpłynąć na stan zdrowia skazanego lub zagrażać jego życiu. Jeżeli choroba skazanego może być skutecznie leczona w zakładzie karnym, nie można uznać jej za przesłankę obligatoryjnego odroczenia kary pozbawienia wolności. Gwarantowane odroczenie kary musi być, mimo wszystko, poparte wnioskiem, do którego musi być dołączona pełna dokumentacja medyczna. Wniosek może sporządzić skazany lub jego pełnomocnik. Należy również pamiętać, że sąd ma na uwadze opinie biegłych, którzy oceniają również jak długo powinno trwać odroczenie, bowiem zasadą jest, że trwa ono „do czasu ustania przeszkody”.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy sytuacji, w których:

·        Natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Każdy taki przypadek sąd rozpatruje indywidualnie, gdyż tak naprawdę, oderwanie skazanego od rodziny czy pozbawienie rodziny dochodów skazanego, są normalnymi następstwami tego, że skazany ma do odbycia karę. Sąd musi zatem szczegółowo zweryfikować, czy dana sytuacja będzie rzeczywiście ponadprzeciętnie dolegliwa. Dobrym uzasadnieniem odroczenia wykonania kary będzie w takich przypadkach okoliczność, że skazany jest jedynym żywicielem rodziny, jedynym opiekunem dziecka lub osoby starszej niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania czy fakt, że wystąpiła konieczność pilnego wykonania przez skazanego jakiejś pracy zarobkowej. Chodzi tu o wszelkie sytuacje, które bezsprzecznie stanowią o tym, że skazany musi pozostać na wolności.

·        Występuje przeludnienie zakładów karnych. Mowa tu o przypadku, kiedy zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności jest nadmiernie przeludniony, czyli gdy powierzchnia celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 metry kwadratowe.

Wstrzymanie wykonania kary i odroczenie wykonania kary nie są pojęciami tożsamymi. O różnicach między tymi instytucjami można przeczytać w jednym z poprzednich wpisów kliknij TUTAJ

Jaką karę pozbawienia wolności można odroczyć?

Przepisy nie precyzują wprost jakie orzeczone wobec skazanych kary pozbawienia wolności, dają możliwość skazanym, aby mogli starać się o odroczenie wykonania kary. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim, skazany nie może skorzystać z odroczenia wykonania kary, jeżeli został skazany na warunkach recydywy specjalnej podstawowej lub wielokrotnej z art. 64 i 65 kodeku karnego. Skazany traci także szanse na odroczenie wykonania kary, jeżeli dopuścił się przestępstwa seksualnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, czyli m. in. zgwałcenia, wykorzystania małoletniego, kazirodztwa czy zmuszania do prostytucji.

Na czym polega i co daje odroczenie wyroku?

Trzeba zaznaczyć, że odroczenie kary pozbawienia wolności, nie powoduje, że zmniejsza się jej długość. Oznacza to wyłącznie tyle, że opóźnia się jej wykonanie. Co więcej, sam fakt wniesienia wniosku o odroczenie wykonania kary nie skutkuje automatycznie wstrzymaniem jej wykonania. Mimo procedowania wniosku przez sąd, w dalszym ciągu skazany może zostać wezwany do stawienia się w zakładzie karnym. W związku z powyższym, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, powinien zostać złożony jak najszybciej.

Zgodę na odroczenie wyroku wydaje ten sąd, który orzekł karę w I instancji. Nawet w razie, gdy od wyroku sądu I instancji wniesiona została apelacja do sądu wyższej instancji – w dalszym ciągu właściwym pozostaje sąd I instancji. Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł. Jeżeli skazany nie dysponuje tą kwotą, może zwrócić się do sądu także z wnioskiem o zwolnienie go z jej uiszczenia, wskazując, że poniesienie tego kosztu spowoduje uszczerbek dla koniecznego utrzymania skazanego.

Jeżeli chodzi o czas, po jakim skazany może spodziewać się rozpatrzenia przez sąd wniosku o odroczenie wykonania kary – przepisy nie wskazują wprost terminu na rozpatrzenie takiego wniosku. Sąd nie jest związany żadnym terminem, dlatego procedowanie wniosku i badanie sytuacji skazanego może potrwać. Przesadna zwłoka z rozpatrzeniem wniosku, do czasu, w którym skazany powinien zacząć odbywać karę, może powodować komplikacje, stąd praktyka pokazuje, że wnioski zwyczajowo rozpatrywane są przed upływem tego czasu.

Na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary?

Jak zostało wspomniane wyżej – w przypadku obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli sytuacji, gdy mamy do czynienia z ciężką chorobą skazanego, odroczenie następuje „do czasu ustania przeszkody”.

W przypadku fakultatywnego odroczenia kary, okres odroczenia może wynosić do 6 miesięcy.

UWAGA: od 14 lutego 2024 r. okres odroczenia będzie wynosił maksymalnie rok, co stanowi korzystną zmianę dla skazanych po wejściu w życie nowelizacji.

Należy jednak pamiętać, że sąd w każdym przypadku może odwołać orzeczone odroczenie wykonywania kary, jeżeli skazany nie korzysta z odroczenia zgodnie z celem, dla którego zostało udzielone, a także jeżeli rażąco narusza porządek prawny, pozostając na wolności.

Odroczenie może mieć miejsce także, jeżeli skazaną jest kobieta w ciąży. W takim przypadku, kara może zostać odroczona maksymalnie do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek 3 lat.

Odroczenie wykonania kary może być udzielone skazanemu kilkakrotnie – przepisy nie precyzują ile dokładnie razy. Trzeba mieć natomiast na względzie fakt, że łącznie okresy odroczenia nie mogą przekraczać (od 2024 r.) 1 roku lub 3 lat po urodzeniu dziecka – w przypadku skazanych ciężarnych. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w przedmiocie odroczenia wykonywania kary.

https://pasternaklegal.pl/odroczenie-wykonania-kary-2/

Jak napisać wniosek o odroczenie wykonania kary?

Prawidłowe sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary wymaga nie tylko spełnienia określonych warunków formalnych wniosku, skierowania wniosku do sądu właściwego ale również wymaga właściwego uzasadnienia popartego określonym stanem faktycznym oraz odpowiednią dokumentacją. Pomimo fakt, iż sama konstrukcja wniosku może wydawać się nie skomplikowana prawidłowe skonstruowanie wniosku jawi się jako istotne albowiem przykładowo braki formalne wniosku mogą skutkować opóźnieniem w jego rozpoznaniu co z kolei może mieć dla skazanego negatywne konsekwencje. Składając wniosek o odroczenie wykonania kary warto również rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary albowiem samo złożenie wniosku o jej odroczenie nie wstrzymuje jej wykonania o czym jak się wydaje wielu zapomina.

Prawnicy Kancelarii Pasternak LEGAL wielokrotnie reprezentowali klientów w postępowaniach wykonawczych, których przedmiotem było rozpoznanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami już dziś! Razem możemy opracować skuteczną strategię, która pomoże Ci starać się o by skutecznie uzyskać odroczenie wykonania kary i spojrzeć w przyszłość z nadzieją.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Mogą Cię również zainteresować poprzednie nasze wpisy:

KIEDY NASTĘPUJE USTANIE KARALNOŚCI (PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI) PRZESTĘPSTWA?

PRZEDAWNIENIE PRZESTĘPSTWA

 

 

Jeżeli chcesz otrzymać ciekawe informacje o nowościach, produktach, usługach, a nawet szkoleniach Pasternak LEGAL.

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.  Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY – PO CO?

Co do zasady orzeczenie staje się wykonalne z chwilą gdy staje się prawomocne, a od takiego orzeczenia nie przysługują już zwykłe środki odwoławcze. Oznacza to tyle, że w przypadku gdy nie wnosiłeś apelacji od wyroku Sądu I Instancji (lub Sąd Odwoławczy wydał wyrok), akta przekazywane są do wydziału wykonawczego celem wprowadzenia do wykonania orzeczonej względem skazanego kary.

Powyższe działania zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego podejmowane są bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

Zatem jak się wydaje warto zadbać o swoje interesy już po wydaniu prawomocnego orzeczenia w sprawie i rozważyć złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Jak wstrzymać wykonanie kary?

Zasadniczo brak działania ze strony skazanego nie wstrzymuje wykonania kary, dlatego bardzo istotne jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o wstrzymanie wykonania kary.

 

Czy wniosek o dozór elektroniczny lub odroczenie kary pozbawienia wolności wstrzymuje wykonanie kary?

W związku z faktem, iż jeden z naszych poprzednich wpisów dotyczył tematyki dozoru elektronicznego – “Co to jest dozór elektroniczny?” warto odpowiedzieć na pytanie czy samo złożenie wniosku o umożliwienie skazanemu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego wstrzymuje wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Powyższe oznacza, że złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie powoduje automatycznie, że skazany nie zostanie wezwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, który to wniosek co do zasady sam z siebie nie skutkuje wstrzymaniem i wymaga złożenia dodatkowego wniosku.

O złożeniu wniosku o wstrzymanie warto poinformować Sąd rozpatrujący wniosek o dozór elektroniczny.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary składa się do wydziału wykonawczego Sądu I Instancji, który wydał pierwszy wyrok w sprawie. Wniosek jak pokazuje praktyka warto złożyć jak najszybciej, nawet w sytuacji gdy składany jest wniosek o odroczenie wykonania kary czy też umożliwienie odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Sąd niweluje bowiem ryzyko otrzymania wezwania do zakładu karnego w celu odbycia kary.

 

Ile kosztuje wniosek o wstrzymanie wykonania kary – opłata?

Wniosek nie podlega opłacie.

 

Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie wykonania kary?

Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz spełniać wszelkie wymogi formalne pisma procesowego, co z całą pewnością usprawni jego rozpoznanie. Prawidłowe złożenie wniosku może mieć duże znaczenie z perspektywy czasu jego rozpoznania. Nierzadkie są sytuacje, że pomimo wniosku skazany otrzymuje wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia kary, dlatego też duże znaczenie może mieć szybkie i prawidłowe złożenie wniosku, a czekanie do ostatniej chwili może nie przynieść oczekiwanego rezultatu.

Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowe informacje dlaczego w przedmiotowej sprawie zasadnym jest uwzględnienie złożonego wniosku.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary?

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy bezzwłocznie wyznacza posiedzenie w celu rozpoznania wniosku i wydaje stosowne postanowienie. Postanowienie to nie wymaga uzasadnienia. W przypadku postanowienia pozytywnego, nie otrzymasz wezwania do zakładu karnego.

 

Czy wniosek o odroczenie wykonania kary i wstrzymanie kary to to samo?

Oba wyżej wskazane wnioski różnią się od siebie.

Wniosek o odroczenie wykonania kary umożliwia odroczenie kary pozbawienia wolności jak również kary ograniczenia wolności na określony czas. Sąd może odroczyć wykonanie kary jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Podobnie jak w przypadku wstrzymania dla zainicjowania postępowania w przedmiocie odroczenia wykonania kary konieczne jest złożenie wniosku. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia wykonania kary stronie przysługuje zażalenie. Warto zwrócić uwagę, że odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych, czego nie czyni w przypadku złożenia drugie z opisanych wniosków. Należy pamiętać, że sąd, który udzielił odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności może wydać postanowienie o jego odwołaniu i tym samym odwołać odroczenie wykonania kary. Wniosek o odroczenie wykonania kary złożony w czasie odbywania kary pozbawienia wolności powinien być potraktowany jako wniosek o przerwę.

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności? – o tym w kolejnych wpisach.

Drugi natomiast o wstrzymanie – wstrzymuje wykonanie kary tylko do określonego czasu- do czasu rozpoznania wniosku (innego) – np. wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zgody na dozór elektroniczny, czy rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary. Postanowienie sądu o niewstrzymaniu wykonania kary podobnie jak postanowienie o wstrzymaniu nie podlega uzasadnieniu ani zaskarżeniu.

Jak napisać skuteczny wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary można złożyć samodzielnie, pamiętając przy tym aby zawierał on wszelkie niezbędne wymogi formalne oraz został należycie uzasadniony. Można również rozważyć złożenie tego wniosku profesjonalnemu pełnomocnikowi (obrońcy), który złoży stosowny dokument zawierający odpowiednio argumentację dlaczego zasadne jest wstrzymanie w czasie wykonania kary.

Podsumowując, doradzam złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary jednocześnie z wnioskiem o dozór elektroniczny, jeżeli o tym zapomniałeś może to zrobić również później a nawet po otrzymaniu wezwania do zakładu jeżeli oczywiście jest na to czas.

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE: 

CO TO JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

DOZÓR ELEKTRONICZNY PO RAZ DRUGI

DOZÓR ELEKTRONICZNY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO – SDE

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

POMIARY DO DOZORU ELEKTRONICZNEGO

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

DOZÓR ELEKTRONICZNY – ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDZIELENIA ZGODY NA DOZÓR ELEKTRONICZNY

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Download file
1